Administracja

Ciekawostki Administracyjne

Podatki

Prezydujący w kaliskiej gubernialnej radzie podatkowej, wzywa niniejszem wszystkich handlujących i przemysłowców, od których, na mocy przepisów Najwyżej zatwierdzonych przypada skarbowi dodatkowy podatek rozkładowy, aby przed dniem 15-tym marca 1894 roku złożyli właściwym iuspektorom podatkowym deklaracje o wysokości rocznego obrotu, oraz czystego zysku z przedsiębiorstw przez nich prowadzonych, jak również o wskazanie adresu, pod którym życzą sobie otrzymać zawiadomienia o ilości należnego z nieh podatku rozkładowego.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II 1894

Sądy gminne

= Sądy gminne. Jak wiadomo, projekt reformy sądó.v gminnych wniesiony został de rady Państwa. Komisja, sporządzająca projekt, wzięła na uwagę tę okoliczność, że sądy gminne dostatecznie zaaklimatyzowały się i ludność miejscowa do nich przywykła; dalej zaś, że zastąpienie ich przez oddzielnych sędziów pokoju byłoby droższe dla skarbu. Ztąd też uznano za niezbędne:

  1. uregulować systemat wyborów na sędziów gminnych, powierzywszy kontrolę nad wyborami osobom dozoru prokuratorskiego;
  2. nadać prezesom zjazdów sędziów pokoju prawo głosu doradczego przy zatwierdzaniu przez gubernatorów ławników;
  3. zaproponować gubernatorom, aby ci przedstawiali p. ministrowi sprawiedliwości wybranych sędziów gminnych do zatwierdzenia, po porozumieniu się z prokuratorami i prezesami zjazdów sędziów pokoju;
  4. powiększyć kadencję sędziów gminnych i ławników do 6-ciu lat;
  5. nadać sędziom gminnym prawa służby państwowej;
  6. ustanowić dla sędziów gminnych census umysłowy (najmniej świadectwo z ukończenia średniego zakładu naukowego);
  7. powiększyć pensję sędziów gminnych do rs. 1,500 i zaliczać osoby, które usuwają się z posad z powodu wyboru nowych kandydatów, do liczby urzędników spadłych z etatu, na ogólnych zasadach;
  8. ułożyć instrukcję dla sądów gminnych, gdzie zamieszczone będą przepisy, dotyczące pociągauia ławników do czynniejszego udziału w sprawach sądu w ogólności; uregulować rewizję sądów gminnych i 10) nadać pisarzom gminnym prawa służby państwowej.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II

Sędziowie Pokoju – kadencje

Ze zjazdu sędziów pokoju, J. W. Prezes kaliskiego zjazdu Manasein ustanowił następujący porządek kadencji sędziów pokoju i sędziów gminnych na posiedzeniach miesięcznych. W posiedzeniu styczniowem (wed. st. st.) przyjmowali udział: sędzia pokoju p. Wojewódzki oraz sędziowie gminni pp.: Górecki i Gliwicz; w posiedzeniu lutowem — sędzia
pokoju p. Kriwcow, oraz sędziowie gminni pp.: Madaliński i Morzycki; w marcu — sędzia pokoju p. Papaspiraki oraz sędziowie gminni pp.: Młodzianowski i Jezierski, w kwietniu—sędzia pokoju p. Jewtuszewski i sędziowie gminni pp.: Zajączek i Gorczycki; w maju—sędzia pokoju p. Micliajłowski i sędziowie gminni pp.: Dzierzbicki i Dutkowski; w czerwcu — sędzia pokoju p. Trufanow oraz sędziowie gminni pp.: Domauiewski i Rembowski; w lipcu — sędzia pokoju p- Kriwcow oraz sędziowie gminni
pp.: Krenn i Bottner; w miesiącu sierpniu sędzia pokoju p. Papaspiraki i sędziowie gminni pp.: Bujakiewicz i Krenn; we wrześniu — sędzia pokoju p. Jewtuszewski i sędziowie gminni pp.: Bojek iNencki; w październiku — sędzia pokoju p. Michajłowski i sędziowie gminni pp.: Taczanowski i Milkowski; w listopadzie — sędzia pokoju p. Trufanow oraz sędziowie gminni z sądu złoczewskiego i p. Kobierzycki; nakoniec w grudniu zasiadać będzie sędzia pokoju p. Wojewodzki i sędziowie gminni pp.: Kurdwanowski i Domaniewski.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II 1894

Przewóz banknotów

Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II
Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II

Artykuł zamieszczony w Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II, 1894

Podatek od mieszkań

Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II, 1894

Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II, 1894

Ogłoszenie Oddziału Banku Państwa w Kaliszu

Gazeta Kaliska, nr 9, Rok II, 1894

Umundurowanie prezydentów i burmistrzów miejskich

= Umundurowanie prezydentów i burmistrzów miejskich. Gubernatorzy w Królestwie Polakiem otrzymali następującej treści okólnik JE. Głównego Naczelnika kraju: W roku 1888-ym wskutek wystąpienia gubernatora płockiego, nastąpiło porozumienie z ministerjum spraw wewnętrznych,
w kwestji ogólnej dla gubernij tutejszych o konieczności żądania formy umundurowania, obowiązującego władze cywilne dla urzędników
magistratu, mających uniform kroju wojskowego. Mundur wojskowy pozwolono nosić urzędnikom magistratu w roku 1856, gdy z postanowienia b. komitetu urządzającego w Królestwie Polskiem, burmistrze spełniali obowiązki władzy policyjnej. W roku 1867-ym wszakże postanonie
to zostało odwołane, noszenie więc mundurów nie odpowiada teraźniejszym obowiązkom burmistrzowskim, stanowiącym organa
administracyjno-gospodarcze ministerjum spraw wewnętrznych. Wskutek tego, oraz celem zapobieżenia noszeniu najróżnorodniejszej formy przez przedstawicieli władzy miejskiej w guberniach tutejszych, sekretarz
stanu, Durnowo, w odezwie z dnia 19-go listopada 1893-go, po porozumieniu się z zarządzającym Kancelarją Własną Jego Cesarskiej Mości, wyraził przyzwolenie, co do zamiany uniformu kroju wojskowego
dla burmistrzów, prezydentów i innych osób, należących do magistratów, na uniform ustanowiony dla instytucji ministerjum spraw wewnętrznych. Po wydaniu okólnika powyżej wyłuszczonej treści, a zamieszczonego w „Siedleckich gubern. wied.” zwierzchnicy magistratów zaprzestali nosić
mundury ciemno-zielone z czerwonemi wyłogami, oraz złotemi guzikami i haftami, a także czapki paradne w formie kepi ze złotemi galonami.\

Gazeta Kaliska, nr 11, Rok II, 1894

Roczne zebranie resursy

== Z resursy. W zeszłą sobotę, t. j. d. 17-go b. m. wieczorem, odbyło się ogólne roczne zebranie, na którem JW. Prezes resursy Gubernator, Radca Tajny M. P. Daragan, odczytał protokół komisji rewizyjnej, dochodu przychodu i rozchodu sum w roku 1894 sporządzony, po zatwierdzeniu którego, przez ogólne zebranie przystąpiono do wyboru członków nowego zarządu (starszyn).
W komitecie, pod przewodnictwem JW. Naczelnika gubernji, zasiadać będę w roku bieżącym: JW. Breżyński, Bazin, Żyżylenko, Puzyrewski, Chrzanowski, Zawadzki, Grąbczewski, baron Bistram. Na kandydatów wybrano pp.: Snaksarewa, Kurowskiego, Petrowskiego i Koryckiego. Do
komisji rewizyjnej wybranymi zostali pp. Tykociner, Zienienko, Przybysow i Radwan.

Gazeta Kaliska, nr 15, Rok II, 1894

Nowa taryfa konwencyjna

Gazeta Kaliska, numer 13, rok II 1894
Gazeta Kaliska, numer 13, rok II 1894

= Pomiary. Miejscowy dziennik urzędowy zawiadamia, że w r. b. na skutek decyzji kaliskiego gubernjalnego urzędu do spraw włościańskich, opartych na Ukazie Najwyższym, w ciągu r. b. nastąpi pomiar gruntów podchodzących pod Najwyższe
Ukazy z dnia 19 lutego 1864 roku, oraz sprawdzenie dawnych pomiarów ziem włościańskich, niżej wymienionych. Przy tem wspomniony urząd ostrzega, że wszelkie spory graniczne między właścicielami dóbr
a włościanami, winny być zadyktowane geometrom delegowanym do pomiarów, w czasie sprawdzania przez nich linji granicznych; spory te mają być zapisywane w protokułacb, jakie następnie poddane będą rozpoznaniu władz odpowiednich. W r. b. pomierzonymi zostaną nowo: 1) W powiecie wieluńskim, w gminie Mierzyce: Węże, Bobrowniki, Tasarz, Jarzębe, Sensów; 2) w powiecie i gminie Kalisz: Dobrzeć mały i poduchowny, Czaszki, Biskupice Smolanę, Zawodne, Ogrody starościńskie, Dobrzeć wielki kapitulny, Dobrzeć wielki opatowski, Dobrzeć wielki poduchowny, Rypinek, Stare miasto. Stare miasto poduchowne; 3) w powiecie kolskim: w gminie Budzisław: Boreczna, Trzciniec, Plebanki, Trzebuchów, Dęby szlacheckie, Maciejewo, Czerniak, kolonja Osiek mały, Felicjanów, Siękuo, Budy pustkowe, Giensiny, Nowa wieś, Witowo,
Mosiek Mały; sprawdzenia planów:Szarłatów, w gminie Budzisław, w gminie Czołowo: Byliczki, Czołowo, Lipę góry, Sołowiewka, Aleksandrówka; 4) w powiecie konińskim nowe pomiary: w gminie Tuliszków; osada i poduchowne Tuliszków; w gm. Brzeźno: kol. Rożek, kol. Heleuów z naddziałami, również kol. Drożyn, również kol. Gózdek, hol. Drążno, kol. Roztoka, kol.Drążno; 5) w powiecie łęczyckim nowe pomiary: w gminie Tum: Witaszewice, Witaszewiczki, Zagaj, Kosin, Kosiorno, Marynki, Merczyn, Michałowice, Michałowice skarbowe, Orszewice, z gm. Balków: Moraków skarbowy, Bryski; 6) w powiecie słupeckim nowe pomiary: z gm. Dłusk-Olsz. z gm. Oleśnica: Goździków, Drzewce, Olchowo (wpierw Sophienthal), Mały las (wpierw Ludwikmost), Zalesie (wpierw Adolphsborg), Grądzeń, Anielewo (wpierw Ingelfingel); z gm. Ciążeń: Sądek poduch. I. II. sprawdzenia: z gm. Młodojewo: Grobla i Młodojewo; 7) W pow. sieradzkim: nowe pomiary z gm. Klonowa: Kionowa, Kuźnica Zagrzebska; do sprawdzeń: z gm. Klonowa: Kluski, z gm. Krokocice: Jeżew, Ruda Jeżewska, z gm. Zduńska-Wola: Jurydyka, z gm. Gruszczyce: Równa, z gm. Brzeźno. Starce, Bukowiec, Bugaj, Robaszew, Zwierzyniec, Gozdy; z gm. Majaczewice: Gronów, Witów, Kamionka, Majaczewice; z gm. Złoczew: Grójec mały; z gm. Wróblew: Rakowice; 8) w powiecie tureckim nowe pomiary:z gm. Strzałków: Strzałków, z gm. Goszczanów: Sulmówek, z gminy Ostrów Wartski: Jeziorsko, Jeziorsko poduchowne, Zakrzew, Straehanów, Tądów dolny, Ostrów Wartski, Ostrówek; z gm. Kowale Pańskie: Wojciechów, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie poduchowne, Marjanów, Nowy świat, Dzierzbotki i Siedlisko; do sprawdzenia z gm. Strzałków: Glapiniec, Zakrzyn, Tencery i Madalin.

(Gazeta Kaliska nr.14, Rok II 1894)

„Goniec urzędowy” donosi, że tekst art. 64 przepisów pocztowych, został zmieniony w słowach: „W razie wykrycia, że w oddanym na pocztę pakiecie lub posyłką pod opaską, liście zamkniętym, posyłce wartościowej i t. p. znajdują się pieniądze, mające kurs w Państwie, wówczas czwartą część tych pieniędzy konfiskuje się i wręcza osobie, która wykryła nadużycie. (Gazeta Kaliska nr 17, rok II 1894)

Agenci handlowi. „Goniec urzędowy” donosi, że utworzono posady zagranicznych, agentów handlowych ministerjum skarbu; na utrzymanie tychże agentów departament handlu i rękodzieł asygnować będzie corocznie po 67,000 rub. sr. metalicznych. (Gazeta Kaliska nr 17, rok II 1894)

(Gazeta Kaliska nr 24, rok II 1894)
(Gazeta Kaliska nr 23, rok II 1894)
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *