Gospodarka i Ekonomia Społeczeństwo i kultura

Towarzystwa kredytowe

Gazeta Kaliska nr 24, rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 19, rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 19, rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 19, rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 19, rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 20, rok II 1894

W Y B O R Y

do władz towarzystwa kred. Ziemskiego  w Kaliszu.

Już od lat kilku odbywające się co dwa lata wybory do władz towarzystwa, miewają coraz to mniejszy zjazd obywateli. Tłomaczy się to łatwo, najważniejszą porą w rolnictwie — siewami. W roku bieżącym ogólne zebranie wypadło w najnieodpowiedniejszej dla ziemian chwili—w kwietniu, gdy siewy są w najwyższym rozwoju. Mimo to od środy już wielu z ziemian, interesujących się tą tak ważną dla nich instytucją, zjechało do Kalisza; w czwartek zaś już wszystkie hotele były zupełnie zajęte.

Wskutek choroby prezesa wyborów p. Kurnatowskiego, prezydjum objął, jak to donieśliśmy w zeszłym numerze, p. Gustaw Taczanowski, właściciel dóbr Ruda powiatu wieluńskiego.

Wybory, jak zwyczaj każe, rozpoczęło nabożeństwo w kościele Ś-go Mikołaja, na którem prezes i radcowie byli obecni w mundurach, a pp. obywatele we frakach. W czasie nabożeństwa uproszone w tym celu panie kwestowały na cel dobroczynny. Po nabożeństwie wszyscy udali się do gmachu dyrekcji szczegółowej. Tu w Sali zebrań ogólnych, o godz. 10 JW. Naczelnik gubernji, radca tajny MP. Daragan,

otworzył wybory, a następnie odebrał przysięgę od prezydującego p. Gustawa Taczanowskiego. Po wykonaniu przysięgi, Prezes wypowiedział mowę, której z powodu braku miejsca dzisiaj nie powtarzamy, odkładając to do następnego numeru. Po wypowiedzeniu przemówienia wyborczego, Prezes wspomniał o doniosłej działalności zmarłego podczas okresu wyborczego ś. p. Romana Mielęckiego, prezesa kaliskiej

dyrekcji szczegółowej. Aby uczcić pamięć zmarłego po raz ostatni, mówca wezwał obecnych do wstania, co też obecni wykonali.

Dalej Prezes zaprosił na asesorów pp.: Mieczysława Chrzanowskiego i Józefa Kreczunowicza,

a na trzymającego pióro d-ra Henryka Chrzanowskiego. Po ukonstytuowaniu w ten sposób biura wyborczego, Prezes zakomunikował obecnym zrzeczenie się godności radcy przez p. Antoniego Gałczyńskiego; który przez lat blisko 50 pracował dla dobra obywateli gubernji  kaliskiej, jako członek dyrekcji szczegółowej. Dla tego też, aby uczcić tak długoletnią działalność radcy Gałczyńskiego i zarazem zachęcić młodsze pokolenie do pracy na niwie społecznej, Prezes zaproponował, aby kosztem stowarzyszonych zamieścić portret olejny p. G. w sali ogólnych zebrań dyrekcji szczegółowej. Wniosek ten przez aklamację przyjętym został. Również przez aklamację przyjęto i spełniono wniosek p. Józefa Łubieńskiego, co do podziękowania naczelnym władzom towarzystwa, a przedewszystkiem mandatarjuszom guberni kaliskiej za tak pożyteczną działalność przy przeprowadzaniu konwersji listów zastawnych, skasowania możnika, kodyfikacji ustawy i instrukcji wyborczej. Następnie radca dyrekcji głównej towarzystwa, p. Władysław Kowalskiego odczytał wnioski stowarzyszonych z gubernji kaliskiej, złożone na zebraniu ogólnem w r. 1892, oraz odpowiedź na takowe dyrekcji głównej. Nakoniec przystąpiono do dopełnienia wyborów do władz towarzystwa. Wyborców było 99.

Z urny wyborczej wyszli:

Na radcę komitetu p. Wyganowski Tadeusz

gł. 89; na radcę dyrekcji głównej wybrano

p. Kowalskiego Władysława wł. dóbr

Posada, gł. 89; na radców dyrekcji szczegółowej

pp.: d-ra Henryka Chrzanowskiego

gł. 82, Józefa Kożuchowskiego gł. 62, Jana

Stępowskiego gł. 62 i Radońskiego Feliksa

gł. 73, na zastępcę radcy komitetu

p. Józefa Łubieńskiego gł. 72, na zastępcę

radcy dyrekcji głównej Edmunda Kurnatowskiego

gł. 29; na 2-ch zastępców radców

dyrekcji szczegółowej pp.: Marjana Wołowskiego

gł. 28 i Murzynowskiego Stanisława

gł. 26; na prezesa przyszłych wyborów

p. Gałczyńskiego Antoniego gł. 51; na zastępcę

prezesa wyborów p. Chrzanowskiego

Mieczysława gł. 21.

Poczem Prezes p. Taczanowski, zamknął

ogólne zebranie.

Gazeta Kaliska nr 29 II 1894

Gazeta Kaliska nr. 26 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr. 26 rok II 1894

Dnia 13 b. m. w gmachu kaliskiej dyrekcji szczegółowej, odbędą się wybory do władz towarzystwa. Wybory odbywają się co dwa lata. OJ roku 1890-go obowiązuje przy wyborach nowa instrukcja tymczasowa wydana przez dyrekcję główną w rozwinięciu art. 12 — 27 Ustawy, którą jako nie wszystkim wyborcom znajomą, postaramy się streścić w krótkości. W zebraniu

wyborczem mogą przyjmować wszyscy stowarzyszeni zapisani na liście wyborczej-

W Kaliszu, dorocznym zwyczajem akt wyborów rozpoczyna się nabożeństwem w kościele Ś-go Mikołaja o godzinie 9-ej z rana, poczem wyborcy w stroju odpowiednim ich stanowi (prezydjum w mundurach, § 23) udadzą się do wielkiej sali sesjonalnej w gmachu dyrekcji szczegółowej położonej. Tu o godzinie 10-ej JW. Naczelnik guberni lub Jego zastępca otworzy wybory i zarazem odbierze przysięgę od prezydującego zastępcy prezesa p. Gustawa Taczanowskiego, właściciela dóbr Ruda, gdyż prezes p. Witold Kurnatowski wskutek nieszczęśliwego . wypadku zmuszony został zrzec się ofiarowanego mu przed dwoma laty mandatu.

Po wykonaniu przysięgi, prezydujący w treściwem przemówieniu wskaże stowarzyszonym

na doniosłość wyborów, oraz zwróci uwagę na konieczność ścisłego zastosowania się do ustawy towarzystwa (§ 9). Następnie uformowanem zostanie biuro wyborcze; w tym celu prezes powoła dwóch stowarzyszonych na asesorów, a ci trzej panowie dobiorą sobie sekretarza do prowadzenia protokułu. Poczem jeden z aserorów odczyta odpowiednie artykuły ustawy, oraz instrukcji wyborczej w myśl par. 9 tejże instrukcji. Gdy w ten sposób formalności ukonsystuowania biura wyborczego dopełnione zostaną, prezes dyrekcji szczegółowej (p. Wyganowski) wręczy prezesowi wyborów sprawozdanie dyrekcji szczegółowej za dwa lata ubiegłe, książki rachunkowe, oraz listy głosujących i wybieralnych stowarzyszonych wraz z arkuszami przez obecnych własnoręcznie podpisanemi, z dopełnienia czego sporządzonym zostanie krótki protokuł, oraz rozdane zostaną książeczki wyborcze (par. 12). Z kolei prezes zaprosi trzech stowarzyszonych do sprawdzenia sprawozdania, oraz książek złożonych przez dyrekcję główną. Gdyby który z radców komitetu lub dyrekcji głównej z upoważnienia swej władzy miał co do odczytania (odpowiedzi na wnioski stowarzyszonych z poprzedniego zebrania), prezes w tem miejscu udzieli mu głosu

(par .12). Po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności prezes objaśni:

a) że wybory dokonywane będą w następującym

porządku: , .

1) Na radcę komitetu w miejsce ustępującego p. Tadeusza Wyganowskiego, właściciela dóbr Zbylczyce, 2) na radcę dyrekcji głównej w miejsce ustępującego p, Władysława Kowalskiego, właściciela dóbr Posada 3) na 4-ch radców dyrekcji szczegółowej w miejsce ustępujących pp. Antoniego Gałczyńskiego, wł. dóbr Franki, Kożuchowskiego Józefa, wł. dóbr Brudzyń, Stępowskiego Jana, wł. dóbr Srebrna i Radońskiego Feliksa, wł. dóbr Kobierzycko;

4) na zastępcę radcy komitetu, 5) na zastępcę radcy dyrekcji głównej, 6) na dwóch zastępców radców dyrekcji szczegółowej, w końcu 7) na prezesa przyszłych wyborów i 8) na jego zastępcę. Wogóle wybranych będzie do władz towarzystwa 12-tu stowarzyszonych;

b) że powołani na radców, urzędować będę, lat 4, na zastępców zaś dwa lata; i

 c) że wychodzący z urzędowania, o ile na liście wybieralnych znajdują się, mogą być ponownie wybrani, przyczem przed każdym wyborem prezes objaśni, na jaki urząd następuje głosowanie i na jakiego koloru kartce głosy podawane być winny. Przed samem rozpoczęciem głosowania prezes wezwie wszystkich niestowarzyszonych, oprócz osób z urzędu przeznaczonych do znajdowania się na wyborach, aby z sali zebrań ustąpili. Każdy stowarzyszony wywołany przez jednego z asesorów, obowiązany wręczyć kartkę wyborczą osobiście, gdyż za drugiego kartki składać niemożna (§ 16). Gdyby po obliczeniu kartek, okazała się liczba takowych większą od liczby stowarzyszonych- obecnych, kartki nadliczbowe losem prezesa wyjęte, nie będą brane w rachubę. Po obliczeniu głosów, prezes, mającego największą liczbę głosów, jako wybranego, ogłosi. Przy równej liczbie, los rozstrzyga wybór. Przerwa podczas wyborów może mieć miejsce tylko . z decyzji prezesa i towarzystwa po ukończeniu oddzielnego wyboru i ogłoszeniu rezultatu takowego (§ 8). Po dokonaniu wyborów, prezes wezwie stowarzyszonych, którzy sprawdzili sprawozdanie

i książki rachunkowe, aby przedstawili swoje w tej mierze spostrzeżenia i wnioski, poczem wezwie obecnych do potwierdzenia sprawozdania. Wnioski, do przedstawienia których stowarzyszonych upoważnia art. 27 Ustawy, mogą być składane przez cały ciąg

wyborów. Wnioski te wraz z protokułem zebrania przesłane zostaną dyrekcji głównej przez prezesa. Prezes obowiązany jest przestrzegać porządek, spokojność i zgodę, mocen on jest w razie potrzeby rozwiązać zgromadzenie, o czem zawiadomić winien JW. Naczelnika gubernji i dyrekcję główną

(§ 22).

Po ukończeniu wszystkich czynności, prezes zamknie zebranie, które podług paragrafu 15 instrukcji, dłużej nad dni trzy trwać nie powinno. Oprócz wyżej wymienionych radców ustępujących pozostają w urzędowaniu pp.: radca komitetu Aleksander Kłobukowski, właściciel dóbr Ośmiecin, radca dyrekcji głównej Władysław Łebkowski, wł. Dóbr Pęcłowice, radcowie dyrekcji szczegółowej Wyganowski Zygmunt, wł. dóbr Warszówka (zastępca prezesa dyrekcji szczegółowej), Kosiński Antoni, wł. dóbr Nowa-wieś, oraz Wardęski Władysław, wł. dóbr Dalików. Wszystkich stowarzyszonych mających prawo głosu, lista obejmuje 673, wybieralnych

460.

Szczegółowe sprawozdanie z odbytych wyborów, podamy w następnych numerach

Gazeta Kaliska nr 28 rok II 1894

Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 32 rok II 1894
Gazeta kaliska nr 34 rok II 1894
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *