Rekonstrukcje stankiewicze.com

Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym: indeks osobowy informacji publikowanych w Tygodniku Petersburskim w latach 1831 – 1832 i 1834 – 1835

Niniejszy dokument jest indeksem osobowym do informacji o represjach po powstaniu listopadowym, drukowanych w Tygodniku Petersburskim (TP) w latach 1830 – 1835. Był on wydawany w języku polskim i jest on dostępny w Cyfrowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z wyjątkiem  rocznika 1833, numerów z 1830 r., które powinny ukazać się po wybuchu powstania, oraz nr 39/1834 – i te są w opracowaniu niestety pominięte. Nie był również dostępny z tego okresu Kurjer Litewski, wydawany w Wilnie. Tu spodziewałem się znaleźć więcej informacji dotyczących represji z rejonów Wilna, Grodna, Brześcia i Białegostoku, co wynika z faktu, że informacje w TP dotyczące tych terenów były zaledwie przedrukiem z Kurjera Litewskiego.

Do indeksu, liczącego 2222 pozycje, trafiły te osoby, co do których nie było wątpliwości, że podlegały represjom. W tym kontekście są tu również osoby z dwóch list ułaskawień. Zwracam uwagę, że indeks zawiera niewielką liczbę informacji o mieszkańcach Królestwa Polskiego i Galicji, bowiem TP był gazetą kierowaną do polskich mieszkańców obecnej Białorusi, Litwy, Łotwy, części Ukrainy i Rosji oraz województwa podlaskiego.

Na końcu indeksu umieściłem wykaz źródeł. Są one numerowane wg schematu: [rok-numer_pisma]. Jeśli w jednym numerze TP było kilka źródeł informacji, rozgraniczałem je, umieszczając na końcu  wyróżniki literowe. Zwracam uwagę, iż niektóre daty wydań mogą być podane wg kalendarza polskiego, choć starałem się trzymać kalendarza rosyjskiego.

Przy przeglądaniu indeksu proszę się nie sugerować, że jedne pozycje zawierają więcej informacji niż inne. Problemy techniczne i ograniczenia czasowe zmusiły mnie do zaniechania pełnego cytowania informacji, zatem każda pozycja indeksu powinna zostać skonfrontowana ze źródłem. Mam nadzieję, że przy pracy nie towarzyszył mi chochlik komputerowy i wszystkie odwołania do źródeł są prawidłowe.

Lata 1830 – 1835 w świetle Tygodnika Petersburskiego

Dla zrozumienia opisu źródeł należy poznać systematykę represji. W publikacjach w TP 1830 – 1835 dają się zauważyć pewne prawidłowości.

Powstanie listopadowe w analizowanych materiałach nie było tematem z pierwszych stron gazet, ale nie pojawiał się na pierwszej stronie również temat szalejącej, od co najmniej 1830 r., epidemii cholery. Ta dziesiątkowała – przede wszystkim – wschodnią Europę i przesuwała się na zachód. Cholera, o której przywleczenie w połowie roku 1830 w okolicę Odessy podejrzewano Austriaków,  wygasać zaczęła w 1834 r. i była dla carskiej władzy tematem z pewnością ważniejszym od powstania. Do najważniejszych tematów prasowych należały odznaczenia carskich oficerów, udział cara w uroczystościach czy odsłonięcie pomnika Aleksandra I w Petersburgu, z której to okazji część powstańców została ułaskawiona.

Na początku kwietnia 1831 r., w odpowiedzi na ukaz z końca marca, pojawiła się pierwsza informacja o aresztach na majątkach powstańców, w październiku wygasał ukaz o amnestii, rozpoczynało się przywracanie porządku prawnego, pojawiły się wyroki na powstańcach.

W roku 1832 trwały areszty na majątkach, w połowie roku władza carska definitywnie rozwiązała Wojsko Polskie, w czerwcu ogłosiła przepisy o prawidłach likwidacji majątków powstańców (TP od nr 63). Wkrótce zaczęła się sprzedaż skonfiskowanych majątków powstańców.

Z braku rocznika, rok 1833 trudno mi oceniać – wydaje się, że może być najbardziej interesującym i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tę lukę wypełnić.

Pierwszy TP z roku 1834 ogłaszał najcięższe wyroki, po czym przez pół roku nie pojawiały się listy z nazwiskami represjonowanych, ale na przedwiośniu ogłoszone zostały ciekawe zarządzenia: o zawarciu umowy Rosji z państwami ościennymi w sprawie deportacji przestępców politycznych oraz ukaz antywłóczęgowski – z pewnością wymyślony przeciw ukrywającym się powstańcom.

Od czerwca 1834 obserwować można definitywną rozprawę z tymi, dla których upłynął czas carskiego ultimatum na ujawnienie się i ukorzenie się przed caratem. Kto nie skorzystał z amnestii, nie powrócił do Carstwa, nie stawił się przed sądem, trafił na listy osób, wobec których groźby nabrały „mocy urzędowej”. Od tego momentu widać wzmożoną działalność Komisji Likwidacyjnych, które zajęły się sprzedażą skonfiskowanych majątków. Rozpoczynała to procedura publicznych wezwań wierzycieli do przedstawienia swych pretensji względem skonfiskowanych majątków, co – jeśli pretensje były –   skutkowało wnioskami sądowymi wierzycieli, o wpłynięciu których do komisji śledstwiennej informował TP. W przypadku winowajców, którzy nie skorzystali z amnestii, pod koniec roku ogłoszono wyroki. Ta lista obejmowała kilkaset nazwisk, również z Królestwa Polskiego, w tym najbardziej znane w powiązaniu z powstaniem.

Rok 1835 to przede wszystkim okres trwających procedur likwidacyjnych oraz ogłoszenie listy banitów. Aresztów na majątkach nie zanotowałem, konfiskat było mało.

Areszty na majątkach i zaprieszczenie

Jest to najczęstsza pozycja indeksu i wymaga omówienia. Areszt nakładano również wobec znanych ale niezłapanych powstańców (a nawet podejrzanych o sprzyjanie powstaniu). Stosowano więc pewnego rodzaju szantaż majątkowy, chcąc zmusić powstańców do ujawnienia i uległości wobec władzy. Faktem jest, że car lubił być łaskawy i łagodził wyroki, chętnie zamieniając np. śmierć na zesłanie.

Areszty, jak wynika z ogłoszeń, nakładano senackim obwieszczeniem. Wystarczyło, że ktoś z obywateli Carstwa zbyt długo przebywał za granicą (np. w Królestwie Polskim), przekraczając termin pobytu określony w paszporcie, albo przebywał tam bez paszportu, a władza carska nakładała areszt na jego majątek lub tę część majątku rodziców, jaka w przyszłości mogła na niego przypaść jako spadek.

Nie wiem, czy areszt na majątku jest tożsamy z funkcjonującym co najmniej od połowy XVII w., w carskim prawie majątkowym, zaprieszczeniem (запрещение). Jego działania  do końca nie rozumiem rozumiem. Było to coś w rodzaju ograniczenia hipotecznego, dokonywanego obwieszczeniem senackim na wniosek wierzycieli, powodując ograniczenia w dysponowaniu majątkiem. W jednym z TP zaprieszczenie tłumaczone jest na polski jako „sekwestr majątku”, ale „sekwestr” współczesny słownik utożsamia z konfiskatą.  Tutaj jest tłumaczenie zaprieszczenia przez rosyjski słownik (może ktoś potrafi to lepiej wytłumaczyć po polsku?).

Zaprieszczenie nakładano nie tylko za działania wrogie wobec Carstwa, ale i na wniosek wszelkich wierzycieli. Opublikowana w 1867 r. lista zaprieszczonych imienii obejmuje 6 tomów o łącznej ilości 4360 stron, co daje listę około 260 tysięcy zaprieszczonych majątków. Zainteresowanych listą,  obejmującą lata 1829 – 1865 (a więc i dwa polskie powstania), odsyłam do wyszukiwarki РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ  gdzie wpisanie tekstu „Общий алфавит фамилиям владельцев, имения которых находятся под запрещением с 1829 по 1865 год” wyświetli listę publikacji zawierającą owych 6 tomów, które za pomocą „Почитать документ” można przeglądać on-line albo pobrać jako pdf (jeden tom = 50 MB). Dodam jeszcze, że podobne listy zaprieszczenii były publikowane wcześniej jako roczniki – nieliczne ich kopie można znaleźć w rosyjskich opracowaniach historycznych w Internecie.

Indeks opracował Piotr Jerzy Piotrowski, Wieluń 6 września 2012 r. (pjpwn_małpa_wp.pl)

Suplement zgłoszony przez  Ludmiłe Onoszko w dn. 30.06.2014:

Zaprieszczenie to znaczy zakaz, zakazanie, zabronienie – środek zapobiegawczy przed alienacją (sprzedaż) i kaucją (zastawem, hipoteką) nieruchomości. Sprzedawać i zastawiaćmożna tylko majątek wolny, tj. nie znajdujący się pod zabronieniem (zakazem).Nałożenie zakazów możliwe jest z najróżniejszych powódów, przy czym nie tylko zgodnie z postanowieniem sądu, alena zlecenieinnych organów. Jak na przykład zakazynakładają się: po ustanowieniu zastawu; po wydaniu zaświadczenia wolności majątku dla pozostawienia w zastaw lub dla przeniesienia do rezerwowych (“zapowiednych”, tj. należących do całego szlacheckiego rodu bezprawa wyobcowania); dla zabezpieczenia roszczeń, w tym przez orzeczenia sądówcywilnych; przy podziale sądowym majątku; po wyrokachsądów karnych; dla zapłaty na rzecz Skarbu Państwagrzywien, podatków i cła; zgodnie zprzepisami policji.

Przed 1 stycznia 1890 instytucje rządowe, które nakładały zakaz, wysyłały artykuły o zabronieni (zaprietitielnyje statji) do typografiiSenatu, aby zostały wydrukowane w ogłoszeniach Senatu.

Przed 1 stycznia 1887 istniało ponad 2300000 nierozwiązanych artykułów o zabronieni.

Pozdrawiam, Ludmiła.

Indeks osobowy:

Abramowicz Felicyan; [1834-49]

Abramowicz Jan; [1834-43]

Abramowicz Michał; [1834-67]

Adam Akademik; [1834-43]

Adamowicz Ignacy; [1834-43]

Adamowicz Jan; [1834-43]

Adamowicz Józef; [1834-49]

Adamowicz Teodor; [1834-43][1834-49]

Alexandrowicz Kalixt xiądz; [1835-27]

Aleziusz Ferdynand, dzierżawca wsi Wielkiej; [1834-1w]

Ambrok Alexander, którego majątek Niekrasowszczyzna w powiecie Słonimskim dusz 3 zawierający zostaje w dożywotniem władaniu matki; [1834-49]

Ambrożewicz Józef; [1834-49]

Ambrożewicz Szymon; [1835-37b]

Andruszkiewicz Antoni włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Andruszkiewicz Maciej; [1834-43]

Andruszkiewicz Wincenty; [1834-67]

Andrzejewski Antoni szlachcic; [1834-67]

Andrzejewski Jan z M. Kowna; [1834-43]

Andrzejewski Roman włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Andyklis Gabryel; [1834-43]

Anikiejew Alexander, przymusowe roboty; [1832-16]

Antoniewicz Alexander, wybaczenie; [1834-71]

Antonini (?) Jakób, major; [1834-89s]

Antonowicz Mikołaj; [1834-49]

Apperowicz Karol włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Apperowicz Ludwik włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Aramowicz Alexander, słonimskie; [1834-72]

Aresztowicz Alexander; [1834-49]

Armatowicz Jan; [1835-46]

Aul Leopold nauczyciel rodem z Węgier, wybaczenie; [1834-71]

Babina Pelagia, zmarła naturalnie w Halżbiewsku gub. podolska ; [1831-38]

Babiński Józef; [1834-43]

Babski Napoleon, redaktor; [1834-89s]

Bacewicz Antoni, uczeń z Lublina; [1934-87]

Baculewicz Andrzej włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Baczański Józef; [1834-43]

Baczewski Antoni, podof.; [1834-85]

Bahrycewicz (Bahryczewicz) Franciszek; [1834-49][1835-37b]

Bajerski Józef, podof.; [1834-85]

Bajkowski Józef, białostockie; [1832-15]

Bajkowski Łukasz włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Bajkowski Wiktor xiądz szlachcic, białostockie; [1834-76]

Bakonis Antoni; [1834-43]

Balański Albin; [1835-27]

Baliński Ludwik, podchor.; [1834-86]

Bałajszys Konstanty; [1834-43]

Bałayszys omyłkowo zamiast: Bałaymis; [1834-70b]

Bałtaragis Mateusz; [1834-43][1834-70b]

Banczakiewicz Ludwik, Kock, obw. radzyński; [1834-84]

Baranowski Antoni; [1834-43]

Baranowski Józef; [1834-43]

Bardski Felix i Roman bracia, synowie Karola; [1835-37b]

Bardski Karol, mińska g.; [1831-81]

Bardziński Jan, właściciel wsi Głazkowa; [1834-1w]

Barmak Berko starozakonny, gub. wołyńska; [1831-27]

Baronas Adam; [1834-43]

Bartachowski Hieronim którego majątek Topczewo w powiecie Bielskim dusz 88 zostaje pod dożywotniem władaniem matki; [1834-50a]

Bartachowski Seweryn; [1834-50a]

Bartkowski Jan, uczeń z Działdowa; [1934-87]

Bartoszew vel Bartoszewicz Adam; [1835-7a]

Bartoszewicz Kancellarzysta; [1834-43]

Barzykowski Stanisław, poseł ostrołęcki; [1834-89d]

Bastachowski junkier samogitskiego pułku grenadierów; [1835-50]

Batkowski Dyonizy, wołyńska gub.; [1831-67]

Bejnarowicz Hieronim; [1834-43]

Bejnarowicz Józef, Szlachcic Wiłkomirskiego powiatu; [1834-92]

Bejnarowicz Michał; [1834-43]

Belfora Magdalena, wybaczenie; [1834-71]

Belka Jerzy włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Bendkowski Felicjan, gub. podolska; [1832-10]

Beniszłowski Alexander; [1834-43]

Beniuszewicz Franciszek; [1834-43]

Benken junkier wileńskiego pieszego pułku; [1835-50]

Benkowski Adam, smolarz; [1834-1w]

Bentkowska Zuzanna z synem Ludwikiem, kijowska g.; [1831-77]

Berezcy XX. Kartuzi, mieli w powiecie Prużańskim miasteczko Berezę dusz 710, w Słonimskim Busiaz i Rynkowicze dusz 625; [1834-49]

Berlier Edward, podof.; [1834-85]

Bernacki Konstanty; [1834-43]

Bernatowicz Kazimierz; [1835-27]

Bernatowicz Konstanty, gub. podolska; [1832-18]

Bernatowicz Ludwik, Aleksander i Władysław, gub. podolska; [1832-10]

Berpacki Jan; [1835-7a]

Beszon Agnieszka pułkownikowa, córka Opackiego Chryzostoma, obw. białostocki; [1832-45]

Białkowski Łukasz; [1835-7a]

Białopiotrowicz Józef; [1834-43]

Białowolski Ignacy; [1834-43]

Białozierski junkier litewskiego pieszego pułku; [1835-50]

Bielawski Józef, podchor.; [1834-86]

Bielińska Magdalena [z domu Puzyna ?] córka Ignacego z synem Ignacym, gub. mińska; [1832-49]

Bieliński Ignacy, gub. wileńska; [1831-29]

Bielkiewicz Jan; [1834-43]

Bielkiewicz zob. Radziwiłł Michał;

Biellewicz Karol; [1834-43]

Bielski Aleksander, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Biełgorajski (Biłgorajski) Franciszek, były marszałek białostockiego powiatu, konfiskata i zesłanie; [1832-22]

Biernacka, dziedziczka wsi Sokolnik; [1834-1w]

Biernacki Aloizy, poseł wieluński; [1834-89d]

Biernacki Honoryusz, dziedzic wsi Sulcewic; [1834-1w]

Biernacki Xawery, podof.; [1834-85]

Bierżynowski Władysław hr.; [1834-66]

Bierżyński Władysław hr.; [1834-81]

Biesiekierski obywatel, wybaczenie; [1834-71]

Bietkowski Leon, podpor.; [1834-86]

Biliński Piotr, gub. podolska; [1832-10]

Billewicz Albin; [1834-43]

Billewicz Ambroży; [1834-43]

Billewicz Donat; [1834-43]

Billewicz Franciszek; [1834-43]

Billing Jan, wybaczenie; [1834-71]

Biłgorajski Franciszek i wierzyciele (zobacz: Hryniewiecki Filip), obwód białostocki; [1831-95]

Błażejewicz Agaton syn Wincentego; [1835-37b]

Błedowski Aleksander i wierzyciel Rotermund Franciszek, wołyńska i kijowska g.; [1831-88][1831-67]

Bnińska z Radziwiłłów Maria, gub. grodzieńska; [1832-15]

Bobiański Dominik; [1834-67]

Bobiański Michał; [1834-49]

Bobiański Wincenty; [1834-67]

Bobilewicz Mikołaj; [1834-49]

Bobiński Maciej; [1834-49]

Boblewski Kazimierz, dziedzic wsi Rzosny; [1834-1w]

Bobolewski Józefat, oficyjalista obyw. Siejkowski, Podole; [1835-71]

Bobolewski Piotr; [1834-67]

Bobrewicz Dyonizy; [1834-43]

Bobrowicki Bazyli; [1834-49]

Bobrowicz Adolf ekonom; [1834-67]

Bodakowski; [1835-7a]

Bogusławski Jan; [1834-43]

Bogusławski szlachcic oszmiański, zesłanie; [1831-99]

Bohdanowicz Antoni; [1834-43]

Bohdanowicz Gaspar; [1834-43]

Bohdanowicz Jan; [1834-43]

Bohdanowicz Kazimierz; [1834-43]

Bohdanowicz Leon; [1834-43]

Bohdanowicz Michał; [1834-49]

Bohdanowicz Onufry; [1834-43]

Bohdanowicz Wincenty szlachcic, białostockie; [1834-76]

Bohdanowicz, kapitan WP działający w okolicach Łucka; [1831-99]

Bohucki Józef xiądz; [1834-49]

Bohuszewicz Franciszek, gub. grodzieńska; [1834-76][1835-27]

Bohuszewski Szlachcic; [1834-49]

Bojarski Antoni, Zamość; [1834-84]

Bojło Józef; [1834-49]

Bołondowicz Szlachcic; [1834-49]

Bonecki Józef; [1834-67]

Bonikowski Paweł; [1834-49]

Boniuszko Marcelli; [1834-43]

Bonkiewicz Maciej; [1835-46]

Bonowski Seweryn, gub. podolska; [1832-10]

Borejko Pius, gub. podolska; [1832-18]

Borejsza brat pomienionego Napoleona; [1834-49]

Borejsza Napoleon, którego ojciec w powiecie Prużańskim posiada majątek Laskowicze w zastawie u Spinka będący; [1834-49]

Borewicz Jakób; [1834-43]

Borkiewicz Ludwik, podpor.; [1834-86]

Borkowski Franciszek; [1834-43]

Borkowski Karol, podof.; [1834-86]

Borkowski xiądz wikary; [1835-33]

Borowski Franciszek; [1834-67]

Borowski Jan nauczyciel; [1834-67]

Borowski Szymon; [1834-50a]

Bortkiewicz Józef mieniący się szlachcicem pow. wiłkomirskiego; [1835-27]

Bortkiewicz Konstanty; [1834-43]

Bortkiewicz Lekarz; [1834-43]

Bortkiewicz Leon; [1834-67]

Bortkiewicz Medard; [1834-43]

Borusewicz Obywatel powiatów żmudzkich; [1834-43]

Boruta Jan; [1834-49]

Borysewicz Szymon włościanin; [1834-67]

Borzęcki Erazm, podof.; [1834-86]

Bowblewicz albo Bowhlewicz Wolfgang; [1834-43]

Bozowski Józef; [1834-43]

Bozowski omyłkowo zamiast: Bizowski; [1834-70b]

Brandt Marjanna żona doktora, wybaczenie; [1834-71]

Bratkowski Florian, gub. podolska; [1832-18]

Bratkowski Ludwik i Konstanty pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10]

Brochocki podpułkownik nie pułkownik, poprawki; [1834-2a]

Brochocki Władysław; [1834-49]

Brolewicz Jan; [1834-43]

Brolewicz Józef; [1834-67]

Bromirski Gaspar, gub. wołyńska; [1831-30]

Bronikowski Xawery, patron przy Tryb. Cywilnym Mazowieckim; [1834-89s]

Broun Jan nie Józef, poprawki; [1834-2a]

Brusenmeister Augustyn, podof.; [1834-85]

Bryza Józef, Achilles, Maxymilian, Teofil z matką Anną, gub. wołyńska; [1831-34]

Brzasławski Jan szlachcic; [1834-67]

Brzasławski Marcin szlachcic; [1834-67]

Brzasławski Tadeusz szlachcic; [1834-67]

Brzeski Kazimierz szlachcic; [1834-67]

Brzezicki Ludwik z synami Mikołajem i Wincentym, gub. wołyńska; [1832-41]

Brzeziński Adam; [1834-43]

Brzeziński Andrzej, podchor.; [1934-87]

Brzeziński Jan, sierż. starszy; [1834-85]

Brzezowski Piotr, wybaczenie; [1834-71]

Brzostowski Hieronim z synami Wilhelmem i Józefem, gub. wołyńska; [1832-20]

Brzozowski Andrzej; [1834-49]

Brzozowski Andrzej mieszczanin; [1835-7b][1885-16a]

Brzozowski Piotr, gub. podolska; [1832-10]

Brzózka Tomasz syn Jana, porucznik, pow. sokólski obw. białostocki; [1832-74]

Buchowiecki Bolesław z ojcem Alexandrem majątek Hryszczyce; [1834-49]

Buchowiecki Michał syn Wiktora, obw. białostocki; [1832-74]

Buczyński Antoni; [1834-43]

Budziszewski Antoni; [1834-67]

Bufanowicz Symon; [1834-43]

Bukaty Eugeniusz; [1834-49]

Bukowski Jerzy; [1834-43]

Bukowski Wincenty; [1834-43]

Bułdeskuła Hipolit; [1835-92]

Bułhak Alexander, którego majątek liczy się za Andrzejem Bułhakiem i Mittropolitą Bułhakiem, za pierwszym w powiecie Słonimskim Sicrgiejewicze dusz 40 a za drugim Dobrzymol dusz 245 i miasteczko Mołczad; [1834-49]

Bułharowski Ignacy; [1835-79]

Bułkiewicz Zachary; [1834-63]

Buniewicz Zachary, pow. bielicki, trockie, konfiskata i zesłanie; [1832-16][1835-27]

Buniewicz ZXachary szlachcic; [1835-37b]

Burakiewicz Józef; [1834-67]

Burba Adam; [1834-43]

Burczyński Aleksander z ojcem Feliksem, gub. wołyńska; [1831-36]

Burnicki Jan; [1834-67]

Burniewicz Józef; [1834-43]

Burowski Antoni, sierż. starszy; [1834-85]

Butkiewicz Ferdynand; [1834-43]

Butkiewicz Justyn; [1834-43]

Butkiewicz Ludwik; [1834-43]

Butkiewicz Stefan; [1834-43]

Butler Józef; [1834-43]

Butowicz Dominik; [1835-27]

Byczkowski Jan; [1834-43]

Bydłowski; [1835-7a]

Bydłowski Andrzej dworzanin; [1885-12]

Byliński Franciszek; [1834-43]

Byliński Józef; [1834-49]

Byszyński Jan, Migule, gub. wileńska; [1834-84]

Byszyński Jan, rodem Wileńskiej guberni ze wsi Migule; [1834-92]

Caerkas Ludwik, gub. podolska; [1832-15]

Celary Ludwik; [1834-44]

Chaborski Zenon i Floryan; [1835-7a][1832-10]

Chalecki Wilhelm; [1834-44]

Chalewski Antoni; [1834-50]

Charliński Jakób, wołyńska gub.; [1831-67]

Chełmoński Franciszek, podchor.; [1834-85]

Chirosz Piotr; [1834-44]

Chiryniewicz Antoni; [1834-83b]

Chlebowicz Jan; [1835-46]

Chmielewski Benedykt; [1834-44]

Choblewski Józef Akademik; [1834-44]

Chodakiewicz Alexander Ludwik szlachcic; [1835-8][1885-16b]

Chodasewicz Franciszek syn Leona; [1835-37b]

Chodkiewicz Mieczysław i ojciec Alexander pow. Lidzki ; [1834-50]

Chodkiewicz Mieczysław, gub. wołyńska; [1831-27]

Chodorowicz Guido szlachcic, konfiskata i słuzba na Syberii; [1832-16]

Chodykiewicz Hieronim pow. bałtski, gub. podolska; [1832-10]

Chodźko Benedykt; [1834-44]

Chodźko Stanisław syn Jana; [1834-2b]

Chojecki Kajetan; [1834-83b]

Chomentowski Bernard, gub. podolska; [1832-10]

Chomiński Antoni zakonnik; [1835-37a]

Chotoszewski Alexander; [1834-50]

Chroszczyński Kajetan; [1834-44]

Chrusciel Andrzej włościanin, białostockie; [1834-76]

Chruściński Wilhelm, podof.; [1834-86]

Chrzanowski Augustyn z synami Józefem i Mateuszem, gub. wołyńska; [1831-30]

Cichowski Adolf, podpor.; [1834-89s]

Cichowski Seweryn, podchor.; [1834-86]

Cielecki Emilian, dziedzic wsi Szydłowa; [1834-1w]

Cieliński Wiktor, dziedzic wsi Luloborza; [1834-1w]

Ciepliński chorąży, konfiskata i zesłanie; [1832-06][1832-07]

Ciesielski Michał z córkami Michaliną i Józefą, wybaczenie; [1834-71]

Cieszkowski Józef, Augustyn i Henryk, i ich matka Maria, gub. wołyńska; [1831-61][1835-37a]

Cimochowicz Jan; [1834-50]

Cimoszek Andrzej; [1834-50]

Cwil Teodor; [1835-46]

Cybulska Honorata z synem Nikodemem na kapitał u Walewskiego Wojciecha, gub. wołyńska; [1831-40]

Cybulski Jan; [1835-33]

Cybulski Seweryn, strażnik leśny; [1834-1w]

Cyryna Ignacy; [1834-58]

Cytowicz Wincenty; [1834-50]

Cytowicz Władysław za którego ojcem liczą się kapitały na Wace i Starej-myszy; [1834-50]

Cywiński Karol zob. Zawisza Tekla;

Czacki Stanisław, gub. wołyńska; [1831-53]

Czacki Wincenty i Konstancja zob. Szceptycka z Czackich;

Czajkowski Antoni; [1834-44]

Czajkowski Michał z siostrami: Alojzą, Różycki Maria i Sośnicki Katarzyna, wołyńska gub.; [1831-75]

Czajkowski Stanisław, sierż. starszy; [1834-85]

Czapliński Tomasz; [1834-44]

Czarczewicz Donat (mylnie Czarczewski); [1834-44][1834-70b]

Czarkowski Adam; [1834-50]

Czarkowski Bazyli; [1835-92]

Czarkowski Leon, Kozuchów, gub. podolska; [1834-84]

Czarnecki Antoni, podpor.; [1834-86]

Czarnecki Franciszek; [1835-7a]

Czarnecki Karol; [1834-44]

Czarnecki Tadeusz; [1835-7a]

Czarniawski Paweł szlachcic; [1885-16b]

Czarniecki Karol; [1834-58]

Czartoryski Adam ks. pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10][1831-25][1831-77][1831-30][1831-45][1834-89d][1835-30][1835-51]

Czechowicz Daniel; [1834-44]

Czechowski Leon, podpor.; [1834-86]

Czekoński Leonard, gub. wołyńska; [1831-29]

Czełnowski Tymoteusz; [1835-7a]

Czepukajtys strzelec lasu rządowego, wybaczenie; [1834-71]

Czeputowicz Paweł; [1834-44]

Czeremiońko Jan; [1835-46]

Czerniak Alexander którego ojciec w powiecie Nowogródzkim posiada folwark Sadków i ucząstek w Puszczewiczach; [1834-50]

Czerniakowicz Michał, obwód białostocki; [1831-95]

Czerniawski Kazimierz; [1834-44]

Czerniawski Paweł szlachcic; [1835-8]

Czerniecki Franciszek, szlachcic wołyński, zesłanie; [1832-01]

Czerniecki Hieronim; [1834-83b]

Czerniecki Mironim?; [1834-83b]

Czernik Ignacy, st. sierż.; [1834-86]

Czerniszewicz Joachim; [1834-50]

Czerwiński Mikołaj; [1835-7a]

Czohan Kazimierz; [1834-50][1834-72]

Czorno Jan; [1834-44]

Czosnowski Janusz i Wincenty, gub. wołńska; [1831-25][1831-27][1834-89s]

Cztwertyński Janusz i Eustachy, gub. wołyńska; [1831-34][1831-36]

Czukas Wiktor; [1834-44]

Danilecki Paweł włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Danilewicz Symon; [1834-43]

Daniłło Franciszek; [1834-68]

Daniłowicz Mateusz; [1834-68]

Danisewicz Michał; [1834-43]

Danowski Michał; [1834-43]

Danszys Antoni; [1834-43]

Dargewicz Jan; [1834-68]

Dąbkowski Józef, rozstrzelanie; [1834-01r]

Dąbrowski Antoni, gub. podolska; [1832-10]

Dąbrowski Gasper; [1834-49]

Dąbrowski Józef dzierżawca, wybaczenie; [1834-71]

Dąbrowski Józef rewizor, wybaczenie; [1834-71]

Dąbrowski patrz również: Dombrowski; [1834-43]

Dąbski Julian, gimnazjalista; [1834-89s]

Dederko Jan szlachcic; [1834-68]

Demski Wiktor; [1834-43]

Denks Daniel; [1834-43]

Deskur Andrzej, gub. wołyńska; [1831-34][1831-40]

Deskur Kazimierz z synem Wilhelmem, gub. wołyńska; [1831-30]

Dębicki Hieronim, sierż. starszy; [1834-85]

Dębiński Michał, urzędnik rządowy; [1834-89s]

Dębowski Konstanty były pułkownik WP na majątek u ob. Witosławskiego, gub. wołyńska; [1831-59]

Dębski Ignacy mieszczanin, białostockie; [1834-76]

Dębski Jan, wybaczenie; [1834-71]

Dębski szlachcic, gub. grodzieńska; [1834-76]

Dębski Teodor; [1835-7a]

Dębski Wiktor; [1834-49]

Dęsiński Ignacy, ze wsi Goblica; [1834-1w]

Diament Wencio Abramkiewicz starozakonny z Korytnicy, gub. wołyńska; [1831-60]

Didkowski Modest ksiądz owruckiego klasztoru bazylianów, konfiskata i służba wojskowa na Syberii; [1832-22]

Dłuski Onufry za którego ojcem liczy sie majątek Lebiodka z 5 włościanami w powiecie Lidzkim; [1834-49]

Dmaszewicz Wincenty; [1834-43]

Dobek Konstanty i Orset, z ojcem Zygmuntem, gub. podolska; [1832-10]

Dobozyński Walenty; [1834-43]

Dobrosielski Klemens Akademik; [1834-49]

Dobrowolski Erazm, podolska g.; [1831-77]

Dobrowolski Jan, gub. grodzieńska; [1834-76]

Dobrowolski Józef, b. podpor.; [1834-86]

Dobrowolski Karol; [1834-68]

Dobrzelewski Marcin, podof.; [1834-85]

Dobrzycki Leon, podof.; [1834-85]

Dogiel- Cyryn Jan i jego syn Ignacy, wołyńska g.; [1831-79]

Dokurno Staniław; [1834-43]

Dolanowski Kajetan; [1835-37a]

Dolinger Stanisław, podpor.; [1834-86]

Domańska Antonina, wybaczenie; [1834-71]

Domaracki Wojciech z synowcem Adamaem, wołyńska g.; [1831-91]

Dombrowski; [1834-83b]

Dombrowski Alexander; [1834-43]

Dombrowski Antoni kapitał u Urszuli Miłejkowej; [1834-49]

Dombrowski Michał; [1834-43]

Domeyko Lucjan syn Tadeusza; [1835-37b][1831-60]

Donowski Alexander, podchor.; [1934-87]

Dornatowicz Tadeusz, podchor.; [1934-87]

Dornfeld Seweryn, podof.; [1934-87]

Douk Jan ze wsi Braszewicz; [1834-49]

Dowbor Dominik; [1834-43]

Dowgiałło Piotr, gub. mińska; [1831-58]

Dowgird Floryan; [1834-43]

Dowgwiłowicz Józef; [1834-68]

Dowiat Jerzy; [1835-27]

Dowiat Józef; [1834-43]

Dowkutis Jakób; [1834-43]

Downarowicz Leon za którego rodzicami liczy się majątek Pawłowicze w powiecie Sokolskim; [1834-50a]

Drygal (Drygat) Jan; [1834-43]

Drion Alexander; [1834-43]

Drozd Paweł; [1834-43]

Drozdowski Floryan, obywatel miasta Warszawy; [1834-1w]

Drucki – Lubecki Karol i Nimfa, gub. mińska; [1831-49]

Drucki – Lubecki Gracyan syn Karola książę; [1835-37b]

Drucki – Lubecki Karol i Idalia ks., gub. mińska; [1831-25]

Drucki – Lubecki Włodzimierz, Gracjan, Konstanty i Bolesław, gub. mińska; [1831-25]

Drużbacki Alexander pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10]

Drużyłowski Władysław; [1835-27]

Drzewicki Symeon; [1835-37b]

Drzewiecki Julian i Mateusz, wołyńska gub.; [1831-67]

Dubaczewski Józef włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Dubieński szlachcic ; [1834-49]

Dubnocki Franciszek; [1835-27]

Dubulewicz Justyn; [1834-43]

Duchanowski Marcin referent, wybaczenie; [1834-71]

Duczymiński Tadeusz, wybaczenie; [1834-71]

Dunin – Wąsowicz Stanisław; [1834-81]

Dunin Jan, podpor.; [1834-89w2]

Dunin Paweł syn Stanisława, porucznik, gub. wołyńska; [1832-33]

Dunin Wiktoria, gub. podolska; [1832-10]

Dunin z Ledochowskich Anna z synami Fryderykiem i Anastazym, gub. wołyńska; [1831-60]

Dunin – Wąsowicz Stanisław, były pułkownik WP, kijowska g.; [1831-77]

Dwernicki Tytus, gub. podolska; [1832-10]

Dworzecki Longin; [1834-43]

Dydziusz Wincenty; [1834-43]

Dyzmański Józef kupiec, wybaczenie; [1834-71]

Dziczkowski Stanisław; [1834-43]

Dziekoński Józef, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Dziekoński Koźma syn Antoniego, obwód białostocki; [1832-33]

Dzierżko (Dzierżak) Robert, gub. podolska; [1832-18]

Dzieszko Stefan włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Dzikucz Antoni; [1834-49]

Ejnarowicz Józef z synem Józefem, białostockie; [1832-15]

Ejsymont Antoni; [1834-49]

Ejsymont Apollin na dusze w zastawie u Gutowskiego, gub. wołyńska; [1831-61]

Ejsymont Stanisław odnodworec; [1835-7b][1885-16a]

Ejsymontowicz Jan miał w powiecie Słonimskim schedę z majątku Iwanowicz; [1834-49]

Ejtmin Adryan; [1834-43]

Ejtmin Stanisław; [1834-43]

Emelita Franciszek szlachcic, białostockie; [1834-76]

Emih Hilary kupiec, wybaczenie; [1834-71]

Engler Władysław, Kurów, obw. lubelski; [1834-84]

Eysymont Oktawiusz, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Fafius Gustaw; [1834-58]

Fafiusowa Anna córka Kazimierza, z synem Gustawem, gub. wołyńska; [1882-53]

Faliński Stanisław, uczeń z Radomia; [1934-87]

Falkowski Antoni, Warszawa; [1834-84]

Falkowski Jan, Sierż.; [1834-85]

Falkowski Tomasz syn Mateusza, gub. wołyńska; [1832-41]

Fasciszewski Józef; [1834-50]

Fiedorowicz Trofim; [1834-50]

Filipowicz Antoni; [1835-46]

Filipowicz Augustyn; [1834-44]

Filipowicz Dominik; [1835-46]

Filipowicz Jerzy; [1834-44]

Fiutyński Szymon, podof.; [1834-85]

Fodiukiewicz Jan włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Fos Julian Zemlomier; [1834-50][1834-44]

Frank Józef, wybaczenie; [1834-71]

Frankowski Erazm z dwoma synami Karolem Erazmem i Konstantym, wołyńska gub.; [1831-66]

Freshe Stanisław, podchor.; [1934-87]

Fridro (Fredro ?) Wincenty pow. bracławski, gub. podolska; [1832-10]

Frize Albert; [1835-27]

Froic Andrzej włościanin; [1835-8][1885-16b]

Frycz Albert i jego syn Karol, kijowska g.; [1831-81]

Fryzo Albert, któremu po ojcu dostać się miała w sukcessyi ósma część domu drewnianego z placem w mieście Bielsku; [1834-50a]

Gajewski Ignacy służący, wybaczenie; [1834-71]

Gajewski Wojciech, podof.; [1834-86]

Gałecki Onufry; [1835-42][1834-81]

Gamski Adam; [1834-49]

Gamski Antoni; [1834-49]

Garczyński Józef, podof.; [1834-85][1834-49]

Garczyński Salezy xiądz; [1834-49]

Gaucz Wincenty, podof.; [1834-86]

Gawina Protas włościanin, białostockie; [1834-76]

Gaworski Adolf; [1834-49]

Gawroński Andrzey, kapit.; [1834-86]

Gdadiński Józef; [1834-49]

Gedel Antonina, wybaczenie; [1834-71]

Giecołd, były pomocnik Expedytora Uniwersytetu Wileńskiego; [1834-43]

Gieczewicz Hipolit wilejski marszałek, gub. mińska; [1831-45]

Gieczewicz Hippolit, gub. mińska; [1832-15]

Giedroj Jan xiążę; [1834-43]

Giedrojć Augustyn; [1834-43]

Giedrojć Józef; [1834-43]

Giedroyć Jan, gub. wileńska; [1831-29]

Giełgud Antoni; [1834-43]

Giełgud Jan; [1834-43]

Giewartowski Leopold, uczeń z Porzyc; [1934-87]

Gimzowski omyłkowo zamiast: Giłeżewski; [1834-70b]

Girdwojn Jan; [1834-43]

Giryk Wincenty; [1834-49]

Gliński Ignacy; [1835-37a]

Gliński Stanisław szlachcic; [1834-68]

Głaszyński Franciszek, podof.; [1834-85]

Głembocki Józef, Widurowicze – obecnie dobra Woronowiczowej, gub. kijowska; [1835-81]

Głębocki Józef Michał; [1835-7a]

Głębocki Józef, podof.; [1834-86]

Głodkowski Antoni; [1834-43]

Głowacki Franciszek; [1834-49]

Głowacki Paweł; [1835-37a]

Gnatowski Paweł pow. bracławski, gub. podolska; [1832-10]

Gnatowski Piotr i Kazimierz, gub. podolska; [1832-10]

Goblewski Józef.; [1834-43]

Godlewski Antoni, gub. podolska; [1832-18]

Godlewski Maciej; [1835-27]

Godlewski Stanisław; [1834-43]

Gogol Ignacy z synem Walerianem, gub. wołyńska; [1831-30]

Golewski Ignacy, włościanin z wsi Dzbank; [1834-1w]

Gołembiowski Antoni Florian, syn Administratora w pow. Bielskim; [1835-79]

Gołębiowski Józef; [1834-49]

Gołub Grzegorz szlachcic z pow. wilejskiego, konfiskata i zesłanie; [1832-23]

Gorski Franciszek; [1885-16b]

Gorzeński Leon, uczeń z Chruścina; [1834-89s]

Gostomski, wybaczenie; [1834-71]

Goszczyński Seweryn, redaktor; [1834-86]

Gosztowt Jan Sędzia; [1834-43]

Gosztowt Michał szlachcic; [1834-68]

Gowarzewski Jan, obrońca Sądowy   z miasta Sieradz; [1834-1w]

Gozdowski Antoni; [1834-58]

Gozdowski Antoni, gub. wołyńska; [1832-20]

Górecki Antoni; [1834-49]

Grabowski Felix, dziedzic wsi Straebowa; [1834-1w]

Grabowski Jakób, st. sierż.; [1834-86]

Grabowski Jan; [1834-43]

Grabowski Józef, wybaczenie; [1834-71][1834-68]

Grabowski Maurycy, graf porucznik kirasjerów; [1834-72]

Grocholski Adolf syn Jana, pow. bracławski; [1832-59][1832-10]

Grocholski Mikołaj z pow. owruckiego, konfiskata i zesłanie; [1832-16]

Grochowski Wincenty; [1834-43]

Grodecki Klemens i jego syn Cyryl, wołyńska g.; [1831-81]

Grodecki Mikołaj, dymisjonowany junker strzelców, wołyńska gub.; [1831-71][1835-27]

Grodkowski Jan; [1834-43]

Grodzicki Ludwik, były Radca Towarzystwa Kredytów Województwa Kaliskiego; [1834-1w]

Grol Jan; [1834-43]

Groman Klemens, Krzemieniec, gub. wołyńska; [183?-??]

Grotkowski Ferdynand; [1834-43]

Grotowski Andrzej, podof.; [1834-85]

Grudziski Ignacy; [1834-43]

Gryffel Juliusz, podchor.; [1934-87]

Grzybowski Wincenty; [1834-43]

Grzymajło, imie jego i miejsce urodzenia niewiadome, oficer byłych polskich wojsk; [1834-92]

Grzymała Franciszek, redaktor; [1834-89s]

Guderlej Karol; [1834-43]

Gułajew Grzegorz; [1834-43]

Gumiński Maciej, szambelan byłego Dworu Polskiego, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Gumowski Hilary, wybaczenie; [1834-71]

Gumowski Wincenty, wybaczenie; [1834-71]

Gurowski Adam hr., obywatel woj. kaliskiego; [1834-89s]

Gurowski Wincenty, pow. włodzimirski; [1832-20]

Gurski Franciszek; [1835-8]

Gurski Michał; [1835-27]

Guski Xawery, podof.; [1834-86]

Guszeszas Jan; [1834-43]

Gutowski Stanisław, gub. podolska; [1832-18]

Gwinczewski Felix i Karol; [1885-12]

Hackiewicz Stanisław włościanin; [1885-16b][1835-8]

Hajdamowiez Justyn; [1834-43]

Haliburton Aleksander, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Halicki Szlachcic; [1834-49]

Hasfort Rudolf, podpor.; [1834-86]

Haskiewicz Wincenty; [1834-43]

Hauke Maurycy, hrabia, podpor.; [1834-86]

Hawryluk Jan; [1835-46]

Hawryłko Jakób; [1835-46]

Hawryłowicz Jan; [1834-49]

Hejbrejder Benedykt; [1834-43]

Heybreyder omyłkowo zamiast: Herbreyder; [1834-70b]

Hiehorowicz omyłkowo zamiast: Hryhorowicz; [1834-70b]

Himzowski Maciej; [1834-43]

Hipp Wincenty; [1834-43]

Hirszuel Wincenty, podchor.; [1834-86]

Hlebowicz Bartłomiej; [1834-49]

Hlidkowski Dominik; [1834-68]

Hłasko Augustyn; [1834-43]

Hłodkowski Karol; [1835-37b]

Holstejn Hieronim; [1834-58]

Hołowiński Wilhelm Marszałem Powiatu owruckiego, wyrok sądowy; [1831-87]

Hoppe Ignacy; [1834-68]

Hoppen Alexander; [1834-68]

Horain z Zielińskich Kunegunda córka Adama, grodzieńska g.; [1831-99]

Horainowie Tadeusz i Michał posiadali majątek Kołonna i folwark Łaszewicze w powiecie Wołkowyskim dusz 135; [1834-49]

Horodecki Cyprian, szlachcic wołyński, konfiskata i zesłanie; [1832-16]

Horodecki Justynian; [1834-83b]

Horodecki Wincenty; [1835-46]

Hrehorowicz Jan; [1834-43]

Hrehorowicz Michał; [1834-49]

Hromakowski Maciej; [1834-43]

Hryhuć Andrzej włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Hryniewicz Antoni; [1834-83b]

Hryniewicz Franciszek syn Felixa szlachcic; [1835-37b][1831-60]

Hryniewicz Paweł; [1834-49]

Hryniewiczowa Antonina, wybaczenie; [1834-71]

Hryniewiecki Filip, wierzyciel Biłgorajskiego, wraz z rodzeństwem: Jan, Joachim, Angelika, Emilia, obwód białostocki; [1831-95]

Hryniewiecki Stanisław, pow. bielski obw. białostocki; [1832-74]

Hrynka Karol włościanin; [1885-16a]

Hryszkiewicz Ignacy; [1834-2b]

Hubarewicz Kazimierz ppor.; [1834-68]

Hudyski Konstanty; [1834-49]

Hulewicz Adam syn Ignacego, gub. wołyńska; [1832-41]

Hulewicz Romuald; [1834-43]

Hulewicz Teodor, sierż. starszy; [1834-85]

Husarzewski hr. Adolf, białostockie; [1832-15]

Husznicki Kazimierz, gub. podolska; [1832-10]

Hyrka Karol włościanin; [1835-7b]

Ibiański Jerzy; [1834-43]

Igmin Józef; [1834-70a]

Ilcewicz; [1835-27]

Iliński Antoni i Xawery; [1834-58]

Iliński Jan; [1834-58]

Iłłakowicz Ludwik; [1834-68]

Imbra Jan; [1834-49]

Imbrażas Maciej; [1834-43]

Iwanicki Ludwik, pow. włodzimirski; [1832-20]

Iwanowicz Jan; [1835-46]

Iwanowski Andrzej; [1834-43]

Iwanowski Demenciusz; [1834-43]

Iwanowski Franciszek; [1834-43]

Iwanowski Ignacy; [1834-49]

Iwanowski Jan pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10][1834-43]

Iwanowski Michał akademik; [1835-27]

Iwanowski Stefan; [1834-68]

Iwaszkiewicz Filip; [1835-7a]

Iwaszkiewicz Franciszek; [1834-43]

Iwaszkiewicz Kazimierz; [1834-43]

Iwaszkiewicz Tadeusz, kijowska g.; [1831-95]

Jabłkowski Ludwik, podpor.; [1834-86]

Jabłonowski Stanisław z synami Stanisławem i Wacławem, gub. wołyńska; [1831-34][1831-91]

Jabłoński Kajetan; [1834-44]

Jabłoński Maciej włościanin; [1885-16a]

Jabłoński Szymon włościanin; [1835-7b]

Jacuński Wiktor; [1834-44]

Jagełowicz Karol porucznik; [1834-65]

Jahołkowski Piotr szlachcic, białostockie; [1834-76]

Jakimowicz Justyn; [1834-44]

Jakszcza Antoni, włościanin z wsi Dzbank; [1834-1w]

Jakubowski Antoni szlachcic, białostockie; [1834-76]

Jakubowski Jan; [1834-70a]

Jakubowski Józef; [1834-44]

Jakubowski Michał włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Jakutowicz Maciej; [1834-70a]

Jałowicki Konstanty, gub. podolska; [1832-10]

Jałowiecki Wacław z synami Wustachym i Alekxandrem pow. hajsyński i bałtski, gub. podolska; [1832-10]

Jan Łazowski, podpor.; [1834-86]

Jancewicz Maciej włościanin; [1835-7b]

Janczewski Henryk; [1834-44]

Janczyński Władysław, gub. podolska; [1832-10]

Janikowski Alexander, gub. podolska; [1832-10]

Janiszewicz Maciej z pow. wilejskiego; [1835-46]

Janiszewski Kajetan pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10][1834-44]

Jankowski Albin; [1835-27]

Jankowski Ignacy; [1834-44]

Jankowski Jakób ekspedytor pocztowy, zmniejszenie wyroku; [1834-71]

Jankowski Jan z majątku Sorok; [1834-44]

Jankowski Kazimierz; [1834-44]

Jankowski Konstanty; [1834-44]

Jankowski Ludwik, uczeń z Kurnika; [1834-86]

Jankowski szlachcic oszmiański, zesłanie; [1831-99]

Jankowski vel Jałkowski; [1835-7a]

Jankowski Wacław; [1834-44]

Jankowski xiądz Pijar; [1834-70a][1834-44]

Jankus Mateusz; [1834-44]

Janow Grzegorz; [1834-44]

Janowicz Ignacy; [1834-44]

Janowicz Wincenty; [1834-70a]

Janulewicz Ignacy  ; [1834-44]

Januszewski Jan, podof.; [1834-85]

Januszewski Stanisław Dominik; [1834-44]

Januszkiewicz Eustachy; [1835-27]

Januszkiewicz Michał; [1834-44]

Januszkiewicz Romuald i Eustachy; [1835-33]

Januszyński Antoni, podof.; [1834-85]

Jaroszński Edward, gub. podolska; [1832-18]

Jaroszński Jan, gub. podolska; [1832-10]

Jaroszyński Aleksander i Antoni z matką Teresą, gub. wołyńska; [1831-36]

Jarud Ildefons; [1834-44]

Jasielonas Józef; [1834-44]

Jasieński Ignacy, Józef  i Władysław z matka podpułk-ową WP Szymańską, gub. kijowska; [1831-60]

Jasieński Ludwik; [1834-44]

Jasiewicz Michał; [1834-44]

Jasińska z Jankowskich Józefa z synami Aleksandrem i Konstantym, wołyńska gub.; [1831-66]

Jasiński Bartłomiej xiądz; [1834-44]

Jasiński Gnacy; [1834-44]

Jasiński Jan; [1834-44]

Jasiński Wincenty; [1835-27]

Jastrząb Antoni, włościanin z wsi Dzbank; [1834-1w]

Jaszczewicz Michał; [1834-44]

Jaszczołt Jan; [1834-50a]

Jaszczuk Grzegorz włościanin, białostockie; [1834-76]

Jaszowski Alexander, podof.; [1934-87]

Jawojsz Dominik; [1834-70a]

Jaworski Dominik; [1834-50]

Jaworski Jakób; [1835-7a]

Jaworski Kajetan, podof.; [1834-85]

Jaworski Tomasz; [1834-83b]

Jawtok Karol; [1834-70a]

Jeleniewski Alexander; [1834-43]

Jeleński Alexander; [1834-43]

Jeleński Pawełz synami Janem i Antonim, gub. mińska; [1831-60]

Jeleński Rafał; [1834-43]

Jeliński Teodor, podof.; [1834-85]

Jełowicki Adolf, gub. podolska; [1832-10]

Jełowiecki Edward i Marcin z ojcem Pawłem, gub. wołyńska; [1831-34]

Jełowiecki Tomasz, gub. wołyńska; [1832-31]

Jermałowicz Adam; [1834-43]

Jerzmanowski Alexy, obywatel z Łęczyckiego obwodu; [1834-1w]

Jesman Ludwik; [1834-43]

Jeśmau albo Jeśman Alexander; [1834-43]

Jezierski Antoni; [1834-43]

Jezierski Cypryan; [1834-49]

Jeżewski Antoni; [1834-43]

Jodko Erazm; [1834-49]

Jodko Mikołaj; [1834-49]

Jodź albo Jocz Alexander; [1834-43]

Jokisz Józef, podch.; [1834-86]

Józefowicz Kazimierz; [1834-50]

Józefowicz Wiktor, uczeń z Kunowa; [1834-89w1]

Jucewicz Józef; [1834-44]

Jucewicz Ludwik; [1834-70a]

Juchniewicz Michał; [1834-50]

Judyzki Jan; [1834-70a]

Judziski Brokard(?); [1834-44]

Jukowski Felix marszałek pow. winnickiego, gub. podolska; [1832-31]

Jurcewicz Edward; [1834-44]

Jurcewicz Jan z synem Antonim, kijowska g.; [1831-77]

Jurewicz Franciszek; [1834-44]

Jurewicz Teofil, Hilary i Stanisław pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Jurewicz Wawrzyniec; [1834-70a]

Jurgielewicz Jan; [1834-44]

Jurowski Ignacy; [1834-50]

Justyn bez oznaczenia nazwiska; [1834-44]

Juszakiewicz Marek; [1834-50]

Juszkiewicz Jan xiądz; [1834-44][1834-50]

Juszkowicz Antoni; [1834-50]

Kaczanowski Karol dymisjonowany porucznik WP, gub. mińska; [1831-60]

Kaczanowski Karol syn Pawła; [1834-63]

Kaczanowski Klemens z braćmi i siostrą i ojcem Rochem, Bielsk ; [1834-50a]

Kaczkowscy doktorzy Adam, Karol i Michał, Krzemieniec, gub. wołyńska; [1831-30]

Kaczuryn Jan; [1834-68]

Kaczyński Tadeusz; [1834-43]

Kaczyński Tomasz; [1834-68]

Kadrys Symon; [1834-49]

Kajrewicz Józef; [1834-68]

Kalinowski Maciej; [1834-49]

Kalinowski Stanisław; [1834-43]

Kalisz Seweryn, wybaczenie; [1834-71]

Kałużski szlachcic; [1834-49]

Kamieński Franciszek; [1834-43]

Kamieński Ignacy Henryk pułkownik; [1885-12]

Kamieński Mikołaj porucznik; [1885-12]

Kamiński Alexander, wybaczenie; [1834-71]

Kamiński Franciszek, gub. grodzieńska; [1834-76]

Kamiński Jan; [1834-68]

Kamiński Maciej; [1834-43]

Kamiński Seweryn, gub. wołyńska; [1831-27]

Karczewski Stefan, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Karczewski Teodor, podchor.; [1834-85]

Karęga Dominik, za którego ojcem liczy się w Powiecie Wołkowyskim majątek Ostrowczyce dusz 50; [1834-49]

Karpiński Wincenty, sierż. starszy; [1834-85]

Karpowicz Justyn; [1834-68]

Karpowicz Wincenty; [1834-68]

Karśnicki Karol, podpor.; [1834-86]

Kartazzi zob. Sobański Izydor;

Karwosiecki Tomasz, zmniejszenie wyroku; [1834-71]

Kasinowski Maciej, podof.; [1834-85]

Kasperski Ignacy; [1835-7a]

Kaszewski Piotr; [1834-68]

Kaszyc Felix; [1834-49]

Kawiecki Konstanty, podof.; [1834-85]

Kawrowski Ignacy; [1834-49]

Kazaryn Ludwik; [1834-49]

Kazimirowicz Tomasz; [1834-43]

Kaziunas (omyłkowo Kazinkus) Maciej; [1834-43]

Kejzer Adam (zmarły) z synami Romanem i Zenonem, kijowska g.; [1831-79]

Kendrzyński Adam, dziedzic wsi Mokric; [1834-1w]

Keyzer Józef Zenon; [1834-65]

Kiełpsz Maciej; [1834-68]

Kiersnowski chorąży, konfiskata i zesłanie; [1832-06][1832-07]

Kiersnowski Franciszek, pow. Nowogródzki; [1834-49]

Kiersnowski Ignacy szlachcic; [1835-8][1885-16b]

Kiersnowski Izydor; [1834-49]

Kiersnowski Michał; [1834-43]

Kiersnowski porucznik, konfiskata i zesłanie; [1832-06][1832-07]

Kierszański Karol; [1834-43]

Kietliński Leopold, podof.; [1834-85]

Kieturowski Józef; [1834-43]

Kikliński Felix, Borzencina, obw. warszawski; [1834-84]

Kisielski (omyłkowo Kisiejewski) Jan; [1834-43]

Kisiel Maurycy porucznik; [1834-58]

Kisielewski Felix  ze wsi Kisielewa; [1834-1w]

Kisielewski Leon, gub. podolska; [1832-10]

Kisielnicki Włodzimierz i Stanisław, wybaczenie; [1834-71]

Kiwel Frydryk z miasta Nektokan; [1834-68]

Klamerowki Jan; [1834-43]

Klamrot Karol zob. Wegner Henryk;

Klaus Frydryk; [1834-43]

Klikowicz Józef xiądz; [1834-68]

Klimaszewski Felix; [1834-43]

Klimaszewski Hippolit, nauczyciel wileński, konfiskata i zesłanie; [1832-16][1835-27]

Klimaszewski Justyn; [1834-43]

Klimontowicz sekretarz, gub. mińska; [1835-51]

Klimowicz Michał; [1834-49]

Klonowski Gasper; [1834-68]

Klot Henryk; [1834-63]

Klucznik Stefan; [1834-43]

Kłokocki Stanisław dzierżawca starostwa Kołaczkowskiego, mińska g.; [1831-88]

Kłoss Karol, sierż.; [1834-85]

Kmiciński Stanisław; [1834-43]

Kobryński Jan; [1834-43]

Kobyliński Karol, podof.; [1834-86]

Kobyliński Tomasz szlachcic z pow. owruckiego, konfiskata i zesłanie; [1832-23]

Kobyliński Tomasz za którego ojcem w powiecie Lidzkim liczy się majątek Wersoka dusz 20; [1834-49]

Kobyliński Wincenty, uczeń z Kuleszek; [1934-87]

Koch Wincenty szlachcic; [1835-37a]

Kocieł Waleryan; [1834-43]

Kojra Kazimierz; [1834-43]

Kojrewicz Jan; [1834-43]

Kolaźniak Maciej; [1834-43]

Kolenda Kazimierz; [1834-43]

Kolesiński Benedykt, Szlachcic powiatu Rosieńskiego; [1834-92]

Kolupajło Lucyan; [1834-49]

Kołaczyński Kasper, podof.; [1834-85]

Kołodka Ignacy włościanin, białostockie; [1834-76]

Kołyska, generał WP, wołyńska g.; [1831-79]

Kołysko Ignacy z ojcem Tomaszem, gub. wołyńska; [1831-34]

Kołyszko Adam; [1834-43]

Kołyszko Jarosław; [1834-68]

Kołyszko Tadeusz; [1835-7b][1885-16a]

Komarowski Stanisław; [1834-43]

Komblewicz Józef; [1834-43]

Kompajko Karol; [1834-43]

Konarzewski Feliks, wołyńska g.; [1831-91]

Koncel Maciej; [1834-68]

Koncewicz Felix; [1834-43]

Koncewicz Maciej; [1834-43]

Kondratowicz Franciszek; [1834-68]

Kontowt Rajmund; [1834-43]

Kontrym Jakób; [1834-68]

Kontrymowicz Józef syn Macieja, poprawki; [1834-2a]

Kopczyński Jan; [1835-46]

Kopernicki Narcyz syn Franciszka, poprawki; [1834-2a]

Koperski Lufcyan, st. sierż.; [1834-86]

Kopiowski Tytus, gub. podolska; [1832-10]

Kopndracki Szymon oficer, wybaczenie; [1834-71]

Korbutt Jan; [1834-49]

Korciuk Dyonizy; [1834-72]

Korejwa Jan; [1834-43]

Korewa Alexander; [1834-43]

Korkuć Dyonizy; [1834-49]

Kormański Włodzimierz Kazimierz, wachmistrz; [1834-89s]

Korniewicz Wiktor; [1834-43]

Korsak Antoni; [1835-37b]

Korsak Edmund, gub. mińska; [1831-58]

Korsak Hippolit syn Joachima; [1834-63]

Korsak Jan, poprawki; [1834-2a]

Korsak Joachim syn Antoniego, poprawki; [1834-2a]

Korsak Juliusz, gub. podolska; [1835-51][1832-10][1835-30]

Korsak Kazimierz zakonnik; [1834-63]

Korsak Wincenty szlachcic; [1835-37b]

Korwinowski Kalixt, por.; [1834-89w2]

Korycki Aloizy; [1834-68]

Korzeniewski Ferdynand; [1834-43]

Korzeniowski Konstanty, gub. podolska; [1832-10]

Korzeniowski Onufry, gub. podolska; [1832-18]

Korzeniowski Onufry, podof.; [1834-89s]

Korzeniowski Paweł syn Stanisława szlachcic, gub. podolska ; [1882-65]

Korzeniowski zob. Kuncewicz pisarz; [1834-49]

Kosicki Alexy, podpor.; [1834-86]

Koss Leon, podof.; [1934-87]

Kossakowski Alexander; [1834-43]

Kossakowski Włodzimierz szlachcic, konfiskata i służba wojskowa na Syberii; [1832-23][1835-27]

Kostrowicki Michał z synem Karolem, gub. mińska; [1831-60]

Kot Paweł włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Kotowski Xawery; [1834-43]

Kowalczuk Wasil włościanin, białostockie; [1834-76]

Kowalewski Jakób rządca, wybaczenie; [1834-71]

Kowalewski Michał; [1834-49]

Kowalewski Michał i Zofia, Grodno, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Kowalewski Wincenty; [1834-43]

Kowalski Józef, podof. z Końskich; [1834-85]

Kowalski Stanisław; [1834-43]

Kozakiewicz Józef; [1834-43]

Kozakiewicz Kazimierz; [1834-43]

Kozakowska Honorata żona pułkownika, wybaczenie; [1834-71]

Kozieł Filip; [1834-43]

Kozieł Franciszek; [1834-43]

Kozieł Mikołaj; [1834-43]

Koziełowski Justyn; [1834-43]

Kozieradzki Alexander syn Stanisława szlachcic, białostockie; [1834-76]

Kozłowski Benedykt, podof.; [1834-85]

Kozłowski Gabryel; [1834-43]

Kozłowski Ignacy; [1834-43]

Kozłowski Jakób; [1834-68]

Kozłowski Jan; [1834-83b]

Kozłowski Jan były strażnik puszczy Białowiezskiej; [1834-49]

Kozłowski Józef, st. sierż.; [1834-86]

Kozłowski Paweł; [1834-43]

Kozłowski Tomasz; [1835-92]

Kozuchowski Jan, gub. podolska; [1832-10]

Kozyrski Alexander; [1834-49]

Koźmian Adam, Gałęzowa, obw. lubelski; [1834-84]

Kożuchowski Józef; [1834-83b]

Krajewska Maryanna i jej synowie Michał i Faustyn, wołyńska gub.; [1832-01]

Kraków Ludwik urzędnik pocztowy, wybaczenie; [1834-71]

Krałowski Andrzej; [1834-50a]

Kramkowski Józef; [1834-50a]

Kramkowski Wincenty szlachcic, białostockie; [1832-15]

Krasicki Waleryjan, gub. mohilewska; [1831-43]

Krasicki Władysław hr.; [1835-7a]

Krasowski Andrzej; [1834-50a]

Krasowski Wincenty; [1834-49]

Kraszewski Gustaw hr.; [1885-12]

Kraszewski Ignacy z synem Ignacym, gub. mińska; [1831-60]

Kraszewski Ludwik z synem Gustawem, wołyńska g.; [1831-91]

Kraśnicki Leonard; [1834-68]

Krawczykowski Maciej szlachcic, białostockie; [1834-76]

Krełuski Józef; [1834-83b]

Kropiński Ludwik syn Stanisława, były jenerał, gub. wołyńska; [1832-41]

Kropiński Ludwik, generał WP, wołyńska g.; [1831-84]

Krosnowski Walenty, uczeń z Krzyżanowa; [1834-86]

Krupowicz Antoni; [1834-49]

Krupowicz August; [1834-49]

Krupowicz Franciszek; [1834-43]

Kruszewski Antoni Ludwik, białostocki obw.; [1831-75]

Krzeczkowski Demenciusz; [1834-43]

Krzeczkowski Ludwiki; [1834-43]

Krzenstowski Ignacy; [1834-43]

Krzyczyński Jan Mirzy, dymisj. rotm. tatarski pułku ułanów, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Krzysztoporski Józef, podpor.; [1834-86]

Krzywicki Michał; [1835-27]

Krzywkowski Henryk; [1834-43]

Krzywobłocki Hipolit ; [1834-43]

Krzyżanowski Lucyan; [1835-37a]

Kubiński Tomasz mieszczanin, białostockie; [1834-76]

Kublicki Maciej; [1834-43]

Kucewicz Gasper; [1834-43]

Kuchorski Onufry; [1834-43]

Kuchowski Wenanty, gub. grodzieńska; [1834-76]

Kuczewski Józef ; [1834-68]

Kuczewski Kazimierz; [1834-68]

Kuczko Symon; [1834-43]

Kuczyński Adolf, ppor strzelców WP, wołyńska gub.; [1831-71]

Kuczyński Alexander, gub. wołyńska; [1831-30]

Kuczyński Józef; [1834-68]

Kuczyński Leonard; [1834-68]

Kudrewicz Jan chorąży; [1834-68]

Kudrewicz z powiatu Szawelskiego; [1834-43]

Kulczycki Ignacy syn Antoniego, pow. rowieński; [1832-33]

Kulczyński Ignacy; [1834-58]

Kulikowski Michał; [1834-49]

Kulwiecz Józef; [1834-49]

Kułakowski Ignacy; [1835-27]

Kułakowski Zenon, sierż.; [1834-85]

Kumanowski Jerzy, gub. podolska; [1832-10]

Kunachowicz Teodozy; [1834-49]

Kuncewicz Walenty włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Kuncewicz Wincenty; [1834-50a]

Kuncewicz, pisarz majątku Duboy obywatela Korzeniewskiego; [1834-49]

Kundzicz Jan xiądz; [1834-43]

Kunkulis Józef; [1834-43]

Kurłowicz Zygmunt; [1834-43]

Kurmański vel Kruszyński Seweryn; [1835-7a]

Kurzański August pow. bałtski, gub. podolska; [1832-10]

Kuszel Justyn; [1834-43]

Kuzmicz Augustyn włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Kuźmin Michał; [1835-46]

Kuźmiński Leon, gub. podolska; [1832-10]

Kuźmiński Stanisław; [1834-49]

Kwedaryc Kazimierz; [1834-43]

Kwiatkowski Andrzej; [1885-12]

Kwiatkowski Dominik; [1834-49]

Kwietkiewicz Józef; [1834-68]

Lachowicz Józef włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Lambert xiądz zgromadzeń. Kartuzów; [1834-49]

Lasota Adam, podof.; [1834-85]

Lastowski Stefan włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Lawdański Franciszek; [1834-43]

Lawdański Stefan; [1834-68]

Lazowski Antoni; [1834-43]

Ledóchowska Anna zob. Dunin Anna;

Leduchowski Jan hr.; [1834-89s]

Lelewel Joachim, poseł; [1834-89s]

Lenartowicz Kajetan; [1834-43]

Lenartowicz Kazimierz; [1834-43]

Leonartowicz (omyłkowo: Lenartowicz) Piotr; [1834-43]

Lenkiewicz Artur z ojcem Gracjanem, gub. wołyńska; [1831-34]

Leonowicz Alexander; [1834-49]

Leparski Tomasz; [1834-43]

Lepkowski Honoriusz z ojcem Janem, gub. wołyńska; [1831-34]

Leszczyński Jan, gub. podolska; [1832-18]

Leszczyński Klemens, gub. podolska; [1832-10]

Leszczyński Wincenty; [1835-46]

Leszko Eliasz; [1834-49]

Lewicki Arsenijusz zakonnik; [1835-37a]

Lewicki Paweł szlachcic, białostockie; [1834-76]

Lewiński Maciej; [1834-49]

Lewoniewski Piotr; [1834-49]

Liberadzki Jan, syn byłego Radcy Towarzystwa Kredytowego Województwa Kaliskiego; [1834-1w]

Liberczaj Józef; [1834-49]

Liedtke Alexander, uczeń z Warszawy; [1934-87]

Linkiewicz Ignacy; [1834-43]

Lipiński Konstanty i Józef, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Lipiński Leon, podof.; [1834-85]

Lipiński Piotr; [1834-43]

Lipiński Stanisław szlachcic, białostockie; [1834-76]

Lipiński Wincenty; [1834-49]

Lipkowski Henryk i Jan pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Lipnicki Dominik; [1834-49]

Lipski Antoni, podof.; [1834-86]

Lipski Stanisław syn Xawerego; [1835-37b]

Lipski Xawery z synem Stanisławem, gub. mińska; [1831-60]

Lipski, dymisjonowany podchorąży WP z gub. wołyńskiej, zesłanie; [1831-99]

Lisiecki Franciszek, podof.; [1834-85]

Lisiecki Franciszek, sierż. starszy; [1834-85]

Lisiecki Maciej; [1835-27]

Lisiecki Maciej akademik wileński, konfiskata i służba na Syberii; [1832-16]

Lisiecki Michał; [1834-43]

Listryn Gojzin starozakonny, gub. wołyńska; [1831-27]

Liszewski Antoni; [1834-49]

Litwiński Franciszek; [1834-43]

Lubomirski Henryk syn Ludwika, pow. mohylewski; [1882-65]

Lubomirski Władysław syn Fryderyka i Ludwiki z Sosnowskich, gub. wołyńska; [1831-34]

Lubowicki Józef, podof. ; [1834-85]

Lubowicki Meton; [1834-43]

Lubowidzka Marianna i Apolonia, wybaczenie; [1834-71]

Lukowski Hieronim omyłkowo zamiast: Łukowski Hieronim; [1834-70b]

Lutkiewicz Ignacy; [1834-43]

Lutkiewicz Karol; [1834-43]

Lutkiewicz Otton; [1834-43]

Lutkiewicz Stanisław; [1834-43]

Lutostański Maxymilian, podof.; [1834-85]

Łabanowski Hipolit, wiłkomirskie, rządca dóbr sambelana Górskiego, rozstrzelany; [1831-28]

Łabanowski Jan, podpor.; [1834-86]

Łabeński Antoni; [1834-43]

Łabęcki Julian, uczeń z Mirowa obw. wieluńskiego; [1834-89w1]

Łabudź Onufry, xiądz Święciańskiej parafii; [1834-92]

Łanderowicz Wawrzyniec; [1834-43]

Łankowski; [1834-83b]

Łapiński Andrzej; [1834-68]

Łaski Alexander, podpor.; [1834-86]

Łastowski, mieszczanin z Bielska, białostocki obw.; [1831-75]

Łausadas Jan; [1834-43]

Ławrinowicz Stanisław; [1834-43]

Ławrynowicz Antoni; [1834-43]

Ławrynowicz Jan; [1834-43]

Ławrynowicz Jerzy; [1834-43]

Ławrynowicz Stanisław; [1834-43]

Ławrzyniec Andrzej; [1834-49]

Łazarewicz Jan; [1835-7a]

Łazdowski Wawrzyniec; [1834-43]

Łazowski Jan; [1834-43]

Łazowski Leonard; [1834-43]

Łazowski Wincenty; [1834-43]

Łepczyński Cyprian pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Łepkowski Kalixt; [1834-58]

Łokocz Wincenty, wolno praktykujący lekarz; [1834-1w]

Łopaciński Ludwik; [1834-43]

Łopata Michał; [1834-49]

Łosiewicz Jan z synem Leonem, pow. rowieński, areszt na majątek; [1832-07]

Łossowski Mateusz, poodpor.; [1834-86]

Łoś Ignacy zob. Polanowski Bazyli;

Łoziński Stanisław z synem Leonem, gub. wołyńska; [1831-53]

Łubieński Felix, podof.; [1834-85]

Łubiński Zygmunt; [1834-68]

Łuczyński Mikołaj syn Józefa szlachcic, gub. podolska ; [1882-68]

Łukaszewicz Antoni; [1834-49]

Łukaszewicz Jan; [1834-68]

Łukaszewicz Józef włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Łukaszewicz Tadeusz xiądz; [1834-43]

Łukianowicz Alexander włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Łukowski Hieronim; [1834-43]

Łuskina Matylda, gub. mohilewska; [1831-43]

Łuszczewski Adam, poseł sochaczewski; [1834-89s]

Łuszczewski Tomasz, gub. Podolska; [1831-38]

Macewicz Antoni i Alexander, gub. podolska; [1832-10]

Machwic Konstanty z pow. wiłkomirskiego; [1834-68]

Maciański Stanisław; [1834-44]

Maciejewska Zofia i  syn Jan, wołyńska gub.; [1831-66]

Maciejowski Eustachy, podof.; [1834-85]

Maciejowski Kazimierz, warszawa; [1834-84]

Macijewski Józef Testory syn Ignacego; [1835-37a]

Mackiewicz Antoni z Dowborajć; [1834-44]

Mackiewicz Grzegorz; [1835-27]

Magnuski Marcelli, podof.; [1834-85]

Magnuszewski Jerzy; [1834-44]

Majewski Franciszek, gub. podolska; [1832-10]

Majewski Izydor; [1834-44]

Majewski Jan, wybaczenie; [1834-71]

Majowski Longin; [1835-7a]

Makarewicz Alexander syn Justyna, gub. mińska; [1832-35]

Makarewicz Justyn, gub. mińska; [1831-60]

Malankiewicz Tomasz, podof.; [1834-85]

Malcewicz Justyn; [1834-68]

Malecki; [1835-7a]

Malejewicz Hilary; [1835-79]

Malewicz; [1834-83b]

Malewski; [1834-83b]

Malewski Jan; [1834-49]

Malicki Jan; [1835-7a]

Malinowski Jakub pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10]

Malinowski Jan, wołyńska gub.; [1831-66]

Malinowski Wincenty; [1835-92]

Małachowska z Komarów Ludwika z mężem Ludwikiem, pow. żytomierski, hr.; [1832-25]

Małachowski Antoni; [1834-68]

Małachowski Gustaw hr., poseł szydłowiecki; [1834-89s]

Małęczyński Józef, miasteczko Tuczyn, wołyńska g.; [1831-91]

Małyński Józef z synem, gub. wołyńska, areszt na majątek; [1832-07]

Małyński Józef, wołyńska gub.; [1831-67][1831-81]

Marcińkiewicz Stanisław; [1834-68]

Marcler Julian, gub. podolska; [1832-10]

Markiewicz Andrzej; [1834-44]

Markiewicz Dominik; [1834-49]

Markiewicz Dominik mieszczanin; [1835-7b][1885-16a]

Markowski Felix; [1834-49]

Markowski szlachcic; [1835-7a]

Markowski Wincenty syn Piotra oraz porucznik Adam syn Kazimierza, pow. bielski obw. białostocki; [1832-76]

Martunas Tomasz; [1834-44]

Masiunas Tadeusz; [1834-44]

Massalski Józef, sierż. starszy; [1834-85]

Maszkowski Andrzej z synem Kacprem (Gasparem), wołyńska g.; [1831-91]

Matulewicz Ignacy; [1834-44]

Matusewicz Karol; [1834-44]

Matuszewicz Julian; [1834-49]

Matuszewicz Maciej; [1834-49]

Matuszewicz Paweł włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Matuszewicz Roman; [1834-49]

Matuszewicz Szymon; [1835-46]

Matuszewicz Tadeusz z synem Wincentym, gub. wileńska; [1832-20]

Maximowicz Piotr; [1834-44]

Mazur Kazimierz; [1835-7a]

Mazurkiewicz Stanisław, podof.; [1834-85]

Medeksza Felix; [1834-44]

Medyński Wincenty; [1835-7a]

Medzeliński Antoni; [1834-44]

Medzeliński Jakub; [1834-44]

Mejer Franciszek, Joachim i Benedykt pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Mejer Frydryk; [1834-44]

Mejsner Ferdynand, podof.; [1834-85]

Mejzner Józef, prawnik z Kalisza; [1934-87]

Meleszyński Adam włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Menczyński Jan Nepomucen dzierżawca, wybaczenie; [1834-71]

Miałkowski ekonom; [1835-7b][1885-16a]

Miaskowski Hipolit; [1835-7a]

Miaskowski Józef; [1834-58]

Miaskowski Krzysztof syn Michała, z synami Napoleonem i Romanem, gub. wołyńska; [1832-33][1832-22]

Michalski Lucian, gub. podolska; [1832-10]

Michałowski Jan; [1834-44]

Michałowski Ludwik, podpor.; [1834-86]

Michałowski Michał; [1834-44]

Michałowski podporucznik wileńskiego pieszego pułku; [1835-50]

Michniewicz Józef; [1834-49]

Mickiewicz Rafał; [1834-44]

Mickiewicz Rafał; [1834-68]

Miczyński Alexander, student; [1934-87]

Mierzejewski Antoni; [1834-49]

Mierzejewski Kalikst syn Józefa, gub. grodzieńska; [1831-99]

Mierzwiecki Honorata, wołyńska gub.; [1831-66]

Miesojad Kazimier; [1834-44]

Mikita Iwon; [1834-72]

Mikonis Jan; [1834-44]

Mikulicz Franciszek; [1834-44]

Milewicz Józef; [1834-68]

Milewski Franciszek; [1835-79]

Milewski Kajetan xiądz szlachcic, białostockie; [1834-76]

Milion (omyłkowo: Milien) Jan; [1834-44][1834-70b]

Miliszkiewicz Jan; [1835-46]

Milkiewiez Edward; [1834-44]

Milkowski Piotr; [1834-68]

Millio Józef z synem Leopoldem, Krzemieniec, gub. wołyńska; [1831-30]

Miltzer Franciszek, sierż. starszy; [1834-85]

Miłaczewski Michał którego ojciec w powiecie Słonimskim posiada majątek Blizna dusz 162 i wolnych 5; [1834-49]

Miłaczewski Paweł syn Józefa, z synem Michałem, Blizna pow. słonimski; [1832-49]

Miłaszewski Antoni; [1834-44]

Miłek Urszula zob. Dombrowski Antoni; [1834-49]

Miłosz Arthur syn Józefa, gub. mohilewska; [1832-37]

Minczenowicz (omyłkowo: Mingienowicz) Andrzej; [1834-44][1834-70b]

Miniat Kleryk Zakonu Pijarskiego; [1834-44]

Miniat Wincenty; [1834-44]

Miniewski Alexander, obyw. woj. kaliskiego; [1834-89s]

Miniewski Franciszek, gub. podolska; [1832-10]

Miniszewski Karol, Sierż.; [1834-85]

Minkielewicz włościanin; [1835-50]

Minkiewicz Antoni mieszczanin, białostockie; [1834-76]

Minkiewicz Franciszek; [1834-50a]

Minkiewicz Michał; [1834-44]

Minkiewicz Michał omyłkowo zamiast: Monkiewicz Michał; [1834-70b]

Minkiewicz Tadeusz; [1834-44]

Mioduszewski Karol szlachcic, białostockie; [1834-76]

Mioduszewski Walenty; [1834-50a]

Mirosławska Eufrozyna, obywatelka ż miasta Lubranszczyka; [1834-1w]

Misiewicz Benedykt xiądz; [1834-44]

Mizgird Mateusz; [1834-68]

Młodecki Jan Nepomucen, podof.; [1834-85]

Młodzianiowski Kazimierz i Jan pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10]

Młyński Wawrzyniec syn Aleksandra, obw. białostocki; [1832-74]

Mniejewski Felix, gub. wołyńska; [1831-30]

Mochnacki Kamil, Bojanice, Galicja austriacka; [1834-84]

Mochnacki Maurycy, magister prawa; [1834-89s]

Moczulski Piotr z braćmi Maciejem i Szymonem, szlachcic, białostockie; [1834-76]

Modczulski Ignacy; [1834-44]

Modliński Ignacy, uczeń z Krzywosądów; [1834-89s]

Modzelewski Wincenty, podcbor.; [1834-85]

Modzolewski Julian; [1834-44]

Mogielnicki Alexander Student; [1834-49]

Mokrzecki Ludwik, wedle wiadomości Izby Skarbowej Grodzieńskiej powinien mieć cześć z majątku Mokrzecz Moraczewszczyzna który należy do jego ojca Jakóba Mokrzeckiego i braci; [1834-49]

Monarchowicz Tomasz włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Moncewicz Augustyn; [1834-68]

Moniuszko Kazimierz, gub. mińska; [1831-25]

Monkiewicz Antoni; [1834-68]

Monkiewicz Dionizy; [1834-68]

Monkiewicz Jerzy i Dominik, gub. podolska; [1832-10]

Monkiewicz Tadeusz; [1834-68]

Moraczewski Gabryel, podof.; [1834-85]

Moraczewski porucznik, konfiskata i zesłanie; [1832-06][1832-07]

Morawski Józef; [1834-44]

Morawski Teodor, obyw. woj. kaliskiego; [1834-89d]

Morawski Teofil, poseł kaliski; [1834-89d]

Moretty Franciszek; [1834-44]

Morgulis Herman starozakonny, gub. wołyńska; [1831-27]

Moroz Ignacy, rozstrzelanie; [1834-01r]

Morozowski Wiktor; [1834-83b]

Mostowska z Potockich Maria hr., gub. mińska; [1831-25][1831-32]

Moszyńska Maria zob. Wielhoruska Maria;

Moszyński Władysław syn Onufrego, gub. wołyńska; [1832-41]

Możejko Józef; [1834-44]

Mroczkowski; [1834-83b]

Mrokowski Józef Stanisław; [1834-44]

Mszanecki Stefan, podof.; [1834-85]

Mucha Nikołaj; [1834-72]

Muckiewicz Antoni; [1834-44]

Muczyński porucznik wileńskiego pieszego pułku; [1835-50]

Murawski Antoni włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Murawski Feliks z Zabłudowa; [1881-88]

Musielewicz Samuel; [1834-44]

Musuicki albo Musnicki Napoleon; [1834-44]

Myslennik Marek włościanin; [1885-16a]

Mysłowski Stanisław student wileński; [1835-7a]

Mystkowski Michał, sierż. starszy; [1834-85]

Myszkowski Andrzej; [1834-44]

Myślennik Marek włościanin; [1835-7b]

Nabielak Ludwik, Redaktor; [1834-86]

Narbut Antoni; [1834-44]

Narbut Jarosław; [1834-44]

Narkiewicz Wiktor; [1834-44]

Nartowski Felix; [1834-44]

Narucki Józef; [1835-27]

Narucki Józef szlachcic, konfiskata i służba na Syberii; [1832-16]

Narymius Mikołaj; [1835-7a]

Natowć Franciszek; [1834-44]

Nawęgłowski Mikołaj, wołyńska gub.; [1831-67]

Nejman Bazyli; [1835-46]

Nejmanowski Antoni kapitan, wybaczenie; [1834-71]

Niebyłowski Józef z Włodzimierza, wołyńska g.; [1831-91]

Niedźwiecki Alexander Student; [1834-49]

Niemirowski Marcin syn Stanisława szlachcic, gub. Podolska; [1882-65]

Niemkowski Michał; [1834-49]

Niemoiewski Bonawentura, obyw. woj. kaliskiego; [1834-89d]

Niemyski Ludwik; [1835-37a]

Nieszkoć Wincenty, major; [1834-89s]

Niewiarowicz Alexander; [1834-44]

Niewiarowicz Michał; [1834-44][1834-49]

Niewiarowicz Władysław student wileński, konfiskata i służba wojskowa na Syberii; [1832-23][1835-27]

Niwiński Wilhelm, obwód białostocki; [1831-95]

Norejko Piotr; [1834-44]

Norwid Jan syn Szymona, pow. bychowski gub. mohylewska; [1832-47]

Nosarzewscy bracia, wybaczenie; [1834-71]

Nosarzewski Ignacy, wybaczenie; [1834-71]

Nowakowski Marcin, pisarz Ekonomiczny; [1834-1w]

Nowicki Bazyli; [1834-49]

Nowicki Felix; [1834-49]

Nowicki Hilary; [1834-44]

Nowicki Michał; [1834-49]

Nowicki Stanisław; [1834-50a]

Nowicki Wincenty; [1834-44]

Nowicki Xawery, uczeń z Jakubowa; [1834-89w1]

Nowosielski Andrzej, podof.; [1834-85]

Nowosielski Felix, podpor.; [1834-86]

Nyko Apolinary, podchor.; [1834-85]

Obniski Józef i Adam, gub. podolska; [1832-10]

Obniski Teofil, gub. podolska; [1832-10]

Oboleński porucznik, gub. mińska; [1835-51]

Obolewicz Eliasz; [1834-44]

Obrębski Kazimierz, podof.; [1834-85]

Obrycki Teofil z braćmi Leopoldem, Xawerym, Ferdynandem, Edwardem i siostrą Leokadią, szlachcic, białostockie; [1834-76]

Obuchowicz Adam z braćmi Julianem i Franciszkiem, obwód białostocki; [1831-95][1834-50a]

Obuchowicz Franciszek, podof.; [1834-85]

Obuchowski Kazimierz Student; [1834-49]

Ogińska Kunegunda xiężna; [1835-27]

Okińczyc szlachcic; [1834-49]

Okołomowicz Tadeusz; [1834-49]

Okołow Aloizy; [1834-44]

Okriński Wiktor; [1835-92]

Olechnowicz Józef; [1834-44]

Olendzki Ksawery; [1835-27]

Olesiński Jan włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Oleszkiewicz Antoni; [1834-44]

Oleszkiewicz Stefan; [1834-49]

Olewski albo Oleski Piotr; [1834-44]

Olizarowicz Hilary, którego rodzice w powiecie Nowogródzkim mają folwark Przewłóka; [1834-49]

Olszanowski Student; [1834-44]

Olszewscy Tytus i Napoleon; [1834-49]

Olszewski Antoni wójt, wybaczenie; [1834-71]

Olszewski Antoni, podof.; [1834-86]

Olszewski Ignaci; [1834-44]

Olszewski Jan, Ostrówek, obw. łęczycki; [1834-84]

Olszewski Kazimierz; [1834-44]

Olszewski Teofil z siostrą Scholastyką, obwód białostocki; [1831-95]

Ołdakowski Robert; [1834-50a]

Ołowczńko Piotr; [1835-46]

Ołtarzewski; [1835-7a]

Omieciński Jan, wołyńska gub.; [1831-75]

Onoszko ksiądz kanonik, gub. mohilewska; [1831-43]

Opacki zob. Beszon Agnieszka;

Opaliński Wincenty; [1835-7a]

Opitz Maria oraz Edmund i Władysław synowie Jana, kijowska gub.; [1831-67]

Orański Antoni; [1834-49]

Orda Michał, sędzia graniczny, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Ordyński Franciszek szlachcic, białostockie; [1834-76]

Orlikowski Józef, gub. podolska; [1832-10]

Orłowski Alexander, podpor.; [1834-86]

Orłowski Jan; [1834-44]

Orłowski Stanisław, wybaczenie; [1834-71]

Orpiszewski Ludwik, uczeń z Kiszewa; [1834-86]

Orzechowski Michał; [1834-83b]

Orzeszko Wacław szlachcic; [1835-37b]

Osiński Michał; [1834-49]

Osiński Piotr syn Pawła z żoną Anną córką Stanisława, włościanie, pow. drohiczyński; [1832-57]

Ossoliński Józef hrabia, białostocki obw.; [1831-75]

Ossowski Stanisław; [1834-44]

Ostaszewski Eustachy i Spiridon pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Ostaszewski Grzegorz; [1835-7a]

Ostaszewski Krzysztof; [1835-7a]

Ostraszewski Stanisław, wybaczenie; [1834-71]

Ostroróg Michał, podof.; [1834-85]

Ostrowski Antoni hr.; [1834-89s]

Ostrowski Franciszek, syn właściciela wsi Złolopola; [1834-1w]

Ostrowski Józef; [1834-49]

Ostrowski Józef Bolesław, aplikant sądowy gub. podolskiej; [1834-89s]

Ostrowski Kazimierz student; [1834-49]

Ostrowski Ludwik, dzierżawca wsi Burowie; [1834-1w]

Ostrowski Tadeusz hr., kijowska g.; [1831-77]

Ostrowski Władysław hr.; [1834-89s]

Ożarowski Józef, gub. podolska; [1832-10]

Pac Ludwik, hr. generał, gub. wileńska; [1831-29]

Pacewicz Augustyn; [1834-44]

Pahlen von-der, sekwestr majątku; [1831-79]

Pajecki Hieronim, podof.; [1834-86]

Palimon (Palmon) Antoni włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Pańko Szymon włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Papuziński Albin, zamieszkały we wsi Goblic; [1834-1w]

Parczewski Jan; [1834-50a]

Parys Antoni, podof.; [1834-86]

Paszkiewicz Jan; [1834-68]

Paszkiewicz Józef; [1834-44]

Paszkiewicz Karol i Stefan, pow. włodzimirski; [1832-22]

Paszkiewicz Karol, podof.; [1834-86]

Paszkiewicz Symon; [1834-44]

Paszkiewicz Wincenty Asesor; [1834-68]

Paszkiewicz Władysław; [1834-44]

Paszkowicz Kazimierz, podpułk.; [1834-89s]

Paszuta Stanisław Mikołaj; [1835-7a]

Patelski Józef, sierż. starszy; [1834-85]

Pawilewicz Tomasz; [1834-83b]

Pawlucz Felix; [1835-46]

Pawłowicz Franciszek; [1834-44]

Pawłowicz Kluczwojt; [1834-68]

Pawłowski Felix, podof.; [1834-85]

Pawłowski Jan, podof.; [1834-85]

Pawłowski szlachcic; [1834-50]

Pawsza Alexander, gub. wołyńska; [1832-31][1885-12]

Pawsza Antoni w pow. owruckim, ciężkie roboty; [1831-100][1835-92]

Pągowski Klemens, Woźniki, obw. piotrkowski; [1834-84]

Pecner Juliusz; [1834-68]

Peczarski Jan; [1835-7a]

Pepłowski Paweł, podof.; [1834-85]

Pernikowski Karol; [1834-44]

Peszyński Julian i Tytus, gub. podolska; [1832-10]

Petrowski Augustyn; [1834-50a]

Petruczuk Daniło włościanin, białostockie; [1834-76]

Petrykiewicz Jan ze wsi Dołmatowszczyzny ; [1834-50]

Petrykiewicz Szymon z miasteczka Janowa powiatu Kobryńskiego; [1834-50]

Petrykowski Edward, wołyńska gub.; [1831-67]

Petryński Wincenty, dymisjonowany porucznik wołńskiego pułku ułanów; [1831-75]

Piątkowski Piotr; [1834-50]

Pichelski Jan, podchor.; [1834-85]

Piechowski Józef, podof.; [1834-85]

Pieczyski kamerdyner hrabi Grabowskiego ż powiatu Brzeskiego; [1834-50]

Pieńczykowski Jan, podof.; [1834-85]

Pieślak Karol syn adwokata Stanisława; [1834-2b]

Pietkiewicz Dominik; [1834-68]

Pietkiewicz Ludwik; [1834-68]

Pietkiewicz Michał; [1834-44]

Pietnicki Leonard oficer wojsk rosyjskich; [1885-12]

Pietrajtis Michał; [1834-44]

Pietraszewski Franciszek; [1834-44]

Pietraszewski Franciszek omyłkowo zamiast: Piotraszewski Franciszek; [1834-70b]

Pietraszewski Teofil odstawny podporucznik Użymskiego Piechotnego pułku; [1834-49]

Pietraszkiewicz Onufry, magister Uniwersytetu Moskiewskiego, zesłanie; [1832-07]

Pietrowicz Jakób; [1834-49]

Pietrowicz Wawrzyniec; [1834-44]

Pietrowski Felix; [1834-44]

Pietrowski Jan; [1834-44]

Pietrowski Kazimierz; [1834-44]

Pietrulis Kazimierz; [1834-44]

Piewcewicz Piotr; [1834-44]

Piętka Ignacy, podof.; [1834-87]

Pigłowski Joachim, Musurowce wołyńska gub.; [1831-67]

Pijanowski Andrzej, podof.; [1834-86]

Pikturno Stanisław; [1834-44]

Pilchowski Adolf i Seweryn; [1835-7a]

Pilecki Konstanty którego ojciec w powiecie Nowogródzkim posiada folwark Wierzbnów; [1834-49]

Pilecki Paulin; [1834-49]

Pilecki Stanisław; [1834-49]

Piłsudzki Antoni z okolicy Mille; [1834-68]

Piłsudzki Tomasz z Możejkiszek; [1834-68]

Piontek; [1835-7a]

Piotrkowski Józef z synami Feliksem i Cezarym, mińska g.; [1831-81]

Piotrowicz Józef; [1834-68]

Piotrowska Domicela z synem Albinem, gub. wołńska; [1831-25]

Piotrowski Adam włościanin; [1885-16a][1835-7b][1834-50]

Piotrowski Cezar, gub. mińska; [1831-60]

Piotrowski Eligi, pow. żytomierski; [1832-25]

Piotrowski Wincenty szlachcic, białostockie; [1834-76]

Pisanko Tomasz; [1834-68]

Piszczatowski Adam ; [1834-50a]

Piwowarski Adam, uczeń z Rogoźna; [1934-87]

Pkolewski Franciszek; [1834-49]

Plater Cezary; [1834-44]

Plater Władysław; [1834-44]

Platerowa hr. żona Ludwika P.; [1835-27]

Platter Edward hr., podchor.; [1934-87]

Pleśniewicz (omyłkowo: Pleskiewicz) Symon; [1834-44][1834-70b]

Płachecki Maryan, podof.; [1834-85]

Pobiedziński Franciszek, gub. podolska; [1832-10]

Pocztowski Antoni; [1834-44]

Podbereski Hilary; [1834-44]

Podberezki Fortunat; [1834-44]

Podczaski Rufin dziedziczył w Brzeskim powiecie majętność Hołowczyce dusz 18; [1834-50]

Podgorski Anastazy, gub. podolska; [1832-10]

Podhorodeński Alexander syn Andrzeja; [1834-58]

Podlipko Jan ze wsi Miratycz powiatu Słonimskiego; [1834-50]

Podoski Gabryel hr., wybaczenie; [1834-71]

Pogajas Jan; [1834-44]

Pogorzański Józef, gub. wołńska; [1831-25]

Pogorzelski Antoni; [1834-44]

Pokrzewnicki Adolf; [1835-7a]

Pokrzywnicki Adolf, szlachcic gub. kijowskiej, wyrok sądowy; [1831-87]

Polanowski Bazyli oparty na majątku Łosia Ignacego, wołyńska gub.; [1832-01]

Polański Ignacy, podof.; [1834-85]

Polichnowski Ignacy, uczeń z Sarnowa; [1834-89w1]

Poliński Leonard; [1834-44]

Połoński Józef zn synem Karolem, gub. mińska; [1831-60]

Połubiński Antoni włościanin(?), białostockie; [1834-76]

Połubiński Michał, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Pomarnacki Paweł chorąży; [1834-65]

Pomarnicki Ildefons i Paweł, gub. podolska; [1832-10]

Pomarzański Felix z kapitaem u Łoznickiego Łukasza, gub. wołyńska; [1831-43]

Pongowski Alexander syn Józefa, nie Potowski, poprawki; [1834-2a]

Ponińscy Bolesław, Klemens, Władysław, Kazimierz Stanisław z matką Apolonią, gub. wołyńska; [1831-34]

Poniński Napoleon, obyw. wsi Małoszew; [1834-89s]

Poniński Stanisław, podpor.; [1834-86]

Poniwicki Felix którego ojciec w powiecie Brzeskim posiada majątek Szczypałki; [1834-50]

Popiel Karol syn Szymona szlachcic, gub. podolska ; [1882-65]

Popławski Jan i Wiktor; [1835-7a]

Popławski Wincenty, Poryck, gub. wołyńska; [1834-84]

Popowski Adolf; [1834-49]

Porczyński Antoni z synami Stanisławem i Ksawerym, wołyńska g.; [1831-91]

Porczyński Stefan, konfiskata i służba na Syberii; [1832-22]

Postempski Karol; [1834-83b]

Postrowski Telesfor; [1834-44]

Potocka Maria zob. Mostowska Maria;

Potocka Tekla z mężem Włodzimierzem, córka Sanguszki Hieronima, z synem Włodzimierzem, gub. kijowska; [1832-72]

Potocki Alexander; [1835-42][1834-81]

Potocki Antoni, gub. podolska; [1832-10]

Potocki Franciszek; [1835-7a]

Potocki Herman z żoną Antoniną; [1834-81]

Potocki hr. Józef i Herman, synowie Jana, obw. białostocki; [1832-57]

Potocki Józef i Herman kontra Antoni P i Antoni Sobański, dobra Bieliłowicze, gub. kijowska; [1835-81]

Potocki Karol hr. pow. bałtski, gub. podolska; [1832-10]

Potocki Mateusz; [1834-50a]

Potocki Maurycy i August hr. pow. samanowski, gub. podolska; [1832-10]

Potocki Włodzimierz hr.; [1835-7a]

Potrykowski Alfons; [1834-44]

Potrykowski Franciszek; [1834-44]

Prasumdukas Tadeusz; [1834-44]

Preszel Krzysztof, podchor.; [1934-87]

Pretiatkiewicz Erazm z ojcem Franciszkiem, gub. wołyńska; [1831-34]

Prochow Jan; [1835-37b]

Prokopowicz Andrzej; [1834-2b]

Prokopowicz Józef szlachcic wilejski; [1834-2b]

Prolatowicz Szymon; [1834-50]

Prondzyński Antoni, dziedzic wsi Bielewa; [1834-1w]

Proszkowski Maxciej, podchor.; [1934-87]

Proszyński Hipolit z synem Zygmuntem, gub. wołyńska; [1831-59]

Proszyński Józef; [1834-44]

Protasewicz Jan; [1834-50]

Protassewicz Ferdynand; [1834-49]

Prószyński Erazm syn Józefa, gub. wołyńska; [1832-41]

Prószyński Eustachy i Prot, mińska g.; [1831-84]

Prószyński Romuald, wołyńska g.; [1831-81][1885-12]

Pruski Jan; [1835-92]

Przemieniecki Antoni; [1834-44]

Przeradzki Adam, podpor.; [1834-86]

Przeradzki Tytus, podpor.; [1834-86]

Przestępski Franciszek; [1835-7a]

Przewłudzki Antoni syn Grzegorza oficer; [1834-68]

Przyborowski Konstanty, obyw. ze wsi Darkowa; [1834-89s]

Przygodzki Józef; [1835-27]

Przyjałkowski Julian; [1834-44]

Przyłucki Konstanty; [1835-27]

Przytulski Tadeusz; [1834-44]

Pstrowski Franciszek, Szlachcic powiatu Szawelskiego; [1834-92]

Psurski Jan; [1834-83b]

Puchalski Alexy, podchor.; [1834-86]

Puchowski Wincenty; [1834-49]

Pułkowski Alexander; [1834-50]

Pusłowski Felix; [1834-72]

Pusłowski Felix syn Brunona; [1834-50]

Pusłowski Tytus; [1834-49]

Pusłowski zob.: Werbusz, Wolski Oficjalista; [1834-49]

Puzinowski Jakub były uczeń wileńskiego uniw.; [1835-89]

Puzowski Alexander, Hipolit i Spirydon; [1835-7a]

Puzyna Alexander syn Ignacego; [1834-63]

Puzyna Alexander, gub. mińska; [1831-25]

Raczkowski Józef; [1834-44]

Raczkowski Michał; [1834-44]

Raczyński Agaton; [1834-83b]

Raczyński Hieronim; [1835-33]

Raczyński Jacenty szlachcic; [1834-58]

Raczyński Leopold, Smotrycz, gub. podolska; [1834-84]

Raczyński Tymoteusz z Dubna z synami Ignacym i Joachimem, wołyńska gub.; [1831-66]

Radecki Faustyn; [1834-50]

Radlicki Andrzej, podof.; [1834-85]

Radłowski Xawery szlachcic; [1834-58]

Radomiński Wacław, wybaczenie; [1834-71]

Radowicki Stanisław, gub. grodzieńska; [1834-76]

Radowicki Władysław, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Raduski Kandyda i Waleryan z ojcem Zygmuntem, gub. wołyńska; [1831-34]

Radziawiłł Ludwik, gub. mińska; [1831-25]

Radzieiowski Alexander, podof.; [1834-89s]

Radziejowski Wiktor, podof.; [1834-86]

Radzikowski Teodozy; [1834-70a]

Radziszewski dymisjonowany major, Podole; [1835-71]

Radziszewski Stanisław syn Michała, poprawki; [1834-2a]

Radziwiłł Ludwik zob. Walewski Ludwik;

Radziwiłł Michał na majatek w zastawie Bielkiewicz Tomasz z synem Franciszkiem, gub. mińska; [1831-58]

Radziwiłł Michał, gub. Mińska i wołyńska; [1831-25][1834-84][1831-29]

Rafałowicz Adryan; [1835-7a]

Rahsewicz Bartłomiej; [1834-44]

Rajecki Franciszek Student; [1834-50]

Rajecki Januariusz porucznik WP, gub. mińska; [1831-58]

Rajgrodzki kupiec z Suchowoli, białostocki obw.; [1831-75]

Rajuniec Michał; [1834-44]

Rakowski Jan; [1834-70a]

Rakowski Józef; [1834-44]

Rakowski Ludwik, podof.; [1934-87]

Raszkiewicz Justyn z powiatu Wołkowyskiego miasteczka Rosi; [1834-50]

Ratomski Antoni, gub. wołyńska; [1831-34]

Ratomski Józef; [1834-70a]

Raubow Wincenty; [1834-44]

Rażyński Piotr; [1834-44]

Rejmkiewicz Piotr; [1834-44]

Rejtarowicz Wojciech, włościanin z wsi Dzbank; [1834-1w]

Rejzis AIexander; [1834-44]

Rembieliński Stanisław, obwód białostocki; [1832-33]

Renbowicz Antoni; [1834-44][1834-70a]

Rettel Leonard, uczeń liceum Warszawsk.; [1834-86]

Rewieński Kazimierz; [1834-44][1834-50]

Rewkiewicz Felix syn Wincentego, nie Rodkiewicz, poprawki; [1834-2a]

Rimanelis Józef; [1834-44]

Rodowicz Ferdynand; [1834-44]

Rodowicz Józef; [1834-44]

Rodyk Karol; [1834-44]

Rodzewicz Franciszek włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Rodziewicz Antoni; [1834-44]

Rodziewicz Apolinary; [1834-44]

Rodziewicz Edward syn Kazimierza; [1834-2b]

Rogowski Aleksander, Adolf, Władysław, Franciszka, Dominika, Emilja, dzieci Szymona, pow. bielski obw. białostocki; [1832-74]

Rogowski Alexander registrator, szlachcic, białostockie; [1834-76]

Rogoziński Fabian syn Franciszka, gub. wołyńska; [1832-41]

Rojewski Marcin, podof.; [1834-85]

Rokicki Karol; [1834-44]

Rokujza Lekarz; [1834-44]

Rolewicz Stanisław; [1834-50]

Romanow Jan; [1834-50]

Romanowski Leon; [1835-46]

Ronikier Stanisław hr. i syn Michał, wołyńska gub.; [1831-66]

Ronikier Stanisław z synem Michałem, gub. wołyńska; [1832-31]

Ronko Eugeniusz; [1834-50]

Ronżewski vel Rożewski Piotr; [1835-7a]

Ror, junkier wileńskiego pieszego pułku; [1835-50]

Rosciszewska Adolf obywatel; [1885-12]

Rosienkiewicz Marcin; [1885-12]

Roszkowski Soter; [1834-44]

Rościszewski Erazm z synem Adolfem, marszałek, wołyńska g.; [1831-91]

Roślakowski Antoni, kapitan; [1834-86]

Rouba Tadeusz; [1834-50]

Rozwodowski Xawery koniuszy grafa Tyszkiewicza ze Swisłoczy; [1834-50]

Rożniecki Zygmunt, gub. podolska; [1832-10]

Rożycki Michał; [1834-44]

Rożyński Piotr; [1834-44]

Różycki Ludwik, podof.; [1834-86]

Różycki Maria zob. Czajkowski Michał;

Ruboszewiez Paweł; [1834-70a]

Ruczyński Stanisław szambelan syn Michała, z synem Eustachym, gub. wołyńska; [1832-41][1831-88][1832-31]

Rudnicki Jakub zakonnik; [1835-37a]

Rudnicki Jan z synem Alexandrem, Krzemieniec, gub. wołyńska; [1831-30]

Rudnicki Teofil, Kaliski mieszkanie; [1834-1w]

Rudnicki Zachariasz z matką Agnieszką, gub. wołyńska; [1831-34]

Rudomina Tytus szlachcic; [1834-70a]

Rudzki Alexander; [1835-7a]

Rudzki Romuald pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10]

Rupniewski Roch, uczeń z Turka; [1834-86]

Ruszczewski AIexander Student z miasteczka Swisłoczy; [1834-50]

Ruszczyc Stanisław; [1834-44]

Rutkowski Antoni z ojcem Mateuszem, gub. wołyńska; [1831-34]

Rybicki Mikołaj; [1834-50]

Rybiński Michał ojciec płk. Mateusza, gub. wołyńska; [1831-32]

Rydecki Stanisław, podof.; [1834-85]

Rymgajło Dominik, szlachcic z szawelskiego pow., konfiskata i zesłanie; [1832-18][1835-27]

Rymkiewicz Nikodem; [1834-70a]

Rymowicz Antoni; [1834-44]

Rymsza Stanisław; [1835-7a]

Ryng Bogumił; [1834-70a]

Rypiński Józef; [1834-44]

Rzadziewski Szymon; [1834-83b]

Rzechowski Jan, wybaczenie; [1834-71]

Rzennik Teodor omyłkowo zamiast: Rzepnik Teodor; [1834-70b]

Rzepecki Wojciech; [1835-7a]

Rzeszotarski Ignacy, wybaczenie; [1834-71]

Rzewuski Wacław hr., gub. podolska; [1832-10]

Rżennik Teodor; [1834-44]

Sabatyn Xawery, Tadeusz, Stanisław, Karol i Władysław, gub. podolska; [1832-10]

Sachnowski Izydor, podolska g.; [1831-77]

Sadłucki Erazm; [1834-50a]

Sadowski Ignacy; [1834-50]

Sadowski Jan; [1835-37b]

Sadowski Józef; [1834-44]

Sadowski Kajetan z dziećmi Moniką, Józefem i Janem, kijowska g.; [1831-81]

Sadowski Kazimierz major, gub. wołńska; [1831-25]

Saganowski; [1835-7a]

Sagindowicz Józef; [1834-44]

Sakowicz Tadeusz syn Wawrzyńca, nie Sakiewicz, poprawki; [1834-2a]

Sakutis Jerzy; [1834-44]

Samujło Joachim szlachcic; [1835-37b]

Samulewicz Edmund; [1834-44]

Sangajło Mateusz; [1834-44]

Sanguszko Eustachy i Klementyna z Czartoryskich z synami Romanem i Władysławem, gub. wołyńska; [1831-53]

Sanguszko Roman książę, zesłany; [1831-97]

Sańkowski Franciszek; [1834-70a]

Sapieha Eustachy, w gub. mohilewskiej ; [1832-11]

Sapieha Leon, gub. wołyńska; [1831-30]

Sapieha z Zamojskich Anna z synem Leonem, gub. wołyńska; [1831-34]

Sapieha z Zamoyskich, książna, na kapitał u Daszkiewicza; [1831-57]

Sarcewicz Donat; [1834-44]

Sarecki Michał; [1834-44]

Sarnecki Tytus z matką Marią z Gadomskich, gub. wołyńska, areszt na majątek; [1832-07]

Sasinowicz Józef szlachcic, białostockie; [1834-76]

Saski Dominik, podof.; [1834-85]

Sawaczański Stanisław; [1834-44]

Sawicki Ferdynand syn Michała, uczeń byłego Uniwersytetu Wileńskiego; [1834-92]

Sawicki Franciszek; [1834-44]

Sawicki Jan obywatel Grodzieńskiej gubernii z majątku Lelekańców; [1834-50]

Sawicki Jan Student; [1834-44]

Sawicki Józef wolny człowiek z Klementynowa; [1834-50]

Sawicki Maciej; [1834-44]

Sawicki szlachcic; [1834-50]

Sągajłło Adolf; [1834-65]

Sejdel Alexandra żona kupca, wybaczenie; [1834-71]

Sejdel Fryderyk kupiec, zmniejszenie wyroku; [1834-71]

Semienienko Piotr syn komisarza prowiantowego; [1834-70a]

Sergowtis Augustyn; [1834-44]

Sewers; [1835-7a]

Sewka Antoni włościanin; [1835-7b]

Sewka Szymon włościanin; [1885-16a]

Siciński Marcelli, podpor.; [1834-86]

Sidorowicz Wiktor; [1834-44]

Sidowgiewicz Józef; [1834-70a]

Siedlicki Kazimierz syn Onufrego; [1835-37b]

Sieklucki Alexander posiadał schedy w powiecie Słonimskim w majątkach Zdzienciole i Jatwiezi; [1834-50]

Sielecki Franciszek szlachcic, konfiskata i służba wojskowa na Syberii; [1832-23]

Sielecki Józef dworzanin; [1885-12]

Sielicki Franciszek; [1835-27]

Siemaszko Jan; [1834-44]

Siemaszko Michał syn Stanisława; [1834-2b]

Siemaszko Wincenty; [1834-70a]

Siemienowicz Franciszek; [1834-44]

Sienkiewicz Ambrozy kleryk; [1835-27]

Sienkiewicz Karol; [1835-7a]

Sienkiewicz Karol i Jan, kijowska g.; [1831-85]

Sienkiewicz Norbert, gub. grodzieńska; [1834-76]

Sieraciński Jan zarządca owruckiego klasztoru Bazylianów, konfiskata i służba wojskowa na Syberii; [1832-22]

Sierakowski Jan; [1834-70a]

Sierakowski Józef hr., gub. mohilewska; [1831-43]

Sieredinski Paweł żołnierz – szlachcic z pow. ostrogskiego, przymusowa służba wojskowa; [1832-23]

Siesicka z pow. Wiłkomirskiego; [1831-59]

Siewruk Józef szlachcic wołyński, zesłanie; [1832-01]

Sinkiewicz albo Sienkiewicz Józef; [1834-44]

Sintirys Antoni; [1834-44]

Skalski Alexander; [1835-27]

Skalski Antoni, sierż.; [1834-85]

Skalski Jan, wybaczenie; [1834-71]

Skapinowicz Jan xiądz; [1834-44]

Skąpski Franciszek, podof.; [1834-86]

Skiernowski Leonard; [1835-27]

Skinder Antoni; [1834-44]

Skirmont Adam obywatel; [1885-12]

Skirmund Teodor; [1834-50a]

Skirmunt Mikołaj i Adam, wołyńska g.; [1831-84]

Skiwski Leon syn Szymona, szlachcic, obwód białostocki; [1832-33]

Skoczewski Julian, podchor.; [1834-85]

Skolimowski Antoni, podof.; [1934-87]

Skompski Alexander; [1835-7a]

Skoropacki Jan; [1834-44]

Skorulski Józef ; [1834-70a]

Skowgird Jan; [1834-44]

Skrocki Ludwik, sierż. starszy; [1834-85]

Skrycki oficyalista obywatela Pusłowskiego; [1834-50]

Skryński Hipolit; [1835-7a]

Skrzycki Kazimierz; [1834-70a]

Skrzynecki Jan, płk.; [1834-89d]

Skuk Damian; [1834-50]

Skurat Ignacy; [1834-83b]

Skworcow Jan, Brześć, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Slekowicz Jerzy; [1834-44]

Sławecki Michał; [1835-37a]

Sławianowski Michał, podchor.; [1834-85]

Słonecki Jan, gub. podolska; [1832-10]

Słoniewski Xawery syn Jana, gub. wołyńska; [1832-41]

Słubicki Albin, wybaczenie; [1834-71]

Słubicki Wincenty, por.; [1834-86]

Słupecki Stanisław; [1834-83b]

Smielewski Eustachi; [1834-50]

Smirecki ekonom; [1835-7a]

Stoling (omyłkowo: Smoling) Hieronim; [1834-44][1834-70b]

Smoliński Stanisław, Wojdule, obw. opatowski; [1834-84]

Smoliński Wawrzyniec, wybaczenie; [1834-71]

Smorczewski Kajetan, obwód białostocki; [1831-95]

Smorczyński Franciszek kupiec, wybaczenie; [1834-71]

Snitka Sylwester; [1834-44]

Snyłejko Ignacy; [1834-44]

Sobański Alexander; [1834-83a]

Sobański Alexander pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Sobański Gotard pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Sobański Hieronim, gub. podolska; [1832-10]

Sobański Izydor pow. bałtski, gub. podolska; [1832-10][1835-81]

Sobański Izydor, Alexander i Kartazzi Fryderyk z Ryszardem, z Odessy; [1832-26][1835-51]

Sobański Juliusz; [1835-30]

Sobański Michał syn Kajetana, gub. podolska; [1832-49]

Sobolewski Adam szlachcic, białostockie; [1834-76]

Sobolewski Adolf; [1835-37b]

Sobolewski Apolinary; [1834-50]

Sobolewski Józef; [1834-44]

Soborzański; [1835-7a]

Sochacki Hipolit; [1834-50]

Sokalski Lekaryusz; [1835-7a]

Sokołowski Franciszek; [1834-50]

Sokołowski Julian którego ojciec w powiecie Nowogródzkim posiada folwark Kożuchowce; [1834-50]

Sokołowski Maciej; [1834-50]

Sołtan Floryan; [1835-92]

Sołtyk Roman hr.; [1834-89s]

Sopoczko Adam; [1834-44]

Soroka Felix, gub. grodzieńska; [1835-81]

Soroka Leopold; [1834-50]

Sorokiewicz Karol mieszczanin; [1834-70a]

Sosinowicz Józef; [1835-7b][1885-16a]

Sośnicki Katarzyna zob. Czajkowski Michał;

Sotiński Jan; [1835-7a]

Sperski Edward szlachcic, konfiskata i służba wojskowa na Syberii; [1832-23]

Spinko, zob. Borejsza Napoleon; [1834-49]

Srok Maciej; [1835-37b]

Stachowski Alexander, Szlachcic powiatu Wileńskiego; [1834-92]

Staniewicz Ignacy; [1834-44]

Staniewicz Jan; [1834-70a]

Staniewicz Leonard; [1834-70a]

Staniewicz Zenon; [1834-44]

Stankiewicz Jan z Kiejdan; [1834-70a]

Stankowicz (omyłkowo: Stankiewicz) Józef; [1834-44][1834-70b]

Stankiewicz Szymon; [1834-83b]

Starorypiński Franciszek, gub. podolska; [1832-10]

Starzyński Maciej, białostocki obw.; [1831-75]

Starżyński Antoni; [1834-44]

Staszewski Wacław, Jelonka, obw. warszawski; [1834-84]

Staszyński Felix; [1834-70a]

Stawski Franciszek; [1834-44]

Stelnicki Tadeusz; [1834-44]

Stempkowski Piotr; [1834-44]

Stempowski Leon; [1835-30]

Stempowski Leon i Wincenty, gub. podolska; [1835-51]

Stepanow Jakub; [1835-46]

Steżalkowski Mikołaj; [1834-50]

Stępkowska z książąt Lubomirskich Emilia (Amelia) w gub. witebskiej; [1832-11][1832-22]

Stępowski Leon, marszałek powiatu uszyckiego gub. podolskiej; [1831-75]

Stępowski Wincenty pow. uszycki, gub. podolska; [1832-10]

Stolzman Karol, por.; [1834-89s]

Straszewiczowie Аіехаnder i Michał; [1834-70a]

Strawiński Adam którego ojciec w powiecie Słonimskim posiada majątek Musowszczyznę dusz 524; [1834-50]

Strawiski Edward; [1834-44]

Strebejko Józef, obyw. powiatu Kobryńskiego; [1834-92]

Strepiński Józef syn Jana, nie Strutyński, poprawki; [1834-2a]

Strojnowski Józef syn Stefana szlachcic, gub. Podolska; [1882-68]

Strumiłło Ignacy z pow. żytomirskiego, zesłany; [1831-97]

Stryjeński Alexander, podpor.; [1834-86]

Strzałko Hilary; [1834-50]

Strzałko Kajetan; [1834-50]

Strzałko Marcin kleryk; [1834-70a]

Strzałkowski Mikołaj; [1834-50]

Strzyżewski Jakób; [1834-50]

Stulgiński (omyłkowo: Stulziński) Maciej; [1834-44][1834-70b]

Subarewicz; [1834-44]

Sucharzewski odstawny Rotmistrz wojsk Rossyjskich; [1834-44]

Suchocki Józef; [1834-44]

Suchorski Polikarp, magister prawa z Piekar obw. kaliskiego; [1934-87]

Sudymt Józef; [1834-44]

Sufczyński Michał, gub. wołyńska; [1831-30]

Suhak Ignacy; [1835-92]

Sulikowski Karol; [1834-44]

Sulimierski Apolinary, dziedzic wsi Wydrzyna; [1834-1w]

Sulimierski Ludwik, dziedzic wsi Złotnik; [1834-1w]

Sulimierski Maciej, dziedzic wsi Wiesiełki; [1834-1w]

Sulimierski Mateusz, ojciec Emissaryuszów Sulimierskich; [1834-1w]

Sulimirski Jan z Węglewic, wybaczenie; [1834-71]

Supron Bazyli; [1835-46]

Surkont Franciszek; [1834-70a]

Surkont Józef; [1834-44]

Suwiestowski Stanisław; [1834-50]

Swierkocki Tomasz, sierż.; [1834-85]

Swietlicki Pantaleon; [1834-50]

Swietlicki Romuald; [1834-50]

Swiętosławski Alexander, uczeń; [1834-86]

Swirski Jan; [1834-50]

Swirski Józef, poseł hrubieszowski; [1834-89d]

Sworzecki Kazimierz; [1834-44]

Sworzecki Wincenty; [1834-44]

Syczewski Felix; [1835-92]

Sylwestrowic Alexander; [1834-70a]

Symonowicz Tomasz; [1834-44]

Syrewicz Adam ekonom; [1834-70a]

Syrewicz Józef; [1834-44]

Syrtowt Antoni; [1834-70a]

Szabłowski junkier wileńskiego pieszego pułku; [1835-50]

Szafkowski Rufin; [1835-79]

Szamota Franciszek, podof.; [1834-85]

Szaniawski Gaspar, student moskiewski, zesłanie; [1832-07]

Szaniecki Jan Olrych, deputowany stopnicki; [1834-89d]

Szantyrowski Joachim włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Szarewicz Wincenty; [1834-44]

Szarkiewicz Ignacy z pow. wilejskiego; [1835-46]

Szawlicki Sylwester, podof.; [1834-85]

Szczaszewicz August Nauczyciel; [1834-44]

Szczeniowski Stanisław i Tytus, gub. podolska; [1832-18]

Szczepanowski Aleksander, służcy w pułku saperów, kijowska gub.; [1831-67]

Szczucki Kassian; [1834-50]

Szczygielski Jan; [1834-83b]

Szczygliński (omyłkowo: Szczyszyński) Krzysztof; [1834-44][1834-70b]

Szel Jan; [1834-50]

Szelis Michał; [1834-44]

Szeluta Wincenty; [1834-50]

Szemiot Adolf z ojcem Leonem, gub. wołyńska; [1831-36]

Szemiot Franciszek; [1834-44]

Szemioth Alexander syn Alojzego, gub. wołyńska; [1832-41]

Szemioth Franciszek, wykreślony ze spisu; [1832-30]

Szeptycka z Czackich Konstancja z mężem Wincentym, gub. wołyńska; [1831-59]

Szewłejko Stanisław; [1834-44]

Szłapa Jan; [1834-44]

Szmyt Adam; [1834-44]

Szokalski lekarz wojennego wileńskiego szpitala, słuzba na Syberii i konfiskata; [1832-18][1835-27]

Szołucko Wincent; [1834-44]

Szonzeński Alexander; [1834-44]

Szreter Jakób Strażnik Białowieskiej puszczy s synami: Antonim, Piotrem, Józefem i Janem; [1834-50]

Szretter Bogusław; [1834-50]

Sztejn Wilhelm; [1834-44]

Szukalis Antoni; [1834-44]

Szukalis Antoni omyłkowo zamiast: Szakalis Antoni; [1834-70b]

Szukas Ignacy; [1834-44]

Szukszta Leon sędzia, Kowno, konfiskata i zesłanie; [1832-16]

Szulc Konstanty; [1834-44]

Szulc Michał; [1834-44]

Szulc Wiktor; [1834-44]

Szulecki Antoni z ojcem Józefem, gub. wołyńska; [1831-36]

Szumiński Wincenty z synem Władysławem, gub. wołyńska; [1831-30]

Szumski Ignacy; [1834-44]

Szumski Stanisław; [1835-7b][1885-16a]

Szuniewicz Napoleon; [1834-44]

Szwederowski Symon; [1834-44]

Szwejcer Michał, uczeń z Glinnika; [1934-87]

Szwejkowski Zygmunt i Władysław pow. bracławski, gub. podolska; [1832-10]

Szwykowski Kazimierz; [1834-44]

Szydłowski Maciej; [1834-44]

Szykałowski Andrzej włościanin; [1885-16b][1835-8]

Szyling Józefa panna, wybaczenie; [1834-71]

Szyłejko Jan; [1834-44]

Szymałow (omyłkowo: Szymakow) Mikołaj; [1834-44][1834-70b]

Szymanelis Felix; [1834-44]

Szymanowski Felix, podof.; [1834-85]

Szymański Alexander; [1834-70a]

Szymański Marcelin; [1834-50]

Szymański Аіехаnder; [1834-70a]

Szymenas Jan; [1834-44]

Szymńska zob. Jasieński Ignacy;

Szyndler Antoni, podof.; [1834-86]

Szyszkiewicz Jan sekretarz; [1834-70a]

Szyszkiewicz mieszczanin z Bielska, białostocki obw.; [1831-75]

Szyszko Antoni; [1885-16a]

Szyszko Konstanty; [1834-44]

Szyszkowski Antoni, podof.; [1934-87]

Szytowski Michał włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Szyztko Antoni; [1835-7b]

Świderski Ferdynand; [1834-44]

Świerzbiński Onufry syn Kazimierza, Ostrówka obw. białostocki; [1832-74]

Święcicki Józef, podpor.; [1834-86]

Świętkowski Jakób podleśniczy, wybaczenie; [1834-71]

Tabarlowski Waleryan; [1834-50]

Taraszkiewicz Józef; [1834-44]

Taraszkiewicz Ludwik; [1834-44]

Taraszkiewicz Piotr; [1834-44]

Tarkowski Antoni z Włodzimierza, wołyńska g.; [1831-91]

Tarkowski Mikołaj ksiądz; [1834-50]

Tarnawski Alest, właściciel wsi Kliczkowa; [1834-1w]

Tarnawski Hieronim, dziedzic wsi Kliczkowa; [1834-1w]

Tarnowski Jan hr. i żona jego ze Strojnowskich, wołyńska g.; [1831-79]

Tarwid Józef; [1834-70a]

Tarwid Sylwestr; [1834-44]

Taszczyński chorąży; [1835-33]

Taszycki Adolf; [1834-44]

Tatur Onufry; [1834-44]

Tawtowicz Stanisław; [1834-44]

Tchorznicki Ignacy syn Felixa szlachcic, białostockie; [1834-76]

Tejch Franciszek z matką porucznikową; [1831-57]

Tejch Xawery, gub. wołyńska; [1831-61]

Tejszerski Julian; [1834-44]

Testory Józef, stolarz z Dubna, wołyńska g.; [1831-84]

Toczyłowski Abdon; [1835-27]

Tokarzewicz Jan, z Bielska, obwód białostocki; [1831-95]

Tołoczko Józef; [1834-44]

Tomaszewski Augustyn; [1834-70a]

Tomaszewski Józef; [1834-81]

Tomaszewski Stefan; [1835-46]

Tomaszewski, gub. kijowska; [1835-81]

Tomen Józef, obywatel Warszawski; [1834-1w]

Tomkiewicz Alexander; [1834-44]

Tomkiewicz Jakób; [1834-44]

Toplicki Jan; [1834-70a]

Torczyński Alexander szlachcic; [1834-2b]

Trajdos  Michał, włościanin z wsi Dzbank; [1834-1w]

Traskowski Klemens syn Rafała, kapitan morski, z bratem majorem i synowcem T. Kazimierzem, gub. podolska; [1832-57]

Traszewski Justyn; [1834-44]

Trebeit Antoni dziedziczył ziemie w powiecie Wołkowyskim która się mu dostała od matki; [1834-50]

Trebent Antoni; [1834-44]

Trebert Karol syn Jana a nie Kazimierza, poprawki; [1834-2a]

Trempieykiel Symon omyłkowo zamiast: Trumpiykiel Symon; [1834-70b]

Trempijkiel Symon; [1834-44]

Trofimow Stefan włościanin; [1835-7b][1885-16a]

Troiński Tadeusz, Warszawa; [1834-84]

Trojanowski Wincenty; [1834-44]

Trubkowski Marek włościanin; [1885-16a]

Trubkowski Marek włościanin; [1835-7b]

Truchanowicz Rafał; [1834-44]

Truskolawski Wojciech; [1834-44]

Truskowski Alexander, pow. wiłkomirski, konfiskata i zesłanie; [1832-05]

Truskowski Justyn; [1834-44]

Truszkowski Ignacy, dziedzic wsi Górek; [1834-1w]

Truszkowski Stanisław, podof.; [1834-85]

Trypolski, dymisjonowany porucznik pow. owruckiego, konfiskata i służba na Syberii; [1832-22]

Trzaskowski Konstanty, st. sierż.; [1834-86]

Trzciński Edward, uczeń z Trzcinicy; [1834-86]

Trzciński Franciszek, poseł pow. orłowskiego; [1834-89s]

Tubartowski Alexander którego rodzice w powiecie Nowogródzkim posiadają folwark Wołkonosze; [1834-50]

Tuhanowski Józef za którego rodzicami w powiecie Nowogródzkim liczy się folwark Rutka; [1834-50]

Tuksewicz Jan; [1834-44]

Tur Karol; [1834-44]

Turko Józef włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Turkowski Jakób, mieszkaniec wsi Golenowa; [1834-1w]

Turowicz Korneli; [1835-46]

Turowski Franciszek, wybaczenie; [1834-71]

Turowski Józef, wybaczenie; [1834-71]

Turowski Mateusz; [1834-44]

Twardowski Paweł; [1835-7a]

Twerdowski Ignacy; [1834-50]

Twerowski Kleryk Zakonu Pijarów; [1834-44]

Tylski Wiktor, podof.; [1834-86]

Tyntiris Jerzy; [1834-44]

Tyrawska Elżbieta, podolska g.; [1831-77]

Tyszkiewicz – Wąsowiczowa Anna Ludwika hr., gubernia grodzieńska; [1831-95]

Tyszkiewicz Pijus z synami Konstantynem, Janem, gub. mińska; [1831-60]

Tyszkiewicz Wincenty hr. pow. bałtski, gub. podolska; [1832-10]

Ujazdowska Józefa, dziedziczka wsi Zbijewa; [1834-1w]

Ujazdowski Julian, wybaczenie; [1834-71]

Ulatowski Władysław i Henryk, gub. podolska; [1832-10]

Ulbertowicz Józef; [1834-70a]

Underowiez Stanisław; [1834-70a]

Urbanowicz Andrzej; [1834-44]

Urbanowicz Józef; [1834-44]

Urbanowicz Leonard; [1835-27]

Urbanowicz Walerjan szlachcic, konfiskata i służba wojskowa na Syberii; [1832-23]

Urbański Piotr, porucz.; [1834-86]

Urynowicz Paweł; [1834-70a]

Usak Jerzy; [1834-44]

Uszakiewicz Marek; [1834-72]

Walderowicz Stanisław, były Podporucznik wojsk Polskich; [1834-1w]

Walentynowicz Onufry; [1834-43]

Walewska z Karwickich Anna, wołyńska g.; [1831-91]

Walewski Felix, właśc. wsi Broszewiciny; [1834-1w]

Walewski Kazimierz z majątkiem u Radziwiłła Ludwika, pow. słucki; [1832-22]

Walewski Konstanty, mieszkający w domu swego stryja Stanisława Walewskiego; [1834-1w]

Walewski Michał i Hieronim, wołyńska g.; [1831-84]

Walewski Michał, wołyńska g.; [1831-88]

Walewski Tadeusz, wołyńska gub.; [1832-01]

Walewski Zygmunt, Akademik Krakowskiego Uniwersytetu; [1834-1w]

Walmont Benedykt; [1834-67]

Wandałowski Walenty; [1835-7a]

Wangas Jan; [1834-43]

Warciński; [1835-7a]

Warkulewicz Alexander; [1834-67]

Warpachowski Kazimierz kapitan, wybaczenie; [1834-71]

Wartoszewski Leon szlachcic; [1834-58]

Wasilewski Jan ; [1834-49]

Wasilewski Józef, podof.; [1834-86]

Wasilewski vel Szarkut Jan włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Wasilij Stefan ; [1834-49]

Wasiłek Bazyli; [1834-49]

Waszkiewicz Józef, sierż.; [1834-85]

Wasztok Jan; [1834-43]

Ważykowski Bonawentura; [1834-43]

Ważyński Porfiry, Oszmiana, konfiskata i zesłanie; [1832-05]

Wąsowicz z Tyszkiewiczów Anna, gub. mińska; [1831-25]

Wątróbka Recess, adwokat dubieński; [1885-12]

Wegner Henryk z Dubna z siostrzeńcem Klamrotem Karolem, wołyńska gub.; [1831-66]

Wejsenhof Lucyan; [1834-43]

Weker Felix syn Jakuba z synem Antonim, gub. Podolska; [1882-70]

Welsztejn żyd Ołycki z synem Lejbyszem, gub. wołyńska; [1831-32]

Wencetowicz Justyn; [1834-49]

Wendorf Adam wieś Hołynki i jego syn Władysław, mińska gub.; [1832-01]

Wenkiewicz omyłkowo zamiast: Wietkiewicz; [1834-70b]

Wenkiewicz Stanisław; [1834-43]

Werbusz Rachmistrz obywatela Pusłowskiego; [1834-49]

Werenzobre Edward, Warszawa; [1834-84]

Wereszczyński Jan i Józefat i matka z Pągowskich, wołyńska g.; [1831-79]

Wergis Józef; [1834-43]

Wernachowski Alexander szlachcic, białostockie; [1834-76]

Wewerkowski Alexander; [1834-43]

Wędrogowski Adam, podof.; [1834-86]

Węgielewicz Anastazy xiądz; [1834-49]

Węgierski Ferdynand, Karol, Aleksander, Władysław i Albert, białostocki obw.; [1831-75]

Węgleński Xawery, podchor.; [1934-87]

Wicewicz Jan; [1834-43]

Wichrowski Franciszek włościanin, białostockie; [1834-76]

Wielhoruska z Moszyńskich Maria, gub. wołyńska; [1831-60]

Wieliczko Fabian Student; [1834-49]

Wieliczko Franciszek; [1834-43]

Wierciński z gub. wołyńskiej; [1831-75]

Wiernicki Bertold i Wincenty z ojcem Józefem, gub. wołyńska; [1831-34]

Wierzbicki Antoni, podof.; [1834-85]

Wierzbicki Remigiusz, Łuków, obw. zamojski; [1834-84]

Wierzbicki Xawer; [1834-49]

Wierzykowski Jan, Piotr i Szczęsny, gub. podolska; [1832-18]

Wiesiołowski Alexander; [1834-49]

Więckowska Józefa, żona Assesbra Ekonomicznego; [1834-1w]

Więckowski Józef, Assesor Ekonomiczny Komisyi Woj.  Kaliskiego; [1834-1w]

Wilanowicz Faustyn, gub. podolska; [1832-10]

Wilczyński Abraham, białostockie; [1832-15]

Wiliamowski Jan, pow. oszmiański, konfiskata i zesłanie; [1832-05]

Wilim Alexander; [1834-43]

Wilkewicz Jerzy; [1834-43]

Willamowicz Ignacy; [1834-67]

Wincentowiez Jan; [1834-43]

Winkler Józef, gub. podolska; [1832-10]

Winnicka Tekla, zona Antoniego Winnickiego; [1834-1w]

Winnicki Antoni, rozsztrzelanie; [1834-01r]

Wińcza Kazimierz; [1834-49]

Wirszyłło Piotr; [1834-68]

Wirtembergska z Czartoryskich Maria księżna, podolska g.; [1831-77]

Wisławski Marcelli, sierż. starszy; [1834-85]

Wismont Ignacy; [1834-43]

Wiszniewski Augustyn; [1834-43]

Wiszniewski Felix, Xawery i Faustyn, gub. mińska; [1831-25]

Wiszniewski Józef; [1834-68]

Wiszniewski Michał, gub. wołyńska; [1832-43]

Wiszniewski Stanisław; [1834-43]

Wiszniewski Zenon; [1834-43]

Witkiewicz Kazmierz; [1834-43]

Witkowscy Abdon i Łucian; [1834-68]

Witkowski Kaietan, uczeń z Radomia; [1934-87]

Witkowski Leon i jego kozak Moroz; [1835-7a]

Witkowski Ludwik; [1834-49]

Witkowski Michał; [1834-43]

Witkowski Piotr; [1834-43]

Wiwien Wincenty; [1834-83b]

Włodkowski Antoni; [1834-67]

Wohner Władysław którego ojciec w powiecie Grodzieńskim posiada folwark Ostrówek; [1834-49]

Wojciechowski Józef , podof. ; [1834-85]

Wojdyński Leonard; [1834-67]

Wojdyński Leopold; [1834-43]

Wojdżenuzis Michał; [1834-43]

Wojna Jan; [1835-7a]

Wojszwiłło Jozef; [1834-43]

Wojtkiewicz Alexy; [1834-43]

Wojtkiewicz Harasim kapłan trynitarskiego zakonu; [1835-27]

Wojtkiewicz Henryk kapłan karmelita; [1834-68]

Wojtkiewicz Józef; [1834-43]

Wojtkiewicz Krescenty; [1834-68]

Wojtkiewicz Paweł, rozstrzelanie; [1834-01r][1834-43]

Wolmer Tadeusz, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Wolmer Władysław, gubernia grodzieńska; [1831-95]

Woloczyński Ignacy, podpor.; [1834-86]

Wolski Adam; [1834-43]

Wolski Ignacy pod władaniem ojca w powiecie Nowogródzkim w okolicy Rusiłowce 82 morgi ziemi; [1834-49]

Wolski Oficyalista Pusłowskiego; [1834-49]

Wołk Nikodem; [1834-43]

Wołkowski Jan; [1834-43]

Wołłowicz Antoni; [1834-43]

Wołłowicz Hilary; [1834-43]

Wołłowicz Michał; [1834-43]

Wołodkiewicz Hipolit pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Wołoga Kazimierz; [1834-43]

Wołoszyński; [1835-7a]

Wołowicz Jerzy, gub. wileńska; [1831-29]

Wołowski Franciszek, deputowany warszawski; [1834-89s]

Wołowski Ludwik, uczeń z Warszawy; [1834-89w1]

Woronicz Fajerwerkier; [1835-27]

Woronicz Jan; [1834-58]

Woronicz Wojciech z synem Januszem, gub. wołyńska; [1831-30]

Woroniec Stanisław, gub. mohilewska; [1831-43]

Woroniecki Cypryjan, konfiskata i zesłanie, gub. podolska; [1832-05]

Woynałowicz Józef; [1835-92]

Wożnowski Jan; [1834-43]

Wroniewicz Piotr; [1834-49]

Wrotnowski Felix; [1834-43]

Wróblewski Jan; [1834-43]

Wróblewski Józef; [1834-43]

Wróblewski Kazimierz; [1834-43]

Wrzescz Michał; [1834-83b]

Wybranowski Jan; [1834-49]

Wybranowski Michał; [1834-49]

Wydźga Antoni kapitan WP; [1835-37a]

Wydżga Karolina córka Tadeusza, gub. wołyńska; [1832-41]

Wyganowski Adam; [1834-49]

Wyganowski Lucyan; [1834-49]

Wyleżyński Marceli, wołyńska g.; [1831-91]

Wyrwicz Józef szlachcic; [1834-67]

Wyskoński Grzegorz włościanin; [1885-16a]

Wysłocki Stanisław, dymisjonowany porucznik WP, kijowska g.; [1831-95]

Wysocki Alexander; [1834-49]

Wysocki Franciszek; [1834-49]

Wysocki Kajetan; [1835-27]

Wysogorski Ignacy; [1834-43]

Wysokiński Grzegorz włościanin; [1835-7b]

Wysokiński Symon; [1834-43]

Wyszkowski Jan i Andrzej, obwód białostocki; [1831-95]

Wyżga Jan, gub. podolska; [1832-10]

Zabielło Józef oficer; [1834-68]

Zabielski Adam; [1834-43]

Zabiełło Maciej; [1834-68]

Zabłocki Lampadijusz zakonnik; [1835-37a]

Zabłoński Paweł; [1834-43]

Zaborowski  Józef, właściciel wsi Magnus; [1834-1w]

Zachwatowicz Jan; [1834-49]

Zadernowski Karol; [1835-7a]

Zagórska Julia córka Ignacego, gub. wołyńska; [1832-41]

Zagórski zob. Zagurski;

Zagurski Alojzy, wołyńska g.; [1831-79]

Zagurski Apolinary z ojcem Kazimierzem, gub. wołyńska; [1831-36]

Zagurski Wincenty, wołyńska gub.; [1831-75]

Zaiączkowski Julian, podpor.; [1834-86]

Zając Grzegorz, rozstrzelanie; [1834-01r]

Zajączkowski Kajetan, pow. krzemieniecki gub. wołyńskiej, konfiskata i zesłanie; [1832-07]

Zakrzewski, dymisjonowany kapitan WP z gub. wołyńskiej, zesłanie; [1831-99]

Zaleski Justyn; [1834-68]

Zaleski Karol; [1834-68]

Zaleski Mateusz syn Franciszka, z synem Janem, gub. wołyńska; [1832-33]

Zalewski Józef; [1835-7a]

Zalewski lokaj Bekierskiego; [1835-7a]

Zaliwski Józef, podpor.; [1834-86]

Załuski Józef; [1834-43]

Załuski Józef syn Teofila, dymisjonowany Figel-adiutant, Kurator Akademii Krak., gub. wołyńska; [1831-32]

Załuski Michał pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10]

Zamojscy książęta Konstantyn syn Stanisława i żona Aniela córka Franciszka Sapiehy, grodzieńska g.; [1831-99]

Zańkowski Tomasz; [1835-7a]

Zapaśnik Antoni, podof.; [1834-85]

Zapolski Stefan, gub. kijowska; [1835-7a]

Zarczyński Emilian włościanin; [1885-16a]

Zardecki Tekla i jej syn Hubert, wołyńska g.; [1831-81]

Zarzecki Wincenty, podof.; [1934-87]

Zarzycki Antoni z synem Karolem, Krzemieniec, gub. wołyńska; [1831-30]

Zarzycki Józef ekonom; [1835-7a]

Zatworski Piotr; [1835-92]

Zawadzki Antoni; [1834-43]

Zawadzki Berejter; [1834-49]

Zawadzki Franciszek, gub. mińska; [1831-58]

Zawadzki Paweł włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Zawichniewicz Bonifacy, xiądz z powiatu Kobryńskiego; [1834-49]

Zawisza Benedykt; [1834-43]

Zawisza Fink Konstanty; [1834-68]

Zawisza Leon; [1834-43]

Zawisza Tekla z synowcem Cywińskim Karolem służacym w WP, gub. wołyńska; [1831-59]

Zazulewicz Jan włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Ząbkowski Walenty, sierż. starszy; [1834-85]

Zboiński Stefan, dziedzic wsi Wistki; [1834-1w]

Zborowski Paweł; [1835-7a]

Zdorychowski Piotr szlachcic, białostockie; [1834-76]

Zdzarski Wojciech, Sierż.; [1834-85]

Zdzieszkowski Piotr z bratem Karolem szlachcic, białostockie; [1834-76]

Zieleniewski Anzelm; [1834-49]

Zieleniewski Erazm; [1834-83b]

Zieliński Jan, Krzynowłodze, obw. przasnyski; [1834-84]

Zieliński Józef, żołnierz; [1834-86]

Ziemacki Miebał; [1834-43]

Zienko Stefan; [1834-43]

Zienkowicz Józef obyw. pow. Oszmiańskiego; [1835-27]

Zimorowicz Józef; [1834-43]

Zmijewski Henryk; [1834-81]

Zmijowski; [1835-42]

Zwierkowski Walenty, radca kredytowy; [1834-89s]

Zwierzchowski Leopold, podchor.; [1934-87]

Zwierzchowski Wacław; [1835-92]

Zwizda Jan pow. hajsyński, gub. podolska; [1832-10]

Źwierkowski Ludwik , podof.; [1834-85]

Żabokrycki Józef i Eleonora, kijowska g.; [1831-77]

Żarczyński Emilian włościanin; [1835-7b]

Żarski Antoni, podchor.; [1834-86]

Żebrowski Piotr; [1834-43]

Żebrowski Stanisław; [1834-43]

Żebrowski Urban z pułku ułanów, wieś Łosiewki, kijowska gub.; [1831-67]

Żelazowski Jan aptekarz, zmniejszenie wyroku; [1834-71]

Żeromski Jan pow. proskurowski, gub. podolska; [1832-10]

Żeromski Justyn; [1834-43]

Żorga Franciszek; [1834-43]

Żorga Onufry; [1834-43]

Żórawsaki Antoni; [1834-43]

Żukowski Franciszek; [1834-43]

Żukowski Paweł; [1835-7a]

Żukowski szlachcic; [1835-7a]

Żułan Maciej; [1834-43]

Żurawlewicz Mikołaj; [1835-7a]

Żwan Antoni, na kapitał u Krzyżanowskiej, gub. wołyńska; [1831-34]

Żwirblis Piotr; [1834-43]

Żydko Jan; [1834-49]

Żydko Kazimierz włościanin; [1885-16a][1835-7b]

Żyliński Jan; [1834-43]

Żyrkiewicz Konstantyn, gub. mińska; [1831-60]

Żyromski Alexander; [1834-49]

Żyromski Piotr z gub. Łuckiego, zesłanie; [1831-99]

Żytkowski Onufry; [1834-43]

Wykaz źródeł:

Tygodnik Petersburski, [rok –  numer]:

[1831-25]  3 IV 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-27] 10 IV 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-28] 14 IV 1831. Wyrok na pomagającym powstańcom.

[1831-29] 17 IV 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-30] 24 IV 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-32]  1 V 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-34]  8 V 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-36] 15 V 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-38] 22 V 1831. Wyroki w sprawie wyszłych z guberni do Polski.

[1831-40] 29 V 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-43]  9 VI 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-45] 16 VI 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-49] 30 VI 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-53] 14 VII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-57] 28 VII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-58] 31 VII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-59]  4 VIII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu + sprawa Siesickiej.

[1831-60]  7 VIII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-61] 11 VIII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-66] 28 VIII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-67]  1 IX 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-71] 15 IX 1831. Wyroki sądowe.

[1831-75] 29 IX 1831. Wyroki sądowe.

[1831-77]  6 X 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-79] 14 X 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu i inne represje (dwa źródła).

[1831-81] 20 X 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-84] 30 X 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-85]  3 XI 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-87] 10 XI 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-88] 15 XI 1831. Wyroki sądowe.

[1831-91] 24 XI 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-95]  8 XII 1831. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu.

[1831-97] 15 XII 1831. Wyroki sądowe wojskowe.

[1831-99] 22 XII 1831. Wyroki sądowe wojskowe i areszty na majątki (dwa źródła)

[1831-100] 29 XII 1831. Wyroki sądowe wojskowe i areszty na majątki (dwa źródła)

[1832-01] 5 I1832. Areszt nałożony na majątki za udział w powstaniu i wyroki sądu wojennego.

[1832-05] 19 I1832. Wyroki sądu wojennego.

[1832-06] 22 I1832. Wyroki sądu wojennego.

[1832-07] 7, 26 I1832. Wyroki sądu wojennego i areszty na majątki (dwa źródła).

[1832-10]  5 II 1832. Areszty na majątki.

[1832-11]  9 II 1832. Areszty na majątki.

[1832-15] 26 II 1832. Areszty na majątki.

[1832-16]  1 III 1832. Wyroki sądów.

[1832-18]  8 III 1832. Wyroki sądów. Areszty na majątkach. (dwa źródła)

[1832-20] 15 III 1832. Areszty na majątkach.

[1832-22] 22 III 1832. Wyroki sądów i areszty na majątkach. (dwa źródła)

[1832-23] 25 III 1832. Wyroki sądów.

[1832-25]  1 IV 1832. Areszty na majątki.

[1832-25]  1 IV 1832. Areszty na majątki.

[1832-26]  5 IV 1832. Informacja o pracach senatu.

[1832-30] 22 IV 1832. Informacja o skreśleniu ze spisu.

[1832-31] 26 IV 1832. Areszty na majątki.

[1832-33]  3 V 1832. Areszty na majątki.

[1832-35] 10 V 1832. Areszty na majątki.

[1832-37] 17 V 1832. Areszty na majątki.

[1832-41] 31 V 1832. Areszty na majątki.

[1832-43]  7 VI 1832. Areszty na majątki.

[1832-45] 14 VI 1832. Areszty na majątki.

[1832-47] 21 VI 1832. Areszty na majątki.

[1832-49] 28 VI 1832. Areszty na majątki.

[1832-53] 12 VII 1832. Areszty na majątki.

[1832-57] 26 VII 1832. Areszty na majątki.

[1832-59]  2 VIII 1832. Areszty na majątki.

[1832-65] 23 VIII 1832. Areszty na majątki.

[1832-68]  6 IX 1832. Areszty na majątki.

[1832-70] 13 IX 1832. Areszty na majątki.

[1832-72] 20 IX 1832. Areszty na majątki.

[1832-74] 27 IX 1832. Areszty na majątki.

[1832-76]  4 X 1832. Areszty na majątki.

[1833 –   ]  rocznik TP NIEDOSTĘPNY

[1834-01r] 5 I1834. Informacja o egzekucji 4 członków band uzbrojonych (powstańczych).

[1834-01w] 5 I1834. Osoby, którym udział w powstaniu został wybaczony.

[1834-2]  9 I1834. a) Poprawki nazwisk do listy osób, którym skonfiskowano majątki. b) Konfiskaty bieżące.

[1834-43] 20 VI 1834.  Lista byłych właścicieli w Wileńskiej guberni, których majątki nanowo skonfiskowane zostały. Treść zarządzenia.

[1834-44] 24 VI 1834.  Lista byłych właścicieli w Wileńskiej guberni, których majątki nanowo skonfiskowane zostały (dokończenie z nr 43).

[1834-49] 11 VII 1934. Spisu obywateli  gub. Grodzieńskiej których majątki ulegają konfiskacie, zakwalifikowane do 1 i 2 rzędu buntowników. Treść zarządzenia.

[1834-50] 15 VII 1934. Spisu obywateli  gub. Grodzieńskiej których majątki ulegają konfiskacie (dokończenie z nr 49).

[1834-50a]15 VII 1934. Spisu obywateli  gub. Grodzieńskiej których majątki ulegają konfiskacie w obwodzie białostockim (druga część dokończenia z nr 49)

[1834-58] 31 VII 1834. Konfiskaty w gub. wołyńskiej.

[1834-63] 17 VIII 1834. Konfiskaty w gub. mińskiej.

[1834-65] 24 VIII 1834. Konfiskaty w gub. mińskiej.

[1834-66] 27 VIII 1834. Pretensje sądowe do skonfiskowanych majątków.

[1834-67]  1 IX 1834. Konfiskaty w gub. wileńskiej.

[1834-68]  4 IX 1834. Konfiskaty w gub. wileńskiej (ciąg dalszy).

[1834-70] 11 IX 1834. a) Konfiskaty w gub. wileńskiej (ciąg dalszy) oraz b) korekty omyłek na wydrukowanej liście komisji Likwidacyjnej Wileńskiej z 19 V b.r. w nr 44

[1834-71] 14 IX 1834. Wybaczenie Cara dla niektórych obywateli Królestwa Polskiego.

[1834-72] 18 IX 1834. Konfiskaty w gub. grodzieńskiej.

[1834-76]  2 X 1834. Konfiskaty w obwodzie białostockim i gub. grodzieńskiej.

[1834-81] 19 X 1834. Pretensje sądowe do skonfiskowanych majątków.

[1834-83] 26 X 1834. a) Pretensje sądowe do skonfiskowanych majątków. b) Konfiskaty na Podolu.

[1834-84] do [1834-89]: Lista imienna winowajców, którzy pomimo dwukrotnego wezwania, nie stawili się przed oddzielny sąd kryminalny, postanowieniem Najwyższem z dnia 13 II 1852 r. w Warszawie ustanowiony, przez sąd tenże osądzeni zostali i do których odnosi się ustęp 8 postanowienia Jego Cesarsko – Królewskiej Mości z dnia dzisiejszego. W dniu 4/16 IX 1834 roku.

[1834-84] Winowajcy na karę śmierci, przez powieszenie na szubienicy wykonać się mającą, skazani (zobacz więcej danych w źródle).

[1834-85] Winowajcy na karę śmierci, przez powieszenie na szubienicy wykonać się mającą, skazani, c.d. (zobacz więcej danych w źródle).

[1834-86] Winowajcy na karę śmierci, przez powieszenie na szubienicy wykonać się mającą, skazani, c.d. (zobacz więcej danych w źródle).

[1834-87] Winowajcy na karę śmierci, przez powieszenie na szubienicy wykonać się mającą, skazani, c.d. (zobacz więcej danych w źródle).

[1834-89s] Winowajcy na karę śmierci, przez powieszenie na szubienicy wykonać się mającą, skazani, c.d. (zobacz więcej danych w źródle). 

[1834-89d] Winowajcy na karę śmierci, przez ucięcie głowy  wykonać się mającą, skazani (zobacz więcej danych w źródle). 

[1834-89w2] Winowajcy na karę dwudziestoletniego więzienia ciężkiego skazani (zobacz więcej danych w źródle).

[1834-89w1] Winowajcy na karę dziesięcioletniego więzienia ciężkiego skazani (zobacz więcej danych w źródle). 

[1834-92]  9 XII 1834. Lista osób guberni Wileńskiej których Vtki na nowo skonfiskowane zostały (bez opisu).

[1835-7] 25 I1835. Konfiskaty na nowo. a) Gub. kijowska, wołyńska i podolska. b) gub. grodzieńska

[1835-8] 28 I1835. Konfiskaty w obw. białostockim.

[1835-12] 12 II 1835. Konfiskaty w gub. wołyńskiej.

[1835-16] 26 II 1835. a) Konfiskaty w gub. grodzieńskiej, b) w obwodzie białostockim.

[1835-27] 5 IV 1835. Konfiskaty na nowo w gub. wileńskiej.

[1835-30] 19 IV 1835. Pretensje sądowe do skonfiskowanych dóbr po powstaniu.

[1835-33] 30 IV 1835. Konfiskaty na nowo – podolska gub.

[1835-37] 14 V 1835.  a) Skonfiskowane na nowo majątki w gub. kijowskiej. b) likwidacja skonfiskowanych majątków w gub. mińskiej

[1835-42] 31 V 1835. Pretensje sądowe do skonfiskowanych dóbr po powstaniu.

[1835-46] 14 VI 1835. Likwidacja skonfiskowanych majątków w gub. mińskiej.

[1835-50] 28 VI 1835. Likwidacja skonfiskowanych majątków w gub. grodzieńskiej.

[1835-51] 5 VII 1835. Pretensje sądowe do skonfiskowanych majątków.

[1835-71] 15 IX 1835. Konfiskaty na Podolu.

[1835-79] 25 X 1835. Konfiskaty w gub. grodzieńskiej.

[1835-81] 30 X 1835. Pretensje sądowe dotyczące skonfiskowanych dóbr.

[1835-89] 27 XI 1835. Konfiskaty w gub. mińskiej.

[1835-92]  7 XII 1835. Majątki skonfiskowane na nowo w gub. Kijowskiej.

Artykuł pochodzi ze strony Janusza Stankiewicza.

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *