Administracja Rekonstrukcje stankiewicze.com

Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867

(opracowanie własne)

Artykuł pochodzi ze strony pana Janusza Stankiewicza

Na podstawie książki, dostarczonej przez Zbigniewa Kowalewicza, „Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867” Janusza Iwaszkiewicza, wyd. Rady Naczelnej organizacji ziemskich z okazji powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu, Warszawa 1929, publikujemy zestawienie majątków wraz z innymi informacjami zawartymi w publikacji.

Konfiskata majątków ziemskich na ziemiach polskich została po raz pierwszy zastosowana przez cesarzową Katarzynę po pierwszym rozbiorze wobec tych posiadaczy, którzy w przepisanym terminie nie złożyli przysięgi na wierność. Skonfiskowano wówczas Ks. Karolowi Radziwiłłowi wielkie klucze, jak Newel, liczący w 991 wioskach 9858 dusz męskich, Siebież, mający 239 wsi i 4848 dusz, Kopyś miasteczko i 36 wiosek z 6499 duszami, Romanów 36 wiosek i 6499 dusz. Ks. Michałowi Czartoryskiemu skonfiskowano 52 wioski z 1592 duszami, hetmanowi Ogińskiemu miasteczko Kruhle, 21 wiosek z 2342 duszami. .
Cyfry te są bardzo wymowne, świadczą o ogromnych obszarach b. mało zaludnionych, wioski liczyły -bowiem zaledwie po kilkanaście dusz męskich. Ogółem po pierwszym rozbiorze skonfiskowano dusz męskich 44.767, co przedstawiało wartość około 7.834.225 rs.
W większych o wiele rozmiarach nastąpiły konfiskaty po drugim, a w szczególności po trzecim rozbiorze, kiedy za udział w powstaniu kościuszkowskim sekwestrowano i skonfiskowano dobra uczestnikom powstania lub tym, którzy we właściwym czasie nie złożyli przysięgi wiernopoddańczej. Z większych dóbr skonfiskowano wówczas strażnikowi Janowi Oskierce 2808 dusz, Czackiemu Tadeuszowi 5367 dusz, bratu jego Michałowi 1399, Działyńskiemu Ignacemu 565.
Dokładnej ilości skonfiskowanej podówczas ziemi niepodobna obliczyć, ponieważ majątki ówczesne szacowano podług ilości dusz męskich. Niektórym zwracano później dobra dziedziczne i starościńskie, wzięte w sekwestr, między innemi zwrócono Ks. Adamowi Czartoryskiemu 43.566 dusz w gub. Podolskiej. Mińskiej i Bradawskiej, Ks. marszałkowej Lubomirskiej 15.066 dusz w gub. Podolskiej, Ks. Antoniemu Jabłonowskiemu 17.853 dusz i t. d.
Ogółem na podstawie posiadanych danych można liczyć ilość skonfiskowanych dusz w 1. 1794-1795 na cyfrę przeszło 31.000 dusz, nie licząc dóbr zwróconych dawnym właścicielom. Z góry jednak trzeba się zastrzec, że spis ten nie jest kompletny, wymienia te tylko dobra, które dało się odszukać w dostępnych publikacjach. Licząc duszę męską po cenie 175 rs., przyjętej w połowie XIX w., otrzymamy wartość skonfiskowanych po 2 i 3 rozbiorze dóbr w ilości 5.425.000 rs.
W tym samym czasie władze ruskie skonfiskowaly majątki niektórym obywatelom polskim, biorącym czynny udział w powstaniu kościuszkowskim. Między innemi skonfiskowano wówczas Wybickiemu Manieczki, Boreczek, Esterpol, Prusińskiemu Pawłowi, jenerałowi Niemojowskiemu Barkowo i Ostrowo w pow. wrzesieńskim, Mniewskiemu Polonisch, Wieczynin, Garbowiec, Radoszewice, Dąbrowskiemu Ksaweremu dobra Wrząca w pow. kolskim. W większości dobra te za Księstwa Warszawskiegu zwrócono dawnym wlaścicielom.
W następnym okresie aż do r. 1831 konfiskaty na ziemiach polskich nie były stosowane. Zapowiedziane i naznaczone po. r. 1812 wobec tych obywateli litewskich, którzy stanęli po stronie Napoleona i nie skorzystali z amnestji ogłoszonej w grudniu 1812 r. nie byly stosowane w praktyce i zostały uchylone przez późniejsze akty amnestyjne. Natomiast w najszerszych rozmiarach zostały zastosowane po powstaniu 1831 r. Jeszcze w czasie trwania powstania wódz naczelny armji rosyjskiej feldmarszalek hr. Dybicz Zabalkański, a po jego śmierci Paskiewicz na podstawie posiadanych pełnomocnictw polecili brać w sekwestr majątki tych obywateli, którzy wydalili się ze swych dóbr za zbliżaniem się wojsk rosyjskich. Z tego upoważnienia. korzystał w szerokich rozmiarach polak w slużbie rosyjskiei b. jeneral-lejtenant wojsk rosyjskich Ksawery Dąbrowski, posiadacz wioski na Kujawach, jedna z najnikczemniejszych postaci tej doby. Dąbrowski, mianowany przez Paskiewicza “organizatorem prowincji Królestwa Polskiego oswobodzonych od rokoszan”, grasował na tyłach armji, dopuszczając się licznych nadużyć. Z polecenia- Paskiewicza z dnia 27/VII 1831 r. Dąbrowski nakładał sekwestry na majątki osób, oskarżonych o udział w powstaniu. W wykazie, sporządzonym w dniu 4/X 1831 r.. przez Dąbrowskiego, jako przewodniczącego Komisji rządu tymczasowego oswobodzonych prowincji Królestwa Polskiego znajdujemy przeszło 176 pozycji osób, którym za czynny udział w rewolucji zasekwestrowano majątki. Sekwestry te obejmowały majątki, położone w obwodach Kujawskim, Gostyńskim, Sochaczewskim, Rawskim, Warszawskim i Łęczyckim, i wymownie znaczyly ślad pochodu na Warszawę armji Paskiewicza po przejściu Wisły.- Na administratorów zasekwestrowanych majątków Dąbrowski powoływał przeważnie Niemców, jako to Redlicha, Wilhelmiego, Sonsefeldta. Dzialalność Dąbrowskiego, wywołała liczne skargi, na których skutek dano mu w końcu roku dymisję, a prawie wszystkie sekwestry, nalożone przez niego, zostaly zdjęte. Kilkomiesięczna jednak gospodarka w tych dobrach jego szajki naraziła właścicieli na dotkliwe straty.
Utworzony po stłumieniu powstania Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego pod prezesurą Engla otrzymał polecenie dn. 30/XI  od Mikołaja, ażeby brać w sekwestr majątki tych obywateli, którzy wykluczeni zostali z pod amnestji. Do tej kategori zaliczono podżegaczy krwawego powstania, którzy napadli na Belweder, naczelników i członków rządu powstańczego, którzy do dn. 1/13 września nie oświadczyli uległości swojej, uczestników morderstw ,dokonanych dn. 3/15 sierpnia. tych posłów i senatorów, którzy w obu izbach popierali wniosek o detronizacji Mikołaja, wreszcie tych, którzy po upadku Warszawy utworzyli w Zakroczymiu rząd narodowy. Do tej samej kategorji mieli być zaliczeni dowódcy i oficerowie oddzielnych korpusów Ramoriny, Kamińskiego. Rybińskiego i Różyckiego, którzy po kapitulacji Warszawy nie złożyli broni.
Minister sekretarz stani 11 czerwca 1832 zakomunikował Radzie Administracyjnej wolę cesarską, ażeby majątki tych buntowników, którzy schronili się zagranicę były niezwłocznie konfiskowane, nie dotyczyło to tych, którzy po otrzymaniu amnestii powrócili. Wreszcie dn. 28/VI-10/VII 1835 r. Rada Administracyjna wyrzekła konfiskatę majątku osób, uznanych za wygnańców postanowieniem królewskim z dn. 4/16 września 1834, zatwierdzającym wyrok Najwyższego Sądu Kryminalnego względem osób z pod.. wyjętych. Jak widać ze sprawozdania Komisji Skarbu z r. 1835 skonfiskowano 672 majątków wartości 5.851.697 rb. 5 kop. Ilość tych majątków wzrosła w r. 1838 do 726. Skonfiskowano również kapitały osób, wyłączonych z pod amnestji i przekazano je Bankowi Polskiemu: wynosiły one 3.862.683 zł. gr. 13.
Wobec powstańców z gubernij zabranych zastosował rząd rosyjski iście drakońskie środki. Ukazy z dn. 22/III i 6/V st. st. 1831. r. zapowiadały, że winni udziału w buncie mieli być oddawani na mocy ustawy karnej wojennej pod sąd polowy. Wyroki wykonywano na miejscu po zatwierdzeniu przez naczelnika oddziału; majątek był zabierany na skarb, dochody z niego przeznaczono na powiększenie funduszu dla inwalidów. Były powołane w gubernjach specjalne komisje do konfiskat, miały one rozpatrywać i decydować, jakie majątki powstańców winny ulec sekwestrowi. Z reguły majątek nieobecnych lub bawiących w czasie trwania powstania w Królestwie ulegał sekwestrowi. Do jakich to doprowadzało nonsensów wystarczy wspomnieć, że komisja mińska chciała zasekwestrować dobra ministra ks. Lubeckiego, który wtedy, wydobywszy się z Królestwa, siedział spokojnie w Petersburgu.
W wydanej amnestji dn. 15/VI 1832 r. ,cały szereg poczyniono wyjątków, dotyczących głównych przywódców powstania, wychodźców i t. p., majątek ich ulegał ,bezwzględnej konfiskacie, a w wypadku, gdy był on dożywociem żony lub innych, nie szczędzono im dotkliwych szykan. Niepodobna obliczyć strat, poniesionych na skutek konfiskat przez Polaków na Litwie i Rusi po powstaniu r. 1831. Najszerzej omawia te sprawy Lubliner w pracy wydanej w r. 1861 w Brukseli p.t. “Les Confiscatiolus des biens des Polonais”. Jednak i tutaj nie mamy kompletnego obrazu, ,dane, podane przez autora nie są zupetnie pewne. Wymieniając osoby, którym pokonfiskowano dobra, nie wskazuje nazwy ich, ani gdzie takowe leżały, nie podaje ani obszaru, ani szacunku. W ogłaszeniach o konfiskacie podawano przy nazwisku osoby skazanej jedynie ilość dusz, posiadanych przez niego. Z obliczeń Lubliner, bliżej przez niego niewskazanych, wypada, że w 8 gubernjach zachodnich (grodzieńskiej, mińskiej, wileńskiej, mohylowskiej, witebskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej) skonfiskowana ogółem 180.734 dusz.
Cena średnia duszy męskiej przy tranzakcjach majątków około r. 1830 wynosiła 175 rh. sr. Tym sposobem wartość majątków skonfiskowanych na Litwie i Rusi wynosiła 31.631.295 rb.
Studnicki na podstawie materjałów komitetu ministrów oblicza na 83.000.000 rubli asygnacyjnych, co mniej więcej zbliża się do cyfry, podanej przez Lublinera.
Dołączyć do tego należy jeszcze wartość kapitałów skonfiskowanych, które wynosiły rubli srebrnych 1.066.914, zł. polskich 1.024.376 i dukatów 13.591. Lubliner przy obliczeniach przyjmuje rubel srebrny równy 4 fr. w złocie, 8 zł pol. = 5 fr., a dukat holenderski = 12 fr. i oblicza wartość mienia polskiego skonfiskowanego po r.1831 w guberniach zachodnich na 131.629.033 franków złotych. Jeżeli do tego dodamy wartość skonfiskowanych majątków w Królestwie Polskiem 5.851.697 rb. 55 oraz kapitałów 3.862.683 zł. 13 gr., to otrzymamy 155.277.250 fr. złotych, stanowiące wartość mienia wydartego ziemiaństwu polskiemu po powstaniu w r. 1831.
W okresie międzypowstaniowym 1831 – 1863 konfiskaty były stosowane na mocy wyroków sądów wojennych nie tylko wobec tych, którzy w r. 1833 wtargnęli ,do Królestwa, ale nawet względem osób, które należały do tajnych związków, posądzonych o złe zamiary wobec rządu. Na tej podstawie skonfiskowano w r. 1846 dobra Kuflew synowi jenerała Henryka Dąbrowskiego oraz w r. 1843 dobra Wiatrowiec i Wilczaruda w gub. warszawskiej Edwardowi Dembowskiemu, co prawda później po kilku latach Kuflew zwrócono pozostałej rodzinie, a spadkobiercy Edwarda Dembowskiego otrzymali wynagrodzenie.
Za panowania Aleksandra II z okazji dojścia do pełnoletności następcy tronu był wydany w r. 1860 19/II/2 marca Ukaz, który kładł kres konfiskatom majątków osób skazanych za udział w r. 1831, których majątek do dnia 8/20 IX 1859 r. nie został wykryty. Jako uzupełnienie do tego Ukazu wydano dnia 8/20 XI 1862 r. postanowienie cesarskie, zakazujące dalszego dochodzenia majątków i kapitałów, podlegających konfiskacie, lecz nie zajętych na skarb. Rychło jednak wskutek wybuchu powstania w Królestwie Polskiem wydane zostało postanowienie namiestnika z dn. 17/29 grudnia 1863 r. o zastosowaniu sekwestru do majątku nieruchomego i ruchomego osób, biorących udział w zaburzeniach. Wskutek tego postanowienia Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu opracowała dla rządów
gubernjalnych instrukcje, podług których miały one wyszukiwać, zajmować na skarb i administrować sekwestrowanymi majątkami. hr. Berg, ówczesny namiestnik, był przeciwny stosowaniu praw o konfiskacie do majątków powstańców w Królestwie ze względu na zapowiedziane w Ukazie z r. 1862 ich zniesienie, jak również z tego powodu, że dobra ziemskie, obarczone znacznymi długami, nie wiele mogły przynieść skarbowi. Za bardziej celowe uznawał nakładanie kar pieniężnych oraz sekwestr majątków. Opinja hr. Berga spotkała się ze sprzeciwem Departamentu Audytorjackiego Ministerstwa Wojny. Wobec tego cesarz postanowił sprawę wzważyć w specjalnie do tego powołanym Komitecie. Na podstawie wniosków tego Komitetu wydany został najwyższy rozkaz, ażeby Namiestnikowi Królestwa Polskiego pozostawiono prawo wydania na na mocy przysługującej mu władzy, rozporządzenia, aby na przyszłość Komisje sądowo-wojenne przy wydawaniu wyroków na przestępców politycznych stosowały do nich istniejące prawo o konfiskacie. Rozporządzenie takowe zostało wydane przez Namiestnika dn. 17/29 VIII 1864 r. Podług niego konfiskata może być stosowana na podstawie wyroków polowych sądów wojennych. Wprowadzanie w życie zapadłych i konfirmowanych wyroków sądu polowego., skazujących na konfiskatę, było obowiązkiem Komisji Przychodów i Skarbu.
Ogólna ilość osób skazanych na konfiskatę majątku w Królestwie Polskiem za przewinienia polityczne w latach 18631864 wynosiła 6491. Większość jednak tych osób nie posiadała żadnego majątku, wobec czego konfiskaty po r. 1863 w niewielkim tylko stopniu w Kongresówce dotknęły sfery ziemiańskie, których udział w powstaniu w przeciwieństwie do r. 1831 był nieznaczny. Jak widać ze sprawozdania Komisji Przychodów i Skarbu z r. 1865 rządy gubernjalne wyśledziły zaledwie 28 właścicieli lub współwłaścieli większych nieruchomości ziemskich, a w 20 wypadkach właścieli lub współwłaścicieli nieruchomości miejskich w Warszawie. Do największych objektów tej drugiej kategorji należał skonfiskowany pałac Andrzeja Zamoyskiego po zamachu, dokonanym z jego okien na hr. Berga. Gmach ten oddany został pod zarząd wojskowy, aby, jak zaznaczył Berg w swoim postanowieniu, służył na wieczne czasy za przykład i naukę dla mieszkańców Warszawy.
Sekwestry były liczne tylko w tej części Kongresówki, która w r. 1863 dostała się pod zarząd wojskowy i policyjny Murawjewa, podówczas general-gubernatora wileńskiego. Udało mu się w końcu r. 1863 zagarnąć pod swoją władzę 4 powiaty (Sejneński, Augustowski, Kalwaryjski) gub. Augustowskiej oraz Łomżyński z częścią Ostrołęckiego z gub. Płockiej. Ciężka ręka kata Litwy dala się odczuć w tych miejscowościach licznemi sekwestracjami majątków. W tych kilku powiatach w ciągu paru miesięcy więcej dokonano sekwestrów niż w całej pozostałej części Królestwa w czasie trwania powstania. W całej pełni uwidoczniły się okrucieństwo i zawiść Murawjewa do żywiołu polskiego w jego zarządzeniach na terytorjum gubernij litewskich, podległych jego władzy. Do polowy czerwca 1863 ogłoszono listę 361 osób, którym zasekwestrowano majątki, do końca miesiąca ilość ta wzrosła do 396 nazwisk. Wystarczyło stwierdzenie przez dowódcę kolumny, działającej przeciwko powstańcom, że wlaściciela nie było w domu i niewiadomo było, gdzie się znajdował. Szczególnię ucierpiała drobna szlachta w grodzieńszczyźnie i kowieńszczyznie. Bez litości palono zaścianki, sterty ze zbożem, wywożono rodziny całe do dalekich gubernij cesarstwa lub na Sybir na wieczne osiedlenie. Grunta oddawano bądź miejscowym staroobrzędowcom, bądź chłopom rosyjskim, sprowadzonym z Cesarstwa. W ten sposób zniknęły z powierzchni ziemi Ibiany, Miszkojce, Ożytany, Uszpol, Użusol w gub. kowieńskiej, Szczuki, Sztukiny, Jaworówka, Łukawica, Eysmonty Nadtobolskie, Żukowicze, Tołoczki w gub Grodzieńskiej. W samej gub. Grodzieńskiej głównie w powiatach Bielskim, Białostockim, Grodzieńskim i Sokólskim skonfiskowano szlachcie zaściankowej po r.1863 i oddano następnie na kolonizację przez chłopów rosyjskich około 925 dziesięcin. W trzech gubernjach litewskich: grodzieńskiej, mińskiej i wileńskiej (danych dotyczących gubernji kowieńskiej nie posiadamy) skonfiskowano po r. 1863 — 151 majątków, ogółem 178.216 dziesięcin. Do strat, poniesionych przez żywioł polski na Litwie, należy zaliczyć majątki zasekwestrowane, które na podstawie ukazu z dn. 10 grudnia 1865 st. st. miały być wciągu 2 lat sprzedane. . Majątki niesprzedane do 10 grudnia 1867 r. miały być sprzedane przez licytację, rzecz prosta, że nabywcami mogły być jedynie osoby pochodzenia rosyjskiego, wyznania prawosławnego lub ewangelickiego. Ogółem sprzedano w drodze przymusowej w 3 gubernjach: Wileńskiej, Grodzieńskie i Mińskiej 209 majątków, liczących w ogólnej sumie 288.239 dziesięcin. W ten sposób po r. 1863 w trzech tylko guberniach litewskich, nie licząc kowieńskiej, wydarto ludności polskiej 467.380 dziesięcin.
Podobne uczucia względem ludności polskiej żywił generał gubernator kijowski Bezak Pomimo bardzo nieznacznego udziału w ruchu narodowym w samej gubernii podolskiej skonfiskowano 17 majątków, liczących około 33.813 dziesięcin Rawita Gawroński przypuszcza, że i w 2 pozostałych południowych guberniach skonfiskowano podobną ilość dziesięcin i przyjmuje, że ogół ziemi skonfiskowanej w tych gubernjach wynosi 101.439 dziesięcin. Przypuszczenia te są nieoparte na niczem, być może nawet, że ilość ziemi skonfiskowanej w każdej z tych gubernij była znacznie większa. Znaczna by ta też ilość dóbr ziemskich sprzedanych przymusowo : w gub. Wołyńskiej 33.639 dziesięcin, na Podolu 44.599, na Ukrainie 32.468, r razem 111. 712 dziesięcin wartości około 6.000.000 rs.
Na załączonej mapie z powodu braku miejsca nie dało się niestety przedstawić majątków, sprzedanych pod przymusem po r. 1863 na Litwie i Rusi. Również nie dało się z powodu braku danych przedstawić dokładnego obrazu konfiskat poczynionych po r. 1831 na Litwie i Rusi oraz po r. 1863 w guberniach Kowieńskiej, Wołyńskiej i Kijowskiej. Konfiskat było tam znacznie więcej niż wskazano na mapie i niżej podanym wykazie. Brak dostępu do archiwów tamtejszych nie pozwolił na wyczerpujące zobrazowanie konfiskat w tamtych dzielnicach. Pra.ca niniejsza, będąca pierwszą próbą zebrania całego dostępnego materjału, może zachęci badaczy do dalszych studjów w tym zakresie.

Źródła:

Ø     Akta Rady Administracyjnej w sprawie sekwestracji i konfiskaty majątków.

Ø     Akta kancelarji Namiestnika dotyczące sekwestrów i konfiskat Nr. Nr. 7, 472 – 482

Ø     Akta Sekretarjatu Stanu o konfiskatach i sekwestrach Nr. Nr. 19/1833, 2/1860 (Archiwum Akt Dawnych w Warszawie).

Ø     Matierjały dla istorji Podolskoj gubernji. Kamieniec Podolski, 1885.

Ø     Helenjusz (Iwanowski). Wspomnienia polskich czasów. Lwów, 1894.

Ø     Rozmowy o polskiej kor.onie. Kraków, 1873.

Ø     Mościcki. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. Wilno. 1913.

Ø     Kaczkowski. Konfiskaty na ziemiach polskich po r. 1831 i 1863. Warszawa, 1918.

Ø     Lubliner. Les ,confiscations. des biens des Polonais. Bruxells, 1861.

Ø     Schmidt Wacław. Geneza prywatnej rosyjskiej własności ziemskiej w b. gubernjach wileńskiej, grodzieńskiej i mińskiej. Warszawa, 1923.

Ø     Suligowski. Konfiskaty i bezprawia. Warszawa, 1929.

Ø     Stankiewicz. Russkija posilenja w Kowienskoj gub. Wilno, 1909.           .

Ø     Sbornik prawitielstwiennych rasporiażenij po wodworenju ruskich ziemlewtadielcew w siewiero-zpadniom Kraje. Wilno, 1870.

Ø     Rawita Gawroński. Konfiskata ziemi polskiej przez Rosję po r. 1831 i 1863. Warszawa, 1917.

Ø     Iwański August. Zmiana własności ziemskiej w gubernji Kijowskiej. Kraków, 1912.

Ø     Iwański August. Pamiętniki. 1928.

Ø     Bobrowski. Pamiętniki. Lwów, 1900.

Ø     Maliszewski Edward. Polacy i Polskość na Litwie i Rusi. Warszawa, 1916.

Ø     Stecki. Wołyń. Lwów, 1864.

Ø     Nikotin. Stoletnij period russkago zakonoodatielstwa w siewierno-zapadnom kraje. Wilno, 1884.

Ø     Krzemiński. Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863-1888).

Lista dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867 – zawiera 1082 miejscowości

Aleksandro

(opracowanie własne)

Na podstawie książki, dostarczonej przez Zbigniewa Kowalewicza, „Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867” Janusza Iwaszkiewicza, wyd. Rady Naczelnej organizacji ziemskich z okazji powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu, Warszawa 1929, publikujemy zestawienie majątków wraz z innymi informacjami zawartymi w publikacji.

Konfiskata majątków ziemskich na ziemiach polskich została po raz pierwszy zastosowana przez cesarzową Katarzynę po pierwszym rozbiorze wobec tych posiadaczy, którzy w przepisanym terminie nie złożyli przysięgi na wierność. Skonfiskowano wówczas Ks. Karolowi Radziwiłłowi wielkie klucze, jak Newel, liczący w 991 wioskach 9858 dusz męskich, Siebież, mający 239 wsi i 4848 dusz, Kopyś miasteczko i 36 wiosek z 6499 duszami, Romanów 36 wiosek i 6499 dusz. Ks. Michałowi Czartoryskiemu skonfiskowano 52 wioski z 1592 duszami, hetmanowi Ogińskiemu miasteczko Kruhle, 21 wiosek z 2342 duszami. .
Cyfry te są bardzo wymowne, świadczą o ogromnych obszarach b. mało zaludnionych, wioski liczyły -bowiem zaledwie po kilkanaście dusz męskich. Ogółem po pierwszym rozbiorze skonfiskowano dusz męskich 44.767, co przedstawiało wartość około 7.834.225 rs.
W większych o wiele rozmiarach nastąpiły konfiskaty po drugim, a w szczególności po trzecim rozbiorze, kiedy za udział w powstaniu kościuszkowskim sekwestrowano i skonfiskowano dobra uczestnikom powstania lub tym, którzy we właściwym czasie nie złożyli przysięgi wiernopoddańczej. Z większych dóbr skonfiskowano wówczas strażnikowi Janowi Oskierce 2808 dusz, Czackiemu Tadeuszowi 5367 dusz, bratu jego Michałowi 1399, Działyńskiemu Ignacemu 565.
Dokładnej ilości skonfiskowanej podówczas ziemi niepodobna obliczyć, ponieważ majątki ówczesne szacowano podług ilości dusz męskich. Niektórym zwracano później dobra dziedziczne i starościńskie, wzięte w sekwestr, między innemi zwrócono Ks. Adamowi Czartoryskiemu 43.566 dusz w gub. Podolskiej. Mińskiej i Bradawskiej, Ks. marszałkowej Lubomirskiej 15.066 dusz w gub. Podolskiej, Ks. Antoniemu Jabłonowskiemu 17.853 dusz i t. d.
Ogółem na podstawie posiadanych danych można liczyć ilość skonfiskowanych dusz w 1. 1794-1795 na cyfrę przeszło 31.000 dusz, nie licząc dóbr zwróconych dawnym właścicielom. Z góry jednak trzeba się zastrzec, że spis ten nie jest kompletny, wymienia te tylko dobra, które dało się odszukać w dostępnych publikacjach. Licząc duszę męską po cenie 175 rs., przyjętej w połowie XIX w., otrzymamy wartość skonfiskowanych po 2 i 3 rozbiorze dóbr w ilości 5.425.000 rs.
W tym samym czasie władze ruskie skonfiskowaly majątki niektórym obywatelom polskim, biorącym czynny udział w powstaniu kościuszkowskim. Między innemi skonfiskowano wówczas Wybickiemu Manieczki, Boreczek, Esterpol, Prusińskiemu Pawłowi, jenerałowi Niemojowskiemu Barkowo i Ostrowo w pow. wrzesieńskim, Mniewskiemu Polonisch, Wieczynin, Garbowiec, Radoszewice, Dąbrowskiemu Ksaweremu dobra Wrząca w pow. kolskim. W większości dobra te za Księstwa Warszawskiegu zwrócono dawnym wlaścicielom.
W następnym okresie aż do r. 1831 konfiskaty na ziemiach polskich nie były stosowane. Zapowiedziane i naznaczone po. r. 1812 wobec tych obywateli litewskich, którzy stanęli po stronie Napoleona i nie skorzystali z amnestji ogłoszonej w grudniu 1812 r. nie byly stosowane w praktyce i zostały uchylone przez późniejsze akty amnestyjne. Natomiast w najszerszych rozmiarach zostały zastosowane po powstaniu 1831 r. Jeszcze w czasie trwania powstania wódz naczelny armji rosyjskiej feldmarszalek hr. Dybicz Zabalkański, a po jego śmierci Paskiewicz na podstawie posiadanych pełnomocnictw polecili brać w sekwestr majątki tych obywateli, którzy wydalili się ze swych dóbr za zbliżaniem się wojsk rosyjskich. Z tego upoważnienia. korzystał w szerokich rozmiarach polak w slużbie rosyjskiei b. jeneral-lejtenant wojsk rosyjskich Ksawery Dąbrowski, posiadacz wioski na Kujawach, jedna z najnikczemniejszych postaci tej doby. Dąbrowski, mianowany przez Paskiewicza “organizatorem prowincji Królestwa Polskiego oswobodzonych od rokoszan”, grasował na tyłach armji, dopuszczając się licznych nadużyć. Z polecenia- Paskiewicza z dnia 27/VII 1831 r. Dąbrowski nakładał sekwestry na majątki osób, oskarżonych o udział w powstaniu. W wykazie, sporządzonym w dniu 4/X 1831 r.. przez Dąbrowskiego, jako przewodniczącego Komisji rządu tymczasowego oswobodzonych prowincji Królestwa Polskiego znajdujemy przeszło 176 pozycji osób, którym za czynny udział w rewolucji zasekwestrowano majątki. Sekwestry te obejmowały majątki, położone w obwodach Kujawskim, Gostyńskim, Sochaczewskim, Rawskim, Warszawskim i Łęczyckim, i wymownie znaczyly ślad pochodu na Warszawę armji Paskiewicza po przejściu Wisły.- Na administratorów zasekwestrowanych majątków Dąbrowski powoływał przeważnie Niemców, jako to Redlicha, Wilhelmiego, Sonsefeldta. Dzialalność Dąbrowskiego, wywołała liczne skargi, na których skutek dano mu w końcu roku dymisję, a prawie wszystkie sekwestry, nalożone przez niego, zostaly zdjęte. Kilkomiesięczna jednak gospodarka w tych dobrach jego szajki naraziła właścicieli na dotkliwe straty.
Utworzony po stłumieniu powstania Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego pod prezesurą Engla otrzymał polecenie dn. 30/XI  od Mikołaja, ażeby brać w sekwestr majątki tych obywateli, którzy wykluczeni zostali z pod amnestji. Do tej kategori zaliczono podżegaczy krwawego powstania, którzy napadli na Belweder, naczelników i członków rządu powstańczego, którzy do dn. 1/13 września nie oświadczyli uległości swojej, uczestników morderstw ,dokonanych dn. 3/15 sierpnia. tych posłów i senatorów, którzy w obu izbach popierali wniosek o detronizacji Mikołaja, wreszcie tych, którzy po upadku Warszawy utworzyli w Zakroczymiu rząd narodowy. Do tej samej kategorji mieli być zaliczeni dowódcy i oficerowie oddzielnych korpusów Ramoriny, Kamińskiego. Rybińskiego i Różyckiego, którzy po kapitulacji Warszawy nie złożyli broni.
Minister sekretarz stani 11 czerwca 1832 zakomunikował Radzie Administracyjnej wolę cesarską, ażeby majątki tych buntowników, którzy schronili się zagranicę były niezwłocznie konfiskowane, nie dotyczyło to tych, którzy po otrzymaniu amnestii powrócili. Wreszcie dn. 28/VI-10/VII 1835 r. Rada Administracyjna wyrzekła konfiskatę majątku osób, uznanych za wygnańców postanowieniem królewskim z dn. 4/16 września 1834, zatwierdzającym wyrok Najwyższego Sądu Kryminalnego względem osób z pod.. wyjętych. Jak widać ze sprawozdania Komisji Skarbu z r. 1835 skonfiskowano 672 majątków wartości 5.851.697 rb. 5 kop. Ilość tych majątków wzrosła w r. 1838 do 726. Skonfiskowano również kapitały osób, wyłączonych z pod amnestji i przekazano je Bankowi Polskiemu: wynosiły one 3.862.683 zł. gr. 13.
Wobec powstańców z gubernij zabranych zastosował rząd rosyjski iście drakońskie środki. Ukazy z dn. 22/III i 6/V st. st. 1831. r. zapowiadały, że winni udziału w buncie mieli być oddawani na mocy ustawy karnej wojennej pod sąd polowy. Wyroki wykonywano na miejscu po zatwierdzeniu przez naczelnika oddziału; majątek był zabierany na skarb, dochody z niego przeznaczono na powiększenie funduszu dla inwalidów. Były powołane w gubernjach specjalne komisje do konfiskat, miały one rozpatrywać i decydować, jakie majątki powstańców winny ulec sekwestrowi. Z reguły majątek nieobecnych lub bawiących w czasie trwania powstania w Królestwie ulegał sekwestrowi. Do jakich to doprowadzało nonsensów wystarczy wspomnieć, że komisja mińska chciała zasekwestrować dobra ministra ks. Lubeckiego, który wtedy, wydobywszy się z Królestwa, siedział spokojnie w Petersburgu.
W wydanej amnestji dn. 15/VI 1832 r. ,cały szereg poczyniono wyjątków, dotyczących głównych przywódców powstania, wychodźców i t. p., majątek ich ulegał ,bezwzględnej konfiskacie, a w wypadku, gdy był on dożywociem żony lub innych, nie szczędzono im dotkliwych szykan. Niepodobna obliczyć strat, poniesionych na skutek konfiskat przez Polaków na Litwie i Rusi po powstaniu r. 1831. Najszerzej omawia te sprawy Lubliner w pracy wydanej w r. 1861 w Brukseli p.t. “Les Confiscatiolus des biens des Polonais”. Jednak i tutaj nie mamy kompletnego obrazu, ,dane, podane przez autora nie są zupetnie pewne. Wymieniając osoby, którym pokonfiskowano dobra, nie wskazuje nazwy ich, ani gdzie takowe leżały, nie podaje ani obszaru, ani szacunku. W ogłaszeniach o konfiskacie podawano przy nazwisku osoby skazanej jedynie ilość dusz, posiadanych przez niego. Z obliczeń Lubliner, bliżej przez niego niewskazanych, wypada, że w 8 gubernjach zachodnich (grodzieńskiej, mińskiej, wileńskiej, mohylowskiej, witebskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej) skonfiskowana ogółem 180.734 dusz.
Cena średnia duszy męskiej przy tranzakcjach majątków około r. 1830 wynosiła 175 rh. sr. Tym sposobem wartość majątków skonfiskowanych na Litwie i Rusi wynosiła 31.631.295 rb.
Studnicki na podstawie materjałów komitetu ministrów oblicza na 83.000.000 rubli asygnacyjnych, co mniej więcej zbliża się do cyfry, podanej przez Lublinera.
Dołączyć do tego należy jeszcze wartość kapitałów skonfiskowanych, które wynosiły rubli srebrnych 1.066.914, zł. polskich 1.024.376 i dukatów 13.591. Lubliner przy obliczeniach przyjmuje rubel srebrny równy 4 fr. w złocie, 8 zł pol. = 5 fr., a dukat holenderski = 12 fr. i oblicza wartość mienia polskiego skonfiskowanego po r.1831 w guberniach zachodnich na 131.629.033 franków złotych. Jeżeli do tego dodamy wartość skonfiskowanych majątków w Królestwie Polskiem 5.851.697 rb. 55 oraz kapitałów 3.862.683 zł. 13 gr., to otrzymamy 155.277.250 fr. złotych, stanowiące wartość mienia wydartego ziemiaństwu polskiemu po powstaniu w r. 1831.
W okresie międzypowstaniowym 1831 – 1863 konfiskaty były stosowane na mocy wyroków sądów wojennych nie tylko wobec tych, którzy w r. 1833 wtargnęli ,do Królestwa, ale nawet względem osób, które należały do tajnych związków, posądzonych o złe zamiary wobec rządu. Na tej podstawie skonfiskowano w r. 1846 dobra Kuflew synowi jenerała Henryka Dąbrowskiego oraz w r. 1843 dobra Wiatrowiec i Wilczaruda w gub. warszawskiej Edwardowi Dembowskiemu, co prawda później po kilku latach Kuflew zwrócono pozostałej rodzinie, a spadkobiercy Edwarda Dembowskiego otrzymali wynagrodzenie.
Za panowania Aleksandra II z okazji dojścia do pełnoletności następcy tronu był wydany w r. 1860 19/II/2 marca Ukaz, który kładł kres konfiskatom majątków osób skazanych za udział w r. 1831, których majątek do dnia 8/20 IX 1859 r. nie został wykryty. Jako uzupełnienie do tego Ukazu wydano dnia 8/20 XI 1862 r. postanowienie cesarskie, zakazujące dalszego dochodzenia majątków i kapitałów, podlegających konfiskacie, lecz nie zajętych na skarb. Rychło jednak wskutek wybuchu powstania w Królestwie Polskiem wydane zostało postanowienie namiestnika z dn. 17/29 grudnia 1863 r. o zastosowaniu sekwestru do majątku nieruchomego i ruchomego osób, biorących udział w zaburzeniach. Wskutek tego postanowienia Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu opracowała dla rządów
gubernjalnych instrukcje, podług których miały one wyszukiwać, zajmować na skarb i administrować sekwestrowanymi majątkami. hr. Berg, ówczesny namiestnik, był przeciwny stosowaniu praw o konfiskacie do majątków powstańców w Królestwie ze względu na zapowiedziane w Ukazie z r. 1862 ich zniesienie, jak również z tego powodu, że dobra ziemskie, obarczone znacznymi długami, nie wiele mogły przynieść skarbowi. Za bardziej celowe uznawał nakładanie kar pieniężnych oraz sekwestr majątków. Opinja hr. Berga spotkała się ze sprzeciwem Departamentu Audytorjackiego Ministerstwa Wojny. Wobec tego cesarz postanowił sprawę wzważyć w specjalnie do tego powołanym Komitecie. Na podstawie wniosków tego Komitetu wydany został najwyższy rozkaz, ażeby Namiestnikowi Królestwa Polskiego pozostawiono prawo wydania na na mocy przysługującej mu władzy, rozporządzenia, aby na przyszłość Komisje sądowo-wojenne przy wydawaniu wyroków na przestępców politycznych stosowały do nich istniejące prawo o konfiskacie. Rozporządzenie takowe zostało wydane przez Namiestnika dn. 17/29 VIII 1864 r. Podług niego konfiskata może być stosowana na podstawie wyroków polowych sądów wojennych. Wprowadzanie w życie zapadłych i konfirmowanych wyroków sądu polowego., skazujących na konfiskatę, było obowiązkiem Komisji Przychodów i Skarbu.
Ogólna ilość osób skazanych na konfiskatę majątku w Królestwie Polskiem za przewinienia polityczne w latach 18631864 wynosiła 6491. Większość jednak tych osób nie posiadała żadnego majątku, wobec czego konfiskaty po r. 1863 w niewielkim tylko stopniu w Kongresówce dotknęły sfery ziemiańskie, których udział w powstaniu w przeciwieństwie do r. 1831 był nieznaczny. Jak widać ze sprawozdania Komisji Przychodów i Skarbu z r. 1865 rządy gubernjalne wyśledziły zaledwie 28 właścicieli lub współwłaścieli większych nieruchomości ziemskich, a w 20 wypadkach właścieli lub współwłaścicieli nieruchomości miejskich w Warszawie. Do największych objektów tej drugiej kategorji należał skonfiskowany pałac Andrzeja Zamoyskiego po zamachu, dokonanym z jego okien na hr. Berga. Gmach ten oddany został pod zarząd wojskowy, aby, jak zaznaczył Berg w swoim postanowieniu, służył na wieczne czasy za przykład i naukę dla mieszkańców Warszawy.
Sekwestry były liczne tylko w tej części Kongresówki, która w r. 1863 dostała się pod zarząd wojskowy i policyjny Murawjewa, podówczas general-gubernatora wileńskiego. Udało mu się w końcu r. 1863 zagarnąć pod swoją władzę 4 powiaty (Sejneński, Augustowski, Kalwaryjski) gub. Augustowskiej oraz Łomżyński z częścią Ostrołęckiego z gub. Płockiej. Ciężka ręka kata Litwy dala się odczuć w tych miejscowościach licznemi sekwestracjami majątków. W tych kilku powiatach w ciągu paru miesięcy więcej dokonano sekwestrów niż w całej pozostałej części Królestwa w czasie trwania powstania. W całej pełni uwidoczniły się okrucieństwo i zawiść Murawjewa do żywiołu polskiego w jego zarządzeniach na terytorjum gubernij litewskich, podległych jego władzy. Do polowy czerwca 1863 ogłoszono listę 361 osób, którym zasekwestrowano majątki, do końca miesiąca ilość ta wzrosła do 396 nazwisk. Wystarczyło stwierdzenie przez dowódcę kolumny, działającej przeciwko powstańcom, że wlaściciela nie było w domu i niewiadomo było, gdzie się znajdował. Szczególnię ucierpiała drobna szlachta w grodzieńszczyźnie i kowieńszczyznie. Bez litości palono zaścianki, sterty ze zbożem, wywożono rodziny całe do dalekich gubernij cesarstwa lub na Sybir na wieczne osiedlenie. Grunta oddawano bądź miejscowym staroobrzędowcom, bądź chłopom rosyjskim, sprowadzonym z Cesarstwa. W ten sposób zniknęły z powierzchni ziemi Ibiany, Miszkojce, Ożytany, Uszpol, Użusol w gub. kowieńskiej, Szczuki, Sztukiny, Jaworówka, Łukawica, Eysmonty Nadtobolskie, Żukowicze, Tołoczki w gub Grodzieńskiej. W samej gub. Grodzieńskiej głównie w powiatach Bielskim, Białostockim, Grodzieńskim i Sokólskim skonfiskowano szlachcie zaściankowej po r.1863 i oddano następnie na kolonizację przez chłopów rosyjskich około 925 dziesięcin. W trzech gubernjach litewskich: grodzieńskiej, mińskiej i wileńskiej (danych dotyczących gubernji kowieńskiej nie posiadamy) skonfiskowano po r. 1863 — 151 majątków, ogółem 178.216 dziesięcin. Do strat, poniesionych przez żywioł polski na Litwie, należy zaliczyć majątki zasekwestrowane, które na podstawie ukazu z dn. 10 grudnia 1865 st. st. miały być wciągu 2 lat sprzedane. . Majątki niesprzedane do 10 grudnia 1867 r. miały być sprzedane przez licytację, rzecz prosta, że nabywcami mogły być jedynie osoby pochodzenia rosyjskiego, wyznania prawosławnego lub ewangelickiego. Ogółem sprzedano w drodze przymusowej w 3 gubernjach: Wileńskiej, Grodzieńskie i Mińskiej 209 majątków, liczących w ogólnej sumie 288.239 dziesięcin. W ten sposób po r. 1863 w trzech tylko guberniach litewskich, nie licząc kowieńskiej, wydarto ludności polskiej 467.380 dziesięcin.
Podobne uczucia względem ludności polskiej żywił generał gubernator kijowski Bezak Pomimo bardzo nieznacznego udziału w ruchu narodowym w samej gubernii podolskiej skonfiskowano 17 majątków, liczących około 33.813 dziesięcin Rawita Gawroński przypuszcza, że i w 2 pozostałych południowych guberniach skonfiskowano podobną ilość dziesięcin i przyjmuje, że ogół ziemi skonfiskowanej w tych gubernjach wynosi 101.439 dziesięcin. Przypuszczenia te są nieoparte na niczem, być może nawet, że ilość ziemi skonfiskowanej w każdej z tych gubernij była znacznie większa. Znaczna by ta też ilość dóbr ziemskich sprzedanych przymusowo : w gub. Wołyńskiej 33.639 dziesięcin, na Podolu 44.599, na Ukrainie 32.468, r razem 111. 712 dziesięcin wartości około 6.000.000 rs.
Na załączonej mapie z powodu braku miejsca nie dało się niestety przedstawić majątków, sprzedanych pod przymusem po r. 1863 na Litwie i Rusi. Również nie dało się z powodu braku danych przedstawić dokładnego obrazu konfiskat poczynionych po r. 1831 na Litwie i Rusi oraz po r. 1863 w guberniach Kowieńskiej, Wołyńskiej i Kijowskiej. Konfiskat było tam znacznie więcej niż wskazano na mapie i niżej podanym wykazie. Brak dostępu do archiwów tamtejszych nie pozwolił na wyczerpujące zobrazowanie konfiskat w tamtych dzielnicach. Pra.ca niniejsza, będąca pierwszą próbą zebrania całego dostępnego materjału, może zachęci badaczy do dalszych studjów w tym zakresie.

Źródła:

Ø     Akta Rady Administracyjnej w sprawie sekwestracji i konfiskaty majątków.

Ø     Akta kancelarji Namiestnika dotyczące sekwestrów i konfiskat Nr. Nr. 7, 472 – 482

Ø     Akta Sekretarjatu Stanu o konfiskatach i sekwestrach Nr. Nr. 19/1833, 2/1860 (Archiwum Akt Dawnych w Warszawie).

Ø     Matierjały dla istorji Podolskoj gubernji. Kamieniec Podolski, 1885.

Ø     Helenjusz (Iwanowski). Wspomnienia polskich czasów. Lwów, 1894.

Ø     Rozmowy o polskiej kor.onie. Kraków, 1873.

Ø     Mościcki. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. Wilno. 1913.

Ø     Kaczkowski. Konfiskaty na ziemiach polskich po r. 1831 i 1863. Warszawa, 1918.

Ø     Lubliner. Les ,confiscations. des biens des Polonais. Bruxells, 1861.

Ø     Schmidt Wacław. Geneza prywatnej rosyjskiej własności ziemskiej w b. gubernjach wileńskiej, grodzieńskiej i mińskiej. Warszawa, 1923.

Ø     Suligowski. Konfiskaty i bezprawia. Warszawa, 1929.

Ø     Stankiewicz. Russkija posilenja w Kowienskoj gub. Wilno, 1909.           .

Ø     Sbornik prawitielstwiennych rasporiażenij po wodworenju ruskich ziemlewtadielcew w siewiero-zpadniom Kraje. Wilno, 1870.

Ø     Rawita Gawroński. Konfiskata ziemi polskiej przez Rosję po r. 1831 i 1863. Warszawa, 1917.

Ø     Iwański August. Zmiana własności ziemskiej w gubernji Kijowskiej. Kraków, 1912.

Ø     Iwański August. Pamiętniki. 1928.

Ø     Bobrowski. Pamiętniki. Lwów, 1900.

Ø     Maliszewski Edward. Polacy i Polskość na Litwie i Rusi. Warszawa, 1916.

Ø     Stecki. Wołyń. Lwów, 1864.

Ø     Nikotin. Stoletnij period russkago zakonoodatielstwa w siewierno-zapadnom kraje. Wilno, 1884.

Ø     Krzemiński. Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863-1888).

Lista dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867 – zawiera 1082 miejscowości

Aleksandrowo – gub. Mińska – Cybulskiego Józefa pow. Dziśnieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ambukow – gub. Wołyńska – Wereszczyńskich Jana, Maurycego, Józefa, Maksymiljana w pow. Włodzimierskim, d. 57. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Annopol – gub. Wołyńska – Ks. Jabłonowskiego Stanisława pow. Zwiahelski, d. 726. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Antoniew – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Arkadja – – Ks. Radziwiłła Michała –
Astapkowszczyzna – gub. Grodzieńska – Montowicza Rudolfa, dz. 148. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Babczyńce – gub. Podolska – Wyrzykowskich pow. Jampolski, d. 351. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Babiack, – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Babsk – rawski obwód – Okęckiego Jakóba. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bajki – gub. Grodzieńska – Perkowskiego Konstantego, dz. 63. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bajki Starowieś – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bakumówka – – T. Niemirycza w pow. Kaniowskim, gub. Kijowskiej, d. m. 410. Wszystkie dobra Niemirycza otrzymał jenerał Protasow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Balwierzyszki – – Tyszkiewicza Tadeusza w pow. Marjampolskim – 1.900.568 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Bałandycze – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza Jarosława, dz. 7009. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bańki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Baranów – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Barbarów – – Oskierki Jana w gub. Mińskiej, pow. rzeczyckim d. m. 1396, nadano Sieversowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Barchówka – rawski obwód – Żelisławskiego Filipa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bądkowo – kujawski obwód – Turskiego Feliksa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bąkowa Góra – kaliskie województwo – Ostrowskiego Władysława w obwodzie Piotrkowskim. –
Bąków – gostyński obwód – Smolińskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bebechy – gub. Podolska – Czerkasa Ludwika pow. Uszycki d. 1645. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bebelno – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w Qbw. Kieleckim-179.900 zlp. –
Belno – gostyński obwód – Leszczyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bełek – krakowskie województwo – Maleszewkich w obw. Kieleckim – 66.337 zlp. 10 gr. –
Bereza Kartuska – gub. Grodzieńska – Klasztor, dz. 6. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Berezyna – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Berezyna – gub. Mińska – Hr. Wąsowiczowej Anny p. Ihumeński. d. 3063. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Biale – gostyński obwód – Łączyńskiego Adolfa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Biała – rawski obwód – Leszyńskiego Aleksandra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Biała Góra – – Boskiego Ksawerego. –
Biała Wielka – krakowskie województwo – Zwierkowskiego Walerego w obw. Olkuskim -:- 148.620 zł. –
Biała Wioska – – Choronowskiego Stanisława –
Białobrzegi – – Wodzińskiego Karoola –
Białołowka – gub. Kijowskiej – Potockich Hermana i Józefa pow. Berdryczawski, d.1503. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Białosuknie – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bielawy – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bielawy (mieszkanie) – rawski obwód – Wrotnowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bielice – gostyński obwód – Bardzińskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bieliny – gub. Kaliska – Dzianota Juljusza Wilhelma pow. Opoczyński – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Bielowce – gub. Mińska – Wołosowskiego Józefa pow. Dziśnieński ,d. 83. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bierzyńka – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Biesino – – Dębowskiego Florjana –
Bieżowa – gub. Podolska – Szaszkiewicza Antoniego pow. Lityński. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bieżyn – kujawski obwód – Bnińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bijuciszki – gub. Wileńska – Giedrojcia Mikołaja dz. 615. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bilno – kujawski obwód – Biesiekierskiego Wincentego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Biskupice – gub. Grodzieńska – Goreckiego Antoniego w, pow. lidzkim, d. 69. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Blizna – gub. Grodzieńska – Miłaczewskiego Michała pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Błoń – gub. Mińska – Ossowskiego Antoniego pow. Ihumeński, dz. 1564. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bobryk – – Antoniego Tyzenhauza pow. Pińskiego gub. Mińskiej d. m. 322, nadane Al. Makarowowi i Titowowi – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Bochoniki – gub. Podolska – Korzeniowskiego Onufrego. pow. Winnicki, d. 280. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Boczki – gub. Kaliska – Niedźwieckiego Ignacego pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Boczkowice – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w obw. Kieleckim-106.257 ztp. –
Bodzanowo – kujawski obwód – Biesiekierskiego Ludwika – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bodzanowo – kujawski obwód – Gąsiorowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bodzechów – – Małachowskiego Gustawa w obw. Opatowskim 1.284.000 zł. –
Bogienica – – Barzykowskich w pow. Łomżyńskim – 57.376 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Bogorya – gub. Kaliska – Skotnickiego Maksymiljana pow. Sandomierski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Bogucin – kaliskie województwo – Cieleckiego Antoniego w pow. Sieradzkim. –
Bogusławice – kujawski obwód – Wodzyńskich – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bogusze – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bogusze – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bohorodence – gub. Wileńska – Konopiańskiego Franciszka pow. Dziśnieński dz. 435. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bohuszewicze – gub. Mińska – Świętorzeckiego Bolesława pow. Ihumeński, dz. 18.792. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Boiska – lubelskie województwo – Dembińskiego w Obw. Zamojskim. –
Bolimów – – Ks. Radziwiłła Michała –
Bondurówka – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Hajsyński d.144. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Boniew – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Boreczek – – Józefa Wybickiego w pow. Śremskim dep,. Poznańskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Boremel – gub. Wołyńska – Czackiego Michała pow. Dubieński, d. 2661. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Borkowo – – Niemojewskiego, jenerała, w pow. Wrześnieńskim, dep. Poznańskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Borkowo 1/6 – płockie wqojewództwo – Niskiego Aleksandra 1.333 zł. –
Borów 2/7 – lubelskie województwo – Niewęgłowskiego w obw. Lubelskim 142.509 zł. 10 gr. –
Boruchowicze – gub. Wołyńska – Sobieszczańskiego Jana w pow. Kowelskim, d. 28. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Boryć 1/6 – – Pieniążka Wiktora w obw. Sandomierskim. –
Borysów – gub. Mińska – Ks. Radziwiłła Michała pow. Borysowski, d. 5696. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bosiacz – pow. kobryński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Boże Strumiany – płockie wqojewództwo – Jędrzejewskiego obw. Płock. –
Boży Dar – gub. Mińska – Massalskiego Jana pow. Ihumeński, dz. 910. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bożymowice – kujawski obwód – Dąbskiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Braiłów – – Jukowskiej i Żytoków pow. Winnicki gub. Pod. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Braki – sochaczewski obwód – Siemianowskiego Maurycego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Brochów – sochaczewski obwód – Lasockiego Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Brogów – – Kochanowskiego Jacka. –
Brusiłow – – Czackiego Tadeusza w pow. Radomyskim gub. Kijowskiej d. m. 3000, otrzymał w r. 1795 Turtumin, później zwrócono Czackiemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Bryków – gub. Wołyńska – Mężyńskiego Daniela pow. Ostrogski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Brzegodny – gub. Kaliska – Milewskiego Aleksandra Pow. Przasnyski 2250 rs. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Brzezie – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Brzeźnica – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Brzozówka 1/2 – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, ilość dymów 67, wartość 64.515 złp. –
Buciszki – gub. Wileńska – Pułjanowskiego Napoleona, dz. 41. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Budy – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bujnowicze – gub. Mińska – Nowickiego Franciszka pow. Mozyrski, dz. 13.146. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bujwidzie – gub. Mińska – Radziszewskich pow. Wilejski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Buków 1/4 – – Ostrowskiego –
Buraki – gub. Wołyńska – Wyleżyńskiego Marcina pow. Żytomierski, d. 240. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Buszyce – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Byczyna – kujawski obwód – Kwiatkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Capówka – – Ks. Wilhelma Radziwiłła – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Cecerzyn – – Mich. Kl. Ogińskiego gub. Mohyl. d. m. 2732. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Celejów – lubelskie województwo – –
Chabielice – kaliskie województwo – Walewskiego Stanisława w obwodzie Piotrk. –
Charsznica – krakowskie województwo – Ledóchowskiego Jana w. obw. Miechowskim. –
Chelme – – Tarły Henryka. –
Chlewiska – – Sołtyka Romana w obw. Opoczyńskim – 21.615 morgów, nabyte przez Skarb z licytacji w r. 1839 za 381.480 rs. 46 kop. –
Chmiele – gub. Kaliska – Rydzewskiego Antoniego pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Chodnów – rawski obwód – Leszczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Chojno – płockie wqojewództwo – Borzewskiego w obw. Lipnowskim. –
Chopniewo – gub. Wołyńska – Hulewicza Adama pow. Łuckiego – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Choroszewicze – gub. Grodzieńska – Sasulicza Ksawerego pow. Wołkowyski, dz. 238. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Chorzenice – kaliskie województwo – Masłowskiego Juljana w obw. Piotrkowskim – 1.000.000 złp. –
Chorzów – gub. Wołyńska – Omiecińskiego Jana pow. Ostrogski, d. 164. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Chotór – kaliskie województwo – Szanieckiego Jana Olrycha w obw. Wieluńskim. –
Chotycze – płockie wqojewództwo – Kuszla Michała obw. Bialski 22.092 zł. –
Choyny – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Chpcenek – kujawski obwód – Tarnowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Chrobrz – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, ilość dymów 67, wartość 64.515 złp. –
Chrystowo (działka) – gub. Wileńska – Duniłowskiego, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Chutki – kaliskie województwo – Bonawentury Niemojowskiego – 120.000 złp. –
Ciechanowiec – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Ciechomice – gostyński obwód – Ciechomskiego Mateusza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cielądz – rawski obwód – Wolfa Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cienia Wielka – kaliskie województwo – Ordęgi Józefa w obw. Sieradzkim, sprzedane w r. 1840 za rb. 8.070. –
Ciepliny – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cimkowicze – gub. Mińska – Ks. Radziwiłła Michała p. Słucki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Cybulszczyzna – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cyprki Rozymko – – Bartochowskiego Aleksandra. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Cywiny – płockie wqojewództwo – Wyszkowskiego Obw. Mławski. 2.266 zł. 20 g. –
Czaczkowo – gub. Mińska – Dobrowolskiego Michała, dz. 67. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czaje – gub. Grodzieńska – Załuskiego Henryka pow. Bielski, dz. 1126. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czarna Kamionka – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Czarnotki – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Czartorysk – gub. Wołyńska – Pocieja: Teodora pow. Łuckiego, d. 1901. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Cząstkowo – łęczycki obwód – Kiełczewskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Czechów 2/5 – krakowskie województwo – Maleszewskich w obw. Stopnickim – 46.862 złp. 20 gr. –
Czerkasowo – gub. Wileńska – Hrehorowicza Władyslawa, pow Dziśnieński, dz. 124. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czerków – krakowskie województwo – Ks. Radziwiłła Michała. –
Czerniatyńce – gub. Podolska – Kołyszki Benedykta pow. Olhopolski, id. 195. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Czerniawka Mała – – Wł. Padlewskiego pow. Berdyczowski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Czerniewniki – lubelskie województwo – Ks. Radziwiłła Michała. –
Czernihówka – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Czerwona Niwa – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Czerwonka 1/5 – – Chojnowskiego Stanisława –
Czerwony Dwór – gub. Kowieńska – Tyszkiewicza sekwestr. pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Częstoszowice – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Czmielewicze – gub. Mińska – Świetlika Ksawerego pow. Borysowski, dz. 1363. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czołowszczyzna – gub. Wileńska – Jocza Edmunda, dz. 29. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czuczje – – M. Ogińskiego porw. kopyski, gub. mohyl. d. m. 90. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Dahisławice – – Świętosławskich. –
Danowki – – Ks. Czartoryskiego Konstantego obw. Bialski –
Daszkowce – gub. Podolska – Dydyńskiego Jana pow. Lityński, dz. 750. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Dąbek – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dąbie – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dąbie – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w obw. kieleckim, – 89.951 zlp. –
Dąbrowa – gub. Wileńska – Niekrasza Kazimierza pow. Trocki, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dąbrówka – kaliskie województwo – Grodzidzkiego Filipa w pow. Sieradzkim. –
Dereczyn – gub. Grodzieńska – Sapiehy Eustachego pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Derewek – gub. Mińska – Rummla Władysława pow. Piński, dz. 731. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Derewicze – gub. Wołyńska – Stempowskiego Józefata pow. Zwiahelski. d. 404. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dębie 1/18 – lubelskie województwo – Ostrorogów w obw. Krasnostawskim 6.688 zł. –
Dębsk – – Skrzyńskiego Kazimierza –
Dobieszyn – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dobre – kujawski obwód – Dąbskich Juljana i Eugeni – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dobrzelin – gostyński obwód – Orsettiego Władysława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Domaradzyn – rawski obwód – Bielickiego Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dorohobyl – gub. Mińska – Doboszyńskiej Melanji pow. Nowogródzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dowgieliszki 1/6 – – Lippicha Juljana w pow. Marjampolskim – 2.520 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Downary – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Dowspuda – – jenerala Ludwika Paca, wartość 135.000 zł – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Drozdnia – gub. Wołyńska – Raciborskiego Kazimierza w pow. Kowelskim, d. 16. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Drożejowice 1/6 – krakowskie województwo – Wojcickiego Wincentego w obwodzie Miechowskim. . –
Drożęcin – – Barzykowskich w pow. Łomżyńskim – 57.376 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Drzewacz – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Duboja – gub. Mińska – Kieniewicza pow. Piński, dz. 682. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dudy – gub. Mińska – Wańkowicza Adama, dz. 86. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dulino – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dunipol – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dusiaty – gub. Wileńska – Platerów pow. Nowo-Aleksandrowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dusieniaty – gub. Wileńska – Goreckiego Antoniego pow. Wileński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dylewo – gub. Wileńska – Cydzika Michała, dz. 12. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dynapol – gub. Wileńska – Ważyńskiego Porfirego pow. Oszmiański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Działowo – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dziatkowicze – gub. Grodzieńska – Radowickiego Gustawa pow. Kobryński, dz. 567. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dziębodów – kaliskie województwo – Dłuskiego Mamerta w obw. Kaliskim. –
Dziwniki – gub. Wileńska – Rusieckiego Józefa pow. Dziśnieński, dz. 246. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Esterpol – – Józefa Wybickiego w pow. Śremskim dep,. Poznańskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Eysmonty Nadtobolskie – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Falborek – kujawski obwód – Chylińskiego Herkulesa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Falki Stare – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Filipowicze – gub. Mińska – Mogilnickiego Jerzego pow. Słucki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
folw. Podlesie – gub. Kaliska – Dobka Eugenjusza pow. Sieradzki. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Frydrów – – w pow. berdyczowskim Dubrowskiego d. m. 304, otrzymał Pafnutjew. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Futory Jaśkowickie – gub. Podolska – Bernatowicza Aleksandra pow. Latyczowski, d. 558. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gabrjelin – gub. Grodzieńska – Włodka Szczęsnego pow. Prużański, dz. 1841. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gać – gub. Mińska – Puzyny Antoniego pow. Borysowski, d. 26. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gadów – rawski obwód – de Weroci Leopolda. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gasperyszki – gub. Wileńska – Węcłowicza Staniisława pow. Oszmiański, dz. 10. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gąsin – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gąski – – Kamińskiego Ludwika obw. Łukowski. –
Gdeszyn – lubelskie województwo – Świrskiego Józefa w obw. Hrubieszowskim 237.498 zł. 20 gr. –
Gierczyce 1/2 – – Potockich Hermana Józefa 21.650 zł –
Gliniszcze Małe – gub. Grodzieńska – Hryniewickiego Jana, dz. 80. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Glinki – rawski obwód – Górskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Główczyn – płockie wqojewództwo – Nakwaskiego Henryka obw. Płockiego. –
Głuchów – rawski obwód – Gotardowskiego Florentyna. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Głuchów – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa –
Głużnowo – gostyński obwód – Bardzińskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gniliszcze v. Hniliszcze – – Józefa Charzewskiergo podstolego nowrogrodzkiego w gub. Połockiej d. m. 336, nadane pułkownikowi Wojejkowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Godlewo 1/2 – – Pawła Godlewskiego – 606 . zlp. 20 gr: – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Gołąb – lubelskie województwo – Ks. Adama Czartoryskiego 276.380 rb. –
Gołębin – kujawski obwód – Bogatki Jana – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gołębiów – – Wodzińskiego Macieja w obw. Gostyńskim – 185.660 zł. –
Gołymino – płockie wqojewództwo – Młockiego obw. Płockiego. –
Gołyń – rawski obwód – Lesiewskiego Kacpra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gończy Bród – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tepezjusza. Pow. Kowelski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gorzkiewka – – Załuskiego Romana –
Gosławice – rawski obwód – Nakwaskiego Anatolego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gościewicze – gub. Wileńska – Mierzejewskiego Maurycego pow. Wileński, dz. 336. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Goślina – – Jasińskiego obw. Łukowski. obw. Siedlecki. –
Goślub. – łęczycki obwód – Garczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Goździkowo – gub. Kaliska – Turskiego Wojciecha pow. Opoczyński – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Góra Puławska – – Ks. Czartoryskiego Adama 176.00 zł. –
Górki – gub. Mińska – Pelikszy Kornela, dz. 742. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Górki Boże – kaliskie województwo – Kamińskiego Ludwika. –
Grabki – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, – 40.941 złp. 10 gr. –
Grabowiec – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Grabówka – lubelskie województwo – Dembińskiego w Obw. Zamojskim. –
Gradów – sochaczewski obwód – Lasockiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Granów – – ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego w gub. Podolskiej d. m. 43.566, skonfiskowane p. r. 1795, później zwrócone synom ks. Adamowi, Jerzemu i Konstantemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Granów – gub. Podolska – Ks. Czartoryskiego pow. Hajsyński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Grauże – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński, d. 72. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Grochowiska – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Grodzice – kaliskie województwo – Bielińskiego Jana Władysława –
Grójec – – Małachowskiego Gustawa –
Gruszyce – kaliskie województwo – Cieleckiego Antoniego w pow. Sieradzkim. –
Gryszaniszki – gub. Wileńska – Kiraińskiego Leona, dz. 97. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Grzybowo 6/23 – płockie wqojewództwo – Charzyńskiego. –
Grzymałowszczyzna – gub. Wileńska – Wołłowicza Gustawa pow. Oszmiański dz. 234. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gulbiny – gub. Wileńska – Załuskich paw. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gumbele – – Suchorzewskiego. Tadeusza w pow. Kalwaryjskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Gumby – gub. Wileńska – Tyneckiego Tomasza, dz. 276. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gumolin – gub. Kaliska – Wiśniewskiego Wawrzyńca pow Piotrkowski , wartość 144.7,79 rs. 65 kop. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Gutki Kowalki 1/3 – – Sokołowskiego – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Guzów – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Haleczyńce – gub. Wołyńska – Czajkowskiego Michała pow. Żytomierski, d. 273. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Haleny – gub. Grodzieńska – Skoczyńskiego Medarda pow. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hańcza – – Ks. Mirskiego Bogusława w pow. Sejneńskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Helenów – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Helenówka dz. 1204 – gub. Podolska – Krasickiego Zygmunta pow; Bracławski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Hermaniszki – gub. Wileńska – Masło Leona pow. Oszmiański, dz. 80. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hieronimów – gub. Grodzieńska – Dziekońskiego Kazimierza – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hlebowicze – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Hlebów – gub. Podolska – Zieleniewskiego pow. Uszycki. dz. 4705. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Hliniszcze – gub. Mińska – Hryszkiewicza Ignacego pow. Wilejski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hławkiewicze – – Pawszy Teodora w gub. Wołyńskiej id. m. 936, otrzymał b. vice – gubernator petersb. Piotr Nowosilcow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Hojnata Wola – rawski obwód – Rembowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Holendry – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Hollendry – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Hołoblin – – Mniszcha pow. bielicki gub. Mohyl. d m. 111. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Hołoby – gub. Wołyńska – Podhorodyńskiego Kajetana w pow. Kowelskim, d. 13.781. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hołodówka – gub. Wileńska – Badera, dz. 136. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hołowinek – – Działyńskiego Ignacego w pow. Krzemienieckim, gub. Wołyńskiej d. m. 565, nadane Katarzynie Skowrońskiej. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Hołowiszcze – gub. Grodzieńska – Trwardowskiego Edwarda pow. Wołkowyski, dz. 930. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Horbacze – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tespezjusza pow. Zwiahelski, d. 321. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horbów – płockie wqojewództwo – Ks. Adama Czartoryskiego Obw. Bialski 216.600 zł. –
Horki – gub. Grodzieńska – Niezabitowskieg.o Kaliksta pow. Słonimski, d. 88. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horki – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza Kalasantego dz.9211. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Horodek – gub. Mohylowska – Ks. Onoszki Jana pow. Bychowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodno – gub. Grodzieńska – Wąsowiczowej z Tyszkiewiczów Anny w pow. lidzkim, d. 2018. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodyszcze – gub. Grodzieńska – Wołłowicza Kazimierza pow. Słonimski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodyszcze – gub. Grodzieńska – Paca Ludwika pow: Nowogródzkiego, d. 611. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodyszcze – gub. Mińska – Benedyktynów, dz. 603. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Horodziec – pow. kobryński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Hruzdowo – gub. Wileńska – Oborek kościół Chołchelski, pow. Wilejski, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hryckowszczyzna – gub. Grodzieńska – Telszewskiego W. pow. Wołkowyski, dz. 103. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hryhorowicze – gub. Mińska – Jeśmana Hilarego pow. Dziśnieńskid. 97 wartości 12.000 rs. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hubnik – gub. Podolska – Jełowieckich pow. Hajsyński, d. 1516. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Humań – gub. Kijowskiej – 4 miasteczka, 50 wiosek Potockiego Aleksandra d. 18.380, dziesięcin 91.532. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Huski – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Huszlew – – Woronieckiego Eugenjusza. –
Huta Cudnowska – gub. Wołyńska – Czajkowskiego Michała pow. Żytomierski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ibiany – gub. Kowieńska – Ibiańskich pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ignacogród – gub. Kowieńska – Giejsztora Jakóba pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ilińce – – Platera Konstantego pow. Lipowiecki. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Ilja – – Mich. Kl. Ogińskiego w gub. Mińskiej, pow. Wilejskim d. m. 1005, otrzzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Ilja – gub. Mińska – Radziszewskich pow. Wilejski, d.176. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ilja (działka) – gub. Wileńska – Ilskiego dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Iłów – gostyński obwód – Lasockiego Adama. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Iwangród – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Hajsyński, d. 1820. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Iwanowice 1/3 – kaliskie województwo – Wiewiórowskiego Kazimierza w obw. Kaliskim. –
Izbica – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jabłonowo – gub. Kaliska – Jckowskiego Teodora pow. Łomżyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Jacewszczyzna (działka) – gub. Mińska – Sobolewskiego Jakóba, dz. 14. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jackowice – gostyński obwód – Smolińskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jaczonka – gub. Mińska – Oskierki Bolesława pow. Miński, dz. 1787. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jakimówka – gub. Mińska – Wojtkiewicza, dz. 197. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jakszyce – gub. Mińska – Kiełczewskich, dz. 2045. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jaktorów – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jakubowicze – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Jałowiki – gub. Grodzieńska – Wołłowicza Kazimierza pow. Słonimski, d. 57. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Janiszcze – gub. Mińska – Sołtana Adama pow. Pińskim, d.75. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Janiszewo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Janków – rawski obwód – Jabłońskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Janowice – – Osławskiego –
Janowo – pow. sokólski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Janów – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Januszowice ¼ – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, – wartość 187,910 zlp. –
Jarosławice 1/3 – krakowskie województwo – Tyssona Józefa w obw. stopnickim – 88.378 złp. –
Jaroszewice – kaliskie województwo – Bielińskiego Jana Władysława –
Jasionna – rawski obwód – Rakoszewskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jastrzębie – płockie wqojewództwo – Wilczewskieg.o w obw. Lipnowskim 104.432 -zł –
Jatra – gub. Grodzieńska – Kaszyca Józefa pow: Nowogródzkiego, d. 486. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Jaworowiec – gub. Wołyńska – Orlewskiego. Władysława – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Jaźwiny 2/3 – płockie wqojewództwo – Nilewskiego Ferdynanda obw. Przasnyskiego. 2.200 zł. –
Jcho Wybno – gub. Kaliska – Jckowskiego Teodora pow. Łomżyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Jerczynki – – Ks. Wilhelma Radziwiłła – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Jewje – gub. Wileńska – Ogińskiego Gabryjela pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Jeziorko – gostyński obwód – Frezera – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jeziory – gub. Grodzieńska – Walickiego Leopolda, dz. 8930. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jeżynek – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jociszki – gub. Wileńska – Monkiewicza Dominika pow. Trocki, dz. 42. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jordanowice – – Mochnackiego Bazylego –
Józefów – lubelskie województwo – Niesiołowskiego Ksawerego obw. Lubelski. –
Józefówka – – Abramowiczów pow. Berdyczowski, dz. 3000. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Jundziłowicze – gub. Grodzieńska – Zamojskiej z Sapiehów Konstantowej, d. 612. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kaczany – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kajetany – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kalinowy Dół – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Kalinówka – gub. Kijowskiej – Sienkiewicza Karola pow. Taraszczański, .dzies. 362, dusz 83. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kałnoberże – gub. Kowieńska – Marjana Czapskiego. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kamienica Żyrowicka – gub. Grodzieńska – Wyganowskiego Juljana pow. Brzeski, zd. 1004. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kamienna – kujawski obwód – Kretkowskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kamienna – gostyński obwód – Żwana Walentego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kamień – gostyński obwód – Rządkowskiego Adama. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kamionka – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kamionka – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kanie – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Karasiowszczyzna – gub. Grodzieńska – Ejsmonta Aleksandra, dz. 46. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kargów – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, ilość dymów 67, wartość 64.515 złp. –
Karkowo – – Buchowskiego Stanisława. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Karolinowo – gub. Wileńska – Giedrojcia Mikołaja dz,. 478. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Karpiniec – gub. Grodzieńska – Szumkowskiego. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Karpowicze – gub. Grodzieńska – Szumkowskiego po,w. Bielski, dz. 337. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Karwowo 1/3 – – Pińczykowskiego – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Kaski – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kataszyn v. Żabokrzyczki – gub. Podolska – Sobańskiego Izydora pow. Olhopolski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kawęczyn – – Łuszczewskiego Adama w obw. Łęczyckim – 16.236 zł. –
Kazanie – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kazimierz – lubelskie województwo – Ks. Adama Czartoryskiego obw. Lubelski 535.103. –
Kazimierzówka – gub. Wileńska – Rudzkiego pow. Lidzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kąty – sochaczewski obwód – Kuczborskiego Piotra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kąty – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kiczykra – – Józefa Charzewskiergo podstolego nowrogrodzkiego w gub. Połockiej d. m. 336, nadane pułkownikowi Wojejkowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kiejdany – gub. Kowieńska – Marjana Czapskiego. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kiernozia – gostyński obwód – Łączyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kietowiszki – gub. Wileńska – Pociejów pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kijewicze – gub. Mińska – Mogilnickiego Jerzego pow. Słucki, dz. 1447. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kijuńce – gub. Wileńska – Jocza Bogusława, dz. 90. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kimbarówka – gub. Mińska – Cystersów, dz. 290. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kitki – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kleniki – gub. Grodzieńska – Niemcewicza Karola pow.Brzeski, dusz 826. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kleszczele – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kleszczów – gub. Wołyńska – Pawszy Antoniego p. Owrucki, d. 281. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Klesztów – gub. Kaliska – Fudakowskiego Ignacego pow. Krasnostawski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Klęsk – rawski obwód – Mikołajewicza Leonarda. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Klonowice – gostyński obwód – Wieszczyckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Klonowiec Dworski – gostyński obwód – Wieszczyckiego Rudolfa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Klucz Sielecki – gub. Wołyńska – Zakaszewskiego Erazma w pow. Kowelskim, d. 459. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Klucz Szumiński – – Działyńskiego Ignacego w pow. Krzemienieckim, gub. Wołyńskiej d. m. 565, nadane Katarzynie Skowrońskiej. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Klucz Wasilewski – – Tarnowskiego Rafala w pow. Wasylkowskim, gub. Kijowskiej d. m. 2064, otrzymała Aleksandra Branicka. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kluki – gub. Kijowskiej – Wysockiego Kajetana pow. Taraszczański, d. 5, dzies. 984. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kłobia – kujawski obwód – Bogatki Jana – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kłopoczyn – rawski obwód – Sosnowskiego Ignacego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kłopoty – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kłóbka – – Orpiszewskiego – 50.808 zł. 27.186 zł. 20 gr. –
Kłubka – kujawski obwód – Orpiszewskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kniażyn – gub. Wileńska – Obrąpalskiego Michała pow. Dziśnieński, dz. 268. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kobielice – – Wodzińskiego Macieja –
Kobusy – gub. Grodzieńska – Czarnockiego pow. Bielski, dz. 172. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kokorów – gub. Wołyńska – Niewęglowskiego Józefa pow. Krzemieniecki, d. 19. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kolady – gub. Grodzieńska – Kozieradzkiego Władysława pow. Prużański, dz. 1328. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kolonja – gub. Grodzieńska – Kobylińskiego, dz. 94. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kołganówka – – Rudnickiego. Władysława pow. Radomyski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Kołów – łęczycki obwód – Szotowskiego Bogumiła – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Komarów, – – Ostrowskiego –
Komorowo – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kompiny Ekonomja – sochaczewski obwód – Perkowskiego Stanisława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Konopki – – Konopki Jana – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Konopnica – rawski obwód – Wegrzeckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Konotop – – Jana Oskierki pow. Pińskiego gub. Mińskiej d.m. 179, nadane lejb-medykowi Rogersonowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kopatkiewicze – gub. Mińska – Jeleńskiego Antoniego pow. Mozyrski dz. 4732. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kopciuwszczyzna – gub. Wołyńska – Trypolskiego Achillesa pow. Żytomierski, d. 139. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kopice – – Dobra te po r. 1863 odkupił St. Ostrowski – 169;610 zł –
Kopyś – – Ks. Karola Radziwiłła w gub.Mohyl. 72 wioski. 8589 d. m. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Kordyszówka – gub. Podolska – Siedrockiego Karola pow. Bracławski, dz. 713. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Korwie – gub. Wileńska – Giedrojcia Witolda pow. Wileński dz. 471. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Korzec – gub. Wołyńska – Potockich Hermana i Józefa pow. Zwiahelski, d. 1306 – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Korzeniówka – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Korzeniówka Dlatkowicka – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Korzeszynek – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Korzusznik – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kosicze Małe – gub. Mińska – Olendzkiego Józefa pow. Nowogródzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kosicze Wielkie – gub. Mińska – Olendzkiego Józefa pow. Nowogródzki, dz. 1004. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Koskowo Benzy- 1/6 – płockie wqojewództwo – Olszewskigo Jana obw. Ostrołęcki. –
Kostówek – – Świętosławskich. –
Koszowata – – Młodeckiego Józefa pow. Taraszczański, dz. 8035. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Kościeniewicze – – Jana Horajna gub. mińskiej pow. wilejskiego d. m. 403, otrzymał jenerał Bardakow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kośki Małe – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kotelanka – gub. Wołyńska – Wyleżyńkiego Marcina pow. Zwiahelski, d. 286. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kotłowce – gub. Mińska – Graffa Napoleooa pow. Wilejski, d.15. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kotulin – rawski obwód – Bogusławskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kowel – gub. Wołyńska – Rzewuskiego Wacława w pow. Kowelskim, d. 6197. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kozłów – sochaczewski obwód – Skarzyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kozłów – – Skrzyńskiego Kazimierza w obw. Sochaczewskim 102.000 zł. –
Koźlakiewicze – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Koźlenicze – gub. Wołyńska – Sobieszczańskiego Jana w pow. Kowelskim – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krakszle – gub. Wileńska – Truszczyńskiego, dz. 51/2, – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Krasienice – lubelskie województwo – Morozewicza Kaliksta . –
Krasne – gub. Mińska – Świdy Jana pow. Boryszewski, dz. 3591. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Krasnosiółka – gub. Podolska – Lipkowskich Jana i Henryka pow. Hajsyński, d. 833. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krasny Las – gub. Mińska – Szpakowskiego Jana pow. Ihumeński, dz. 48. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kraszona – gub. Wileńska – Bortkiewicza Edwarda pow. Święciański, dz. 63. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kreciuny – gub. Wileńska – Jakubowskiego Edwarda pow. Trocki, dz. 32. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Krewo (działka) – gub. Wileńska – Wiszniewskiego pow. Oszmiański, dz. 164. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kromlewszczyzna – gub. Mińska – Korsaka Hipolita :pow. Słuckim, d.35. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kronie – gub. Wileńska – Ogińskiego Gabryjela pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krosnowska Wola – rawski obwód – Plichty Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Królikarnia – – Ks. Radziwiłła Michała. –
Kruczyńce – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kruhle – – pow. mohylowski, gub. mohyl., Hetmana Michała Ogińskiego d. m,. 2554 – konfiskaty po 1 rozbiorze
Krukowy – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Krupka – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kruszyno – gub. Grodzieńska – Truszkowskiego Franciszka. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krynki Sobole – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Krzeczew 1/4 – kaliskie województwo – Psarskiego Wiktora w obw. Wieluńskim. –
Krzelów – krakowskie województwo – Ledóchowskiego Jana w. obw. Miechowskim. –
Krzewata – łęczycki obwód – Byszewskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Krzywe Jezioro – gub. Podolska – Tyszkiewicza Wincentego ;pow. Bałcki, d. 25. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krzywosądz – kujawski obwód – Modlińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Krzywosądz 1/7 – – Orpiszewskiego –
Krzywoszyńce – – Ks. Radziwiłła Wilhelma pow. Skwirski dz. 3001 – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Krzywsk – gub. Wileńska – Soroki Jerzego pow. Oszmiański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Książ Wielki – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Księżomysza – lubelskie województwo – Żabińskiego Adama. –
Kubrany – – Skrodzkiego Józefa w pow. Łomżyńskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Kuchary – – Łuszczewskiego Adama –
Kuczyny – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kuflew – – Dąbrowskiego. w obw. Siennickim skonfiskowane w r. 1846 w 1863 zwrócone właścicielom po zapłaceniu skarbowi 72.005 zł. 341/2 kop. –
Kukawka – – Katarzyny z Potockich Kossakowskiej w pow. Mohylowskim, gub. Podolskiej d. m. 661, nadane jenerałowi Markowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kurdwanów – sochaczewski obwód – Słubickiego Hipolita – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kurhanie – gub. Mińska – Jeśmana pow. Ihumeński, dz. 560. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kutno – gostyński obwód – Gliszczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kuźmicze – – Ks. Sulitrowskiego, kanonika wileńskiego w pow. Wilejskim, gub. Mińskiej d. m. 646, otrzymał r. st. Terski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kuźminne – – Jełowickiego Teodora pow. Humański – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Kwarta – – Jurażyca Ludwika w powiecie Marjampolskim, wart. 69.742 zlp. 20 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Kwaśniów – krakowskie województwo – Wolickiego w pow. Olkuskim 157.700 złp. –
Kynki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Lachowce – gub. Wołyńska – Sapiehy Leona p.ow. Ostrogski, d. 2523. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lachówki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Laskowicze – gub. Grodzieńska – Korsaka Władysława, dz. 1322. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Latawa – gub. Podolska – Drużbackiego Maurycego pow. Kamieniecki, dz. 1556. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Lekarzewice – kujawski obwód – Brochockiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lendo-Wielkie – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego, 100.000 rs. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Leszczki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Leśnica, – gub. Kaliska – Dobka Eugenjusza pow. Sieradzki. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Lewkowce – gub. Wołyńska – Lipkowskich pow. Starokonstantynowski, d. 147. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lewków – – Ogińskiego Michała Kleofasa, podskarbiego litewskiego, w pow. Mińskim d. m. 964, otrzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Lidowiany – gub. Wileńska – Staniewicza Ezechjela pow. Rosieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lipie – rawski obwód – Morzkowskiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lipinki male – – Sokołowskiego Józefa. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Lipiny – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Lipkuńce – gub. Wileńska – Truszyńskiego Józefa, dz, 4. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Lipnik – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Lisowice – gub. Mińska – Hołuba Grzegorza pow. Wilejski, d. 6. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lubaty – – Krzymuskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lubiejów – sochaczewski obwód – Boczkowskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lubieszewo – gub. Mińska – Świeżyńskiego Piotra pow. Słuckim, d. 66. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lubomirka – gub. Wołyńska – Porczyńskiego Antoniego d. 144. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Luboml – gub. Wołyńska – Branickiego Ksawerego w pow. Włodzimierskim skonfiskowane po r. 1839, d. 1750. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lubraniec – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Luchów – lubelskie województwo – Żabińskiego Adama. –
Ludzieniewicze – gub. Mińska – Jeleńskiego Antoniego pow. Mozyrski dz. 20688. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Lutobory – rawski obwód – Szczuplińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lututów – kaliskie województwo – Biernackiego Aloizego w obw. Wieluńskim. –
Lwowszczyzna – gub. Grodzieńska – Przedawskiego Leona pow. Słonimski, d. 101 – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ładunowo – gub. Wileńska – Zabiełły Józefa pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łanięta – gostyński obwód – Gliszczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ławsk – gub. Kaliska – Wojczyńskiego Tadeusza pow. Szczuczyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Łęczyca (mieszkanie) – łęczycki obwód – Zawadzkiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łęgonice – rawski obwód – Łabuńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łękawa – gub. Kaliska – Piotrowskiego Antoniego pow. Piotrkowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Łęki 1/6 – – Świętosławskich. –
Łochowszczyzna – – Mochnackiego Bazylego 69.248 zł. –
Łopie – gub. Kowieńska – Szukszty Juljana pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Łosijówka – gub. Kijowskiej – Żebrowskiego Urbana pow. Berdyczowski, d. 26. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łowicz dom. – sochaczewski obwód – Sicińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łożuszki – – Oskierki Jana gub. Wolyńskiej d. m. 379 otrzymał vice-gubernator Piotr Grocholski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Łubianki – rawski obwód – Andrzeja Przeździeckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łubino – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Łubki – lubelskie województwo – Witkowskiego Grzegorza Józefa obw. Lubelski –
Łuczyniec – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Mohylowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łuiść – gub. Wołyńska – Sadowskiego Kazimierza pow. Żytomierski, .d. 220. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łuka – – Zagórskiego, pułkownika w pow. Winnickim gub. Podolskiej, d. m. 587, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Łysianka – – Sekwestrowane po r. 1863. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Mace – gub. Grodzieńska – Małachowskiego pow. Prużański, dz. 444. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mackiewicze – gub. Wileńska – Czechowicza Leona pow. Święciański dz. 1144. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Magnusze – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Magnuszewo 1/5 – płockie wqojewództwo – Młockiego obw. Pułtuskiego. 19.595 zł. –
Majanów – – Zagórskiego, pułkownika w pow. Winnickim gub. Podolskiej, d. m. 587, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Malawicze – gub. Grodzieńska – Bajkowskiego Józefa. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Malczew – rawski obwód – Najszewskiego Macieja. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Male Korowińce . – gub. Wołyńska – Omiecińskiego Jana pow. Żytomierski, .d. 198. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Male Posolcze – gub. Wileńska – Poczobuta, dz. 29. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Malecz – – Ostrowskiego-59.803 zł. –
Malewicze Górne – pow. sokólski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Malina – gostyński obwód – Okolskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Malinowo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Maluszyce – gub. Mińska – Doboszyńskiej Melanji pow. Nowogródzki, dz. 444. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mała Kramkówka – gub. Grodzieńska – Zawistowskiego Józefa, dz. 298. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mała lndrzyca – gub. Witebska – Platera Ludwika pow. Drysieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Mała Wieś – rawski obwód – Bagniewskich. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Małocice – gub. Kaliska – Gierycza Edwarda. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Małogoszcz – krakowskie województwo – Przybylskiego Ludwika w ‘Obwodzie Kieleckim – 2.400 ‘Zł. –
Manieczki – – Józefa Wybickiego w pow. Śremskim dep,. Poznańskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Manuzyl – gub. Mińska – Cybulskiego Józefa pow. Dziśnieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Marchwacz – kaliskie województwo – Bonawentury Niemojowskiego – 120.000 złp. –
Marki 1/2 – – Pawła Godlewskiego 112 zlp. 20 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Markowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Maroce – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Martynówka – gub. Podolska – Paszkowskiego Władysława pow. Mohyl – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Maszkowice – łęczycki obwód – Biernawskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mazurki – – jenerala Ludwika Paca, wartość 202.809 zł – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Mecherzyńce Wołoskie – – Abramowiczów pow. Berdyczowski – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Melachowicze – gub. Wileńska – Jeleńskiego pow. Troocki, dz. 286. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mianowo 1/24 – płockie wqojewództwo – Jabłonowskiego 76.377 zł. 10 gr. –
Michajlówka – – Jakóba Deniski w pow. Krzemienieckim gub. Wołyńskiej, d. m. 101, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Michajlówka dz. 1241 – gub. Podolska – Krasickiego Zygmunta pow; Bracławski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Michałów – – Wodzińskiego Macieja w obw. Kujawskim – 139.600 zł. –
Michanowszczyzna – gub. Mińska – Siemaszki Michała pow. Dziśnieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Miedniwice – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mielinek – kujawski obwód – Klichowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Kryńskiego Grzegorza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Kurtza Adama – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Cymermana Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Delwe Franciszka – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Brzozowskiego Jana (senjora). – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Brzozowskiego Jana (junjora). – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mietel 1/12 – krakowskie województwo – Wielogłowskiego Walerjana w obw. Stopnickim, ilość dymów 198. –
Międzybóż – – ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego w gub. Podolskiej d. m. 43.566, skonfiskowane p. r. 1795, później zwrócone synom ks. Adamowi, Jerzemu i Konstantemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Międzybóż – gub. Podolska – Ks. Czartoryskiego pow. Latyczowski, d. 10.852. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Międzyrzecz – gub. Wileńska – Kościoła Rudomińskiego, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mikołajewice – kaliskie województwo – Morawskiego Teodora w obw. Kaliskim – 110.620 zlp. –
Milewo – gub. Kaliska – Milewskiego Aleksandra Pow. Przasnyski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Milowice. – gostyński obwód – Bardzińskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Milżyn – kujawski obwód – Gostomskiego Walentego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Miłowidy – gub. Grodzieńska – Kiersnowskiego Edwarda pow. Słonimski, dz. 278. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Minczesti – – Ks. Sulitrowskiego, kanonika wileńskiego w pow. Wilejskim, gub. Mińskiej d. m. 646, otrzymał r. st. Terski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Minkowce – gub. Podolska – Marchockich pow. Uszycki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Młogoszyn – gostyński obwód – Morzkowskiego Władysława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mniszyn – – T. Niemirycza w pow. Ostwgskim, gub. Wołyńskiej d. m. 218. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Mochre – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński, dz. 10.632. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Moczuliszcze – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Moczydła – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Moczydło – – Załuskiego Romana –
Modlibogowice – kaliskie województwo – Bielińskiego Jana Władysława –
Modrzerowo – kujawski obwód – Brzozowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Modzerowo – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mokotów 1/4 kolonja – – Mikulskiego Franciszka 38.894 żl. –
Mokre – gub. Grodzieńska – Zienkowicza Feliksa pow. Prużański, dz. 5844. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Moneta – – Konopki Jana – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Mońki – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Moroczno – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Morusy – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Morzyce, – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Moskwina – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Mostów – płockie wqojewództwo – Izdebskiego obw. Bialski 9.994.zł. –
Motrunki – gub. Wołyńska – Przyłuskich Stanisława i Augusta ,pow. Żytomierski, d. 120. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Możejkowszczyzna – gub. Wileńska – Tubielewicza Mateusza pow. lidzki, dz. 1. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nadarzyn – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nadolna – rawski obwód – Wiśniewskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nagórki Bobrskie – płockie wqojewództwo – Brzozowskiego obw. Płockiego. –
Nahorodowicze – gub. Grodzieńska – Dmochowskiego Karola pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Nakwasin – płockie wqojewództwo – Nakwaskiego Henryka obw. Płockiego. –
Nasilów – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Natalin – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Newel – – Ks. Karola Radziwiłła w gub. Połockiej 1230 wioski, 14.406 dusz męskich. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Newisze – gub. Wileńska – Aleksandrowicza Ksawerego pow. Lidzki, dz. 468. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nieborów – – Ks. Radziwiłła Michała –
Nieczpałki – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Niedźwiadno 2/5 . – – Truszkowskiego – 6.595 zlp.10 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Niedźwiedź – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Niegibalice – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Niegłoszew – gostyński obwód – Okolskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Niemyje Stare – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Nieradowo 1/16 – płockie wqojewództwo – Wróblewskiego Obw. Przasnyskiego. 1.333 zł. 10 gr. –
Niesiołów – gub. Kaliska – Niesiołowskiego Stanislawa , pow. Mławski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Niezwojowice – krakowskie województwo – Darowskiego Mieczyslawa –
Niszowce – – hr. Katarzyny z Potockich Kossakowskiej w pow. mohyl. gub. Podolskiej d. m. 212, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Niziany – gub. Grodzieńska – Haliburtena Aleksandra pow. Wołkowyski, d. 301. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Norwidpol – gub. Mińska – Norwida Jana pow. Borysowski, d. 161. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Nowa Wieś – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś – gostyński obwód – Zabokrzyckiego Piotra – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś 1/4 – kaliskie województwo – Dąbrowskiego Jana w obw. Sieradzkim – 60.930 zlp. 20 gr. –
Nowe Miasto – – Małachowskiego Stanisława –
Nowiny Borowe – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Nowopole – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Nowosiele – płockie wqojewództwo – Izdebskiego obw. Bialski 5.300 zł. –
Nowosiółki – lubelskie województwo – Grzymały w obw. Hrubieszowskim. –
Nowosiółki – gub. Grodzieńska – Spirydowicza Adama, dz. 782. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nowosiółki – gub. Mińska – Krupskiego Bonifacego pow. Ihumeński, dz. 7181. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nowosiółki – gub. Mińska – Urbana, dz. 28. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nowosiółki Małe – gub. Mińska – Kostrowickiego Karola:, dz. 497. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Obodówka – gub. Podolska – Sobańskiego Gotarda pow. Olhopolski, d. 3981. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Oczkiewicze – gub. Wileńska – Grzymały Feliksa pow. Lidzki, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ojców – krakowskie województwo – Wolickiego w pow. Olkuskim 157.700 złp. –
Olczedajew – – Katarzyny z Potockich Kossakowskiej w pow. Mohylowskim, gub. Podolskiej d. m. 661, nadane jenerałowi Markowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Olechnowicze – gub. Mińska – Olechnowicza Cezarego, dz. 26. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Oleńszczyzna – gub. Wileńska – Dobrowlańskiego Dyonizego, dz. 2205. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Olewsk – – Tedeusza Niemirycza Podkom. owruckiego, w pow. Owruckim, gub. Wołyńskiej, d. m. 1379. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Olszanka – gub. Podolska – Chordykiewicza Hieronima pow. Bałcki, d. 140. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Olszewo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Onufryjówka – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Opacz – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Oporów 1/3 – – Oborskiego Kazimierza. –
Orgonowo – kujawski obwód – Mierzyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Oryszew – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Osiek Wielki – kujawski obwód – Bnińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Osiny – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ositne – – Jełowickiego Teodora pow. Humański – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Osmolin – kaliskie województwo – Morawskiego Teodora w pow. Sieradzkim. –
Osowiec – rawski obwód – Kurzewskiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Osowiec – gub. Grodzieńska – Jundziłła Konstantego, dz. 1178. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Osse – – Wolskiego Kajetana –
Ossówka – płockie wqojewództwo – Pląskowskich. –
Ostrogski klucz – – Tadeusza Czackiego w gub. Wołyńskiej, d. m. 2367, otrzymał jenerał Fersen, lecz jedyny z jenerałów rosyjskich odmówił przyjęcia. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Ostrolęka – rawski obwód – Popielnickiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ostrowczyce – gub. Grodzieńska – Karengi Dominika pow. Wołkowyski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ostrowo – – Niemojewskiego, jenerała, w pow. Wrześnieńskim, dep. Poznańskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Ostrówek – gub. Grodzieńska – Zamojskiej z Sapiehów Konstantowej – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ostrówek – gub. Grodzieńska – Tarnowskiego Rudolfa, dz. 583. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ośno – kujawski obwód – Gumińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Otmianowo – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ozorków (miasto z przyległościami) – łęczycki obwód – Starzyńskiego Ignacego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ozoszyn, – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ożogowce – – Czarneckiego Florjana w pow. Starokonstantynowskim gub. Wołyńskiej d. m. 274, nadane Obrezkowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pacuny – gub. Wileńska – Kościoła Podbrzeskiego, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pakuliszki – gub. Wileńska – Ejsmonta Leonarda pow. Lidzki, dz. 76. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pamiątkowo – gub. Kaliska – Markowskiego Wojciecha pow. Kaliski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Panikiew Wielka – gub. Kaliska – Bronica Bronisława pow. Pułtuski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Paniuki – gub. Grodzieńska – Lenkiewicza pow. Grodzieński, dz. 90. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Paplin – rawski obwód – Niemierzyca Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Paprotnia – sochaczewski obwód – Rogowskiego Hipolita. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pasieka – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pawłowice – – Świętosławskich. –
Pawłowo – – Antoniego Prusińskiego, nadane Ks. Hohenlohe, zwrócone przez Napoleona córce właściciela Dąbskiej. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Pawłów – – Sołtyka Romana w obw. Opoczyńskim –
Pawszynka – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pelczyska – krakowskie województwo – Dembińskiego Henryka w obw. Miechowskim –
Peni Wielkie 1/5 – płockie wqojewództwo – Charzyńskiego. –
Penkale – kaliskie województwo – Kamińskiego Ludwika. –
Perekal – gub. Mińska – Czernichowskiego Lucjana pow, Bobrujski, dz. 1746. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Perekopy – gub. Mińska – Dominikanów pow. Nowogródzki, dz. 111. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pęczelice – krakowskie województwo – Dobieckiego W. w obw. Stopnickim, ilość dym. 42. –
Piaski – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Piątkówka – gub. Podolska – Sobańskiego Izydora pow. Hajsyński, d. 444. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Piekarty – kaliskie województwo – Ziemięckiego Józefa w obw. Kaliskim – 73.402 zlp. 20 gr. –
Pielgrzymowice – krakowskie województwo – Sadowskiego Kazimierza w obwodzie Miechowskim. –
Pieniażki – pow. prużański – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Pieniuga – gub. Grodzieńska – Rodziewicza Henryka: pow. Wołkowyski, dz. 1778. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pieńkówka – – Katarzyny z Kossakowskich Potockiej w pow. Jampolskim, gub. Bradawskiej, nadane jen. Markowowi, d. m. 122. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pieńkówka – gub. Podolska – Hanickiego Aleksego pow. Winnicki, dz. 165. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Pieszczynki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Pilica – – Ks. Wirtemerskiej Marji –
Pińczów – krakowskie województwo – Szanieckiego Jana. Olrycha. –
Piołunowo – kujawski obwód – Brochockiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Piorunów – kaliskie województwo – Gurowskiego Adama w obw. Konińskim. –
Piotrowo Trochny – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Pitalew Olszany – – Mikulskiego Franciszka 115.699 zł. –
Pławkowo – płockie wqojewództwo – Wyszkowskiego Obw. Mławski. 2.266 zł. 20 g. –
Płonne – płockie wqojewództwo – Piwnickiego w obw. Lipnowskim. –
Płoska – gub. Wołyńska – Czetwertyńskiego Janusza pow. Ostrogski, d. 306. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Płoski – gub. Grodzieńska – Kamińskiego, dz. 19. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Podczachy – gostyński obwód – Pruszaka Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Podczasza Wola – – Świdzińskiego Ludwika – 50.947 zł. 10 gr. –
Podlesie 1/4 – krakowskie województwo – Dembińskiego Napoleona obw.Stopnicki. –
Podole – gub. Grodzieńska – Brońskiego Antoniego pow. Słonimski, d. 201. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Pogorzele – gub. Podolska – Drużbackiego Maurycego pow. Uszycki – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Pokrzywna – rawski obwód – Lenka Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Police – – Żyromskiego Narcyza pow. Rowieński g. Wolyńskiej. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Polonisch – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Połajewko – – Rudnickiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Połajewo – – Rudnickiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pomarzany, – łęczycki obwód – Biesiekierskiego Ferdynanda – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pomorowszczyzna – – Ogińskiego Michała Kleofasa, podskarbiego litewskiego, w pow. Mińskim d. m. 964, otrzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pomorzany – gostyński obwód – Leszczyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pomusze – gub. Wileńska – Straszewicza Józefa pow. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Poniewek – – Dzięcielskiego Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Poniewo – – Dzięcielskiego Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Popień – – Wolskiego Kajetana –
Popowiczki – kujawski obwód – Sierakowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Poprężniki 1/7 – kaliskie województwo – Suchorskiego. Marcelego w obw. Kaliskim, –
Popurzyńce – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Porzecze – gub. Grodzieńska – Wołłowicza Michała pow. Słonimski, d. 457. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Poszawsze – gub. Kowieńska – Witkiewiczów pow. Szawelski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Potok – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Pożarnica – gub. Podolska – Drużbackiego Maurycego pow. Uszycki, dz. 236. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Prędocinek – – Bukowieckiego. –
Prudy – gub. Wileńska – Tukałły Konstantego pow. Wilejski, de;. 368. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Przymoszczanica – gub. Podolska – Paszkowskiego Władysława pow. Mohyl., dz. 3048. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Przypust – kujawski obwód – Cieszewskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Przywieczerzyn – kujawski obwód – Kwiatkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Psary – rawski obwód – Wilkrzyckiego Benedykta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ptycz – gub. Mińska – Łapickiego Hektora, dz. 482. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pukniany – gub. Wileńska – Straszewicza Józefa pow. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Pulapin – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Puławy – lubelskie województwo – Żabińskiego Adama. –
Pustynia – gub. Witebska – Platera Ludwika pow. Drysieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Puszolaty – gub. Wileńska – Załuskich paw. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Puśniki – – Trzcińskiego Franciszka –
Pyry – – Załuskiego Romana –
Raciborki – gub. Mińska – Antoniewicza Wincentego, dz. 52. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Raciborowice – kaliskie województwo – Kamockiego Marjana w obw. Piotrkowskim. –
Raczki – – jenerala Ludwika Paca, wartość 135.000 zł – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Raczki – gub. Grodzieńska – Radowickiego Apolinarego, dz. 422. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Radawiec – gub. Grodzieńska – Kozieradzkiego Władysława pow. Prużański – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Radoszewice – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Radwanicze Cerkiewne – gub. Grodzieńska – Dziekońskiego, dz. 1142. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Radziszew – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Radziwiłłowicze – – Radziwiłłowicza Adama w powiecie Sejneńskim., – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Radzyn – gostyński obwód – Zabokrzyckiego Piotra – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rafalówka – gub. Wołyńska – Olizara Narcyza pow. Łuckiego, d. 2441. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rajewszczyzna – gub. Wileńska – Oskierki Aleksandra pow. Wilejski, dz. 1903. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rajgródek – – sędziego Andrzeja Dubrowskiego w pow. żytomirskim gub. wołyńskiej d. m. 2667, otrzymał M. Kutuzow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Rakowiec – gub. Grodzieńska – Tołłoczki Jana, dz. 198. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Raków – – Ogińskiego Michała Kleofasa, podskarbiego litewskiego, w pow. Mińskim d. m. 964, otrzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Raszkowa Wola – rawski obwód – Szymańskiego Stanisława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Raszkowa Wola 1/6 – – Szymańskiego Kazimiera 23.588 zł. –
Rataje – kaliskie województwo – Dąbrowskiego Jana –
Raupiszki – gub. Grodzieńska – Kościoła Malackiego, dz. 69. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rawa (mieszkanie) – rawski obwód – Łaszewskiego Tomasza,. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Redecz – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Redecz Kalny – – Mirosławskiego Adama – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Redecz Wielki – – Mirosławskiego Adama – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Repelka – gub. Grodzieńska – Kaszuby Adolfa pow. Wołkowyski, dz. 430. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rociszewo – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rogów – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rogów – gub. Wileńska – Straszewicza pow. Wiłkomierski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rokacie – gub. Kaliska – Puciatyńskiego Wacława pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Rokszyce v. Rokoszyn – kaliskie województwo – Budziszewskiego w obw. Piotrkowskim. – 200.000 zlp. –
Romanów – – Ks. Karola Radziwiłła w gub.Mohyl. 72 wioski. 8589 d. m. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Romaszki – – T. Niemirycza w pow. Kaniowskim, gub. Kijowskiej, d. m. 410. Wszystkie dobra Niemirycza otrzymał jenerał Protasow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Rosztoka – gub. Kaliska – Fudakowskiego Ignacego pow. Krasnostawski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Rozalin – gub. Wileńska – Packiewicza Juljana pow. Święciański, dz. 3. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Różana – gub. Grodzieńska – Sapiechów pow. Wołkowyski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Różanka – gub. Grodzieńska – 7 folwarków, 26 wiosek w pow. lidzkim, d. 1341. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ruda – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rudka – gub. Grodzieńska – Ossolińskiego Kasztelana. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rudki – rawski obwód – Bykowskiego Rafała – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rudolfy – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Rudzica – gub. Mińska – Dybowskiego Pawła, dz. 847. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rustowo – – Trzaskowskiego –
Rutkiewicze – gub. Wileńska – Rychlewicza Jana, dz. 286. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rybie – gostyński obwód – Gajewskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rybołty – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Rymszówka – gub. Mińska – Obuchowilcza Ludwika pow Rzeczycki, d. 21. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rytaniewicze działka – gub. Wileńska – Kmity Antoniego, dz. 4. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rzeczków – rawski obwód – Łuszczewskiego Wiktora. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rzeczyca – rawski obwód – Lewińskiego Ludwika. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rzegocin 1/3 – krakowskie województwo – Tyssona Józefa w obw. stopnickim – 26.378 zlp. –
Rzerzewo – kujawski obwód – Wilkrzyckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rzeszotara – gub. Kaliska – Karwosieckiego Gabryjela pow. Mławski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Rzgónia – kaliskie województwo – Boblewskiego Jana w obw. Piotrkowskim. –
Samiewice – – Świętosławskich. –
Samkowice – kaliskie województwo – Karśnickiego, Karola w obw. Piotrkowskim. –
Sanniki – gostyński obwód – Celińskiego Franciszka, naddzierżawcy . – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sarkiewo – płockie wqojewództwo – Młockiego obw. Płockiego. –
Sarnowo – łęczycki obwód – Szotowskiego Bogumiła – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Satanów – gub. Podolska – Potockiego Maurycego pow. Płoskirowski, .d. 3168. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sawrań – gub. Podolska – Rzewuskiego Wacława pow. Bałcki, d. 4482, 1.900.000 rb: – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sebastjanówka – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Hajsyński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Selezynówka – – Ks. Radziwiłła Wilhelma pow. Skwirski, dz. 1131 1/2. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Serebryniec – – Michała Czackiego w pow. Mohylowskim gub. Podolskiej d. m. 1399, otrzymał feldmarszałek Rumiancew. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Serniki – gub. Mińska – Sernickiego Ludwika pow. Piński, dz. 1. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sewerynówka – gub. Podolska – Staniszewskiego Feliksa pow. Lityński, dz. 404. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Sęcignów – krakowskie województwo – Dembowskiego Stefana w obw.Stopniockim. –
Sędziejowice – krakowskie województwo – Dembińskiego Henryka w obw. stopnickim –
Sędzin – kujawski obwód – Kwiatkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siarczyce – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sidra – gub. Grodzieńska – Husarzewskiego Adolfa. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Siebież – – Ks. Karola Radziwiłła w gub. Połockiej 1230 wioski, 14.406 dusz męskich. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Siedlimin – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siekluki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Siemianów – gostyński obwód – Pintowskiego Wojciecha – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siennica – – Jełowickiego Teodora pow. Humański, dz. 6468. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Sieńczuk – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Sieńczyce – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sieraków – gostyński obwód – Jabłkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sieraków 1/4 – płockie wqojewództwo – Szczanieckiego. –
Sierhiejewicze – gub. Grodzieńska – Bułhaka Aleksandra .pow. Słonimski, d. 40. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sierzchowo – kujawski obwód – Modlińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siniło – gub. Mińska – Pelikszy Kornela, dz. 521. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Siryki – gub. Wołyńska – Sadowskiego Kazimierza pow. Żytomierski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Skibice – kujawski obwód – Zagajewskiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Skierniewice – rawski obwód – Anfszlaga Piotra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sklęczki – gostyński obwód – T’rzcińskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sklęczki – – Trzcińskiego Franciszka 7.664 zł. –
Skłuty – gostyński obwód – Okolskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Skoki – gub. Grodzieńska – Niemcewicza Karola pow.Brzeski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Skomoroszki – – Fudakowskiego Ignacego pow. Taraszcański, dz; 1718. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Skotniki – gub. Kaliska – Skotnickiego Maksymiljana pow. Sandomierski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Sławęcin – łęczycki obwód – Lesiewskiego Karola – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Słoboda – gub. Wołyńska – Hołowińskiego Wilhelma pow. Owrucki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Słoboda – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Słobódka Trakienicka – gub. Wileńska – Kościoła Słobudzkiego, dz. 125. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Słodzewo – – Orlewskiego Władysława –
Słupia Wielka .1/16 – krakowskie województwo – Wieloglowskiego Bolesława w obw. Stopnickim – 14.689 złp. 10 gr. –
Służewiec – – Załuskiego Romana – 241.666 żl. . –
Służewo – kujawski obwód – Wodzyńskich – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Służewo Długie – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Smarglin – kujawski obwód – Modlińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Smolawa – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tespezjusza pow. Dubieński, d. 173. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Smorgonie – gub. Wileńska – Przeździockiego Karola pow. Święciański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Snozy – gub. Wołyńska – Słoniewskiego Ksawerego pow. Łuckiego d. 35. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sobiesęki – kaliskie województwo – Węgrowskiego Stanislawa w obw. Kaliskim. –
Sobistówka – – Karwowskiego Jana – 38.821 złp. 10 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Sobolewo – gub. Grodzieńska – Hr. Demblińskiego Augusta i Izabeli z Mniszchów. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sobota – rawski obwód – Artura i Alfreda Zawiszów – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sobota – – Zawiszów Artura i Augusta 205.477 zł. 10 gr. –
Sokole – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołowo – gostyński obwód – Bardzińskiego Nepomucena – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołowo – gub. Wileńska – Kowzana Stainisława, dz. 51. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sokołów – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołów – – Kossakowskiego obw. Łukowski. –
Sokule zaścianek – – Ks. Czartoryskiego Konstantego obw. Bialski –
Sołowjówka – – Michałowskich pow. Radomyski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Somianka – płockie wqojewództwo – Chełmickiego Józefa obw. Pułtuskiego. –
Sosnowszczyzna – gub. Wileńska – Berdowskiego Adolfa, dz. 145. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sójki – gostyński obwód – Cicheckiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Staja – gub. Grodzieńska – Krzywobłockiego Ignacego pow. pmżański, d. 17. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Stara Wieś – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stara Wieś – gub. Kaliska – Karwosieckiego Gabryjela pow. Mławski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Stare Olszewo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Starowieś – gub. Grodzieńska – Perkowskiego Konstantego – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stary Brześć – kujawski obwód – Sierakowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stary Majdan – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Staw – gostyński obwód – Gadomskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stawice – – Skarzyńskiego Wincentego, w pow. Łomżyńskim – 29.666 zlp,. 20 g;r. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Stefanin – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza, dz. 691. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stefanty – gub. Grodzieńska – Jagmina Feliksa, dz. 360. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stepankowice – lubelskie województwo – Ks. Lubomirskiego Adama w obw. Hrubieszowskim. –
Sterpejki – gub. Grodzieńska – Terpiłowskiego; dz. 435. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stępań – gub. Wołyńska – Worcela. Stanislawa pow. Rówieński, d. 2512. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Stobice – – Potockich Hermana Józefa 11.934 zł. –
Stołpce – gub. Mińska – Ks. Czartoryskiego Adama pow. Miński, d. 1184. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Strawienniki – gub. Wileńska – Ogińskiego Gabryjela pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Stroczuny – – Radziwiłłowicza Jakóba w powiecie Sejneńskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Strugi – sochaczewski obwód – Łaszczewskiego Adama. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Strumiany – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Strupin – gub. Grodzieńska – Jurowskiego Michała pow. Grodzieński, dz. 59. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Strzałki – rawski obwód – Dobrycza – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Strzeniówka, – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stypin – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sucha – – Wodzińskiego Karoola –
Suchnowo – gub. Mińska – Śmigielskiego Andrzeja pow. Wilejski, d. 66. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sucin (działka) – gub. Mińska – Szpakowskiego Franciszka, dz. 27. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sudyłków – gub. Wołyńska – Grocholskiego – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sukniewicze – gub. Mińska – Walickiego Aleksandra pow. Borysowski, dz. 210. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sulejów – – Potockich Hermana Józefa 63.300 zł. –
Sulgostów – – Świdzińskiego Konstantego. –
Sulisławice – kaliskie województwo – Biernackiego Aloizego w obw. Kaliskim. –
Suliszew – rawski obwód – Lemańskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sułkowo – kujawski obwód – Wodzyńskich – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Suprunów – gub. Podolska – Wyrzykowskiego Piotra pow. Winnicki, dz. 2042. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Suraż – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Suserz – – Skarzyńskiego Ambrożego. –
Swisłocz – gub. Grodzieńska – Tyszkiewicza Tadeusza pow. Wołkowyski, d. 2036. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Swisłocz – gub. Mińska – Niezabitowskiego Stefana pow. Bobrujsk – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szaliszki – gub. Wileńska – Chomskieg,o Leona pow. Trocki, dz. 72. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szawlicha – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki, d. 1280, dziesięcin 15.142. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szczęśliwa – gub. Podolska – Hanickiego Aleksego paw. Bracławski, dz. 713. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Szczutkowo – kujawski obwód – Góyskiego Macieja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szczyt – gostyński obwód – Żwana Walentego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szczytomierzyce – gub. Mińska – Tórczyńskiego Artura, dz. 236.. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szenderówka – – Rakowskiego Tadeusza pow. Taraszczański. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Szewce Dolne – gostyński obwód – Wiecheckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szklary – krakowskie województwo – Wolickiego w pow. Olkuskim 157.700 złp. –
Szkudy – gub. Wileńska – Sapiehów pow. Telszewski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szmurły – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Szostaków – gub. Grodzieńska – Hofmejstra Apolinarego pow. Brzeski, dz. 790. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szpanów – gub. Wołyńska – Ks. Radziwiłła Michała pow. Rówieński, d. 2203. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szreniawa – krakowskie województwo – Szanieckiego Jana. Olrycha. –
Szubsk Mały – gub. Kaliska – Czyńskiego Grzegorza pow. Kutnowski 32.925 rs. 84 kop. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Szubsk Wielki – gub. Kaliska – Czyńskiego Grzegorza pow. Kutnowski 32.925 rs. 84 kop. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Szuliszki – gub. Wileńska – Pohoskiego Ferdynanda pow. Trocki dz. 30. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szwarocin – gostyński obwód – Górskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szymanów – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szyszki – pow. sokólski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Szyszkowce – gub. Podolska – Trzaskowskiego Karola pow. Płoskirowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ściborów – krakowskie województwo – Sadowskiego Kazimierza w obwodzie Miechowskim. –
Śladków – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w obw. Stopnickim. –
Ślepianka – gub. Mińska – Wańkowicza Adama, dz. 782. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Śmielnik – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Śmiłowice – kujawski obwód – Wolickiego Konstantego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Śmiły – kujawski obwód – Góyskiego Macieja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Talkuny – gub. Wileńska – Żakowicza Jana pow. Trocki, dz. 17. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Tchorzewo – – Dzięcielskiego Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Teofilpol – gub. Wołyńska – Sapiehy Leona pow. Starokonstantynowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Terechowa – gub. Kijowskiej – Pilchowskiego Adolfa pow. Berdyczowski, ,d. 218. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Tewle – gub. Grodzieńska – Jundziłła pow. Prużański, dz. 96. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Tkaczew (ekonom. Rządowa) – łęczycki obwód – Chodeckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tokary – – Dębowskiego Florjana – 29.191 zł. 10 gr. –
Tołoczki – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Tomaszów – rawski obwód – Ostrowskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tomaszów – – Ostrowskiego Antoniego w obw. Rawskim – 1.490.240 zł. –
Torków – gub. Podolska – Dobrowolskiego Józefa pow. Bracławski: dz. 395. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Torymowszczyzna – pow. wołkowyski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Trębaczew – rawski obwód – Makamawskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Trościaniec – gub. Wołyńska – Hulewicza Adama pow. Łuckiego, d. 159. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Trusków – gub. Wileńska – Truskowskich pow. Poniewieski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Truszki – – Bierzyńskiego Antoniego. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Tryncza 1/2 – płockie wqojewództwo – Ponikiewskiego pow. Ostrołęcki 82.000 zł. –
Trzaskowszczyzna – gub. Mińska – Świętorzeckiego Czesława pow. Miński, dz. 1171. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Trzebień – – Grothusa Eustachego. –
Trzebuchów – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Trzecieniec – rawski obwód – Wojciecha Główczewskiego.. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tulczyńce – gub. Kijowskiej – Piotra Kopczyńskiego pow. Taraszczański dzies. 2420. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Tuniki 1/3 – – Chojnowskiego Stanisława 1.190 zl.20 gr. –
Turośl Dolna – gub. Grodzieńska – Skiwskiego Leona obw. Białostocki. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Turowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Turzynów – gostyński obwód – Prażmowskiego Nestora – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tylwica – gub. Grodzieńska – Ołdakowskiego Napoleona pow. Białostocki, dz. 769. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Tymin – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tywrów – gub. Podolska – Jaroszyńskich pow. Latyczowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ujazd – – Ostrowskiego Antoniego w obw. Rawskim-346.100 zł. –
Ulanik – gub. Wołyńska – Grodeckiego Cyryla pow. Łuckiego, d. 21. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Uniechowo – płockie wqojewództwo – Łempickiego. –
Unisławice – kujawski obwód – Skarbka Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ursynów – – Niemcewicza w obw. Warszawskim – 28.644 żl. –
Uszomir – – Bohusza Józefa w pow. owruckim d. m. 443, nadane jenerałowi Borowskiemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Walendów – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wałowice – rawski obwód – Rzeszotarskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wałowice – lubelskie województwo – Potockioh Hermana i Józefa w obw. Zamojskim 184.568 zł. –
Wasiliszki – gub. Wileńska – Brzozowskiego Tomasza pow. Święciański, dz. 16. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wawrzyny – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Waysko – rawski obwód – Moraczewskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wągry – rawski obwód – Czarneckiego Szymona. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wąwolnica – lubelskie województwo – Ks. Adama Czartoryskiego obw. Lubelski 535.103. –
Wąwół – – Ostrowskiego –
Werbiczna – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tepezjusza. Pow. Kowelski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wereszczaty – – Zienkowicza Jana pow. Mozyrskiego gub. Mińskiej d. m. 563, nadane Alopeusowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Wiatrowice – – Dembowskiego Edwarda skonfiskowane po roku 1846 –
Wiązowiec – gub. Grodzieńska – Mikulskiego Izydora pow. Słonimski, d. 421. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wiązówka – gub. Wołyńska – Hołowińskiego Wilhelma pow. Owrucki, d. 165. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wichrowice – kujawski obwód – Zagajewskiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Widzki Dwór – gub. Kowieńska – Jelskiego Jana – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wieczynin – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Wielka Kramkówka – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wielka Wieś – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Wielkie Jodkiewicze – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wieniec – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wierzbica – płockie wqojewództwo – Małachowskiego obw. Pułtuskiego 103.759 zł. –
Wierzchówka – gub. Podolska – Michalskiego Ludwika pow. Mohyl., dz. 1162. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Wierznia – – Horodyńskiego Tadeusza w pow. dziśn. gub. Mińskiej, d. m. 511, nadano rodzinie poległego w Wilnie w r. 1794 pułkownika Dijewa – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Wilamówka – gub. Grodzieńska – Wilamowskiego, dz. 67. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wilbiki – gub. Wileńska – Wilbika Stefana pow. Lidzki, dz. 23. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wilcza Ruda – – Dembowskiego Edwarda skonfiskowane po roku 1846 40.200 rs. ‘. –
Wilcza Wola – – Grothusa Eustachego. –
Wilkowice – kujawski obwód – Dąbskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Witawy – – Zagórskiego, pułkownika w pow. Winnickim gub. Podolskiej, d. m. 587, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Witkowice – rawski obwód – Arendta Piotr. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Witkowszczyzna – gub. Kaliska – Augustowskiego Wiktora Pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Witorosz – gub. Grodzieńska – Zamojskiej z Sapiehów Konstantowej – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Witoroż – – Ks. Czartoryskiego Konstantego obw. Bialski 660.000 zł. –
Witoszyn – płockie wqojewództwo – Chełmickiego Eustachego. –
Witusza – gostyński obwód – Łuszczewskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wiżuny – gub. Kowieńska – Czapskiego Edwarda pow. Wiłkomierski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Właki – płockie wqojewództwo – Szawłowskiego obw. Płockiego 480.000 zł. – . –
Wojeńcze – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wojewódki Górne – – Jasińskiego obw. Łukowski. obw. Siedlecki. –
Wojstom – gub. Wileńska – Przeździockiego Karola pow. Święciański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wojszyce – gostyński obwód – Kossowskiego Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Bachorna – kujawski obwód – Mniewskiego Peliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Miedniewska – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Pękoszewska – rawski obwód – Górskiego Franciszka – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Pirowa – kujawski obwód – Radzimińskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Strabowska 2/6 – – Rejzachera – 27.106 zł. –
Wolica – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wolica – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Wołkołapy – – Ksawerego Zienkowicza w pow. Wilejskim gub. Mińskiej d. m. 1224, otrzymal ks. Cycjanow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Woronie – gub. Mińska – Sołtana, Adama pow. Piński, dz. 8584. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Woroniszki – gub. Wileńska – Żukowskiego pow. Trocki, dz. 39. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Woronowica – – Grocholskich pow. Bracławski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Worończyn – gub. Wołyńska – Kropińskiego Ludwika w pow. Włodzimierskim, d. 151. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wólka – gub. Mińska – Andrzejkowicza Jarosława pow. Piński, dz. 1691. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wólka Komorowska – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wólka Paruszewska – kujawski obwód – Bnińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wólka Ugruska – gub. Wołyńska – Kamińskiego Henryka Ignacego w pow. Włodzimierskim, d. 64. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wrząca – – Dąbrowskiego Ksawerego, Pow. Kolskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Wrząca Wielka – kujawski obwód – Witowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wulne – kujawski obwód – Cieszewskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wyczółki – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wyderko – gub. Grodzieńska – Kraszewskiego Lucjana, dz. 339. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wydział – gub. Grodzieńska – Łagiewnickiego Jana, dz. 162. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wyganowo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wyganów – gub. Grodzieńska – Wyganowskiej Rozalji pow. Bielski, dz. 55. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wygoda – – Rudnickiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wysocin – kujawski obwód – Tarowskiego Konstantego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wysokie – gub. Mińska – Nowickiego Franciszka pow. Mozyrski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wyszyna – kaliskie województwo – Gurowskiego Adama w obw. Konińskim. –
Zabłudowo – gub. Grodzieńska – Hr. Demblińskiego Augusta i Izabeli z Mniszchów. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zabokrzyce – gub. Podolska – Horodeckich Artura i Szczęsnego pow. Bracławski, dz. 1827. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Zaborowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaborów – – Ostrowskiego –
Zaborów Nowy – gostyński obwód – Zaborowskiego Teodora – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaborów Stary – gostyński obwód – Zaborowskiego Walentego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaborze – gub. Wileńska – Konopiańskiego Franciszka pow. Dziśnieński, dz. 526. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zacieczka – gub. Kaliska – Grzybowskiego Kazimierza pow. Szczuczyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zagieszcze – – Ksawerego Zienkowicza w pow. Wilejskim gub. Mińskiej d. m. 1224, otrzymal ks. Cycjanow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zagrodnica – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zagrody – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, – 42.141 zlp. –
Zagurzyce, – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zahorce – – Jakóba Deniski w pow. Krzemienieckim gub. Wołyńskiej, d. m. 101, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zajmy 1/6 – – Jurażyca Ludwika w powiecie Marjampolskim, wart. 69.742 zlp. 20 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Zakrzew – rawski obwód – Jerzmanowskiego Aleksandra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zakrzew 2/3 – – Zawiszów Artura i Augusta 205.477 zł. 10 gr. –
Zakrzewo – kujawski obwód – Mniewskiego Peliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zakrzewszczyzna – gub. Grodzieńska – Jurowskiego Michała pow. Grodzieński, dz. 302. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zakrzówek – lubelskie województwo – Ks.. Czartoryskiego Adama w obw. Zamojskim 719.054 zł. –
Zakrzówek – – Głuchowskiego Wiktora w obw. Radomskim. –
Zalesiany – gub. Grodzieńska – Kobylińskiego Kazimierza, dz. 145. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zalesie – rawski obwód – Trzcińskiego Szymona. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zalesie – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Zalesie 1/4 – – Bierzyńskiego Antoniego. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Zalesie Stare 1/9 – płockie wqojewództwo – Ponikiewskiego pow. Ostrołęcki 82.000 zł. –
Zaliwańszczyzna – gub. Podolska – Popowskiego Józefa pow. Winnicki, dz. 3582. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Zameczek – gub. Kaliska – Dzianota Juljusza Wilhelma pow. Radomski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zamierzyce – gub. Mińska – Łopacińskiego Aleksandra pow. Dziśnieński, 4 wl. 7 morgo – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zamość – rawski obwód – Giżyckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaplicze – – Antoniego Przybory, gub. Mińskiej pow. Rzeczyckiego d. m. 50, otrzymał major Tyczynin. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zaremby – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Zaułki – gub. Mińska – Olendzkiego Józefa pow. Słucki, dz. 1070. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zawady – gub. Kaliska – Piotrowskiego Antoniego pow. Piotrkowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zbijewko – kujawski obwód – Czarneckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zbijewo – kujawski obwód – Ujazdowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zborów – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, obw. Stopnicki, 131 dymów, wartość 164.688 zlp. –
Zburz – – Załuskiego Romana –
Zdzięcioł – gub. Grodzieńska – Sołtana Adama pow. slonimski, d.852. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zelwa – gub. Grodzieńska – Sapiehy Eustachego pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zgłowiączka – kujawski obwód – Mierzyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zielony Kąt – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zinków – – ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego w gub. Podolskiej d. m. 43.566, skonfiskowane p. r. 1795, później zwrócone synom ks. Adamowi, Jerzemu i Konstantemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zinków – gub. Podolska – Ks. Wirtemberskiej pow. Latyczowski, d. 2701. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zlotopole – płockie wqojewództwo – Ostrowskiego w ohw. Lipnowskim. –
Złaków Kościelny – gostyński obwód – ks. Czajkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Znaki – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Zygry – kaliskie województwo – Cieleckiego Antoniego w pow. Sieradzkim. –
Żabiec – krakowskie województwo – Różyckiego. Aleksandra –
Żabowice – kujawski obwód – Berenstorfa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żelazowa Wola – sochaczewski obwód – Skarbka Michała. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żelechlin – rawski obwód – Marczewskiego Andrzeja.. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żeludki – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski, d. 417. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Żerno – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza Ryszarda pow. Wołkowyski, dz. 847. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Żesiny – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żmudź – gub. Kaliska – Fudakowskiego Ignacego pow. Krasnostawski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Żółtki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Żóraw – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Żuchowo – gub. Grodzieńska – Szumkowskiego pow. Sokólski, dz. 140. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Żukowicze – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Żuków – – Popiela Adolfa –
Żurawniki – krakowskie województwo – Różyckiego Samuela w obw. Miechowkim –
Żurychy – – Ks. Sulitrowskiego, kanonika wileńskiego w pow. Wilejskim, gub. Mińskiej d. m. 646, otrzymał r. st. Terski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Żychlin-Pasieka – gostyński obwód – Pruszaka Aleksandra – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żychożyn – gub. Kaliska – Dzianota Juljusza Wilhelma pow. Opoczyński – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Życzyn – – Ks. Radziwiłła Michała obw. Garwoliński. –
Żydowo – – Moczarskiego Damazego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żydówek – – Moczarskiego Damazego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żylicze – gub. Wileńska – Rudzkiego pow. Lidzki, dz. 46. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Żyliny – gub. Kowieńska – Żylińskiego Ludwika pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863

wo – gub. Mińska – Cybulskiego Józefa pow. Dziśnieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ambukow – gub. Wołyńska – Wereszczyńskich Jana, Maurycego, Józefa, Maksymiljana w pow. Włodzimierskim, d. 57. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Annopol – gub. Wołyńska – Ks. Jabłonowskiego Stanisława pow. Zwiahelski, d. 726. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Antoniew – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Arkadja – – Ks. Radziwiłła Michała –
Astapkowszczyzna – gub. Grodzieńska – Montowicza Rudolfa, dz. 148. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Babczyńce – gub. Podolska – Wyrzykowskich pow. Jampolski, d. 351. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Babiack, – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Babsk – rawski obwód – Okęckiego Jakóba. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bajki – gub. Grodzieńska – Perkowskiego Konstantego, dz. 63. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bajki Starowieś – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bakumówka – – T. Niemirycza w pow. Kaniowskim, gub. Kijowskiej, d. m. 410. Wszystkie dobra Niemirycza otrzymał jenerał Protasow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Balwierzyszki – – Tyszkiewicza Tadeusza w pow. Marjampolskim – 1.900.568 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Bałandycze – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza Jarosława, dz. 7009. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bańki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Baranów – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Barbarów – – Oskierki Jana w gub. Mińskiej, pow. rzeczyckim d. m. 1396, nadano Sieversowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Barchówka – rawski obwód – Żelisławskiego Filipa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bądkowo – kujawski obwód – Turskiego Feliksa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bąkowa Góra – kaliskie województwo – Ostrowskiego Władysława w obwodzie Piotrkowskim. –
Bąków – gostyński obwód – Smolińskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bebechy – gub. Podolska – Czerkasa Ludwika pow. Uszycki d. 1645. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bebelno – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w Qbw. Kieleckim-179.900 zlp. –
Belno – gostyński obwód – Leszczyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bełek – krakowskie województwo – Maleszewkich w obw. Kieleckim – 66.337 zlp. 10 gr. –
Bereza Kartuska – gub. Grodzieńska – Klasztor, dz. 6. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Berezyna – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Berezyna – gub. Mińska – Hr. Wąsowiczowej Anny p. Ihumeński. d. 3063. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Biale – gostyński obwód – Łączyńskiego Adolfa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Biała – rawski obwód – Leszyńskiego Aleksandra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Biała Góra – – Boskiego Ksawerego. –
Biała Wielka – krakowskie województwo – Zwierkowskiego Walerego w obw. Olkuskim -:- 148.620 zł. –
Biała Wioska – – Choronowskiego Stanisława –
Białobrzegi – – Wodzińskiego Karoola –
Białołowka – gub. Kijowskiej – Potockich Hermana i Józefa pow. Berdryczawski, d.1503. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Białosuknie – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bielawy – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bielawy (mieszkanie) – rawski obwód – Wrotnowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bielice – gostyński obwód – Bardzińskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bieliny – gub. Kaliska – Dzianota Juljusza Wilhelma pow. Opoczyński – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Bielowce – gub. Mińska – Wołosowskiego Józefa pow. Dziśnieński ,d. 83. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bierzyńka – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Biesino – – Dębowskiego Florjana –
Bieżowa – gub. Podolska – Szaszkiewicza Antoniego pow. Lityński. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bieżyn – kujawski obwód – Bnińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bijuciszki – gub. Wileńska – Giedrojcia Mikołaja dz. 615. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bilno – kujawski obwód – Biesiekierskiego Wincentego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Biskupice – gub. Grodzieńska – Goreckiego Antoniego w, pow. lidzkim, d. 69. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Blizna – gub. Grodzieńska – Miłaczewskiego Michała pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Błoń – gub. Mińska – Ossowskiego Antoniego pow. Ihumeński, dz. 1564. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bobryk – – Antoniego Tyzenhauza pow. Pińskiego gub. Mińskiej d. m. 322, nadane Al. Makarowowi i Titowowi – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Bochoniki – gub. Podolska – Korzeniowskiego Onufrego. pow. Winnicki, d. 280. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Boczki – gub. Kaliska – Niedźwieckiego Ignacego pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Boczkowice – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w obw. Kieleckim-106.257 ztp. –
Bodzanowo – kujawski obwód – Biesiekierskiego Ludwika – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bodzanowo – kujawski obwód – Gąsiorowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bodzechów – – Małachowskiego Gustawa w obw. Opatowskim 1.284.000 zł. –
Bogienica – – Barzykowskich w pow. Łomżyńskim – 57.376 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Bogorya – gub. Kaliska – Skotnickiego Maksymiljana pow. Sandomierski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Bogucin – kaliskie województwo – Cieleckiego Antoniego w pow. Sieradzkim. –
Bogusławice – kujawski obwód – Wodzyńskich – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bogusze – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bogusze – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Bohorodence – gub. Wileńska – Konopiańskiego Franciszka pow. Dziśnieński dz. 435. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bohuszewicze – gub. Mińska – Świętorzeckiego Bolesława pow. Ihumeński, dz. 18.792. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Boiska – lubelskie województwo – Dembińskiego w Obw. Zamojskim. –
Bolimów – – Ks. Radziwiłła Michała –
Bondurówka – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Hajsyński d.144. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Boniew – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Boreczek – – Józefa Wybickiego w pow. Śremskim dep,. Poznańskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Boremel – gub. Wołyńska – Czackiego Michała pow. Dubieński, d. 2661. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Borkowo – – Niemojewskiego, jenerała, w pow. Wrześnieńskim, dep. Poznańskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Borkowo 1/6 – płockie wqojewództwo – Niskiego Aleksandra 1.333 zł. –
Borów 2/7 – lubelskie województwo – Niewęgłowskiego w obw. Lubelskim 142.509 zł. 10 gr. –
Boruchowicze – gub. Wołyńska – Sobieszczańskiego Jana w pow. Kowelskim, d. 28. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Boryć 1/6 – – Pieniążka Wiktora w obw. Sandomierskim. –
Borysów – gub. Mińska – Ks. Radziwiłła Michała pow. Borysowski, d. 5696. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Bosiacz – pow. kobryński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Boże Strumiany – płockie wqojewództwo – Jędrzejewskiego obw. Płock. –
Boży Dar – gub. Mińska – Massalskiego Jana pow. Ihumeński, dz. 910. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bożymowice – kujawski obwód – Dąbskiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Braiłów – – Jukowskiej i Żytoków pow. Winnicki gub. Pod. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Braki – sochaczewski obwód – Siemianowskiego Maurycego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Brochów – sochaczewski obwód – Lasockiego Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Brogów – – Kochanowskiego Jacka. –
Brusiłow – – Czackiego Tadeusza w pow. Radomyskim gub. Kijowskiej d. m. 3000, otrzymał w r. 1795 Turtumin, później zwrócono Czackiemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Bryków – gub. Wołyńska – Mężyńskiego Daniela pow. Ostrogski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Brzegodny – gub. Kaliska – Milewskiego Aleksandra Pow. Przasnyski 2250 rs. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Brzezie – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Brzeźnica – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Brzozówka 1/2 – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, ilość dymów 67, wartość 64.515 złp. –
Buciszki – gub. Wileńska – Pułjanowskiego Napoleona, dz. 41. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Budy – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Bujnowicze – gub. Mińska – Nowickiego Franciszka pow. Mozyrski, dz. 13.146. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Bujwidzie – gub. Mińska – Radziszewskich pow. Wilejski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Buków 1/4 – – Ostrowskiego –
Buraki – gub. Wołyńska – Wyleżyńskiego Marcina pow. Żytomierski, d. 240. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Buszyce – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Byczyna – kujawski obwód – Kwiatkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Capówka – – Ks. Wilhelma Radziwiłła – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Cecerzyn – – Mich. Kl. Ogińskiego gub. Mohyl. d. m. 2732. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Celejów – lubelskie województwo – –
Chabielice – kaliskie województwo – Walewskiego Stanisława w obwodzie Piotrk. –
Charsznica – krakowskie województwo – Ledóchowskiego Jana w. obw. Miechowskim. –
Chelme – – Tarły Henryka. –
Chlewiska – – Sołtyka Romana w obw. Opoczyńskim – 21.615 morgów, nabyte przez Skarb z licytacji w r. 1839 za 381.480 rs. 46 kop. –
Chmiele – gub. Kaliska – Rydzewskiego Antoniego pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Chodnów – rawski obwód – Leszczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Chojno – płockie wqojewództwo – Borzewskiego w obw. Lipnowskim. –
Chopniewo – gub. Wołyńska – Hulewicza Adama pow. Łuckiego – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Choroszewicze – gub. Grodzieńska – Sasulicza Ksawerego pow. Wołkowyski, dz. 238. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Chorzenice – kaliskie województwo – Masłowskiego Juljana w obw. Piotrkowskim – 1.000.000 złp. –
Chorzów – gub. Wołyńska – Omiecińskiego Jana pow. Ostrogski, d. 164. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Chotór – kaliskie województwo – Szanieckiego Jana Olrycha w obw. Wieluńskim. –
Chotycze – płockie wqojewództwo – Kuszla Michała obw. Bialski 22.092 zł. –
Choyny – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Chpcenek – kujawski obwód – Tarnowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Chrobrz – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, ilość dymów 67, wartość 64.515 złp. –
Chrystowo (działka) – gub. Wileńska – Duniłowskiego, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Chutki – kaliskie województwo – Bonawentury Niemojowskiego – 120.000 złp. –
Ciechanowiec – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Ciechomice – gostyński obwód – Ciechomskiego Mateusza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cielądz – rawski obwód – Wolfa Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cienia Wielka – kaliskie województwo – Ordęgi Józefa w obw. Sieradzkim, sprzedane w r. 1840 za rb. 8.070. –
Ciepliny – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cimkowicze – gub. Mińska – Ks. Radziwiłła Michała p. Słucki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Cybulszczyzna – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Cyprki Rozymko – – Bartochowskiego Aleksandra. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Cywiny – płockie wqojewództwo – Wyszkowskiego Obw. Mławski. 2.266 zł. 20 g. –
Czaczkowo – gub. Mińska – Dobrowolskiego Michała, dz. 67. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czaje – gub. Grodzieńska – Załuskiego Henryka pow. Bielski, dz. 1126. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czarna Kamionka – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Czarnotki – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Czartorysk – gub. Wołyńska – Pocieja: Teodora pow. Łuckiego, d. 1901. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Cząstkowo – łęczycki obwód – Kiełczewskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Czechów 2/5 – krakowskie województwo – Maleszewskich w obw. Stopnickim – 46.862 złp. 20 gr. –
Czerkasowo – gub. Wileńska – Hrehorowicza Władyslawa, pow Dziśnieński, dz. 124. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czerków – krakowskie województwo – Ks. Radziwiłła Michała. –
Czerniatyńce – gub. Podolska – Kołyszki Benedykta pow. Olhopolski, id. 195. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Czerniawka Mała – – Wł. Padlewskiego pow. Berdyczowski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Czerniewniki – lubelskie województwo – Ks. Radziwiłła Michała. –
Czernihówka – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Czerwona Niwa – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Czerwonka 1/5 – – Chojnowskiego Stanisława –
Czerwony Dwór – gub. Kowieńska – Tyszkiewicza sekwestr. pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Częstoszowice – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Czmielewicze – gub. Mińska – Świetlika Ksawerego pow. Borysowski, dz. 1363. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czołowszczyzna – gub. Wileńska – Jocza Edmunda, dz. 29. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Czuczje – – M. Ogińskiego porw. kopyski, gub. mohyl. d. m. 90. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Dahisławice – – Świętosławskich. –
Danowki – – Ks. Czartoryskiego Konstantego obw. Bialski –
Daszkowce – gub. Podolska – Dydyńskiego Jana pow. Lityński, dz. 750. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Dąbek – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dąbie – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dąbie – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w obw. kieleckim, – 89.951 zlp. –
Dąbrowa – gub. Wileńska – Niekrasza Kazimierza pow. Trocki, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dąbrówka – kaliskie województwo – Grodzidzkiego Filipa w pow. Sieradzkim. –
Dereczyn – gub. Grodzieńska – Sapiehy Eustachego pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Derewek – gub. Mińska – Rummla Władysława pow. Piński, dz. 731. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Derewicze – gub. Wołyńska – Stempowskiego Józefata pow. Zwiahelski. d. 404. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dębie 1/18 – lubelskie województwo – Ostrorogów w obw. Krasnostawskim 6.688 zł. –
Dębsk – – Skrzyńskiego Kazimierza –
Dobieszyn – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dobre – kujawski obwód – Dąbskich Juljana i Eugeni – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dobrzelin – gostyński obwód – Orsettiego Władysława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Domaradzyn – rawski obwód – Bielickiego Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dorohobyl – gub. Mińska – Doboszyńskiej Melanji pow. Nowogródzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dowgieliszki 1/6 – – Lippicha Juljana w pow. Marjampolskim – 2.520 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Downary – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Dowspuda – – jenerala Ludwika Paca, wartość 135.000 zł – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Drozdnia – gub. Wołyńska – Raciborskiego Kazimierza w pow. Kowelskim, d. 16. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Drożejowice 1/6 – krakowskie województwo – Wojcickiego Wincentego w obwodzie Miechowskim. . –
Drożęcin – – Barzykowskich w pow. Łomżyńskim – 57.376 zlp. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Drzewacz – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Duboja – gub. Mińska – Kieniewicza pow. Piński, dz. 682. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dudy – gub. Mińska – Wańkowicza Adama, dz. 86. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dulino – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dunipol – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dusiaty – gub. Wileńska – Platerów pow. Nowo-Aleksandrowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dusieniaty – gub. Wileńska – Goreckiego Antoniego pow. Wileński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Dylewo – gub. Wileńska – Cydzika Michała, dz. 12. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dynapol – gub. Wileńska – Ważyńskiego Porfirego pow. Oszmiański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Działowo – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Dziatkowicze – gub. Grodzieńska – Radowickiego Gustawa pow. Kobryński, dz. 567. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Dziębodów – kaliskie województwo – Dłuskiego Mamerta w obw. Kaliskim. –
Dziwniki – gub. Wileńska – Rusieckiego Józefa pow. Dziśnieński, dz. 246. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Esterpol – – Józefa Wybickiego w pow. Śremskim dep,. Poznańskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Eysmonty Nadtobolskie – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Falborek – kujawski obwód – Chylińskiego Herkulesa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Falki Stare – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Filipowicze – gub. Mińska – Mogilnickiego Jerzego pow. Słucki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
folw. Podlesie – gub. Kaliska – Dobka Eugenjusza pow. Sieradzki. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Frydrów – – w pow. berdyczowskim Dubrowskiego d. m. 304, otrzymał Pafnutjew. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Futory Jaśkowickie – gub. Podolska – Bernatowicza Aleksandra pow. Latyczowski, d. 558. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gabrjelin – gub. Grodzieńska – Włodka Szczęsnego pow. Prużański, dz. 1841. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gać – gub. Mińska – Puzyny Antoniego pow. Borysowski, d. 26. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gadów – rawski obwód – de Weroci Leopolda. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gasperyszki – gub. Wileńska – Węcłowicza Staniisława pow. Oszmiański, dz. 10. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gąsin – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gąski – – Kamińskiego Ludwika obw. Łukowski. –
Gdeszyn – lubelskie województwo – Świrskiego Józefa w obw. Hrubieszowskim 237.498 zł. 20 gr. –
Gierczyce 1/2 – – Potockich Hermana Józefa 21.650 zł –
Gliniszcze Małe – gub. Grodzieńska – Hryniewickiego Jana, dz. 80. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Glinki – rawski obwód – Górskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Główczyn – płockie wqojewództwo – Nakwaskiego Henryka obw. Płockiego. –
Głuchów – rawski obwód – Gotardowskiego Florentyna. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Głuchów – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa –
Głużnowo – gostyński obwód – Bardzińskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gniliszcze v. Hniliszcze – – Józefa Charzewskiergo podstolego nowrogrodzkiego w gub. Połockiej d. m. 336, nadane pułkownikowi Wojejkowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Godlewo 1/2 – – Pawła Godlewskiego – 606 . zlp. 20 gr: – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Gołąb – lubelskie województwo – Ks. Adama Czartoryskiego 276.380 rb. –
Gołębin – kujawski obwód – Bogatki Jana – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gołębiów – – Wodzińskiego Macieja w obw. Gostyńskim – 185.660 zł. –
Gołymino – płockie wqojewództwo – Młockiego obw. Płockiego. –
Gołyń – rawski obwód – Lesiewskiego Kacpra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gończy Bród – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tepezjusza. Pow. Kowelski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gorzkiewka – – Załuskiego Romana –
Gosławice – rawski obwód – Nakwaskiego Anatolego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Gościewicze – gub. Wileńska – Mierzejewskiego Maurycego pow. Wileński, dz. 336. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Goślina – – Jasińskiego obw. Łukowski. obw. Siedlecki. –
Goślub. – łęczycki obwód – Garczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Goździkowo – gub. Kaliska – Turskiego Wojciecha pow. Opoczyński – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Góra Puławska – – Ks. Czartoryskiego Adama 176.00 zł. –
Górki – gub. Mińska – Pelikszy Kornela, dz. 742. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Górki Boże – kaliskie województwo – Kamińskiego Ludwika. –
Grabki – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, – 40.941 złp. 10 gr. –
Grabowiec – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Grabówka – lubelskie województwo – Dembińskiego w Obw. Zamojskim. –
Gradów – sochaczewski obwód – Lasockiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Granów – – ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego w gub. Podolskiej d. m. 43.566, skonfiskowane p. r. 1795, później zwrócone synom ks. Adamowi, Jerzemu i Konstantemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Granów – gub. Podolska – Ks. Czartoryskiego pow. Hajsyński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Grauże – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński, d. 72. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Grochowiska – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Grodzice – kaliskie województwo – Bielińskiego Jana Władysława –
Grójec – – Małachowskiego Gustawa –
Gruszyce – kaliskie województwo – Cieleckiego Antoniego w pow. Sieradzkim. –
Gryszaniszki – gub. Wileńska – Kiraińskiego Leona, dz. 97. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Grzybowo 6/23 – płockie wqojewództwo – Charzyńskiego. –
Grzymałowszczyzna – gub. Wileńska – Wołłowicza Gustawa pow. Oszmiański dz. 234. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gulbiny – gub. Wileńska – Załuskich paw. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Gumbele – – Suchorzewskiego. Tadeusza w pow. Kalwaryjskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Gumby – gub. Wileńska – Tyneckiego Tomasza, dz. 276. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Gumolin – gub. Kaliska – Wiśniewskiego Wawrzyńca pow Piotrkowski , wartość 144.7,79 rs. 65 kop. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Gutki Kowalki 1/3 – – Sokołowskiego – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Guzów – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Haleczyńce – gub. Wołyńska – Czajkowskiego Michała pow. Żytomierski, d. 273. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Haleny – gub. Grodzieńska – Skoczyńskiego Medarda pow. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hańcza – – Ks. Mirskiego Bogusława w pow. Sejneńskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Helenów – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Helenówka dz. 1204 – gub. Podolska – Krasickiego Zygmunta pow; Bracławski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Hermaniszki – gub. Wileńska – Masło Leona pow. Oszmiański, dz. 80. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hieronimów – gub. Grodzieńska – Dziekońskiego Kazimierza – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hlebowicze – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Hlebów – gub. Podolska – Zieleniewskiego pow. Uszycki. dz. 4705. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Hliniszcze – gub. Mińska – Hryszkiewicza Ignacego pow. Wilejski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hławkiewicze – – Pawszy Teodora w gub. Wołyńskiej id. m. 936, otrzymał b. vice – gubernator petersb. Piotr Nowosilcow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Hojnata Wola – rawski obwód – Rembowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Holendry – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Hollendry – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Hołoblin – – Mniszcha pow. bielicki gub. Mohyl. d m. 111. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Hołoby – gub. Wołyńska – Podhorodyńskiego Kajetana w pow. Kowelskim, d. 13.781. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hołodówka – gub. Wileńska – Badera, dz. 136. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hołowinek – – Działyńskiego Ignacego w pow. Krzemienieckim, gub. Wołyńskiej d. m. 565, nadane Katarzynie Skowrońskiej. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Hołowiszcze – gub. Grodzieńska – Trwardowskiego Edwarda pow. Wołkowyski, dz. 930. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Horbacze – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tespezjusza pow. Zwiahelski, d. 321. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horbów – płockie wqojewództwo – Ks. Adama Czartoryskiego Obw. Bialski 216.600 zł. –
Horki – gub. Grodzieńska – Niezabitowskieg.o Kaliksta pow. Słonimski, d. 88. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horki – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza Kalasantego dz.9211. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Horodek – gub. Mohylowska – Ks. Onoszki Jana pow. Bychowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodno – gub. Grodzieńska – Wąsowiczowej z Tyszkiewiczów Anny w pow. lidzkim, d. 2018. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodyszcze – gub. Grodzieńska – Wołłowicza Kazimierza pow. Słonimski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodyszcze – gub. Grodzieńska – Paca Ludwika pow: Nowogródzkiego, d. 611. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Horodyszcze – gub. Mińska – Benedyktynów, dz. 603. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Horodziec – pow. kobryński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Hruzdowo – gub. Wileńska – Oborek kościół Chołchelski, pow. Wilejski, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hryckowszczyzna – gub. Grodzieńska – Telszewskiego W. pow. Wołkowyski, dz. 103. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Hryhorowicze – gub. Mińska – Jeśmana Hilarego pow. Dziśnieńskid. 97 wartości 12.000 rs. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Hubnik – gub. Podolska – Jełowieckich pow. Hajsyński, d. 1516. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Humań – gub. Kijowskiej – 4 miasteczka, 50 wiosek Potockiego Aleksandra d. 18.380, dziesięcin 91.532. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Huski – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Huszlew – – Woronieckiego Eugenjusza. –
Huta Cudnowska – gub. Wołyńska – Czajkowskiego Michała pow. Żytomierski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ibiany – gub. Kowieńska – Ibiańskich pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ignacogród – gub. Kowieńska – Giejsztora Jakóba pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ilińce – – Platera Konstantego pow. Lipowiecki. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Ilja – – Mich. Kl. Ogińskiego w gub. Mińskiej, pow. Wilejskim d. m. 1005, otrzzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Ilja – gub. Mińska – Radziszewskich pow. Wilejski, d.176. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ilja (działka) – gub. Wileńska – Ilskiego dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Iłów – gostyński obwód – Lasockiego Adama. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Iwangród – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Hajsyński, d. 1820. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Iwanowice 1/3 – kaliskie województwo – Wiewiórowskiego Kazimierza w obw. Kaliskim. –
Izbica – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jabłonowo – gub. Kaliska – Jckowskiego Teodora pow. Łomżyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Jacewszczyzna (działka) – gub. Mińska – Sobolewskiego Jakóba, dz. 14. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jackowice – gostyński obwód – Smolińskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jaczonka – gub. Mińska – Oskierki Bolesława pow. Miński, dz. 1787. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jakimówka – gub. Mińska – Wojtkiewicza, dz. 197. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jakszyce – gub. Mińska – Kiełczewskich, dz. 2045. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jaktorów – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jakubowicze – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Jałowiki – gub. Grodzieńska – Wołłowicza Kazimierza pow. Słonimski, d. 57. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Janiszcze – gub. Mińska – Sołtana Adama pow. Pińskim, d.75. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Janiszewo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Janków – rawski obwód – Jabłońskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Janowice – – Osławskiego –
Janowo – pow. sokólski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Janów – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Januszowice ¼ – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, – wartość 187,910 zlp. –
Jarosławice 1/3 – krakowskie województwo – Tyssona Józefa w obw. stopnickim – 88.378 złp. –
Jaroszewice – kaliskie województwo – Bielińskiego Jana Władysława –
Jasionna – rawski obwód – Rakoszewskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jastrzębie – płockie wqojewództwo – Wilczewskieg.o w obw. Lipnowskim 104.432 -zł –
Jatra – gub. Grodzieńska – Kaszyca Józefa pow: Nowogródzkiego, d. 486. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Jaworowiec – gub. Wołyńska – Orlewskiego. Władysława – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Jaźwiny 2/3 – płockie wqojewództwo – Nilewskiego Ferdynanda obw. Przasnyskiego. 2.200 zł. –
Jcho Wybno – gub. Kaliska – Jckowskiego Teodora pow. Łomżyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Jerczynki – – Ks. Wilhelma Radziwiłła – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Jewje – gub. Wileńska – Ogińskiego Gabryjela pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Jeziorko – gostyński obwód – Frezera – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jeziory – gub. Grodzieńska – Walickiego Leopolda, dz. 8930. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jeżynek – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Jociszki – gub. Wileńska – Monkiewicza Dominika pow. Trocki, dz. 42. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Jordanowice – – Mochnackiego Bazylego –
Józefów – lubelskie województwo – Niesiołowskiego Ksawerego obw. Lubelski. –
Józefówka – – Abramowiczów pow. Berdyczowski, dz. 3000. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Jundziłowicze – gub. Grodzieńska – Zamojskiej z Sapiehów Konstantowej, d. 612. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kaczany – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kajetany – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kalinowy Dół – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Kalinówka – gub. Kijowskiej – Sienkiewicza Karola pow. Taraszczański, .dzies. 362, dusz 83. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kałnoberże – gub. Kowieńska – Marjana Czapskiego. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kamienica Żyrowicka – gub. Grodzieńska – Wyganowskiego Juljana pow. Brzeski, zd. 1004. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kamienna – kujawski obwód – Kretkowskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kamienna – gostyński obwód – Żwana Walentego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kamień – gostyński obwód – Rządkowskiego Adama. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kamionka – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kamionka – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kanie – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Karasiowszczyzna – gub. Grodzieńska – Ejsmonta Aleksandra, dz. 46. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kargów – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, ilość dymów 67, wartość 64.515 złp. –
Karkowo – – Buchowskiego Stanisława. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Karolinowo – gub. Wileńska – Giedrojcia Mikołaja dz,. 478. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Karpiniec – gub. Grodzieńska – Szumkowskiego. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Karpowicze – gub. Grodzieńska – Szumkowskiego po,w. Bielski, dz. 337. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Karwowo 1/3 – – Pińczykowskiego – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Kaski – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kataszyn v. Żabokrzyczki – gub. Podolska – Sobańskiego Izydora pow. Olhopolski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kawęczyn – – Łuszczewskiego Adama w obw. Łęczyckim – 16.236 zł. –
Kazanie – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kazimierz – lubelskie województwo – Ks. Adama Czartoryskiego obw. Lubelski 535.103. –
Kazimierzówka – gub. Wileńska – Rudzkiego pow. Lidzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kąty – sochaczewski obwód – Kuczborskiego Piotra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kąty – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kiczykra – – Józefa Charzewskiergo podstolego nowrogrodzkiego w gub. Połockiej d. m. 336, nadane pułkownikowi Wojejkowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kiejdany – gub. Kowieńska – Marjana Czapskiego. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kiernozia – gostyński obwód – Łączyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kietowiszki – gub. Wileńska – Pociejów pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kijewicze – gub. Mińska – Mogilnickiego Jerzego pow. Słucki, dz. 1447. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kijuńce – gub. Wileńska – Jocza Bogusława, dz. 90. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kimbarówka – gub. Mińska – Cystersów, dz. 290. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kitki – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kleniki – gub. Grodzieńska – Niemcewicza Karola pow.Brzeski, dusz 826. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kleszczele – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kleszczów – gub. Wołyńska – Pawszy Antoniego p. Owrucki, d. 281. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Klesztów – gub. Kaliska – Fudakowskiego Ignacego pow. Krasnostawski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Klęsk – rawski obwód – Mikołajewicza Leonarda. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Klonowice – gostyński obwód – Wieszczyckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Klonowiec Dworski – gostyński obwód – Wieszczyckiego Rudolfa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Klucz Sielecki – gub. Wołyńska – Zakaszewskiego Erazma w pow. Kowelskim, d. 459. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Klucz Szumiński – – Działyńskiego Ignacego w pow. Krzemienieckim, gub. Wołyńskiej d. m. 565, nadane Katarzynie Skowrońskiej. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Klucz Wasilewski – – Tarnowskiego Rafala w pow. Wasylkowskim, gub. Kijowskiej d. m. 2064, otrzymała Aleksandra Branicka. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kluki – gub. Kijowskiej – Wysockiego Kajetana pow. Taraszczański, d. 5, dzies. 984. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kłobia – kujawski obwód – Bogatki Jana – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kłopoczyn – rawski obwód – Sosnowskiego Ignacego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kłopoty – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kłóbka – – Orpiszewskiego – 50.808 zł. 27.186 zł. 20 gr. –
Kłubka – kujawski obwód – Orpiszewskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kniażyn – gub. Wileńska – Obrąpalskiego Michała pow. Dziśnieński, dz. 268. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kobielice – – Wodzińskiego Macieja –
Kobusy – gub. Grodzieńska – Czarnockiego pow. Bielski, dz. 172. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kokorów – gub. Wołyńska – Niewęglowskiego Józefa pow. Krzemieniecki, d. 19. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kolady – gub. Grodzieńska – Kozieradzkiego Władysława pow. Prużański, dz. 1328. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kolonja – gub. Grodzieńska – Kobylińskiego, dz. 94. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kołganówka – – Rudnickiego. Władysława pow. Radomyski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Kołów – łęczycki obwód – Szotowskiego Bogumiła – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Komarów, – – Ostrowskiego –
Komorowo – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kompiny Ekonomja – sochaczewski obwód – Perkowskiego Stanisława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Konopki – – Konopki Jana – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Konopnica – rawski obwód – Wegrzeckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Konotop – – Jana Oskierki pow. Pińskiego gub. Mińskiej d.m. 179, nadane lejb-medykowi Rogersonowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kopatkiewicze – gub. Mińska – Jeleńskiego Antoniego pow. Mozyrski dz. 4732. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kopciuwszczyzna – gub. Wołyńska – Trypolskiego Achillesa pow. Żytomierski, d. 139. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kopice – – Dobra te po r. 1863 odkupił St. Ostrowski – 169;610 zł –
Kopyś – – Ks. Karola Radziwiłła w gub.Mohyl. 72 wioski. 8589 d. m. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Kordyszówka – gub. Podolska – Siedrockiego Karola pow. Bracławski, dz. 713. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Korwie – gub. Wileńska – Giedrojcia Witolda pow. Wileński dz. 471. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Korzec – gub. Wołyńska – Potockich Hermana i Józefa pow. Zwiahelski, d. 1306 – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Korzeniówka – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Korzeniówka Dlatkowicka – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Korzeszynek – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Korzusznik – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kosicze Małe – gub. Mińska – Olendzkiego Józefa pow. Nowogródzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kosicze Wielkie – gub. Mińska – Olendzkiego Józefa pow. Nowogródzki, dz. 1004. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Koskowo Benzy- 1/6 – płockie wqojewództwo – Olszewskigo Jana obw. Ostrołęcki. –
Kostówek – – Świętosławskich. –
Koszowata – – Młodeckiego Józefa pow. Taraszczański, dz. 8035. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Kościeniewicze – – Jana Horajna gub. mińskiej pow. wilejskiego d. m. 403, otrzymał jenerał Bardakow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kośki Małe – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kotelanka – gub. Wołyńska – Wyleżyńkiego Marcina pow. Zwiahelski, d. 286. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kotłowce – gub. Mińska – Graffa Napoleooa pow. Wilejski, d.15. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kotulin – rawski obwód – Bogusławskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kowel – gub. Wołyńska – Rzewuskiego Wacława w pow. Kowelskim, d. 6197. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kozłów – sochaczewski obwód – Skarzyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kozłów – – Skrzyńskiego Kazimierza w obw. Sochaczewskim 102.000 zł. –
Koźlakiewicze – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Koźlenicze – gub. Wołyńska – Sobieszczańskiego Jana w pow. Kowelskim – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krakszle – gub. Wileńska – Truszczyńskiego, dz. 51/2, – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Krasienice – lubelskie województwo – Morozewicza Kaliksta . –
Krasne – gub. Mińska – Świdy Jana pow. Boryszewski, dz. 3591. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Krasnosiółka – gub. Podolska – Lipkowskich Jana i Henryka pow. Hajsyński, d. 833. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krasny Las – gub. Mińska – Szpakowskiego Jana pow. Ihumeński, dz. 48. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kraszona – gub. Wileńska – Bortkiewicza Edwarda pow. Święciański, dz. 63. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kreciuny – gub. Wileńska – Jakubowskiego Edwarda pow. Trocki, dz. 32. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Krewo (działka) – gub. Wileńska – Wiszniewskiego pow. Oszmiański, dz. 164. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kromlewszczyzna – gub. Mińska – Korsaka Hipolita :pow. Słuckim, d.35. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Kronie – gub. Wileńska – Ogińskiego Gabryjela pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krosnowska Wola – rawski obwód – Plichty Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Królikarnia – – Ks. Radziwiłła Michała. –
Kruczyńce – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kruhle – – pow. mohylowski, gub. mohyl., Hetmana Michała Ogińskiego d. m,. 2554 – konfiskaty po 1 rozbiorze
Krukowy – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Krupka – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kruszyno – gub. Grodzieńska – Truszkowskiego Franciszka. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krynki Sobole – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Krzeczew 1/4 – kaliskie województwo – Psarskiego Wiktora w obw. Wieluńskim. –
Krzelów – krakowskie województwo – Ledóchowskiego Jana w. obw. Miechowskim. –
Krzewata – łęczycki obwód – Byszewskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Krzywe Jezioro – gub. Podolska – Tyszkiewicza Wincentego ;pow. Bałcki, d. 25. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Krzywosądz – kujawski obwód – Modlińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Krzywosądz 1/7 – – Orpiszewskiego –
Krzywoszyńce – – Ks. Radziwiłła Wilhelma pow. Skwirski dz. 3001 – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Krzywsk – gub. Wileńska – Soroki Jerzego pow. Oszmiański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Książ Wielki – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Księżomysza – lubelskie województwo – Żabińskiego Adama. –
Kubrany – – Skrodzkiego Józefa w pow. Łomżyńskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Kuchary – – Łuszczewskiego Adama –
Kuczyny – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Kuflew – – Dąbrowskiego. w obw. Siennickim skonfiskowane w r. 1846 w 1863 zwrócone właścicielom po zapłaceniu skarbowi 72.005 zł. 341/2 kop. –
Kukawka – – Katarzyny z Potockich Kossakowskiej w pow. Mohylowskim, gub. Podolskiej d. m. 661, nadane jenerałowi Markowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kurdwanów – sochaczewski obwód – Słubickiego Hipolita – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kurhanie – gub. Mińska – Jeśmana pow. Ihumeński, dz. 560. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Kutno – gostyński obwód – Gliszczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Kuźmicze – – Ks. Sulitrowskiego, kanonika wileńskiego w pow. Wilejskim, gub. Mińskiej d. m. 646, otrzymał r. st. Terski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Kuźminne – – Jełowickiego Teodora pow. Humański – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Kwarta – – Jurażyca Ludwika w powiecie Marjampolskim, wart. 69.742 zlp. 20 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Kwaśniów – krakowskie województwo – Wolickiego w pow. Olkuskim 157.700 złp. –
Kynki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Lachowce – gub. Wołyńska – Sapiehy Leona p.ow. Ostrogski, d. 2523. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lachówki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Laskowicze – gub. Grodzieńska – Korsaka Władysława, dz. 1322. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Latawa – gub. Podolska – Drużbackiego Maurycego pow. Kamieniecki, dz. 1556. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Lekarzewice – kujawski obwód – Brochockiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lendo-Wielkie – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego, 100.000 rs. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Leszczki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Leśnica, – gub. Kaliska – Dobka Eugenjusza pow. Sieradzki. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Lewkowce – gub. Wołyńska – Lipkowskich pow. Starokonstantynowski, d. 147. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lewków – – Ogińskiego Michała Kleofasa, podskarbiego litewskiego, w pow. Mińskim d. m. 964, otrzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Lidowiany – gub. Wileńska – Staniewicza Ezechjela pow. Rosieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lipie – rawski obwód – Morzkowskiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lipinki male – – Sokołowskiego Józefa. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Lipiny – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Lipkuńce – gub. Wileńska – Truszyńskiego Józefa, dz, 4. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Lipnik – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Lisowice – gub. Mińska – Hołuba Grzegorza pow. Wilejski, d. 6. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lubaty – – Krzymuskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lubiejów – sochaczewski obwód – Boczkowskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lubieszewo – gub. Mińska – Świeżyńskiego Piotra pow. Słuckim, d. 66. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lubomirka – gub. Wołyńska – Porczyńskiego Antoniego d. 144. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Luboml – gub. Wołyńska – Branickiego Ksawerego w pow. Włodzimierskim skonfiskowane po r. 1839, d. 1750. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Lubraniec – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Luchów – lubelskie województwo – Żabińskiego Adama. –
Ludzieniewicze – gub. Mińska – Jeleńskiego Antoniego pow. Mozyrski dz. 20688. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Lutobory – rawski obwód – Szczuplińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Lututów – kaliskie województwo – Biernackiego Aloizego w obw. Wieluńskim. –
Lwowszczyzna – gub. Grodzieńska – Przedawskiego Leona pow. Słonimski, d. 101 – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ładunowo – gub. Wileńska – Zabiełły Józefa pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łanięta – gostyński obwód – Gliszczyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ławsk – gub. Kaliska – Wojczyńskiego Tadeusza pow. Szczuczyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Łęczyca (mieszkanie) – łęczycki obwód – Zawadzkiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łęgonice – rawski obwód – Łabuńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łękawa – gub. Kaliska – Piotrowskiego Antoniego pow. Piotrkowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Łęki 1/6 – – Świętosławskich. –
Łochowszczyzna – – Mochnackiego Bazylego 69.248 zł. –
Łopie – gub. Kowieńska – Szukszty Juljana pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Łosijówka – gub. Kijowskiej – Żebrowskiego Urbana pow. Berdyczowski, d. 26. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łowicz dom. – sochaczewski obwód – Sicińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łożuszki – – Oskierki Jana gub. Wolyńskiej d. m. 379 otrzymał vice-gubernator Piotr Grocholski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Łubianki – rawski obwód – Andrzeja Przeździeckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Łubino – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Łubki – lubelskie województwo – Witkowskiego Grzegorza Józefa obw. Lubelski –
Łuczyniec – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Mohylowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łuiść – gub. Wołyńska – Sadowskiego Kazimierza pow. Żytomierski, .d. 220. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Łuka – – Zagórskiego, pułkownika w pow. Winnickim gub. Podolskiej, d. m. 587, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Łysianka – – Sekwestrowane po r. 1863. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Mace – gub. Grodzieńska – Małachowskiego pow. Prużański, dz. 444. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mackiewicze – gub. Wileńska – Czechowicza Leona pow. Święciański dz. 1144. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Magnusze – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Magnuszewo 1/5 – płockie wqojewództwo – Młockiego obw. Pułtuskiego. 19.595 zł. –
Majanów – – Zagórskiego, pułkownika w pow. Winnickim gub. Podolskiej, d. m. 587, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Malawicze – gub. Grodzieńska – Bajkowskiego Józefa. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Malczew – rawski obwód – Najszewskiego Macieja. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Male Korowińce . – gub. Wołyńska – Omiecińskiego Jana pow. Żytomierski, .d. 198. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Male Posolcze – gub. Wileńska – Poczobuta, dz. 29. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Malecz – – Ostrowskiego-59.803 zł. –
Malewicze Górne – pow. sokólski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Malina – gostyński obwód – Okolskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Malinowo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Maluszyce – gub. Mińska – Doboszyńskiej Melanji pow. Nowogródzki, dz. 444. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mała Kramkówka – gub. Grodzieńska – Zawistowskiego Józefa, dz. 298. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mała lndrzyca – gub. Witebska – Platera Ludwika pow. Drysieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Mała Wieś – rawski obwód – Bagniewskich. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Małocice – gub. Kaliska – Gierycza Edwarda. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Małogoszcz – krakowskie województwo – Przybylskiego Ludwika w ‘Obwodzie Kieleckim – 2.400 ‘Zł. –
Manieczki – – Józefa Wybickiego w pow. Śremskim dep,. Poznańskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Manuzyl – gub. Mińska – Cybulskiego Józefa pow. Dziśnieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Marchwacz – kaliskie województwo – Bonawentury Niemojowskiego – 120.000 złp. –
Marki 1/2 – – Pawła Godlewskiego 112 zlp. 20 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Markowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Maroce – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Martynówka – gub. Podolska – Paszkowskiego Władysława pow. Mohyl – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Maszkowice – łęczycki obwód – Biernawskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mazurki – – jenerala Ludwika Paca, wartość 202.809 zł – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Mecherzyńce Wołoskie – – Abramowiczów pow. Berdyczowski – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Melachowicze – gub. Wileńska – Jeleńskiego pow. Troocki, dz. 286. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mianowo 1/24 – płockie wqojewództwo – Jabłonowskiego 76.377 zł. 10 gr. –
Michajlówka – – Jakóba Deniski w pow. Krzemienieckim gub. Wołyńskiej, d. m. 101, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Michajlówka dz. 1241 – gub. Podolska – Krasickiego Zygmunta pow; Bracławski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Michałów – – Wodzińskiego Macieja w obw. Kujawskim – 139.600 zł. –
Michanowszczyzna – gub. Mińska – Siemaszki Michała pow. Dziśnieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Miedniwice – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mielinek – kujawski obwód – Klichowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Kryńskiego Grzegorza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Kurtza Adama – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Cymermana Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Delwe Franciszka – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Brzozowskiego Jana (senjora). – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
mieszkanie – rawski obwód – Brzozowskiego Jana (junjora). – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mietel 1/12 – krakowskie województwo – Wielogłowskiego Walerjana w obw. Stopnickim, ilość dymów 198. –
Międzybóż – – ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego w gub. Podolskiej d. m. 43.566, skonfiskowane p. r. 1795, później zwrócone synom ks. Adamowi, Jerzemu i Konstantemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Międzybóż – gub. Podolska – Ks. Czartoryskiego pow. Latyczowski, d. 10.852. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Międzyrzecz – gub. Wileńska – Kościoła Rudomińskiego, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Mikołajewice – kaliskie województwo – Morawskiego Teodora w obw. Kaliskim – 110.620 zlp. –
Milewo – gub. Kaliska – Milewskiego Aleksandra Pow. Przasnyski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Milowice. – gostyński obwód – Bardzińskiego Karola. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Milżyn – kujawski obwód – Gostomskiego Walentego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Miłowidy – gub. Grodzieńska – Kiersnowskiego Edwarda pow. Słonimski, dz. 278. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Minczesti – – Ks. Sulitrowskiego, kanonika wileńskiego w pow. Wilejskim, gub. Mińskiej d. m. 646, otrzymał r. st. Terski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Minkowce – gub. Podolska – Marchockich pow. Uszycki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Młogoszyn – gostyński obwód – Morzkowskiego Władysława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mniszyn – – T. Niemirycza w pow. Ostwgskim, gub. Wołyńskiej d. m. 218. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Mochre – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński, dz. 10.632. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Moczuliszcze – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Moczydła – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Moczydło – – Załuskiego Romana –
Modlibogowice – kaliskie województwo – Bielińskiego Jana Władysława –
Modrzerowo – kujawski obwód – Brzozowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Modzerowo – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Mokotów 1/4 kolonja – – Mikulskiego Franciszka 38.894 żl. –
Mokre – gub. Grodzieńska – Zienkowicza Feliksa pow. Prużański, dz. 5844. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Moneta – – Konopki Jana – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Mońki – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Moroczno – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Morusy – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Morzyce, – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Moskwina – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Mostów – płockie wqojewództwo – Izdebskiego obw. Bialski 9.994.zł. –
Motrunki – gub. Wołyńska – Przyłuskich Stanisława i Augusta ,pow. Żytomierski, d. 120. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Możejkowszczyzna – gub. Wileńska – Tubielewicza Mateusza pow. lidzki, dz. 1. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nadarzyn – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nadolna – rawski obwód – Wiśniewskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nagórki Bobrskie – płockie wqojewództwo – Brzozowskiego obw. Płockiego. –
Nahorodowicze – gub. Grodzieńska – Dmochowskiego Karola pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Nakwasin – płockie wqojewództwo – Nakwaskiego Henryka obw. Płockiego. –
Nasilów – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Natalin – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Newel – – Ks. Karola Radziwiłła w gub. Połockiej 1230 wioski, 14.406 dusz męskich. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Newisze – gub. Wileńska – Aleksandrowicza Ksawerego pow. Lidzki, dz. 468. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nieborów – – Ks. Radziwiłła Michała –
Nieczpałki – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Niedźwiadno 2/5 . – – Truszkowskiego – 6.595 zlp.10 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Niedźwiedź – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Niegibalice – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Niegłoszew – gostyński obwód – Okolskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Niemyje Stare – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Nieradowo 1/16 – płockie wqojewództwo – Wróblewskiego Obw. Przasnyskiego. 1.333 zł. 10 gr. –
Niesiołów – gub. Kaliska – Niesiołowskiego Stanislawa , pow. Mławski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Niezwojowice – krakowskie województwo – Darowskiego Mieczyslawa –
Niszowce – – hr. Katarzyny z Potockich Kossakowskiej w pow. mohyl. gub. Podolskiej d. m. 212, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Niziany – gub. Grodzieńska – Haliburtena Aleksandra pow. Wołkowyski, d. 301. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Norwidpol – gub. Mińska – Norwida Jana pow. Borysowski, d. 161. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Nowa Wieś – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś – gostyński obwód – Zabokrzyckiego Piotra – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Nowa Wieś 1/4 – kaliskie województwo – Dąbrowskiego Jana w obw. Sieradzkim – 60.930 zlp. 20 gr. –
Nowe Miasto – – Małachowskiego Stanisława –
Nowiny Borowe – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Nowopole – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Nowosiele – płockie wqojewództwo – Izdebskiego obw. Bialski 5.300 zł. –
Nowosiółki – lubelskie województwo – Grzymały w obw. Hrubieszowskim. –
Nowosiółki – gub. Grodzieńska – Spirydowicza Adama, dz. 782. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nowosiółki – gub. Mińska – Krupskiego Bonifacego pow. Ihumeński, dz. 7181. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nowosiółki – gub. Mińska – Urbana, dz. 28. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Nowosiółki Małe – gub. Mińska – Kostrowickiego Karola:, dz. 497. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Obodówka – gub. Podolska – Sobańskiego Gotarda pow. Olhopolski, d. 3981. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Oczkiewicze – gub. Wileńska – Grzymały Feliksa pow. Lidzki, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ojców – krakowskie województwo – Wolickiego w pow. Olkuskim 157.700 złp. –
Olczedajew – – Katarzyny z Potockich Kossakowskiej w pow. Mohylowskim, gub. Podolskiej d. m. 661, nadane jenerałowi Markowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Olechnowicze – gub. Mińska – Olechnowicza Cezarego, dz. 26. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Oleńszczyzna – gub. Wileńska – Dobrowlańskiego Dyonizego, dz. 2205. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Olewsk – – Tedeusza Niemirycza Podkom. owruckiego, w pow. Owruckim, gub. Wołyńskiej, d. m. 1379. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Olszanka – gub. Podolska – Chordykiewicza Hieronima pow. Bałcki, d. 140. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Olszewo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Onufryjówka – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Opacz – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Oporów 1/3 – – Oborskiego Kazimierza. –
Orgonowo – kujawski obwód – Mierzyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Oryszew – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Osiek Wielki – kujawski obwód – Bnińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Osiny – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ositne – – Jełowickiego Teodora pow. Humański – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Osmolin – kaliskie województwo – Morawskiego Teodora w pow. Sieradzkim. –
Osowiec – rawski obwód – Kurzewskiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Osowiec – gub. Grodzieńska – Jundziłła Konstantego, dz. 1178. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Osse – – Wolskiego Kajetana –
Ossówka – płockie wqojewództwo – Pląskowskich. –
Ostrogski klucz – – Tadeusza Czackiego w gub. Wołyńskiej, d. m. 2367, otrzymał jenerał Fersen, lecz jedyny z jenerałów rosyjskich odmówił przyjęcia. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Ostrolęka – rawski obwód – Popielnickiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ostrowczyce – gub. Grodzieńska – Karengi Dominika pow. Wołkowyski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ostrowo – – Niemojewskiego, jenerała, w pow. Wrześnieńskim, dep. Poznańskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Ostrówek – gub. Grodzieńska – Zamojskiej z Sapiehów Konstantowej – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ostrówek – gub. Grodzieńska – Tarnowskiego Rudolfa, dz. 583. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Ośno – kujawski obwód – Gumińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Otmianowo – kujawski obwód – Glińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ozorków (miasto z przyległościami) – łęczycki obwód – Starzyńskiego Ignacego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ozoszyn, – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ożogowce – – Czarneckiego Florjana w pow. Starokonstantynowskim gub. Wołyńskiej d. m. 274, nadane Obrezkowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pacuny – gub. Wileńska – Kościoła Podbrzeskiego, dz. 33. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pakuliszki – gub. Wileńska – Ejsmonta Leonarda pow. Lidzki, dz. 76. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pamiątkowo – gub. Kaliska – Markowskiego Wojciecha pow. Kaliski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Panikiew Wielka – gub. Kaliska – Bronica Bronisława pow. Pułtuski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Paniuki – gub. Grodzieńska – Lenkiewicza pow. Grodzieński, dz. 90. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Paplin – rawski obwód – Niemierzyca Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Paprotnia – sochaczewski obwód – Rogowskiego Hipolita. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pasieka – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pawłowice – – Świętosławskich. –
Pawłowo – – Antoniego Prusińskiego, nadane Ks. Hohenlohe, zwrócone przez Napoleona córce właściciela Dąbskiej. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Pawłów – – Sołtyka Romana w obw. Opoczyńskim –
Pawszynka – – Pawszy Jakóba w pow. Żytomirskim gub. Wołyńskiej d. m. 688, nadane jenerałowi Poliwanowowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pelczyska – krakowskie województwo – Dembińskiego Henryka w obw. Miechowskim –
Peni Wielkie 1/5 – płockie wqojewództwo – Charzyńskiego. –
Penkale – kaliskie województwo – Kamińskiego Ludwika. –
Perekal – gub. Mińska – Czernichowskiego Lucjana pow, Bobrujski, dz. 1746. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Perekopy – gub. Mińska – Dominikanów pow. Nowogródzki, dz. 111. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pęczelice – krakowskie województwo – Dobieckiego W. w obw. Stopnickim, ilość dym. 42. –
Piaski – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Piątkówka – gub. Podolska – Sobańskiego Izydora pow. Hajsyński, d. 444. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Piekarty – kaliskie województwo – Ziemięckiego Józefa w obw. Kaliskim – 73.402 zlp. 20 gr. –
Pielgrzymowice – krakowskie województwo – Sadowskiego Kazimierza w obwodzie Miechowskim. –
Pieniażki – pow. prużański – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Pieniuga – gub. Grodzieńska – Rodziewicza Henryka: pow. Wołkowyski, dz. 1778. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pieńkówka – – Katarzyny z Kossakowskich Potockiej w pow. Jampolskim, gub. Bradawskiej, nadane jen. Markowowi, d. m. 122. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pieńkówka – gub. Podolska – Hanickiego Aleksego pow. Winnicki, dz. 165. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Pieszczynki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Pilica – – Ks. Wirtemerskiej Marji –
Pińczów – krakowskie województwo – Szanieckiego Jana. Olrycha. –
Piołunowo – kujawski obwód – Brochockiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Piorunów – kaliskie województwo – Gurowskiego Adama w obw. Konińskim. –
Piotrowo Trochny – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Pitalew Olszany – – Mikulskiego Franciszka 115.699 zł. –
Pławkowo – płockie wqojewództwo – Wyszkowskiego Obw. Mławski. 2.266 zł. 20 g. –
Płonne – płockie wqojewództwo – Piwnickiego w obw. Lipnowskim. –
Płoska – gub. Wołyńska – Czetwertyńskiego Janusza pow. Ostrogski, d. 306. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Płoski – gub. Grodzieńska – Kamińskiego, dz. 19. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Podczachy – gostyński obwód – Pruszaka Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Podczasza Wola – – Świdzińskiego Ludwika – 50.947 zł. 10 gr. –
Podlesie 1/4 – krakowskie województwo – Dembińskiego Napoleona obw.Stopnicki. –
Podole – gub. Grodzieńska – Brońskiego Antoniego pow. Słonimski, d. 201. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Pogorzele – gub. Podolska – Drużbackiego Maurycego pow. Uszycki – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Pokrzywna – rawski obwód – Lenka Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Police – – Żyromskiego Narcyza pow. Rowieński g. Wolyńskiej. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Polonisch – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Połajewko – – Rudnickiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Połajewo – – Rudnickiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pomarzany, – łęczycki obwód – Biesiekierskiego Ferdynanda – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pomorowszczyzna – – Ogińskiego Michała Kleofasa, podskarbiego litewskiego, w pow. Mińskim d. m. 964, otrzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Pomorzany – gostyński obwód – Leszczyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Pomusze – gub. Wileńska – Straszewicza Józefa pow. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Poniewek – – Dzięcielskiego Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Poniewo – – Dzięcielskiego Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Popień – – Wolskiego Kajetana –
Popowiczki – kujawski obwód – Sierakowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Poprężniki 1/7 – kaliskie województwo – Suchorskiego. Marcelego w obw. Kaliskim, –
Popurzyńce – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Porzecze – gub. Grodzieńska – Wołłowicza Michała pow. Słonimski, d. 457. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Poszawsze – gub. Kowieńska – Witkiewiczów pow. Szawelski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Potok – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Pożarnica – gub. Podolska – Drużbackiego Maurycego pow. Uszycki, dz. 236. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Prędocinek – – Bukowieckiego. –
Prudy – gub. Wileńska – Tukałły Konstantego pow. Wilejski, de;. 368. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Przymoszczanica – gub. Podolska – Paszkowskiego Władysława pow. Mohyl., dz. 3048. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Przypust – kujawski obwód – Cieszewskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Przywieczerzyn – kujawski obwód – Kwiatkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Psary – rawski obwód – Wilkrzyckiego Benedykta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ptycz – gub. Mińska – Łapickiego Hektora, dz. 482. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Pukniany – gub. Wileńska – Straszewicza Józefa pow. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Pulapin – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Puławy – lubelskie województwo – Żabińskiego Adama. –
Pustynia – gub. Witebska – Platera Ludwika pow. Drysieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Puszolaty – gub. Wileńska – Załuskich paw. Upicki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Puśniki – – Trzcińskiego Franciszka –
Pyry – – Załuskiego Romana –
Raciborki – gub. Mińska – Antoniewicza Wincentego, dz. 52. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Raciborowice – kaliskie województwo – Kamockiego Marjana w obw. Piotrkowskim. –
Raczki – – jenerala Ludwika Paca, wartość 135.000 zł – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Raczki – gub. Grodzieńska – Radowickiego Apolinarego, dz. 422. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Radawiec – gub. Grodzieńska – Kozieradzkiego Władysława pow. Prużański – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Radoszewice – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Radwanicze Cerkiewne – gub. Grodzieńska – Dziekońskiego, dz. 1142. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Radziszew – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Radziwiłłowicze – – Radziwiłłowicza Adama w powiecie Sejneńskim., – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Radzyn – gostyński obwód – Zabokrzyckiego Piotra – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rafalówka – gub. Wołyńska – Olizara Narcyza pow. Łuckiego, d. 2441. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rajewszczyzna – gub. Wileńska – Oskierki Aleksandra pow. Wilejski, dz. 1903. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rajgródek – – sędziego Andrzeja Dubrowskiego w pow. żytomirskim gub. wołyńskiej d. m. 2667, otrzymał M. Kutuzow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Rakowiec – gub. Grodzieńska – Tołłoczki Jana, dz. 198. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Raków – – Ogińskiego Michała Kleofasa, podskarbiego litewskiego, w pow. Mińskim d. m. 964, otrzymał Mik Sałtykow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Raszkowa Wola – rawski obwód – Szymańskiego Stanisława. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Raszkowa Wola 1/6 – – Szymańskiego Kazimiera 23.588 zł. –
Rataje – kaliskie województwo – Dąbrowskiego Jana –
Raupiszki – gub. Grodzieńska – Kościoła Malackiego, dz. 69. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rawa (mieszkanie) – rawski obwód – Łaszewskiego Tomasza,. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Redecz – – Zagajewskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Redecz Kalny – – Mirosławskiego Adama – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Redecz Wielki – – Mirosławskiego Adama – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Repelka – gub. Grodzieńska – Kaszuby Adolfa pow. Wołkowyski, dz. 430. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rociszewo – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rogów – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rogów – gub. Wileńska – Straszewicza pow. Wiłkomierski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rokacie – gub. Kaliska – Puciatyńskiego Wacława pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Rokszyce v. Rokoszyn – kaliskie województwo – Budziszewskiego w obw. Piotrkowskim. – 200.000 zlp. –
Romanów – – Ks. Karola Radziwiłła w gub.Mohyl. 72 wioski. 8589 d. m. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Romaszki – – T. Niemirycza w pow. Kaniowskim, gub. Kijowskiej, d. m. 410. Wszystkie dobra Niemirycza otrzymał jenerał Protasow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Rosztoka – gub. Kaliska – Fudakowskiego Ignacego pow. Krasnostawski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Rozalin – gub. Wileńska – Packiewicza Juljana pow. Święciański, dz. 3. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Różana – gub. Grodzieńska – Sapiechów pow. Wołkowyski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Różanka – gub. Grodzieńska – 7 folwarków, 26 wiosek w pow. lidzkim, d. 1341. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ruda – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rudka – gub. Grodzieńska – Ossolińskiego Kasztelana. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rudki – rawski obwód – Bykowskiego Rafała – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rudolfy – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Rudzica – gub. Mińska – Dybowskiego Pawła, dz. 847. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rustowo – – Trzaskowskiego –
Rutkiewicze – gub. Wileńska – Rychlewicza Jana, dz. 286. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rybie – gostyński obwód – Gajewskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rybołty – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Rymszówka – gub. Mińska – Obuchowilcza Ludwika pow Rzeczycki, d. 21. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Rytaniewicze działka – gub. Wileńska – Kmity Antoniego, dz. 4. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Rzeczków – rawski obwód – Łuszczewskiego Wiktora. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rzeczyca – rawski obwód – Lewińskiego Ludwika. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rzegocin 1/3 – krakowskie województwo – Tyssona Józefa w obw. stopnickim – 26.378 zlp. –
Rzerzewo – kujawski obwód – Wilkrzyckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Rzeszotara – gub. Kaliska – Karwosieckiego Gabryjela pow. Mławski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Rzgónia – kaliskie województwo – Boblewskiego Jana w obw. Piotrkowskim. –
Samiewice – – Świętosławskich. –
Samkowice – kaliskie województwo – Karśnickiego, Karola w obw. Piotrkowskim. –
Sanniki – gostyński obwód – Celińskiego Franciszka, naddzierżawcy . – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sarkiewo – płockie wqojewództwo – Młockiego obw. Płockiego. –
Sarnowo – łęczycki obwód – Szotowskiego Bogumiła – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Satanów – gub. Podolska – Potockiego Maurycego pow. Płoskirowski, .d. 3168. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sawrań – gub. Podolska – Rzewuskiego Wacława pow. Bałcki, d. 4482, 1.900.000 rb: – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sebastjanówka – gub. Podolska – Sobańskiego Aleksandra pow. Hajsyński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Selezynówka – – Ks. Radziwiłła Wilhelma pow. Skwirski, dz. 1131 1/2. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Serebryniec – – Michała Czackiego w pow. Mohylowskim gub. Podolskiej d. m. 1399, otrzymał feldmarszałek Rumiancew. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Serniki – gub. Mińska – Sernickiego Ludwika pow. Piński, dz. 1. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sewerynówka – gub. Podolska – Staniszewskiego Feliksa pow. Lityński, dz. 404. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Sęcignów – krakowskie województwo – Dembowskiego Stefana w obw.Stopniockim. –
Sędziejowice – krakowskie województwo – Dembińskiego Henryka w obw. stopnickim –
Sędzin – kujawski obwód – Kwiatkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siarczyce – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sidra – gub. Grodzieńska – Husarzewskiego Adolfa. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Siebież – – Ks. Karola Radziwiłła w gub. Połockiej 1230 wioski, 14.406 dusz męskich. – konfiskaty po 1 rozbiorze
Siedlimin – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siekluki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Siemianów – gostyński obwód – Pintowskiego Wojciecha – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siennica – – Jełowickiego Teodora pow. Humański, dz. 6468. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Sieńczuk – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Sieńczyce – gub. Mińska – Rodziewicza Henryka pow. Piński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sieraków – gostyński obwód – Jabłkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sieraków 1/4 – płockie wqojewództwo – Szczanieckiego. –
Sierhiejewicze – gub. Grodzieńska – Bułhaka Aleksandra .pow. Słonimski, d. 40. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sierzchowo – kujawski obwód – Modlińskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Siniło – gub. Mińska – Pelikszy Kornela, dz. 521. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Siryki – gub. Wołyńska – Sadowskiego Kazimierza pow. Żytomierski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Skibice – kujawski obwód – Zagajewskiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Skierniewice – rawski obwód – Anfszlaga Piotra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sklęczki – gostyński obwód – T’rzcińskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sklęczki – – Trzcińskiego Franciszka 7.664 zł. –
Skłuty – gostyński obwód – Okolskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Skoki – gub. Grodzieńska – Niemcewicza Karola pow.Brzeski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Skomoroszki – – Fudakowskiego Ignacego pow. Taraszcański, dz; 1718. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Skotniki – gub. Kaliska – Skotnickiego Maksymiljana pow. Sandomierski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Sławęcin – łęczycki obwód – Lesiewskiego Karola – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Słoboda – gub. Wołyńska – Hołowińskiego Wilhelma pow. Owrucki – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Słoboda – gub. Mińska – Chomskiego Adolfa pow. Dziśnieński – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Słobódka Trakienicka – gub. Wileńska – Kościoła Słobudzkiego, dz. 125. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Słodzewo – – Orlewskiego Władysława –
Słupia Wielka .1/16 – krakowskie województwo – Wieloglowskiego Bolesława w obw. Stopnickim – 14.689 złp. 10 gr. –
Służewiec – – Załuskiego Romana – 241.666 żl. . –
Służewo – kujawski obwód – Wodzyńskich – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Służewo Długie – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Smarglin – kujawski obwód – Modlińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Smolawa – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tespezjusza pow. Dubieński, d. 173. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Smorgonie – gub. Wileńska – Przeździockiego Karola pow. Święciański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Snozy – gub. Wołyńska – Słoniewskiego Ksawerego pow. Łuckiego d. 35. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sobiesęki – kaliskie województwo – Węgrowskiego Stanislawa w obw. Kaliskim. –
Sobistówka – – Karwowskiego Jana – 38.821 złp. 10 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Sobolewo – gub. Grodzieńska – Hr. Demblińskiego Augusta i Izabeli z Mniszchów. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sobota – rawski obwód – Artura i Alfreda Zawiszów – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sobota – – Zawiszów Artura i Augusta 205.477 zł. 10 gr. –
Sokole – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołowo – gostyński obwód – Bardzińskiego Nepomucena – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołowo – gub. Wileńska – Kowzana Stainisława, dz. 51. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sokołów – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sokołów – – Kossakowskiego obw. Łukowski. –
Sokule zaścianek – – Ks. Czartoryskiego Konstantego obw. Bialski –
Sołowjówka – – Michałowskich pow. Radomyski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Somianka – płockie wqojewództwo – Chełmickiego Józefa obw. Pułtuskiego. –
Sosnowszczyzna – gub. Wileńska – Berdowskiego Adolfa, dz. 145. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sójki – gostyński obwód – Cicheckiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Staja – gub. Grodzieńska – Krzywobłockiego Ignacego pow. pmżański, d. 17. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Stara Wieś – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stara Wieś – gub. Kaliska – Karwosieckiego Gabryjela pow. Mławski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Stare Olszewo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Starowieś – gub. Grodzieńska – Perkowskiego Konstantego – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stary Brześć – kujawski obwód – Sierakowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stary Majdan – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Staw – gostyński obwód – Gadomskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stawice – – Skarzyńskiego Wincentego, w pow. Łomżyńskim – 29.666 zlp,. 20 g;r. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Stefanin – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza, dz. 691. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stefanty – gub. Grodzieńska – Jagmina Feliksa, dz. 360. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stepankowice – lubelskie województwo – Ks. Lubomirskiego Adama w obw. Hrubieszowskim. –
Sterpejki – gub. Grodzieńska – Terpiłowskiego; dz. 435. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Stępań – gub. Wołyńska – Worcela. Stanislawa pow. Rówieński, d. 2512. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Stobice – – Potockich Hermana Józefa 11.934 zł. –
Stołpce – gub. Mińska – Ks. Czartoryskiego Adama pow. Miński, d. 1184. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Strawienniki – gub. Wileńska – Ogińskiego Gabryjela pow. Trocki. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Stroczuny – – Radziwiłłowicza Jakóba w powiecie Sejneńskim. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Strugi – sochaczewski obwód – Łaszczewskiego Adama. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Strumiany – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Strupin – gub. Grodzieńska – Jurowskiego Michała pow. Grodzieński, dz. 59. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Strzałki – rawski obwód – Dobrycza – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Strzeniówka, – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Stypin – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sucha – – Wodzińskiego Karoola –
Suchnowo – gub. Mińska – Śmigielskiego Andrzeja pow. Wilejski, d. 66. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sucin (działka) – gub. Mińska – Szpakowskiego Franciszka, dz. 27. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sudyłków – gub. Wołyńska – Grocholskiego – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Sukniewicze – gub. Mińska – Walickiego Aleksandra pow. Borysowski, dz. 210. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Sulejów – – Potockich Hermana Józefa 63.300 zł. –
Sulgostów – – Świdzińskiego Konstantego. –
Sulisławice – kaliskie województwo – Biernackiego Aloizego w obw. Kaliskim. –
Suliszew – rawski obwód – Lemańskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Sułkowo – kujawski obwód – Wodzyńskich – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Suprunów – gub. Podolska – Wyrzykowskiego Piotra pow. Winnicki, dz. 2042. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Suraż – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Suserz – – Skarzyńskiego Ambrożego. –
Swisłocz – gub. Grodzieńska – Tyszkiewicza Tadeusza pow. Wołkowyski, d. 2036. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Swisłocz – gub. Mińska – Niezabitowskiego Stefana pow. Bobrujsk – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szaliszki – gub. Wileńska – Chomskieg,o Leona pow. Trocki, dz. 72. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szawlicha – gub. Kijowskiej – Bierzyńskiego Władysława pow. Humański i Zwinogrodzki, d. 1280, dziesięcin 15.142. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szczęśliwa – gub. Podolska – Hanickiego Aleksego paw. Bracławski, dz. 713. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Szczutkowo – kujawski obwód – Góyskiego Macieja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szczyt – gostyński obwód – Żwana Walentego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szczytomierzyce – gub. Mińska – Tórczyńskiego Artura, dz. 236.. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szenderówka – – Rakowskiego Tadeusza pow. Taraszczański. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Szewce Dolne – gostyński obwód – Wiecheckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szklary – krakowskie województwo – Wolickiego w pow. Olkuskim 157.700 złp. –
Szkudy – gub. Wileńska – Sapiehów pow. Telszewski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szmurły – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Szostaków – gub. Grodzieńska – Hofmejstra Apolinarego pow. Brzeski, dz. 790. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szpanów – gub. Wołyńska – Ks. Radziwiłła Michała pow. Rówieński, d. 2203. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Szreniawa – krakowskie województwo – Szanieckiego Jana. Olrycha. –
Szubsk Mały – gub. Kaliska – Czyńskiego Grzegorza pow. Kutnowski 32.925 rs. 84 kop. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Szubsk Wielki – gub. Kaliska – Czyńskiego Grzegorza pow. Kutnowski 32.925 rs. 84 kop. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Szuliszki – gub. Wileńska – Pohoskiego Ferdynanda pow. Trocki dz. 30. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Szwarocin – gostyński obwód – Górskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szymanów – sochaczewski obwód – Rzewuskiej Konstancji – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Szyszki – pow. sokólski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Szyszkowce – gub. Podolska – Trzaskowskiego Karola pow. Płoskirowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ściborów – krakowskie województwo – Sadowskiego Kazimierza w obwodzie Miechowskim. –
Śladków – krakowskie województwo – Bystrzanowskiego Ludwika w obw. Stopnickim. –
Ślepianka – gub. Mińska – Wańkowicza Adama, dz. 782. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Śmielnik – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Śmiłowice – kujawski obwód – Wolickiego Konstantego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Śmiły – kujawski obwód – Góyskiego Macieja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Talkuny – gub. Wileńska – Żakowicza Jana pow. Trocki, dz. 17. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Tchorzewo – – Dzięcielskiego Andrzeja – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Teofilpol – gub. Wołyńska – Sapiehy Leona pow. Starokonstantynowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Terechowa – gub. Kijowskiej – Pilchowskiego Adolfa pow. Berdyczowski, ,d. 218. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Tewle – gub. Grodzieńska – Jundziłła pow. Prużański, dz. 96. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Tkaczew (ekonom. Rządowa) – łęczycki obwód – Chodeckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tokary – – Dębowskiego Florjana – 29.191 zł. 10 gr. –
Tołoczki – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Tomaszów – rawski obwód – Ostrowskiego Antoniego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tomaszów – – Ostrowskiego Antoniego w obw. Rawskim – 1.490.240 zł. –
Torków – gub. Podolska – Dobrowolskiego Józefa pow. Bracławski: dz. 395. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Torymowszczyzna – pow. wołkowyski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Trębaczew – rawski obwód – Makamawskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Trościaniec – gub. Wołyńska – Hulewicza Adama pow. Łuckiego, d. 159. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Trusków – gub. Wileńska – Truskowskich pow. Poniewieski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Truszki – – Bierzyńskiego Antoniego. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Tryncza 1/2 – płockie wqojewództwo – Ponikiewskiego pow. Ostrołęcki 82.000 zł. –
Trzaskowszczyzna – gub. Mińska – Świętorzeckiego Czesława pow. Miński, dz. 1171. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Trzebień – – Grothusa Eustachego. –
Trzebuchów – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Trzecieniec – rawski obwód – Wojciecha Główczewskiego.. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tulczyńce – gub. Kijowskiej – Piotra Kopczyńskiego pow. Taraszczański dzies. 2420. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Tuniki 1/3 – – Chojnowskiego Stanisława 1.190 zl.20 gr. –
Turośl Dolna – gub. Grodzieńska – Skiwskiego Leona obw. Białostocki. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Turowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Turzynów – gostyński obwód – Prażmowskiego Nestora – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tylwica – gub. Grodzieńska – Ołdakowskiego Napoleona pow. Białostocki, dz. 769. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Tymin – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Tywrów – gub. Podolska – Jaroszyńskich pow. Latyczowski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Ujazd – – Ostrowskiego Antoniego w obw. Rawskim-346.100 zł. –
Ulanik – gub. Wołyńska – Grodeckiego Cyryla pow. Łuckiego, d. 21. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Uniechowo – płockie wqojewództwo – Łempickiego. –
Unisławice – kujawski obwód – Skarbka Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Ursynów – – Niemcewicza w obw. Warszawskim – 28.644 żl. –
Uszomir – – Bohusza Józefa w pow. owruckim d. m. 443, nadane jenerałowi Borowskiemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Walendów – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wałowice – rawski obwód – Rzeszotarskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wałowice – lubelskie województwo – Potockioh Hermana i Józefa w obw. Zamojskim 184.568 zł. –
Wasiliszki – gub. Wileńska – Brzozowskiego Tomasza pow. Święciański, dz. 16. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wawrzyny – – Baczyńskiego Kazimierza. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Waysko – rawski obwód – Moraczewskiego Józefa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wągry – rawski obwód – Czarneckiego Szymona. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wąwolnica – lubelskie województwo – Ks. Adama Czartoryskiego obw. Lubelski 535.103. –
Wąwół – – Ostrowskiego –
Werbiczna – gub. Wołyńska – Dubieckiego Tepezjusza. Pow. Kowelski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wereszczaty – – Zienkowicza Jana pow. Mozyrskiego gub. Mińskiej d. m. 563, nadane Alopeusowi. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Wiatrowice – – Dembowskiego Edwarda skonfiskowane po roku 1846 –
Wiązowiec – gub. Grodzieńska – Mikulskiego Izydora pow. Słonimski, d. 421. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wiązówka – gub. Wołyńska – Hołowińskiego Wilhelma pow. Owrucki, d. 165. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wichrowice – kujawski obwód – Zagajewskiego Feliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Widzki Dwór – gub. Kowieńska – Jelskiego Jana – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wieczynin – – Mniszewskiego Dyonizego, pow. Koło, obw. Brzesko-Kujawskiego.. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Wielka Kramkówka – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wielka Wieś – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Wielkie Jodkiewicze – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wieniec – kujawski obwód – Miączyńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wierzbica – płockie wqojewództwo – Małachowskiego obw. Pułtuskiego 103.759 zł. –
Wierzchówka – gub. Podolska – Michalskiego Ludwika pow. Mohyl., dz. 1162. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Wierznia – – Horodyńskiego Tadeusza w pow. dziśn. gub. Mińskiej, d. m. 511, nadano rodzinie poległego w Wilnie w r. 1794 pułkownika Dijewa – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Wilamówka – gub. Grodzieńska – Wilamowskiego, dz. 67. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wilbiki – gub. Wileńska – Wilbika Stefana pow. Lidzki, dz. 23. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wilcza Ruda – – Dembowskiego Edwarda skonfiskowane po roku 1846 40.200 rs. ‘. –
Wilcza Wola – – Grothusa Eustachego. –
Wilkowice – kujawski obwód – Dąbskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Witawy – – Zagórskiego, pułkownika w pow. Winnickim gub. Podolskiej, d. m. 587, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Witkowice – rawski obwód – Arendta Piotr. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Witkowszczyzna – gub. Kaliska – Augustowskiego Wiktora Pow. Augustowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Witorosz – gub. Grodzieńska – Zamojskiej z Sapiehów Konstantowej – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Witoroż – – Ks. Czartoryskiego Konstantego obw. Bialski 660.000 zł. –
Witoszyn – płockie wqojewództwo – Chełmickiego Eustachego. –
Witusza – gostyński obwód – Łuszczewskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wiżuny – gub. Kowieńska – Czapskiego Edwarda pow. Wiłkomierski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Właki – płockie wqojewództwo – Szawłowskiego obw. Płockiego 480.000 zł. – . –
Wojeńcze – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wojewódki Górne – – Jasińskiego obw. Łukowski. obw. Siedlecki. –
Wojstom – gub. Wileńska – Przeździockiego Karola pow. Święciański. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wojszyce – gostyński obwód – Kossowskiego Jana. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Bachorna – kujawski obwód – Mniewskiego Peliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Miedniewska – sochaczewski obwód – Henryka hr. Łubieńskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Pękoszewska – rawski obwód – Górskiego Franciszka – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Pirowa – kujawski obwód – Radzimińskiego Józefa – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wola Strabowska 2/6 – – Rejzachera – 27.106 zł. –
Wolica – warszawski obwód – hr. Ostrowskiego Władysława – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wolica – krakowskie województwo – Wielopolskiego Aleksandra zasekwestrowane, zwrócone później właścicielowi –
Wołkołapy – – Ksawerego Zienkowicza w pow. Wilejskim gub. Mińskiej d. m. 1224, otrzymal ks. Cycjanow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Woronie – gub. Mińska – Sołtana, Adama pow. Piński, dz. 8584. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Woroniszki – gub. Wileńska – Żukowskiego pow. Trocki, dz. 39. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Woronowica – – Grocholskich pow. Bracławski. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Worończyn – gub. Wołyńska – Kropińskiego Ludwika w pow. Włodzimierskim, d. 151. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wólka – gub. Mińska – Andrzejkowicza Jarosława pow. Piński, dz. 1691. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wólka Komorowska – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wólka Paruszewska – kujawski obwód – Bnińskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wólka Ugruska – gub. Wołyńska – Kamińskiego Henryka Ignacego w pow. Włodzimierskim, d. 64. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Wrząca – – Dąbrowskiego Ksawerego, Pow. Kolskiego. – dobra skonfiskowane przez rząd pruski po r. 1795.
Wrząca Wielka – kujawski obwód – Witowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wulne – kujawski obwód – Cieszewskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wyczółki – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wyderko – gub. Grodzieńska – Kraszewskiego Lucjana, dz. 339. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wydział – gub. Grodzieńska – Łagiewnickiego Jana, dz. 162. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wyganowo – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Wyganów – gub. Grodzieńska – Wyganowskiej Rozalji pow. Bielski, dz. 55. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wygoda – – Rudnickiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wysocin – kujawski obwód – Tarowskiego Konstantego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Wysokie – gub. Mińska – Nowickiego Franciszka pow. Mozyrski – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Wyszyna – kaliskie województwo – Gurowskiego Adama w obw. Konińskim. –
Zabłudowo – gub. Grodzieńska – Hr. Demblińskiego Augusta i Izabeli z Mniszchów. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zabokrzyce – gub. Podolska – Horodeckich Artura i Szczęsnego pow. Bracławski, dz. 1827. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Zaborowo – – Słubickiego Augusta – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaborów – – Ostrowskiego –
Zaborów Nowy – gostyński obwód – Zaborowskiego Teodora – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaborów Stary – gostyński obwód – Zaborowskiego Walentego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaborze – gub. Wileńska – Konopiańskiego Franciszka pow. Dziśnieński, dz. 526. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zacieczka – gub. Kaliska – Grzybowskiego Kazimierza pow. Szczuczyński. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zagieszcze – – Ksawerego Zienkowicza w pow. Wilejskim gub. Mińskiej d. m. 1224, otrzymal ks. Cycjanow. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zagrodnica – kujawski obwód – Słubickiego Augusta. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zagrody – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, – 42.141 zlp. –
Zagurzyce, – kujawski obwód – Gąsiorowskiego Ignacego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zahorce – – Jakóba Deniski w pow. Krzemienieckim gub. Wołyńskiej, d. m. 101, otrzymał hr. Esterhazy. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zajmy 1/6 – – Jurażyca Ludwika w powiecie Marjampolskim, wart. 69.742 zlp. 20 gr. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Zakrzew – rawski obwód – Jerzmanowskiego Aleksandra. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zakrzew 2/3 – – Zawiszów Artura i Augusta 205.477 zł. 10 gr. –
Zakrzewo – kujawski obwód – Mniewskiego Peliksa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zakrzewszczyzna – gub. Grodzieńska – Jurowskiego Michała pow. Grodzieński, dz. 302. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zakrzówek – lubelskie województwo – Ks.. Czartoryskiego Adama w obw. Zamojskim 719.054 zł. –
Zakrzówek – – Głuchowskiego Wiktora w obw. Radomskim. –
Zalesiany – gub. Grodzieńska – Kobylińskiego Kazimierza, dz. 145. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zalesie – rawski obwód – Trzcińskiego Szymona. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zalesie – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Zalesie 1/4 – – Bierzyńskiego Antoniego. – dobra skonfiskowane po powstaniu roku 1831 w województwie augustowskim, pow. augustowskiego.
Zalesie Stare 1/9 – płockie wqojewództwo – Ponikiewskiego pow. Ostrołęcki 82.000 zł. –
Zaliwańszczyzna – gub. Podolska – Popowskiego Józefa pow. Winnicki, dz. 3582. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
Zameczek – gub. Kaliska – Dzianota Juljusza Wilhelma pow. Radomski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zamierzyce – gub. Mińska – Łopacińskiego Aleksandra pow. Dziśnieński, 4 wl. 7 morgo – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zamość – rawski obwód – Giżyckiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zaplicze – – Antoniego Przybory, gub. Mińskiej pow. Rzeczyckiego d. m. 50, otrzymał major Tyczynin. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zaremby – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Zaułki – gub. Mińska – Olendzkiego Józefa pow. Słucki, dz. 1070. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Zawady – gub. Kaliska – Piotrowskiego Antoniego pow. Piotrkowski. – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zbijewko – kujawski obwód – Czarneckiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zbijewo – kujawski obwód – Ujazdowskiego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zborów – krakowskie województwo – Załuskiego Józefa, obw. Stopnicki, 131 dymów, wartość 164.688 zlp. –
Zburz – – Załuskiego Romana –
Zdzięcioł – gub. Grodzieńska – Sołtana Adama pow. slonimski, d.852. . – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zelwa – gub. Grodzieńska – Sapiehy Eustachego pow. Słonimski. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zgłowiączka – kujawski obwód – Mierzyńskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Zielony Kąt – gub. Kaliska – Jabłońskiego Franciszka pow. Radzyńskiego – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Zinków – – ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego w gub. Podolskiej d. m. 43.566, skonfiskowane p. r. 1795, później zwrócone synom ks. Adamowi, Jerzemu i Konstantemu. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Zinków – gub. Podolska – Ks. Wirtemberskiej pow. Latyczowski, d. 2701. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Zlotopole – płockie wqojewództwo – Ostrowskiego w ohw. Lipnowskim. –
Złaków Kościelny – gostyński obwód – ks. Czajkowskiego. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Znaki – pow. białostocki – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Zygry – kaliskie województwo – Cieleckiego Antoniego w pow. Sieradzkim. –
Żabiec – krakowskie województwo – Różyckiego. Aleksandra –
Żabowice – kujawski obwód – Berenstorfa. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żelazowa Wola – sochaczewski obwód – Skarbka Michała. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żelechlin – rawski obwód – Marczewskiego Andrzeja.. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żeludki – gub. Wołyńska – Stempkowskiego Józefata pow. Zasławski, d. 417. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1831
Żerno – gub. Grodzieńska – Andrzejkowicza Ryszarda pow. Wołkowyski, dz. 847. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Żesiny – sochaczewski obwód – Wołowskiego Franciszka. – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żmudź – gub. Kaliska – Fudakowskiego Ignacego pow. Krasnostawski – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Żółtki – pow. bielski – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Żóraw – krakowskie województwo – Leskiego Stanisława w Obw. Olkuskim. –
Żuchowo – gub. Grodzieńska – Szumkowskiego pow. Sokólski, dz. 140. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Żukowicze – pow. grodzieński – – zaścianek należący do drobnej szlachty skonfiskowany i przeznaczony na kolonizację dla rosyjskich chłopów.
Żuków – – Popiela Adolfa –
Żurawniki – krakowskie województwo – Różyckiego Samuela w obw. Miechowkim –
Żurychy – – Ks. Sulitrowskiego, kanonika wileńskiego w pow. Wilejskim, gub. Mińskiej d. m. 646, otrzymał r. st. Terski. – konfiskaty po 2 i 3 rozbiorze
Żychlin-Pasieka – gostyński obwód – Pruszaka Aleksandra – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żychożyn – gub. Kaliska – Dzianota Juljusza Wilhelma pow. Opoczyński – konfiskaty w Królestwie Polskim po r. 1863.
Życzyn – – Ks. Radziwiłła Michała obw. Garwoliński. –
Żydowo – – Moczarskiego Damazego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żydówek – – Moczarskiego Damazego – dobra w sekwestr zajęte przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka armji czynnej Paskiewicza – Erywańskiego w październiku roku 1831 .
Żylicze – gub. Wileńska – Rudzkiego pow. Lidzki, dz. 46. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863
Żyliny – gub. Kowieńska – Żylińskiego Ludwika pow. Kowieński. – konfiskaty na Litwie i Rusi po r. 1863

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *