Administracja

Ciekawostki Administracyjne

Podatki

Prezydujący w kaliskiej gubernialnej radzie podatkowej, wzywa niniejszem wszystkich handlujących i przemysłowców, od których, na mocy przepisów Najwyżej zatwierdzonych przypada skarbowi dodatkowy podatek rozkładowy, aby przed dniem 15-tym marca 1894 roku złożyli właściwym iuspektorom podatkowym deklaracje o wysokości rocznego obrotu, oraz czystego zysku z przedsiębiorstw przez nich prowadzonych, jak również o wskazanie adresu, pod którym życzą sobie otrzymać zawiadomienia o ilości należnego z nieh podatku rozkładowego.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II 1894

Sądy gminne

= Sądy gminne. Jak wiadomo, projekt reformy sądó.v gminnych wniesiony został de rady Państwa. Komisja, sporządzająca projekt, wzięła na uwagę tę okoliczność, że sądy gminne dostatecznie zaaklimatyzowały się i ludność miejscowa do nich przywykła; dalej zaś, że zastąpienie ich przez oddzielnych sędziów pokoju byłoby droższe dla skarbu. Ztąd też uznano za niezbędne:

  1. uregulować systemat wyborów na sędziów gminnych, powierzywszy kontrolę nad wyborami osobom dozoru prokuratorskiego;
  2. nadać prezesom zjazdów sędziów pokoju prawo głosu doradczego przy zatwierdzaniu przez gubernatorów ławników;
  3. zaproponować gubernatorom, aby ci przedstawiali p. ministrowi sprawiedliwości wybranych sędziów gminnych do zatwierdzenia, po porozumieniu się z prokuratorami i prezesami zjazdów sędziów pokoju;
  4. powiększyć kadencję sędziów gminnych i ławników do 6-ciu lat;
  5. nadać sędziom gminnym prawa służby państwowej;
  6. ustanowić dla sędziów gminnych census umysłowy (najmniej świadectwo z ukończenia średniego zakładu naukowego);
  7. powiększyć pensję sędziów gminnych do rs. 1,500 i zaliczać osoby, które usuwają się z posad z powodu wyboru nowych kandydatów, do liczby urzędników spadłych z etatu, na ogólnych zasadach;
  8. ułożyć instrukcję dla sądów gminnych, gdzie zamieszczone będą przepisy, dotyczące pociągauia ławników do czynniejszego udziału w sprawach sądu w ogólności; uregulować rewizję sądów gminnych i 10) nadać pisarzom gminnym prawa służby państwowej.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II

Sędziowie Pokoju – kadencje

Ze zjazdu sędziów pokoju, J. W. Prezes kaliskiego zjazdu Manasein ustanowił następujący porządek kadencji sędziów pokoju i sędziów gminnych na posiedzeniach miesięcznych. W posiedzeniu styczniowem (wed. st. st.) przyjmowali udział: sędzia pokoju p. Wojewódzki oraz sędziowie gminni pp.: Górecki i Gliwicz; w posiedzeniu lutowem — sędzia
pokoju p. Kriwcow, oraz sędziowie gminni pp.: Madaliński i Morzycki; w marcu — sędzia pokoju p. Papaspiraki oraz sędziowie gminni pp.: Młodzianowski i Jezierski, w kwietniu—sędzia pokoju p. Jewtuszewski i sędziowie gminni pp.: Zajączek i Gorczycki; w maju—sędzia pokoju p. Micliajłowski i sędziowie gminni pp.: Dzierzbicki i Dutkowski; w czerwcu — sędzia pokoju p. Trufanow oraz sędziowie gminni pp.: Domauiewski i Rembowski; w lipcu — sędzia pokoju p- Kriwcow oraz sędziowie gminni
pp.: Krenn i Bottner; w miesiącu sierpniu sędzia pokoju p. Papaspiraki i sędziowie gminni pp.: Bujakiewicz i Krenn; we wrześniu — sędzia pokoju p. Jewtuszewski i sędziowie gminni pp.: Bojek iNencki; w październiku — sędzia pokoju p. Michajłowski i sędziowie gminni pp.: Taczanowski i Milkowski; w listopadzie — sędzia pokoju p. Trufanow oraz sędziowie gminni z sądu złoczewskiego i p. Kobierzycki; nakoniec w grudniu zasiadać będzie sędzia pokoju p. Wojewodzki i sędziowie gminni pp.: Kurdwanowski i Domaniewski.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II 1894

Przewóz banknotów

Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II
Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II

Artykuł zamieszczony w Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II, 1894

Podatek od mieszkań

Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II, 1894

Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II, 1894

Ogłoszenie Oddziału Banku Państwa w Kaliszu

Gazeta Kaliska, nr 9, Rok II, 1894

Umundurowanie prezydentów i burmistrzów miejskich

= Umundurowanie prezydentów i burmistrzów miejskich. Gubernatorzy w Królestwie Polakiem otrzymali następującej treści okólnik JE. Głównego Naczelnika kraju: W roku 1888-ym wskutek wystąpienia gubernatora płockiego, nastąpiło porozumienie z ministerjum spraw wewnętrznych,
w kwestji ogólnej dla gubernij tutejszych o konieczności żądania formy umundurowania, obowiązującego władze cywilne dla urzędników
magistratu, mających uniform kroju wojskowego. Mundur wojskowy pozwolono nosić urzędnikom magistratu w roku 1856, gdy z postanowienia b. komitetu urządzającego w Królestwie Polskiem, burmistrze spełniali obowiązki władzy policyjnej. W roku 1867-ym wszakże postanonie
to zostało odwołane, noszenie więc mundurów nie odpowiada teraźniejszym obowiązkom burmistrzowskim, stanowiącym organa
administracyjno-gospodarcze ministerjum spraw wewnętrznych. Wskutek tego, oraz celem zapobieżenia noszeniu najróżnorodniejszej formy przez przedstawicieli władzy miejskiej w guberniach tutejszych, sekretarz
stanu, Durnowo, w odezwie z dnia 19-go listopada 1893-go, po porozumieniu się z zarządzającym Kancelarją Własną Jego Cesarskiej Mości, wyraził przyzwolenie, co do zamiany uniformu kroju wojskowego
dla burmistrzów, prezydentów i innych osób, należących do magistratów, na uniform ustanowiony dla instytucji ministerjum spraw wewnętrznych. Po wydaniu okólnika powyżej wyłuszczonej treści, a zamieszczonego w „Siedleckich gubern. wied.” zwierzchnicy magistratów zaprzestali nosić
mundury ciemno-zielone z czerwonemi wyłogami, oraz złotemi guzikami i haftami, a także czapki paradne w formie kepi ze złotemi galonami.\

Gazeta Kaliska, nr 11, Rok II, 1894

Roczne zebranie resursy

== Z resursy. W zeszłą sobotę, t. j. d. 17-go b. m. wieczorem, odbyło się ogólne roczne zebranie, na którem JW. Prezes resursy Gubernator, Radca Tajny M. P. Daragan, odczytał protokół komisji rewizyjnej, dochodu przychodu i rozchodu sum w roku 1894 sporządzony, po zatwierdzeniu którego, przez ogólne zebranie przystąpiono do wyboru członków nowego zarządu (starszyn).
W komitecie, pod przewodnictwem JW. Naczelnika gubernji, zasiadać będę w roku bieżącym: JW. Breżyński, Bazin, Żyżylenko, Puzyrewski, Chrzanowski, Zawadzki, Grąbczewski, baron Bistram. Na kandydatów wybrano pp.: Snaksarewa, Kurowskiego, Petrowskiego i Koryckiego. Do
komisji rewizyjnej wybranymi zostali pp. Tykociner, Zienienko, Przybysow i Radwan.

Gazeta Kaliska, nr 15, Rok II, 1894

signature

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *