Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę. [1830 – 1835]

Poniżej prezentuję w niezmienionym brzmieniu ogłoszenie, jakie ukazało się w drukowanym po polsku Tygodniku Petersburskim w roku 1835 począwszy od numeru 58 z dnia 30 lipca / 11 sierpnia (na końcu opracowania podaję zestawienie numerów TP i odpowiadających im pozycji listy). Zwracam uwagę, że lista nie do końca jest alfabetyczna, występują błędy w numeracji na liście, a brzmienie wielu nazwisk zostało zniekształcone, bowiem, jak można się domyślać, były one zapisywane fonetycznie przez carskich urzędników cyrylicą, a następnie przepisywane dla potrzeb ogłoszenia polskimi literami. Dlatego, poszukując konkretnych nazwisk, należy uwględnić specyfikę jezyka rosyjskiego (jak na przykład zamianę “o” na “a” czy “ie” zamioast “io”) i transkrypcję (np. “u” albo “o” zamiast “ó”). Nazwisk należy szukać we wszelkich możliwych formach brzmienia. W miejscach, gdzie w gazecie słabo odbita czcionka nie pozwalała na jednoznaczne odczytanie nazwiska, dodawałem w nawiasach kwadratowych wszelkie, moim zdaniem, możliwe warianty. Wspomniany Tygodnik jest do przeczytania w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego (http://ebuw.uw.edu.pl)

Opracował: Piotr Jerzy Piotrowski, Wieluń, 25 sierpnia 2012 r.

—————–

W imieniu najjaśniejszego

MIKOŁAJA Igo

Cesarza Wszech Rossyj

Króla Polskiego

etc. etc. etc.

Rada administracyjna Królewstwa.

Spełniając wolę Najwyższą Jego Cesarsko Królewskiej Mości, w odezwie Pomocnika ministra Sekretarza Stanu z dnia 30 Maja (11 Czerwca) 1832 r. No. 671 objawioną, w następstwie postanowienia swego z daty 28 Września (10 Października) r. z. N. 15,601, wedle którego konfiskata majątków Osób przez manifest z dnia 20 Października (1 Listopada) 1831 r. z pod dobrodziejstwa amnestyi wyłączonych i za granicę zbiegłych, wyrzeczoną została; na przełożenie Kommisyi Rządowej Przychodów i Skarbu, postanowiła co następuje: Art. 1. Osoby załączającą się listą imienną objęte, które z najłaskawszej amnestyi nie korzystały i za granicę wyszły, ulegają karze konfiskaty majątków ich wszelkich, bądź już zasekwestrowanych, bądź następnie jeszcze wykryć się mogących, a to wedle prawideł postanowieniem, z dnia 2/14 Kwietnia roku bieżącego wskazanych. Art. 2. Tytuł własności dóbr nieruchomych, tudzież kapitałów i praw hypotekowanych, należących do osób w artykule poprzednim wymienionych, winny być, na mocy niniejszego postanowienia, w właściwych księgach wieczystych na imię Skarbu Publicznego przepisane. Art. 3. Wykonanie niniejszego postanowienia, które przez pisma publiczne ma być ogłoszone, Kommisyi Rządowej przychodów i Skarbu, w czem do której należy, poleca. Działo się w Warszawie na posiedzeniu Rady Admi nistracyjnej dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1835 roku. (podpisano) Namiestnik, Jenerał Feldmarszałek, xiążę Warszawski. Dyrektor Główny Prezydujący w Kommisyi Rządowej przychodów i Skarbu (podpisano) Fuhrmann. Sekretarz Stanu, (podpis.) J. Tymowski. Zgodno z oryginałem: Sekretarz Stanu, J. Tymowski. No. 25,406. ————–

?1. Adamowicz Franciszek Akademik
2. Arkiewicz Antoni żołnierz
3. Ancina Ildefons Akademik
4. Ambroszewski Józef ditto
5. Aliszkiewicz Kazimierz podoficer
6. Alexandrowicz Adam żołnierz
7. Ambroczyński Stanisław gimnazista
8. Andrzejczak Maciej żołnierz
9. Awojda były wojskowy
10. Alexandrowicz Szymon żołnierz
11. Arciszewski Ignacy podoficer
12. Adamowicz Jan Kapitan
13. Adamowicz Kazimierz Porucznik
14. Alexandrowicz Józef ditto
15. Alexandrowicz Stefan żołnierz
16. Alfons Władysław vel Kazimierz konduktor z kwatermistrzostwa
17. Alciato Jan Porucznik
18. Ancillon Alexander Sztab-lekarz
19. Antes Alexy Podporucznik
20. Ancykowski Kazimierz Porucznik
21. Arndtt Karol Podporucznik
22. Arnold Pius ditto
23. Artecki Kajetan ditto
24. Bednarczyk Emil ditto
25. Boguchwalski Wincenty żołnierz
26. Bochyński Jan Porucznik
27. Bronikowski Jan Porucznik
28. Bagiński Wawrzeniec Podporucznik
29. Bamblewski Xawery ditto
30. Bezart Hieronim ditto
31. Bobrowski Antoni ditto 
32. Bogucki Ignacy Pułkownik
33. Boguś Tomasz żołnierz
34. Burski Saturnin podofficer
35. Bernatowicz Władysław podofficer
36. Bieliński Ignacy Strażnik pograniczny
37. Bieńkowski Jan żołnierz
38. Bielak Roman ditto
39. Bachaneńko Piotr ditto
40. Bielak Anloni krawiec
41. Bienlewski [Bientewski?] Rochus żołnierz
42. Bocbdanowiez Michał Akademik
43. Bodrowski Grzegorz ditto
44. Bonaszewski Felix ditto
45. Błędowski Marcin ditto
46. Bukowiecki Marcelli ditto
47. Balanis Stanisław żołnierz
48. Bychaszyński Ignacy ditto
49. Bochanowski Michał ditto
50. Bloch Jakob ditto
51. Bielski Piotr Akademik
52. Bułwic Franciszek żołnierz
53. Biergiel Konstanty gimnazista
54. Bokojemski August ditto
55. Budrewicz Jan obywatel
56. Bogucki Michał żołnierz
57. Bobrowski Jan gimnazista
58. Boczewski Michał żołnierz
59. Boracki Jan urzędnik
60. Brazewicz Karol student
61. Bajerkiewicz Laurenty był przy szkole podchorążych
62. Brunow. S. Porucznik
63. Ber S. ditto
64. Bielewicz A. ditto
65. Barchanowski ditto
66. Benysz ditto
67. Bukowski W. Kapitan
68. Bartkowski ditto
69. Borzęcki Józef Podpułkownik
70. Biegański Porucznik
71. Bułachin ditto
72. Biegaziński ditto
73. Banczakiewicz Kapitan
74. Babski Porucznik
75. Bielecki F. Porucznik
76. Breański Podpułkownik
77. Bonade Sztab-lekarz
78. Babski L. Porucznik
79. Bubliński Major
80. Bolickowski Porucznik
81. Bogiński J. ditto
82. Breza M. ditto
83. Borodzik T. ditto
84. Breza T. ditto
85. Brochowski W. ditto
86. Błażewski L. ditto
87. Bizadecki Michał podoficer
88. Bentkowski podoficer
89. Boguchwalski Wicenty żołnierz
90. Boski Józef Podporucznik
91. Borzewski Kalixt Podporucznik
92. Bronicki Józef z wojska austryackicgo
93. Bukowski Stanisław były wojskowy
94. Barzykowski Antoni były oficer
95. Borowski Ignacy niewiadomy
96. Bukowski Jacenty ditto 
97. Borowski Franciszek ditto 
98. Borzymowski Antoni ditto
99. Bukowiecki Edward były wojskowy
100. Broniewski Józef były Kapitan
101. Bystrzanowski Ludwik były wojskowy
102. Bagiński Stanisław duto
103. Bitkowski Paweł podoficer
104. Brzozowski Liberyusz niewiadomy
105. Brawacki Jan Sztab-Doktor
106. Brakoniecki Kazimierz niewiadomy
107. Brodacki Józef ditto
108. Błoński Sylwester ditto
109. Bieliński Kazimierz ditto
110. Buczacki Albrecht ditto
111. Bentkowski Alfred syn Professora byłego Uniwersytetu Warszawskiego
112. Boski Xawery obywatel
113. Brzeziński Emiliusz Dunin podoficer
114. Bobrowski Wincenty były wojskowy
115. Błażejewicz Agaton ditto
116. Boski Ludwik ditto
117. Bydłowski Andrzej ditto
118. Bolechowski Karol ditto
119. Bakałowicz Stefan obywatel
120. Bulski vel Buleski Dominik były Major
121. Bagiński Telesfor Kapitan
122. Balewicz vel Basiewicz Józef felczer później Porucznik
123. Baranowski Józef Wachm. później Podp.
124. Barendt vel Parent Ludwik Sztab-Doktor
125. Bartkowski Jan Podporucznik
126. Bartwański Tomasz Porucznik
127. Baruczyński Seweryn Lekarz
128. Barcikowski Antoni obyw. później Kapitan
129. Barcikowski Michał Podporucznik.
130. Baem Jan ditto
131. Baczewski Krysztof żołnierz
132. Baczyński Adalbert podoficer
133. Bezler Kazimierz Podporucznik
134. Belecki vel Bielawski Józef podoficer
135. Ballanżer Edward Doktor
136. Bclleman Jan Kapitan
137. Bennig Edward urzędnik z Mennicy
138. Bentkowski vel Bondkowski Józef Podporucznik 
139. Bergowicz Józef dymmisyon. Kapitan
140. Bergowicz Leon Major
141. Berendt Ludwik urzędnik cywilny później Podporucznik
142. Bertoldi Karol Podporucznik 
143. Berud Jan ditto
144. Betko Jan ditto
145. Bieszczyński Józef ditto
146. Bidłowski Jan Porucznik
147. Bdlewicz Franciszek dymis. Porucznik
148. Bisinger Franciszek Doktor medycyny
149. Bitner Rudolf podoficer
150. Bitterlich Mikołaj Podporucznik
151. Biaczyński vel Bieczyński Albert podoficer
152. Blanszard August Porucznik
153. Blasiewicz Agafon Podporucznik
154. Błaczejewski Józef ditto
155. Błedowski Ferdynand vel Fryderyk podoficer
156. Bleczyński Teofil podoficer
157. Błociszewski Stanisław obywatel, później Podporucznik
158. Blumenhoff Józef Podporucznik
159. Bniński Adolf obyw. później Porucznik
160. Bobrowski Ignacy Podporucznik
161. Bobrowski Ignacy ditto
162. Bogdanowicz Wincenty urzędnik z kommisyi Wdztwa Mazowieckiego
163. Bochdanowicz Józef vel Jan Porucznik
164. Bochdański Kajetan ditto
165. Bogusławski Marcin Podporucznik
166. Bonaczyński Albert ditto
167. Borakowski vel Gajewski Antoni Albert podoficer
168. Borzęcki Jan podoficer
169. Borykowski Hieronim Rotm. Legii Woł.
170. Borkacki Jakób Podporucznik
171. Borkowski Walenty podoficer
172. Borkowski Jerzy xiądz
173. Borowicz Julian Podporucznik
174. Borowski Wincenty ditto 
175. Borowski Józef ditto
176. Bojewik vel Pojewik Samuel wachmistrz
177. Boczykowski vel Borzychowski żołnierz później Podporucznik
178. Boczkowski Ignacy podoficer
179. Bojankiewicz Józef Podporucznik
180. Bojanówski Hipolit chorąży
181. Brandel Stanisław podoficer
182. Braunek Floryan dymissyonowany Porucznik z wojska pruskiego
183. Brzedziecki Władysław Podporucznik
184. Brzezowski Ignacy akademik
185. Brzeczyński Leon Podporucznik
186. Brzeński Faustyn ditto
187. Brzeński Maxymilian ditto
188. Broniewicz Władysław Porucznik
189. Brudczewski Leopold ditto
190. Bryliński Teodor Podporucznik
191. Bujno Michał ditto
192. Bukaj Romuald podchorąży
193. Butkiewicz Wincenty Porucznik
194. Buczalski Albert ditto
195. Buchowski Antoni ditto
196. Bychowski Konstanty ditto
197. Brauer Wincenty niewiadomy
198. Brunk Xawery Podporucznik
199. Babiański Michał Porucznik
200. Benicki Kazimierz ditto
201. Chełmicki Wincenty Poseł Ptu Prasn.
202. Czarnorucki Dominik Porucznik
203. Czarnecki Stefan ditto
204. Czarlewski Leon ditto
205. Czeremowski Dominik ditto
206. Chmieliński Paweł ditto
207. Cygański Marcelli ditto
208. Czarnecki Alexander ditto
209. Chłudziński Antoni Student
210. Czacki Jan feldfebel
211. Cychewicz Maciej podoficer
212. Czerwiński Siemień student
213. Cizielski Adam obywatel
214. Chrzęcieniewski Antoni mieszczanin
215. Czarnecki Franciszek Akademik
216. Chmieliński Tomasz ditto
217. Ciołkowski Kazimierz Akademik
218. Chojnacki Stanisław Akademik
219. Czenrański Jakób żołnierz
220. Czerski Józef student
221. Chaniewski Tomasz gimnazista
222. Czajkowski Franciszek żołnierz
223. Charkowski Anastazy gimnazista
224. Chronowski Wincenty żołnierz
225. Czałuka Wincenty podoficer
226. Cybulski J. Porucznik
227. Chełmański Kapitan
228. Chmieliński T. Porucznik
229. Cieślicki A. ditto
230. Czapliński A. Chirurg
231. Chrzanowski Kapitan
232. Choborski Porucznik
233. Chrzanowski ditto
234. Cybulski Józef niewiadomy
235. Chełmicki Józef były wojskowy
236. Chamski Tadeusz ditto
237. Czarnomski Roman ditto
238. Chmielewski Józef ditto
239. Czarnecki vel Niewiadomski Józef b. woj.
240. Czarnecki Hieronim były wojskowy
241. Czeszolt Cezary Podporucznik
242. Czernicki Maxymilian były wojskowy
243. Cielecki Antoni ditto
244. Cyryny Ignacy ditto
245. Czapski Józef Napoleon niewiadomy
246. Charzyński Jan były wojskowy
247. Czernik Jan ditto
248. Chotiński Antoni Bazylianin
249. Cieszkowski Józef niewiadomy
250. Chadczyński Juliusz podoficer
251. Chełmski Stanisław ditto
252. Chilchen Floryan weterynarz
253. Chobcziński Karol Podporucznik
254. Chociewicz Jan ditto
255. Chociewicz Kazimiarz ditto
256. Chrzanowski Adam ditto
257. Chrzącz Mikołaj Doktor
258. Chrostowski Napoleon podporucznik
259. Chuchrowski Franciszek ditto
260. Chiliński Jan ditto
261. Cielecki Antoni ditto
262. Celiński Paweł Porucznik
263. Cembrowicz Apolinary Podporucznik
264. Ciświcki Felix Porucznik
265. Cichowski Józef Podporucznik
266. Cieciszewski Karol wachmistrz
267. Czarnecki Alexander Podporucznik
268. Czarnecki Antoni ditto
269. Czernowski Franciszek ditto
270. Czekierski Józef ditto
271. Czerwiński Antoni urzęd. później Podpor.
272. Czerwiński Fulgienty Podporucznik
273. Czajkowski Jan Podporucznik
274. Cybulski Jakób obywatel później Kapitan
275. Czaplicki Felix niewiadomy
276. Dembiński Henryk były Jenerał
277. Dłuski Memerty były wojskowy
278. Dobrowolski Bruno Kapitan
279. Dunin Jan Porucznik
280. Darowski Bolesław Podporucznik
281. Dunowski Józef ditto
282. Dambrowski Jan Porucznik
283. Dembkowski Onufry Podoficer
284. Deskliniewicz Jan student
285. Dabrowski Piotr Kupiec
286. Daniecki Stanisław podoficer
287. Dybalski Maciej żołnierz
288. Dembek Józef podoficer
289. Dramiński Karol Akademik
290. Dutkowski Jan ditto
291. Dumarecki Jan gimnazista
292. Drozdowski Stanisław gimnazista
293. Dobrzyński Jan żołnierz
295. Drojewski Alexy ditto
296. Dobrzelewski Leon gimnazista
297. Dębowski Bonawentura żołnierz
298. Drawgołowicz Jan gimnazista
299. Dziadkiewicz Antoni Chirurg
300. Dąbrowski Piotr pisarz
301. Dygoń Józef żołnierz
302. Dzienkanowski Wojciech żołnierz
303. Dawbor Stanisław Akademik
304. Dembiński Ignacy wachmistrz
305. Dobrowski Stanisław żołnierz
306. Dabrowa Leopold Akademik
307. Dytrych Pułkownik
308. Dembiński Porucznik
309. Dmochowski W. ditto
310. Dunin dittó
311. Drozdowski J. ditto
312. Demkiewicz ditto
313. Drzewiecki Felix Major
314. Doboczyński Porucznik
315. Dzmukowski ditto
316. Danielski ditto
317. Drzelnicki Kapitan
318. Drewnowski Porucznik
319. Dzierżawski pitto
320. Dmochowski W. ditto
321. Dłuski xiądz
322. Drewnowski T. Porucznik
323. Dembowski Floryan ditto
324. Dziewicki Porucznik
325. Dąbkowski były Oficer
326. Dziubiński Karol niewiadomy
327. Dombrowski Teodor Podporucz.
328. Dolina vel Doliwa Adolf były wojskowy
329. Dzwonkowski Franciszek Akademik
330. Doboszyński Julian wojskowy rewolucyjny
331. Doboszyński Felicyan ditto
332. Dąbski Eugen. Akademik
333. Dobrosielski Ludwik były wojskowy
334. Dobrosielski Klemens ditto
335. Dąbrowski Alojzy Akademik
336. Drzewowski Stanisław były wojskowy
337. Dembowski Floryan ditto
338. Dąbkowski Józef ditto
339. Dębowski Stefan syn obywatelski
340. Duchowski Daniel były wojskowy
341. Dobrowski Józef ditto
342. Danilewicz Józef ditto
343. Dietrich Maciej Tadeusz ditto
344. Dembiński Napoleon diito
345. Działyński Hrabia Tytus Porucznik
346. Dolanowski Kajetan niewiadomy
347. Dolanowski Wincenty ditto
348. Dabrowski Andrzej były pisarz Warszawskiego Ordynanshausu później Podporucznik
349. Dabrowski Michał podoficer
350. Dabrowski Tomasz ditto
351. Dynielowski Józef Kapitan
352. Dańkowski Franciszek Podporucznik
353. Daram Albert ditto
354. Daszkowski Pafnucy Chorąży z pułku gwardyi huzarów grodzieńskich
355. Debicki Izydor Podporucznik
356. Dembiński Izydor ditto
357. Dembiński Józef ditto
358. Dembicki Józef ditto
359. Dembowski Henryk ditto
360. Dombrowski Ignacy ditto
361. Deryng Leopold obywatel póź. Podporucznik
362. Dziewicki Seweryn Podporucznik
363. Dziedzicki Jan Walenty Podchorąży z pułku grenadyerów litewskich
364. Dzierzkowski Ignacy Podporucznik
365. Dziankowski Romuald podoficer
366. Dyhowski Alexander uczeń
367. Dyttenborn Michał Podpułkownik
368. Dobiński Józef ditto
369. Dobrzylewski Kwiryn podoficer
370. Dobrowski Paweł xiądz
371. Dobrogojski Ernest Anastazy Podporucznik
372. Dobrski Maxymilian podoficer
373. Dowkond Adolf Podporucznik
374. Dolobowski vel Zabiełło Norbert Podporucznik
375. Domaczewski Alexander ditto
376. Doroszko Ignacy Lekarz
377. Drachomirski Jakób Podporucznik
378. Drzewiecki Konstanty obyw. późn. Podporucznik
379. Drogojewski Felix dymmis. Podporucznik
380. Drozdowski Piotr Porucznik
381. Drozdowski Józef kadet z korpusu Kadetów w Kaliszu
382. Duleba Alexander Porucznik
383. Dunin Antoni Podporucznik
384. Duchowski Daniel ditto
385. Dytz Andrzej podoficer
386. Diukoz Eustachy Porucznik
387. Durand Gotfryd Sztab-lekarz
388. Diumark vel Diumars Ferdynand Oficer wojsk francuskich
389. Diwa Ludwik niewiadomy
390. Domański Xawery ditto
391. Dragon Innocenty Oficer
392. Drozdowski Wincenty Podporucznik
393. Dwiankowski Wincenty niewiadomy
394. Duński Edward ditto
395. Ejgert Lucyan Akademik
396. Elszlita Franciszek gimnazista
398. Eliaszowicz Dawid były wojskowy
398. Eliaszowicz Ludwik były wojskowy
399. Eliaszowicz Maxymiljan ditto
400. Eliaszowicz Franciszek ditto
401. Ewers Henryk Lekarz
402. Eyzenberg Ferdynand podoficer
403. Eteko Stanisław ditto
404. Fijałkowski Wincenty Podporucznik
405. Fielmicki Jan ditto
406. Funk Karol żołnierz
408. Faleni Andrzej Akademik
409. Fontanna Ignacy ditto
410. Frankowski Felix podoficer
411. Filipowski Jakób żołnierz
412. Filipowicz Antoni gimnazista
413. Fijałkowski Jakób żołnierz
414. Filipowski D. Porucznik
415. Filipowicz J. z Intendentury
416. Foss J. ditto
417. Frydrych D. Chirurg
418. Fontanna Makary były wojskowy
419. Floryanowicz obywatel
420. Fijałkowski Sztabs-lekarz
421. Frölich Antoni obywatel
422. Fręzak Maciej podoficer
423. Freymann Piotr żołnierz
424. Faleński Emil podoficer
425. Falkierski Józef Podporucznik
426. Falkowski Antoni ditto
427. Filipowicz Michał podoficer
428. Flejszerowski Xawery ditto
429. Frycz Karol ditto
430. Freze Stanisław ditto
431. Fergüss Edward niewiadomy
432. Garczyński Wincenty Major
433. Gutmann Leon Porucznik
433. Grabiański Leon Podporucznik
435. Górski Władysław Podporucznik
436. Gieraziński Ignacy Kapitan
437. Głogowski Zygmunt ditto
439. Gaczyński Józef ditto
440. Grambieźyński Józef Akademik
441. Grabowski Wojciech podoficer
442. Gejzler Franciszek gimnazista
443. Gasowski Adam Akademik
444. Gaza Maciej ditto
445. Gieratowicz Józef żołnierz
446. Gołub Andrzej student
447. Grochulski Antoni Akademik
448. Gumiński Franciszek ditto
449. Głodziejski Hipolit ditto
450. Grochowski Stanisław ditto
451. Gołczewski Wasili żołnierz
452. Gorczyński Teofil ditto
453. Gimza Stanisław podoficer
454. Gorajski Albert żołnierz
455. Gołębiowski Andrzej ditto
456. Gorczyński Hieronim ditto
457. Górski Jan Aptekarz
458. Gurajski Idzi żołnierz
459. Gibczyński Antoni ditto
460. Gołąbiewski Adolf gimnazista
461. Gładowski Piotr ditto
462. Gaszler Franciszek ditto
463. Grążyński Ignacy Akademik
464. Gutcejt Maxymilian student
465. Grzybowski Ignacy ditto
466. Gellmaim Marcelli był przy rodzicach
467. Goławski Józef żołnierz
468. Gotow F. Porucznik
469. Gadomski L. Kapitan
470. Górski F. Porucznik
471. Ginawatowski N. dent.
472. Gutawa Chirurg
473. Górski J. Porucznik
474. Górski T. ditto
475. Grynfeld K. Chirurg
476. Grynzow Kapitan
477. Gronbicki W. Porucznik
478. Grydenraych Chirurg
479. Giedrojć niewiadomy
480. Grotus Eustachy obywatel
481. Gawrolenko Maxym szeregowy
482. Godlewski Paweł były wojskowy
483. Godlewski Jakób ditto
484. Goczałkowski Franciszek ditto
485. Gewartowski Wawrzeniec ditto
486. Gewartowski Mikołaj ditto
487. Grzebiński Antoni żołnierz
488. Grzymała Wojciech obywatel
489. Grządkowski Marcin były wojskowy
490. Gotkowski Wincenty ditto
491. Grabiński Wiktor ditto
492. Grzegorzewski Stanisław ditto
493. Gnorowski Stanisław były oficer
494. Gorodziński Antoni Podporucznik
495. Gleynich Józef student
496. Gleynich Jan piwowar
497. Gleynich Baltazar żołnierz
498. Górski Wincenty Podporucznik
499. Gleynich Ludwik uczeń
500. Grąbczewski Ludwik były Oficer
501. Grabiński Napoleon dtlto
502. Gwinczewski Karol ditto
504. Gliński Jan niewiadomy
505. Gorecki Antoni były wojskowy
506. Golewski Henryk ditto
507. Gałęzowski Seweryn Adjuuk Chirurgii byłego Uniwersytetu Wileńskiego
508. Grabowski Ignacy xiądz
509. Głowacki Paweł niewiadomy
510. Gliński Antoni Porucznik
512. Garczyński Salezy xiądz
513. Garczyński Seweryn uczeń
514. Garczyński Stefan Podpułkownik
515. Garczyński Franciszek podoficer
516. de Gastel Aloizy obywatel
517. Gembiński Julian xiądz
518. Gierycz Edward podoficer
519. Gzowski Franciszek Podporucznik
520. Glinka Stanisław obywatel
521. Gliwiecki Wincenty Podporucznik
522. Gliński Maxymilian ditto
523. Głuchowski Norbert podoficer
524. Gnatowski Stanisław Podporucznik
525. Govi de Vifie Jan Doktor
526. Godlewski Stanisław Akademik
527. Gozimirski Stanisław Podporucznik
528. Gozlinowski [Gozlmowski?] Józef Oficer prusk. landw.
529. Gozłowski Karol Podporucznik
530. Gołdowski vel Kołdowski Jan podoficer
531. Goliszewski Franciszek Podporucznik
532. Gołowski Felix Porucznik
533. Gomoliński Norbert Kapitan
534. Gomuczyński Józef Podporucz.
535. Góra Kazimierz Doktor
536. Gorzy Abel były Porucz. wojsk. francuz.
537. Gorsecki Juliusz Porucznik
538. Górski Karol podoficer
539. Gosierowski Andrzej Podporucz
540. Gołkowski Jan ditto
541. Goszczyński Michał podoficer
542. Grabiński Tomasz ditto
543. Grabowiecki Alexander obywatel, później Podporucznik
545. Grabowski Jan Podporucz.
546. Grabowski Seweryn Lekarz
547. Grabowski Emil. Podporucz.
548. Grabowski Antoni Chorąży
549. Grabowski Baron Emil. Podporucz.
550. Grzywacki Józef podoficer
551. Grzymkowski Józef Podporucz.
552. Grynberg Karol były podoficer
553. Grodzicki Korneli dymissyon. Major
554. Gromczewski Franciszek podoficer
555. Grotowski Tomasz Kapitan
556. Grudziński Felix Poruczn.
557. Gruszczyński Felix podoficer
558. Gruszewski Jarosław Podporucz
559. Guzowski Andrzej ditto
560. Guzowski Franciszek ditto
561. Gumowski Konstanty Kapitan
562. Gustaw Franciszek Podporucz
563. Gustajniewicz Franciszek ditto
564. Guszkowski Izydor Kapitan
565. Gawerski Andrzej Porucznik
566. Gawroński Stanisław Podporucznik
567. Gajewski Antoni Lekarz
568. Gajewski Apolinary Podporucznik
569. Guison Alexander uczeń
570. Gostkowski Ludwik były wojskowy
571. Gregorowicz Andrzej ditto
572. Horoch Leon Porucznik
573. Hoffmann Stanisław ditto
574. Horodyński Xawery Podporucznik
575. Huber Floryan Akademik
576. Hawryłkiewicz Andrzej student
577. Hik Aikadyusz Akademik
578. Harakoń Franciszek ditto
579. Her Józef żołnierz
580. Hatner Ludwik student
581. Hawryk Andrzej podoficer
583. Hoffmann T. Porucznik
583. Hermanowicz Chirurg
584. Hryngoff Kapitan
585. Haczyński Porucznik
586. Horoch Tytus niewiadomy
587. Helmann T. Porucznik
588. Horain Tadeusz obywatel
589. Horażn Michał ditto
590. Hiczewski Antoni obywatel
591. Hewski P. Porucznik
592. Hryngoff J. ditto
593. Hancerowicz Dominik podoficer
594. Horbaszewski Wojciech były Wojskowy
595. Horoch Erazm ditto
596. Horoch Felix ditto
597. Hryniewicz Antoni ditto
598. Hassmann Felix student
599. Hauke Teodor uczeń b. szkoły Aplikac.
600. Herasiński Łukasz mieszkaniec Warszawy
601. Haides Józef Podporucznik
602. Haylborn Wilhelm Kapitan
603. Helecki Jan dymmisyon. Podchorąży
604. Halua August były Podpułkownik
605. Halski Alexander Podporucznik
606. Hanemann Wilhelm ditto
607. Haryński Teofil podoficer
608. Hermann Wiktor Podporucznik
609. Hermann Bededykt ditto
610. Hernisz Stanisław ditto
611. Herret Antoni ditto
612. Hoppe Jan Podchorąży
613. Horrein Wincenty Podporucznik
613. Hulewicz Romuald ditto
615. Huppe Ludwik dymmissyon. Porucznik
616. Hurynowicz Stanisław Podporucznik
617. Henderson Henryk niewiadomy
618. Hołdowski niewiadomy
619. Iwanicki Kapitan
620. Jabłoński Adam Podporucznik.
621. Jabłoński Izydor Podpułkownik
622. Janicki Franciszek Porucznik
623. Jabłoński Leon Kapitan
624. Jodłowski Józef Porucznik
625. Jadłowski Franciszek Porucznik
626. Jezierski Antoni Podporucznik
627. Jankowski Apolinary Kapitan
628. Jurazyc Alexander Podporucznik
629. Jasiński Roman ditto
630. Jasiński Teodor ditto
631. Jagmin Franciszek ditto
632. Jakiewicz Karol Kapitan
633. Jędrzejewski Tomasz Akademik
634. Janorzewski Andrzej Buchalter
635. Jazdowski Jan student
636. Jackiewicz Stanisław Akademik
637. Jankowski Apolinary Kapitan
628. Jurazyc Alexander Podporucznik
629. Jasiński Roman ditto
630. Jasiński Teodor ditto
631. Jagmin Franciszek ditto
632. Jakiewicz Karol Kapitan
633. Jędrzejewski Tomasz Akademik
634. Janorzewski Andrzej Buchalter
635. Jazdowski Jan student
636. Jackiewicz Stanisław Akademik
637. Janutowicz Lucyan ditto
638. Jasintowicz Maciej student
639. Juchniewicz Wincenty ditto
640. Igrasiewicz Maxymilian żołnierz
641. Jurcewicz Szymon ditto
642. Jasiński Kazimierz Akademik
643. Jannicki Józef ditto
644. Jaworski Jan żołnierz
645. Jakubowicz Alexander ditto
646. Jaszyński Jan ditto
647. Januszewski Napoleon ditto
648. Jankowski Grzegorz ditto
649. Jabłoński Kajetan gimnazista
650. Jabłoński Teofil ditto
651. Jezierski Antoni ditto
652. Jaszulewicz Józef podoficer
653. Jasielski Felix obywatel
654. Januszewski Wincenty Chirurg
655. Jak Jan żołnierz
656. Jankowski Porucznik
657. Iwanowicz Kapitan
658. Jedliński G. Porucznik
659. Jabłowski Sztab-lekarz
660. Jabłoński J. Porucznik
661. Jabłowski L. Kapitan
662. Jełbinowski Porucznik
663. Idzichiewicz ditto
664. Jakubowski xiądz
665. Janiszewski S. Porucznik
666. Jerzyński S. Kapitan
667. Jezierski J. Porucznik
668. Jabłoński ditto
669. Janowski A. Porucznik
670. Jazdziejec vel Jazdiewskie L. Chirurg
671. Jzwilch E. Porucznik
672. Janiszewski J. Ditto
673. Jezierski J. Major
674. Jabłoński L. Porucznik
675. Jankowski K. ditto
676. Jaszyński P. ditto
677. Jaworski Ignacy Podporucz.
678. Jabłonowski Alojzy były wojskowy
679. Jurażyc Ludwik ditto
680. Jancewicz były urzędnik
681. Jasżewski Hipolit były wojskowy
683. Jędrzejewski Józef były wojskowy
683. Jankowski Piotr ditto
684. Jabłonowski xiążę Stanisław Porucznik
685. Jabłoński Karol niewiadomy
686. Janiszewski Fran. ditto
687. Jelski Ludwik były Prezes Banku Pol.
688. Izdebski Zenon były wojskowy
689. Jasieński Franciszek były oficer
690. Jeziorański Leopold były wojskowy
691. Juczyński Józef ditto
692. Jungnowski Karol ditto
693. Jackowski Kapitan
694. Idzikowski Tadeusz były urzędnik
695. Jackowski Michał były Oficer
696. Juszyński Franciszek były wojskowy
697. Jedliński Juliusz Akademik
698. Jędrzejewicz Antoni Podporucznik
699. Jedrzywski Jan podoficer
700. Jerzmanowski Józef kadet
701. Jerzmanowski Kajetan dymmis. Podoficer
702. Jeczerski Antoni Porucznik
703. Jeczerski vel Jezierski Jan Doktor
704. Iwański Jakób Podporucznik
706. Izdebski Alexan. ditto
707. Izdebski Karol dymmision. podoficer
708. Izdebski Teofil ditto
709. Iłłowicki Andrzej Porucznik
711. Jokisz Józef podoficer
712. Jordan Felix Porucznik
713. Joziewicz Jan Podporucznik
714. Jurkowski Karol żołnierz
714. Jutrzenka August Kapitan
716. Jabłoński Antoni dymmis. Kapitan
717. Jabłoński Ludwik urzędnik z biura Kommisarza obwodu Warszawskiego
718. Jabłoński Rafał podoficer
719. Jaworski Wincenty Podpułkownik
720. Jaksiewicz Albert ditto
721. Jakubowski Józef żołnierz
722. Jałowicki Jakób Podporucznik
723. Jano Robert Chorąży
724. Janiszewski Hieronim Podporucznik
725. Janiszewski Ludwik ditto
726. Janiszewski Tomasz ditto
727. Jankowski Ignacy żołnierz
728. Jankowski Izydor Podporucznik
729. Janowicz Franciszek podoficer
730. Janowski Apolinary Podporucznik
731. Januszewski Jan junkier
732. Janczewski Adam Porucznik
733. Jasielski Karol Podporucznik
734. Jasiński Józef dymmisyon. podoficer
736. Jaskiewicz Józef Podporucznik
737. Jastrzębski Wincenty ditto
738. Jastrzębowski Paweł ditto
739. Jaczkowski Antoni ditto
740. Jaszyński Stefan ditto
741. Jaszczold Adam ditto
742. Jaszczold Fran. Architekt m. Lubartowa
743. Jankiewicz Michał Podporucznik
744. Jasieński Ignacy student
745. Kuszell Michał były Oficer
746. Kamocki Maryan obywatel
747. Krysłowski Adolf Podporucznik
748. Krajewski Antoni podoficer kadet
749. Karwowski Jan obywatel
750. Kulikowski Seweryn Podporucznik
751. Kochanowski Hyacenty Major
752. Kuniński Andrzej podoficer
753. Kulikowski Onufry Podporucznik
754. Karczewski Cyryak ditto
755. Karczewski Franciszek ditto
756. Kamiński Józef Jenerał
757. Kanarski Tomasz ditto
758. Kassyusz Karol Kapitan
759. Koryewa Ludwik ditto
760. Kieszczycki Kasper ditto
761. Kołużewski Józef Porucznik
762. Krzyżanowski Piotr ditto
763. Kotrasiński Antoni Podporucznik
764. Kretlow Gustaw ditto
765. Karski Ferdynand ditto
766. Kuławski Filip Szlab-lekarz
767. Kossakowski Wincenty Porucznik
768. Kościałkowski Jan ditto
769. Krzeczkowski Józef podoficer
770. Kostrzewski Franciszek obywatel
771. Kuczyński Wincenty student
772. Koraniecki Ludwik Akademik
773. Konziałkiewicz August podoficer
774. Kasperski Stanisław feldfebel
775. Kozłowski Bernard podoficer
776. Karaczewski Piotr ditto
777. Kwinta Adolf Akademik
778. Kwinta Rudolf ditto
779. Kwinta Mieczysław Akademik
780. Karaczewicz Kajetan kancelista
781. Kwieciński Maciej akademik
782. Kostrzycki Ludwik ditto
783. Kostrowski Franciszek żołnierz
784. Krzyżanowski Walenty Akademik
785. Kmita Gabryel ditto
786. Kudelski Karol ditto
787. Konopka Wawrzeniec wojskowy rewol
788. Kondycki Józef Akademik
789. Kurowski Marcin podoficer
790. Kalinowski Paweł ditto
791. Kozubski Napoleon student
792. Karwowski Franciszek Akademik
793. Kwasucki Jan ditto
794. Kołek Maurycy żołnierz
795. Kubicki Antoni obywatel
796. Kostrow Marcin żołnierz
797. Kozakowski Antoni ditto
798. Kamermeyer Julian Akademik
799. Kukliński Antoni żołnierz
800. Kowalski Jakób dyakon
801. Karasiński Stefan żołnierz
802. Kukliński Maciej ditto
803. Kozunowski Antoni ditto
804. Kawecki Tomasz student
805. Kalinowski Ludwik żołnierz
806. Kozłowski Jan gimnazista
807. Krutki Felix student
808. Kuzma Jan podoficer
809. Konopka Jan ditto
810. Kuczkowski Antoni student
811. Korneluch Michał żołnierz
812. Kozbiał Dyonizy Akademik
813. Krajewski Jan student
814. Kamiński Jan przy rodzicach
815. Kołowski Bolesław Akademik
816. Konopka Anna szlachcianka
817. Kuczyński Franciszek żołnierz
818. Kolęczewski Józef ditto
819. Kozubowski Jan dozorca
820. Kostrowski Jan przy rodzicach
821. Kasperski Antoni podoficer
822. Korbiecki Grzegorz żołnierz
823. Karczewski Karol gimnazista
824. Krajewski Karol żołnierz
825. Kozłowski Leopold ditto
826. Kalinowski Maxym ditio
827. Kulbeyn Julian ditto
828. Kowalski Jakób ditto
829. Kozłowski Hipolit ditto
830. Kowalewski Józef podoficer
831. Krassuski J. Kapitan
832. Kulczewski Porucznik
833. Kurnatowski ditto
834. Kostrzewski ditto
835. Koniczkowski J. ditto
836. Kurosz Stanisław ditto
837. Kuniewski X. ditto
838. Kintrzyński ditto
839. Kaliski G. ditto
840. Kotowski M. Kommisarz wojenny
841. Kossakowski A. Porucznik
842. Kasparek Józef ditto
843. Kryński ditto
844. Kamiński J. ditto
845. Kisielewski M. Kapitan
846. Kłuszyński P. Porucznik
847. Kirkor T. Kapitan
848. Kobylański Porucznik
849. Kimzieniewski J. ditto
850. Kausz R. ditto
851. Kisielowski T. Kapitan
852. Kafka K. Porucznik
853. Kupliński J. ditto
854. Kapielewski K. Chirurg
855. Koziebrodzki ditto
856. Kuniewicz M. Major
857. Kiezirniewski Porucznik
858. Kolin ditto
859. Kraskowski E. Kapitan
860. Kuniewicz X. Porucznik
861. Kozaryn J. Chirurg
862. Kuderowski F. Podpułkownik
863. Komar G. Audytor
864. Kurziamski Józef niewiadomy
865. Kamiński Piotr Podporucznik
866. Kaczkowski Michał Doktor Medycyny
867. Kozłowski żołnierz
868. Konopka Szymon były wojskowy
869. Kassyanowicz Marcin ditto
870. Klaczkowski Korneli ditto
871. Krosnowski Adolf ditto
872. Konopka Wincenty ditto
873. Karwowski Józef ditto
874. Kuniewicz Jan ditto
875. Krzywański Franciszek ditto
876. Kojanowski Alexander ditto
877. Kownacki Karol ditto
878. Kałużyński Jakób ditto
879. Kwiatkowski Wincenty ditto
880. Kwiatkowski Teofil ditto
881. Kotkowski Antoni Pułkownik
882. Kowalski Jakób żołnierz
883. Keżkowski Antoni były wojskowy
884. Kisielnicki Ignacy ditto
885. Kudelski Karol ditto
886. Kwaśniewski August były oficer
887. Kamieński Władysław ditto
888. Kollin Dominik Piotr ditto
889. Kornaszewski Teofil niewiadomy
890. Karwowski Wojciech ditto
891. Koziebrodzki Michał były wojskowy
892. Krasnodębski Felix ditto
893. Kuczyński Leon ditio
894. Krasnodębski Szymon ditto
895. Kruszewski Jakób ditto
896. Krasnodebski Fianciszek ditto
897. Kirkor Franciszek były oficer
898. Kostecki Stanisław były wojskowy
899. Kisielewski Kazimierz ditto
900. Kubrakiewicz Michał ditto
901. Kościelski J. Porucznik
902. Kiłkiewicz W. Kapitan
903. Kozłowski W. Porucznik
904. Kisel Maurycy dymissyonowany Poruczn.
905. Kossobudzki Michał były wojskowy
906. Kaliński Antoni Podporucznik
907. Kownacki Alexander były wojskowy
908. Kamiński FellX obywatel
909. Kuczyński [Kaczyński?] Kornet [?] z pułku Lubeńskiego wojsk Cesarsko-rossyjskich
910. Kłobukowski Maciej były wojskowy.
911. Kowalczewski Mateusz ditto
912. Korsak Kazimierz ditto
913. Kuskowski Felicyan ditto
914. Kuczborski Wojciech ditto
915. Karwosiecki Adam ditto
916. Kucharski Szymon ditto
917. Kowalski Edward ditto
918. Kocha Wincenty syn Jakóba wojskowy rewolucyjny
919. Kwiatkowski Andrzej były wojskowy
920. Kameński Mikołaj ditto
921. Kraszewski hrabia Gustaw ditto
922. Kozak Benedykt ditto
923. Kowalski Adam ditto
924. Kamiński Antoni podoficer
925. Kamiński Leonard Podporucznik
926. Kamiński Felix Antoni podoficer
927. Kananowski Franciszek ditto
928. Karasiewicz Kasper Porucznik
929. Karwowski Michał Akademik
930. Karnowski Sylwester Porucznik
931. Karczewski Rafał ditto
932. Kaczanowski Kajetan Kapitan
933. Kaczanowski Klemens Podporucznik
934. Kaczanowski Stanisław Kapitan
935. Kaczorowski Hilary były wachmistrz
936. Kaczanowski Józef Podporucznik
937. Kaczkowski Eugeniusz ditto
938. Kwaśniewski Jan Chirurg
939. Kwilecki Leonard podoficer
940. Kwiatkowski Adam podoficer dymissyon
941. Kwiatkowski Antoni Podpoiucznik
942. Kwiatkowski Bolesław kadet
943. Kwiatkowski Jan Podporucznik
944. Keller Karol ditto
945. Kempiński Konstanty ditto
946. Kikasl Józef Kapitan
947. Kiswardyn Ignacy Porucznik
948. Kisielnicki Wincenty były Major
949. Kijeński Xawery podoficer
950. Kiersznowski Ryszard obywatel później Podporucznik
951. Klejnisz vel Gmenich Józef Akademik
952. Kleszczyński Felix Kapitan
953. Klimkiewicz Henryk Rotmistrz
954. Kłobuchowski Roman Podporucznik
955. Kłodawski Teodor podoficer
956. Kobyliński Ernest Podporucznik
957. Kobyliński Tomasz Porucznik
958. Kowalski Gabryel ditto
959. Kowalski Jan Kapitan
960. Kowalski Franciszek Porucznik
961. Kowalski Tomasz xiądz
962. Kownacki Józef Podporucznik
963. Kownacki Stefan ditto
964. Kożuchowski Antoni podoficer
965. Kozarski Karol ditto
966. Kozierowski Albert ditto
967. Kozłowski Leon ditto
968. Kozłowski Felix obywatel później Podporucznik
969. Kołakowski Tomasz Podporucznik
970. Kołaszański Kasper podoficer
971. Koliński Antoni Podporucznik
972. Kołomyski Stanisław xiądz
973. Kolski Wincenty Podporucznik
974. Komar Franciszek kadet
975. Komorowski Konstanty Podporucznik
976. Komendowski Szymon podoficer
977. Komecki Konstanty ditto
978. Konachowski Michał ditto
979. Konstantynowicz Adam Podporucznik
980. Koniarowski Michał ditto
981. Koppe Roman ditto
982. Korzybski Julian Porucznik
983. Kosak Karol podoficer
984. Kosiński Antoni Podporucznik
985. Koskowski Antoni ditto
986. Kostecki Józef ditto
987. Kostrzebski Jan Lekarz
988. Kotowicz Michał Podporucznik
989. Kochanowski Alexander żołnierz
990. Koczyński Dominik Podporucznik
991. Koczycki Anastazy ditto
992. Koszelewicz Kazimierz Kapitan
993. Krajewski Wolfgang Podporucznik
994. Kralewski Tadeusz ditto
995. Krasiński hr. Henryk ditto
997. Krasowski Roman ditto
998. Krauze Alexander ditto
999. Krauze Karol ditto
1000. Kraczkowski Antoni Major
1001. Kraszewski Gustaw Podporucznik
1002. Krzynicki Ludwik, były Oficer Pruskich Landwerów
1003. Krzynicki Stanisław ditto
1004. Krzyński Zygmunt Porucznik
1005. Krzycki Kazimierz Podoficer
1006. Kruszewski Ezechiel Kapitan
1007. Kruszewski Piotr Podoficer
1008. Krzywiński Teodor Porucznik
1010. Krzyżanowski Ludwik żołnierz
1011. Kulikowski Floryan Podporucznik
1012. Kulrych Franciszek podoficer
1013. Kupisz Antoni Podporucznik
1014. Kurella Teofil Akademik
1015. Kurowski Jakób Podporucznik
1016. Kuczkowski Andrzej żołnierz
1017. Kawalerski Stanisław Akademik
1018. Kozłowski Antoni Podporucznik
1019. Koźmiński Grzegorz niewiadomy
1020. Kolmowski Kajetan ditto
1021. Kuśmierski Marcin ditto
1022. Klaus Fryderyk Wilhelm Inspek. Stadnin
1023. Klot Leopold Tłomacz
1024. Kurzewski Erazm były wojskowy
1025. Lewski Stanisław były oficer
1026. Lenkowski Henryk Kapitan
1027. Lissowski Franciszek Podporucznik
1028. Lesiewski Franciszek ditto
1029. Lasowski Franciszek ditto
1030. Lantau Michał Kapitan
1031. Lutowski Rafał Porucznik
1032. Laudyn Ferdynand Podporucznik
1033. Lemański Ludwik ditto
1034. Leszczyński Felix Porucznik
1035. Lisiecki Antoni Podporucznik
1036. Lewandowski Mikołaj podoficer
1037. Lutkiewicz Maryan Akademik
1038. Laskowski Michał ditto
1039. Liedek Antoni student
1040. Lakwicz Józef mieszczanin
1041. Lisowski Józef uczeń
1042. Lisowski Kazimierz żołnierz
1043. Lipich Julian wachmistrz
1044. Lubowidzki Alexy podoficer
1045. Lazarewicz Józef ditto
1046. Lazarewicz Salomea żona
1047. Lubinis Gabryel podoficer
1048. Lewicki Xawery gimnazista
1049. Laskowski Łukasz oboista
1050. Lelewel Jan Podpułkownik
1051. Lewiński Porucznik
1052. Lewandowski K. Porucznik
1053. Lutostański ditto
1054. Leku S. Chirurg
1055. Leski A. Porucznik
1056. Lembergie Doktor
1057. Lange podoficer
1058. Lewandowski Wincenty niewiadomy
1059. Lipowski Kapitan
1060. Lenartowicz ditto
1061. Lewicki Piotr niewiadomy
1062. Leśmowski Józef ditto
1063. Linowski Konstanty obywatel
1064. Lefevre Piotr ditto
1065. Lipka Napoleon były wojskowy
1066. Lipka Franciszek ditto
1067. Liszewski Maciej ditto
1068. Lutomirski Maciej ditto
1069. Loman Jan Sekretarz hrabi Paca
1070. Liśniewski Ignacy były wojskowy
1071. Lewicki Arseni Bazylian
1072. Lisiecki Roman były wojskowy
1073. Langierman Jerzy Fryderyk Pułkownik z wojsk francuskich
1074. Lanckorońcki hr. Henryk Podporucznik
1075. Lanckoroński hr. Antoni Pułkownik
1076. Lebelt vel Librecht Karol Podporucznik
1077. Lebmann Fryderyk Lekarz
1078. Lenkowski Adam urzędnik cywilny
1079. Lepin Jan Oficer wojsk francuzkich
1080. Lepin vel L’Espine Felibert Doktor
1081. Lesiewski Józef Podporucznik
1082. Lefevr Juliusz ditto
1083. Lecki Józef ditto
1084. Ligensa Andrzej były wachmistrz
1085. Leśniewski Józef Kapitan
1086. Lipiński Albert Podporucznik
1087. Lipka Piotr podoficer
1088. Lipowski Ignacy Porucznik
1089. Lipski Józef Podporucznik
1090. Łoniewski Ludwik Porucznik
1091. Łajecki Franciszek wachmistrz
1092. Łahanowski J. Kapitan
1093. Łaczkowski A. Podpułkownik
1094. Łaszniewski M. Porucznik
1095. Łukaszewicz A. ditto
1096. Łazowski ditto
1097. Łubieniecki hrabia Hipolit Podporucznik
1098. Łempicki Teodor były wojskowy
1099. Łukomski Porucznik
1100. Łenczycki ditto
1101. Łabędzki Konstanty były wojskowy
1102. Łękowski Adam niewiadomy
1103. Łada Konstanty były Oficer
1104. Łempicki August były wojskowy
1105. Łabęski Seweryn Podporucznik
1106. Łabęski Julian obyw. później Podporucz.
1107. Łobertyński Józef Kapitan
1108. Łobertyński Narcyz Podporucznik
1109. Łodziński Józef Porucznik
1110. Łodochowski hrabia Marcin Kapitan
1111. Łączyński Filip Podporucznik
1112. Łopata Wiktor Jan ditto
1113. Łosowski Konstanty ditto
1114. Łubowicki Ignacy podoficer
1115. Łuziński Adam Podporucznik
1116. Łutomski Bartłomiej dymis. Porucznik
1117. Łutomski Jakób Podporucznik
1118. Łapiński Jan ditto
1119. Łaskowski Seweryn dttto
1120. Łacki Jan ditto
1121. Morozewicz Kalixt Poseł
1122. Mirski xiążę Bogumił obywatel
1123. Małachowski Stanisław Podporucznik
1124. Maciejewski Ignacy ditto
1125. Michałowski Seweryn Kapitan
1126. Mielkowski Mikołaj cudzoziemiec
1127. Majewski Stanisław Podporucznik
1128. Marczewski Józef Kapitan
1129. Merbeler Karol Porucznik
1130. Mogiłnicki Ignacy ditto
1131. Matuszyński Jan Fryderyk Lekarz batal.
1132. Matuszewski Hipolit Sztabs-lekarz
1133. Miłowski Alexander obywatel
1134. Merzkowski Jan Akademik
1135. Musiałowicz Eustachy ditto
1136. Makowski Rajmund feldfebel
1137. Mierzejewski Paweł podoficer
1138. Makowski Gotlieb Akademik
1139. Markiewicz Paweł pisarz
1140. Mikulski Franciszek żołnierz
1141. Majewski Wojciech ditto
1142. Mrozowski Antoni ditto
1143. Marcinczewski Adam Akademik
1144. Misiewicz Jan student
1145. Miej Jan Akademik
1146. Murawski Erywan student
1147. Moszczewski Hieronim Akademik
1148. Moszołowski Bonawentura obywatel
1149. Mickiewicz Kazimierz ditto
1150. Miałkowski Michał podoficer
1151. Malinowski Filip kapelan
1152. Mizerkiewicz Józef dyakon
1153. Morycz Franciszek student
1154. Misiewicz Jan obywatel
1155. Malinowski Jan podoficer
1156. Modelski Konstanty Akademik
1157. Markowski Józef vel Ignacy żołnierz
1158. Moczulski Tomasz ditto
1159. Mroczkowski Xawery ditto
1160. Michaelis Zygmunt gimnazista
1161. Mertych Marcin żołnierz
1162. Michałowski Kazimierz Chirurg
1163. Miklaszewski Wincenty Nauczyciel
1164. Malinowski Franciszek gimnazista
1165. Meryewicz Piotr żołnierz
1166. Marcinkowski T. Porucznik
1167. Mikołowski B. Kapitan
1168. Muchrzyński niewiadomy
1169. Mierchel Porucznik
1170. Mej J. Chirurg
1171. Migurski J. Porucznik
1172. Michałowski Sztab-lekarz
1173. Małonkiewicz K. Porucznik
1174. Matuszyński Sztab-lekarz
1175. Mogielnicki Porucznik
1176. Moszyński ditto
1177. Majewski J. xiądz
1178. Majewski P. Porucznik
1179. Malessa W. ditto
1180. Mitelski J. ditto
1181. Markowski K. ditto
1182. Mickiewicz T.ditto
1183. Medeksa ditto
1184. Makuks T. ditto
1185. Miller Ignacy ditto
1186. Misiński Henryk uczeń Uniw. Wileńsk.
1187. Milewski Franciszek były wojskowy
1188. Mirkowski Felix ditto
1189. Micułowski Maurycy ditto
1190. Mikułowski Tomasz ditto
1191. Mirosławski Adam Pułkownik
1192. Mikhałowski Ignacy były wojskowy
1193. Młocki Mikołaj ditto
1194. Matajewski Walenty żołnierz
1195. Michałowski Piotr obywatel
1196. Mittwoch T. Porucznik
1197. Malczewski Seweryn były wojskowy
1198. Malczewski Wilhelm ditto
1199. Muchczyński Roman ditto
1200. Miracki Kapitan
1201. Mierderzyński Juwencyusz były wojskowy
1202. Maszkowski Julian ditto
1203. Modleński Antoni ditto
1204. Miecznikowski Franciszek Kapitan
1205. Malicki Józef żołnierz
1206. Miaskowski Józef żołnierz
1207. Morawski Franciszek były wojskowy
1208. Mystkowski Maciej ditto
1209. Miller Leopold Porucznik
1210. Młochowski Hippolit, Józef b.wojskowy
1211. Maliszewski Wincenty ditto
1212. Maciejewski Ignacy niewiadomy
1213. Mitron Grzegorz ekonom
1214. Magarzewski Teodor Porucznik
1215. Majewski Michał Podoficer
1216. Mararaki Leopold żołnierz
1217. Mazurkiewicz Józef Leśniczy
1218. Majkowski Euzebi Kazimierz Kadet
1219. Małecki Jan Podporucznik
1220. Malicki Franciszek Porucznik
1221. Malicki Jan Podoficer
1222. Małoszek Ignacy Podporucznik
1223. Malczewski Władysław ditto
1224. Malczyński Konstanty ditto
1225. Margowski Marcin ditto
1226. Marchiewicz Joachim ditto
1227. Markowski Faustyn ditto
1228. Martynowski Alexander Porucznik
1230. Marcinkiewicz Albert Kapitan
1231. Mass Gotfryd Podporucznik
1232. Matraszek Jan ditto
1233. Majer Franciszek Porucznik
1234. Mieduszewski Karol ditto
1235. Mekarski Nepomucen ditto
1236. Miełczewski Franciszek Porucznik
1237. Mękarski Józef ditto
1238. Miecznikowski vol Mieczkowski Tadeusz Podporucznik
1239. Mikorski Józef Porucznik
1240. Mikułowski Jerzy zołnierz
1241. Milewski Maciej podoficer
1242. Malewski Stanisław Porucznik
1243. Mirecki Alexander urzędnik cywilny
1244. Mirosławski Ludwik żołnierz
1245. Michalewski Ludwik Podporucznik
1246. Michliński Jan kandydat medycyny przy Uniwersytecie Wileńsk.
1247. Michniewski Jan Lekarz
1248. Muśnicki Leon obywat. później Podporucz.
1249. Mniewski Teofil podoficer
1250. Modliński vel Paruszewski Ignacy Józef Podporucznik
1251. Modliński Napoleon Porucznik
1252. Mokrski Ignacy ditto
1253. Mol Michał Podporucznik
1254. Moniczewski Wiktor ditto
1255. Moczyński Alexander ditto
1256. Mrozowski Franciszek ob. póź. Podpor.
1257. Myszkowski Wiktor Podporucznik
1258. Michałowski Jan ditto
1259. Mokrzecki Ludwik chorąży
1260. Mochnacki Bazyli niewiadomy
1261. Nieznański Ferdynand Major
1262. Nowodworski Stanisław Porucznik
1263. Niedźwiecki Leonard student
1264. Nowosielski Felicyan Akademik
1265. Mikołowski Tomasz żołnierz
1266. Niewiadomski Józef ditto
1267. Niekiłowicz Tomasz Akademik
1268. Narwocki Jan student
1269. Nowicki Józef podoficer
1270. Nowak Faustyn gimnazista
1271. Namysłowski Frenciszek mieszczanin
1273. Narwic Jan uczeń
1274. Nowak Sebastyan podoficer
1275. Naclitmann Jan Sekr. w wyd. gazety
1276. Nagórski Józef student
1277. Niski Alexander urzędnik cywilny
1278. Noskow Joachim żołnierz
1279. Nieszkowski Porucznik
1280. Narzewski Sekretarz
1281. Nikiel G. Porucznik
1282. Nagiel A. ditto
1283. Niemierycz J. Porucznik
1284. Nieradzki M. ditto
1285. Niemirycz W. Kapitan
1286. Niezabitowski ditto
1287. Nieprzecki Wincenty Porucznik
1288. Nakwaski Henryk Człon. Kom. T. Kred
1289. Nejmark Jan były wojskowy
1290. Nejmark Leon ditto
1292. Neumann Józef Kalasan. były wojskowy
1294. Niemcewicz Julian Sekr. Senatu
1295. Niementowski były Oficer
1296. Nowak Józef podoficer
1299. Niewęgłowski Józef były wojskowy
1300. Niewęgłowski Antoni ditto
1301. Nietrebski Jan niewiadomy
1302. Niemojowski Franciszek Porucznik
1303. Niemyski Ludwik niewiadomy
1304. Nesterowicz Michał ob. następnie wojsk.
1305. Nagórmczewski Jakób Porucznik
1306. Naeczyński Józef ditto
1307. Narolski Mikołaj wachmistrz
1308. Niewielski Wincenty Podporucznik
1309. Niewiarowski Hieronim podoficer
1310. Niewiarowski Bonifacy Podporucznik
1311. Nidecki Romuald ditto
1312. Niedzielski Paweł ditto
1313. Niemojewski Alexander Porucznik
1314. Nierupczyński Józef Podporucznik
1315. Nieciecki August podoficer
1316. Nieczyński Henryk Podporucznik
1317. Nowakowski Jan podoficer
1318. Nowicki Xawery ob. później Podporucznik
1319. Nowicki Józef Podporucznik
1320. Nejmann Antoni niewiadomy
1321. Nowicki Wincenty obyw. później Major
1322. Olechowski Redempt Podpułkownik
1323. Osiński Slanisław Kapitan
1324. Orzelski Klecyan Porucznik
1325. Ossuchowski Wiktor ditto
1326. Obremski Michał ditto
1327. Olwiński Jan ditto
1328. Orański Antoni student
1329. Ostrowski Felix Akademik
1330. Oroczyński Józef pisarz
1331. Oczkowski Stanisław Akademik
1332. Olszewski Stanisław ditto
1333. Ochocki Jan ditto
1334. Oczeński Tomasz żołnierz
1335. Ostrowski Antoni gimnazista
1336. Ostrowski Jan obywatel
1337. Oprządkiewicz Józef Dozorca Korp. Kad.
1338. Olszewski J. Porucznik
1339. Otkiewicz K. ditto
1340. Otkiewicz S. ditto
1341. Obremski K. Kapitan
1342. Ołtarzewski M. Porucznik
1343. Olędzki G. ditto
1344. Orłowski A. ditio
1345. Okulski Major
1346. Orzechowski G. Porucznik
1347. Odelski S. Kapitan
1348. Oczarski A. Porucznik
1349. Olkowski Antoni były Adjunkt
1350. Ossoliński hrabia Stanisław obywatel
1351. Ogrodziński Jan niewiadomy
1352. Oborski Kazimierz Podpułkownik
1353. Ossowski Piotr były wojskowy
1354. Osławski Wiktor ditto
1355. Orzeszkowski Ignacy ditto
1356. Ordon Konstanty były Oficer
1357. Okniński Stanisław ditto
1358. Okęcki Józef Podporucznik
1359. Ordęga Józef były wojskowy
1360. Orłowski Franciszek ditto
1361. Obuchowicz Franciszek były Major
1362. Ogrodowicz Józef podoficer
1363. Odynicki Antoni Podporucznik
1364. Odynicki Tomasz ditto
1365. Oksiński Juliusz ditio
1366. Olenicz Alexander ditto
1367. Oliwiński Ludwik ditto
1368. Ordysiński Franciszek
1369. Ordyniec Felix Kapitan
1370. Orzechowski Józef żołnierz
1371. Orliński Piotr Podporucznik
1372. Orłowski Seweryn Porucznik
1373. Ośmiałowski Ludwik Assessor Trybunałn Cywilnego Wdztwa Mazowieckiego
1374. Osmulski Mikołaj Kapitan
1375. Ostrowski Jan Podporucznik
1376. Ostrowski Karol ditto
1377. Ostrowski Julian ditto
1378. Otowski Józef dymissyonowany Kapitan
1379. Otocki Antoni Podporucznik
1380. Otocki Ludwik ditto
1381. Otto Jan podoficer
1382. Omieciński Jan Podporucznik
1383. Obuchowski Kazimierz Chorąży
1384. Olszewski Jan niewiadomy
1385. Pac hrabia Ludwik były Jenerał
1386. Piwnicki Jan Major
1387. Podowski Antoni były wojskowy
1388. Patocki Ignacy Podporucznik
1389. Paszkowski Franciszek Kapitan
1390. Potocki hrabia August Podporucznik
1391. Potocki hrabia Maurycy ditto
1392. Plagowski Ludwik Podpułkownik
1393. Pieszczyński Benedykt Major
1394. Przezdziecki Piotr ditto
1395. Podgórski Józef Kapitan
1396. Prusimowski Hipolit Porucznik
1397. Prosnowski Ludwik Podporucznik
1398. Proziński Francsszek ditto
1399. Pierszanowski Andrzej posługacz
1400. Przeniewski Antoni Kapitan
1401. Plewiński Józef Porucznik
1402. Paczkowski Floryan Podporucznik
1403. Pulwiński Antoni student
1404. Prostyński Henryk żołnierz
1405. Puchalski Józef pisarz
1406. Plewe Felix były wojskowy
1407. Paszkowski Walenty Akademik
1408. Piemążek [Pieniążek?] Alexander ditto
1409. Przepałkowski Antoni ditto
1410. Połacki Maciej podoficer
1411. Paśkiewicz Stanisław, Akademik
1412. Pieniążek Szczęsław ditto
1413. Pacewicz Jan ditto
1414. Pawłowski Adam ditto
1415. Piotrowski Jan ditto
1416. Pachulski Floryan obywatel
1417. Potocki Hilary żołnierz
1418. Piotrowski Szymon żołnierz
1419. Piwowarski Saul ditto
1420. Pieńkowski Kazimierz Nauczyciel
1421. Pawłowski Antoni żołnierz
1422. Petynety Jakób student
1423. Piłaczyński Faustyn podoficer
1424. Pawlicki Stanisław żołnierz
1425. Pianowski Wojciech Akademik
1426. Paskiewicz Bernard żołnierz
1427. Piotrowski Maciej ditto
1428. Pawłowski Tomasz urzędnik cywilny
1429. Pawłowski Józef gimnazista
1430. Pigorzelski Antoni ekonom
1431. Potkiewicz Jan podoficer
1432. Paczkowski Józef ditto
1433. Poczobat Adam obywatel
1434. Pikułowski Franciszek żołnierz
1435. Pignau Karol posługacz
1436. Paliński Kazimierz podoficer
1437. Piotroczewski Piotr obywatel
1438. Przybuski Józef żołnierz
1439. Poradowski Klemens żołnierz
1440. Przyborowski Jakób podoficer
1441. Potocki Ludwik Major
1442. Piotrowski J. Porucznik
1443. Podolski niewiadomy
1444. Pomznacki J. Porucznik
1445. Plewiński K. ditto
1446. Piecki ditta
1447. Porodzic T. ditto
1448. Pozowski A.ditto
1449. Potocki X. ditto
1450. Psarski S. W. ditto
1451. Płuszyński S. Porucznik
1452. Porczyński S. Major
1453. Płuszczański M. Porucznik
1454. Palch A. ditto
1455. Prochnicki Alexander Porucznik
1456. Poticz ditto
1457. Pomimski N. ditto
1458. Polkewski [Polkowski?] A. ditto
1459. Prokopowicz T. ditto
1460. Pulkowski A. ditto
1461. Polakowski ditto
1462. Pfader T. ditto
1463. Pawłowski A. Kapitan
1464. Pilecki K. Porucznik
1465. Przybylski T. ditto
1466. Połubiński ditto
1467. Piotrowicz L. ditto
1468. Palusiński Roch Sztab lekarz
1469. Przeorski Błażej żołnierz
1470. Psarski niewiadomy
1471. Polewski kanonier
1472. Potocki Leopold były wojskowy
1473. Potocki Kazimierz ditto
1474. Pątkowski Franciszek Kapitan
1475. Pieniążek Albin Podporucznik
1476. Przezdziecki Karol Kapitan
1477. Popiel Adolf były wojskowy
1478. Ptaszyński Karol służący oficerski
1479. Pieniążek Wiktor były wojskowy
1480. Ponikiewski Józef ditto
1481. Pietraczyński Mikołaj Podporucznik
1482. Pieniążek Odrowąż. Floryan, były oficer
1483. Przybylski Ludwik ditio
1484. Potocki Herman obywatel
1485. Potocki Józef ditto
1486. Pląskowski Eugeni były wojskowy
1487. Pląskowski Alexy ditto
1488. Podbielski Leopold ditto
1489. Puszelt baron Antoni obywatel
1490. Plater hrabia Ludwik były Radca
1491. Płoszyński Napoleon były wojskowy
1492. Poslempski(Postempski?) Karol ditto
1493. Przezdziecki Józef były oficer
1494. Podczaski Władysław były wojskowy
1495. Przezdzicki Jan ditto
1496. Plater hrabia Zyberg, Kazimierz ditto
1497. Podniesinski Józef były wojskowy
1498. Pluciński Sebastyan ditto
1499. Pawsza Aiexander ditto
1500. Petnicki Leonard ditto
1501. Pruszyński Romuald ditto
1502. Przezdziecki Hilary ditto
1503. Przezdziecki Leopold ditto
1504. Piotrowski Józef niewiadomy.
1505. Pangowski Michał były Urzędnik Komisyi Rządowej Wojny
1506. Palichnowski Jgnacy Podporucznik
1507. Panzer Hyacenty ditto
1508. Paprocki Emeryk Akademik
1509. Parent Jan Lekarz
1510. Pasierbski Józef Porucznik
1511. Paskosowski Alexander Podporucznik
1512. Paszkowski Jan ditto
1513. Panczyński Józef Lekarz
1514. Pausza Alexander Podporucznik
1515. Pacyna Antoni Rotmistrz
1516. Paszkowski vel Płaskowski Euzebiusz Podoficer
1517. Paszkiewicz Józef żołnierz
1518. Pclit(Pelit?) Jerzy Lekarz
1519. Pieńkowski Jgnacy Podoficer
1520. Pieńkowski Ludwik Podporucznik
1521. Perrot Jan Podoficer
1522. Petka Edward obywatel późn. Podpor.
1523. Piotrowicz Józef Podporucznik
1524. Piotrowski Antoni były Kapitan
1525. Piotrowski Rudolf Podoficer z pułku gwardyi Litewskiej
1526. Pikarski Michał Podoficer
1527. Pilichowski Jerzy Chorąży
1528. Pisarzewski Jakób Podporucznik
1529. Pityński Felix Porucznik
1530. Pijanowski Andrzej Podoficer
1531. Płachecki Jan Major
1532. Płoński Władysław Podporucznik
1533. Płuszański Józef żołnierz
1534. Płuszewski Antoni Podporucznik
1535. Podładowski Filip ditto
1536. Podlesiecki Józef Porucznik
1537. Pokrzywnicki Antoni żołnierz
1538. Podfilipski Konstanty Podporucznik
1539. Pokrzywnicki Edward Porucznik
1540. Potkański Adolf ditto
1541. Poniński Henryk obywatel następnie Porucznik
1542. Poniński Edward Podporucznik
1543. Popławski Hipolit ditto
1544. Pociej Konstanty Podoficer
1545. Proszyński Józef Podporucznik
1546. Prusiński Jan ditto
1547. Prusinowski Tadeusz Podoficer
1548. Przewoski Tomasz Podporucznik
1549. Przepałkowski Marcelli Podoficer
1550. Psarski Antoni Wachmistrz
1551. Psarski Jan Podporucznik
1552. Pulcherowski Ignacy Podporucznik
1553. Paczyński Wincenty Podoficer
1554. Piagłowski Adam Podporucznik
1555. Pelkowski(Petkowski?) Karol niewiadomy
1556. Przybylski Kazimierz ditto
1557. Przyworski Konrad ditto
1558. Palm Edward ditto
1559. Palm Emanuel ditto
1560. Przyborowski Tadeusz były wojs.
1561. Rybiński były Pułkownik, a w czasie rewolucyi dowódca korpusu byłych wojsk Polskich
1562. Różycki(Rożycki?) Samuel były wojskowy
1563. Różycki(Rożycki?) Alexander ditto
1564. Rokowski Tytus Podporucznik
1565. Rusocki Edward ditto
1566. Rzepecki Emil dito
1567. Rajdyg Anastazy Porucznik
1568. Rozmarynowski Józef Podporucznik
1569. Radziejewski Michał ditto
1570. Ror Jan ditto
1571. Gybiński Wincenty podoficer
1572. Roman Teodor Akademik
1573. Rymcza Ignacy ditto
1574. Raczyński Franciszek żołnierz
1576. Panachowski Michał ditto
1577. Rutkowski Roman Akademik
1578. Różański(Rożański?) Salomon podoficer
1579. Rutkowski Karol obywatel
1580. Ratyński Maciej podoficer
1581. Radczyński Józef żołnierz
1582. Rutkowski Ludwik feldfebel
1583. Rozenfeld Franciszek podoficer
1584. Rogaliński Jan obywatel
1585. Rupniewski Wojciech żołnierz
1586. Rostkowski Stanisław ditto
1587. Rychter Kazimierz ditto
1588. Buczkowski(Baczkowski?) Piotr gimnazista
1589. Rożniecki Franciszek żołnierz
1590. Radzicki Jan student
1591. Rutkowski Józef żołnierz
1592. Rotkowski Sztab-Lekarz
1593. Radziejewski Pułkownik
1594. Ryżyński B. Porucznik
1595. Rydecki L. Kapitan
1596. Rapocki Porucznik
1597. Rzepecki J. ditto
1598. Romiszewski W. ditto
1599. Rożewski A. ditto
1600. Rubiński K. ditto
1601. Rybiński A. ditto
1602. Rzewuski Dominik Podporucznik
1603. Radziwiłowicz Adam były wojskowy
1604. Rajzacher Jakób ditto
1605. Rajzacher Walenty ditto
1606. Rotermund Waleryan ditto
1607. Rotermund Sylwester ditto
1608. Rotermund Modest ditto
1609. Radkiewicz Major
1610. Roguski Maciej były wojskowy
1611. Rozbicki Piotr ditto
1612. Remiszewski Franciszek ditto
1613. Remiszewski Jan ditto
1614. Remiszewski Stanisław ditto
1615. Powicki Tomaszditto
1616. Roszczewski Hieronim ditto
1617. Radzimiński Erazm syn Prezesa Rady Wojewódzkiej Wdztwa Lubelskiego
1618. Radłowski Xawery były wojskowy
1619. Rafaczyński Jan Kanty ditto
1620. Rojowski Konstanty ditto
1621. Rudnicki Józef ditto
1622. Roczyński Hieronim Porucznik
1623. Rudkowski Ludwik Kapitan
1624. Raych de Rocheym Ferdynand Porucznik
1625. Rostkowski Woyciech były wojskowy
1626. Romanowski Napoleon Chrz. ditto
1627. Radziwiłowicz Jakób były wojskowy
1628. Rościszewski Adolf niewiadomy
1629. Rudnicki Jakób Bazylian
1630. Rosienkiewicz Marcin były wojskowy
1631. Radowicki Waldemar Jan Podporucznik
1632. Radoński [Badoński ?]Anastazy ditto
1633. Radoński Franciszek ditto
1634. Radoszewski Antoni ditto
1635. Rakowski Kazimierz ditto
1636. Romarino Hieronim Pułkownik wojsk francuskich
1637. Rasa [Rasn Basn Basa Rasz ?] Arnolf Kapitan
1638. Raube Franciszek Podporucznik
1639. Raczyński Edward żołnierz
1640. Raszewski Wacław były Kapitan
1641. Raczewski Maurycy Porucznik
1642. Rasz Józef podoficer
1643. Regnuł Edward Lekarz
1644. Reinhold Kazimierz Podporucznik
1645. Reinowicz Albert ditto
1646. Reiser Kazimierz podoficer
1647. Rekiller Felix dymissyonowany Kapitan wojsk francuzkich
1648. Rempeliński Jan Kapitan
1649. Renczynski Jerzy podoficer
1650. Rechlewski Wincenty podoficer
1651. Rzewuski Jan Podporucznik
1652. Rzewuski Józef Porucznik
1653. Rzewuski Teodor Podporucznik
1654. Rzewuski Tomasz ditto
1655. Rydzek Bernard obywatel
1656. Ryng Józef podoficer
1657. Rytterband Ludwik Lekarz
1658. Rogalski Piotr Porucznik
1659. Rogaski Kazimierz ditto
1660. Rogaski Stefan Podporucznik
1661. Rogowski KlemensPorucznik
1662. Rogoziński Konstanty Podporucznik
1663. Roguski Alexander Kapitan
1664. Roze Jan Nepomucen Podporucznik
1665. Rojewski Marcin podoficer
1666. Romin [Roman ?] Felix podoficer
1667. Romiszewski Marcin Porucznik
1668. Rongel Jan Lekarz
1669. Rondo Alfons obywatel później Podpor.
1670. Rostkowski Witold Podporucznik
1671. Rochetyn Wiktor Kapitan Adjutant Romarino
1672. Rudkowski Antoni Podporucznik
1673. Rudkowski Kajetan ditto
1674. Rudkowski Teofil ditto
1675. Rumpel Ludwik Podporucznik
1676. Rupniewski Nikodem obywatel później Podporucznik
1677. Rappert Henryk podoficer
1678. Rusiecki Józef Major dymissyonowany
1679. Russel Piotr Lekarz
1680. Rudzki Alexander Podporucznik
1681. Rybiński Antoni ditto
1682. Rybicki Jan vel Stanisław podoficer
1683. Rybczyński Aloizy dymissyonowany Kapitan
1684. Rożycki Karol ditto
1685. Rudnicki Maxymilian, niewiadomy
1686. Stępkowski Jan Kapitan
1687. Skarżyński Kazimierz Pułkownik
1688. Suchorski Marcelli obywatel
1689. Strotowski Franciszek Sztab-lekarz
1690. Starczewski Ignacy Podporucznik
1691. Szczaniecki Jan Kapitan
1692. Strzemieczny Stanisław ditto
1693. Szamowski Teodor ditto
1694. Sędzimir Józef Podpor
1695. Swierczewski Józef ditto
1696. Słomczyński Antoni ditto
1697. Szofer Karol ditto
1698. Sandecki Jakób ditto
1699. Stempkowski Jan ditto
1700. Slatewicz Paweł Podporucznik
1701. Swidczyński Ludwik ditto
1702. Sitkiewicz Jan ditto
1703. Samboliński Floryan podchorąży
1704. Sułkowski Ignacy Kapitan
1705. Szatyński Ildefons Porucznik
1706. Sosnowski Józef żołnierz
1707. Szelicki [Szeliski ?] Józef feldfebel
1708. Sakin Adam Akademik
1709. Szabrzyjewicz Franciszek student
1710. Strzelecki Walenty podoficer
1711. Swiętorzecki Ludwik Akademik
1712. Stanisławski Felix ditto
1713. Stankiewicz Michał muzykant
1714. Serdlatz Adam mieszczanin
1715. Swałowski Teodor Akademik
1716. Stępiński Franciszek ditto
1717. Szarf Antoni uczeń
1718. Staniszewski Andrzej Akademik
1719. Smiałkowski Józef uczeń
1720. Szaładejski Józef żołnierz
1721. Szab Stanisław ditto
1722. Sobiecki Ignacy ditto
1723. Sinowski Borysław Akademik
1724. Sokolnik Maciej ditto
1725. Seklacki Kleofous podoficer
1726. Slandrzewicz Jan mieszczanin
1727. Stepułkowski Tomasz feldfebel
1728. Stolski Wincenty Akademik
1729. Szczurkiewicz Piotr Assessor
1730. Sulimowski Józef Akademik
1731. Szamocki Henryk ditto
1732. Sliwiński Adam gimnazista
1733. Stępkowski Adam żołnierz
1734. Szustakowski Antoni Akademik
1735. Siemiński Wojciech Nauczyciel
1736. Sletpiński Bartłomiej obywatel
1737. Szymanowski Albert żołnierz
1738. Sobolewski Józef ditto
1739. Suwacki Andrzej ditto
1740. Sokołowski Tytus ditto
1741. Szydłowski Ludwik Chorąży
1742. Skrzyniecki Jan ditto
1743. Szymański Ignacy żołnierz
1744. Storo Walenty ditto
1745. Starczyński Jan ditto
1746. Srednicki Tomasz gimnazista
1747. Sachocki [Sąchocki ?] Piotr żołnierz
1748. Skowroński Albert ditto
1749. Syczyński Tomasz Buchalter
1750. Suniewicz Felix Redaktor Gazety
1751. Smolski Dyonizy Urzędnik Cywilny
1752. Sułanowski [Sołanowski ?] student
1753. Sojecki Izydor były wojskowy
1754. Szwabski Walenty Urzędnik
1755. Sawicki Konstanty żołnierz
1756. Szudziński Józef był przy Belwederze
1757. Salewski Jan żołnierz
1758. Stefański Lucyan ditto 
1759. Szeniak Marcin żołnierz
1760. Sokołowski Franciszek ditto
1761. Skulimowski Klemens ditto
1762. Szymański Ludwik ditto
1763. Sikatowski Michał ditto
1764. Sobolewski Audytor
1765. Starowolski Kapitan
1766. Szustakowski Major z Intendentury
1767. Stefański Sekretarz
1768. Swiderski Porucznik
1769. Szwejkowski ditto
1770. Szokalski Chirurg
1771. Sawicki J. Kapitan
1772. Szmith Sekretarz
1773. Słubicki K. Porucznik
1774. Stadnicki Kazimierz Aptekarz
1775. Sokołowski J. Porucznik
1776. Smoliński J. Pułkownik
1777. Smocki J. Kapitan
1778. Sługocki S. Porucznik
1779. Szymański A. Kapitan
1780. Sumiński A. Porucznik
1781. Szczustkowski S. ditto
1782. Sarnecki J. duto
1783. Stabandzyński ditto
1784. Stanpniewski ditto
1785. Sokołowski Józef ditto
1786. Szczuka A. ditto
1787. Skrzyński J. ditto
1788. Slewiński L. Kapitan
1789. Szepk. E. Porucznik
1790. Swieszewski J. ditto
1791. Szelechowski U. Major
1792. Szydłowski J. Porucznik
1793. Suchodolski Podpułkownik
1794. Sworzyjewski Porucznik
1795. Starczewski L. ditto
1796. Soszewski ditto
1797. Suchodolski ditto
1798. Sieski F. ditto
1799. Sierawski K. Chirurg
1800. Swardzicki Major
1801. Szolarski Chirurg
1802. Stamirowski August Major
1803. Szwejke J. Porucznik
1804. Sokołowski J. ditto
1805. Strawiński A. ditto
1806. Sadłucki L. Kapitan
1807. Stabczyński S. Porucznik
1808. Suchorzewski Jenerał
1809. Sulimirski Faustyn były Oficer
1810. Sulimirski Walenty ditto
1811. Sobolewski Jerzy Hr. b. Adjut. N. Pana
1812. Soldenhoff Franciszek Podporucznik
1813. Sulewski Xawery niewiadomy
1814. Szymanowski Tomasz były wojskowy
1815. Szymanowski Wojciech ditto
1816. Swiderski Wincenty ditto
1817. Skarżyński Wincenty ditto
1818. Sulewski Błażej ditto
1819. Swidziński Ludwik ditio
1820. Strzembosz Józef ditto
1821. Sikorski Tomasz ditto
1822. Skarżyński Stanisław ditto
1823. Smoliński Józef ditto
1824. Szoszkowski K. Porucznik
1825. Skrodzki Józef Kapitan
1826. Skwarski Józef były wojskowy
1827. Szawłowski Edward ditto
1828. Szymoński Kazimierz obywatel
1829. Skarżyński baron Ambroży ditto
1830. Suchorski Antoni ditto
1831. Stankiewicz Piotr były Officer
1832. Sieikowski Franciszek ditto
1833. Stawiarski Franciszek ditto
1834. Szenibek hrabia były Jenerał
1835. Sehwartz Józef były wojskowy
1836. Schwartz Jan ditto
1837. Sierawski Julian były Jenerał
1838. Sapieha xiąze Leon były Szambelan Dworu Jego Cesarsko Król. Mości
1839. Stański Stanisław były wojskowy
1840. Soseński Wojciech ditto
1841. Skorupka Mateusz ditto
1842. Sierputowski Karol Tadeusz ditto
1843. Swietosławski Eugeniusz Porucznik z pułku 49 Jegrów wojsk Ces. Ros.
1845. Smoliński Michał obywatel
1846. Smoliński Hipolit ditto
1847. Szlager podoficer z wojska Ros.
1848. Szadkowski Jan były wojskowy
1849. Szczepanowski Antoni ditto
1850. Sarzyński Tytus ditto
1851. Sawicz Józef ditto
1852. Strusiewicz Jan ditio
1853. Szawłowski Romuald ditto 
1854. Szymanowski Józef b. Połkownik gwardyi, Adjutant J. C. K. Mości
1855. Sokolnicki Demetry niewiadomy
1856. Skirmunt Adam syn Mikołaja ditto
1857. Sławicki Michał ditto
1858. Siedlecki Józef były wojskowy
1859. Suski Adam ditto
1860. Sabatin Karol Podporucznik
1861. Sabatin Władysław ditto
1862. Sadowski Felix podoficer
1863. Sałamoński Hieronim Podporucznik
1864. Sauve Adolf podoficer
1865. Sauve Ludwik uczeń szkoły Aplikacyj
1866. Sachonowicz Szymon Podporucznik
1867. Swieszewski Karol podoficer
1868. Świniarski Stefan ditto
1869. Sedilot Karol Lekarz
1870. Sieślicki Ludwik Podporucznik
1871. Sienicki Józef ditto
1872. Sienicki Franciszek ditto
1873. Sierakowski Ludwik były Porucznik
1874. Sieroczęwski Fran. ob. później Kapitan
1875. Serpent Franciszek Podporucznik
1876. Sikorski Michał ditto
1877. Sinkiewicz Jan żołnierz
1878. Siczyński Franciszek podoficer
1879. Skalski Antoni ditto
1880. Skarczyński Wincenty urzędnik kommisyi Województwa Mazowieckiego
1881. Skarczyński Felix Podporucznik
1882. Skibiński Józef Porucznik
1883. Skirmunt Julian xiądz
1884. Skoraezewski Ignacy Podpoporucznik
1885. Skoraezewski Maxymilian ditto
1886. Skotnicki Denis żołnierz
1887. Skoczyński Mikołaj junkier z pułku gwardyi Huzarów Grodzieńskich 
1888. Skrzetuski Masymilian Kapitan
1889. Skrzetuski Floryan Major
1890. Skrzypkunas Wincenty Audytor
1891. Skrocki Tomasz Kapitan
1892. Skuraczewski Karol Podchorąży
1893. Sławieński Wincenty Podporucznik
1894. Slaski Felix ditto
1895. Slekiewski Jan ditto
1896. Słupecki Jan ditto
1897. Smoliński Michał ob. później Podpor.
1898. Stalewski Tadeusz podoficer
1899. Starzyński Michał ob. później Podporucznik
1900. Starzyński Jakób Podporucznik
1901. Staszewski Józef ditto
1902. Stępkowski Marcin podoficer
1903. Stepniewicz Fab. ob. później Podpór
1904. Stednicki Floryan Podporucznik
1905. Strzelecki Tadeusz podoficer
1906. Strzębosz Józef Major
1907. Strzyszewski Piotr Podporucznik
1908. Strzychaczewski Sylwester podoficer
1909. Strusiński Antoni Kapitan
1910. Strusiewicz Jan dymis. Podchorąży
1911. Struś Andrzej Podporucznik
1912. Stnart [Slnart?] Władysław podoficer
1913. Sułgostowski Józef Podporucznik
1914. Sułkowski Wincenty pisarz z pułku 2 strzelców konnych
1915. Sułkowski Jan Podporucznik
1916. Suchecki Win. obyw. później Porucznik
1917. Suchecki Ignacy Podporucznik
1918. Szawłowski Stanisław Kapitan
1919. Szadbej Jan Podchorąży
1920. Szapiński Józef Lekarz
1921. Szelechowski Franciszek Podporucz
1922. Seymkiewicz Michał podoficer
1923. Szymański Kazimierz Podporucznik
1924. Szymoński Marcelli ditto
1925. Szymoński Felix podoficer
1926. Szklarski Antoni Podporucznik
1927. Szmigielski Jerzy ob. później Podpor.
1928. Szmigielski Jan Porucznik
1929. Sznejderski Antoni Podporucznik
1930. Sznajder vel Sznajde Franciszek Major
1931. Szrejder Chryzostem Krystyan Podpor.
1932. Szumski Józef Major
1933. Szczepanowski Baltazar Podporucznik
1934. Szczaniecki Ludwik Podpułk.
1935. Szczaniawski Antoni dymis. Porucznik
1936. Szczepański Antoni podoficer
1937. Sołonicki Antoni niewiadomy
1938. Szelechowski Jan Porucznik
1939. Szczęsny Józef. Oficer niewiad. jakiego stop.
1940. Szeptycki Wincenty były Pułkownik
1941. Strzebeiko Józef Porucznik
1942. Sawicki Jan ditto
1943. Szymański Jakób były wojskowy
1944. Szymański Antoni ditto
1945. Tymowski Kantorbery Poseł Ptu Częst.
1949. Tomaszewski Leopold Porucznik
1947. Turowski Franciszek ditto
1948. Torajewicz Ferdynand Kancelista
1949. Tomaszewski Wincenty Akademik
1950. Tokarzewski Grzegorz ditto
1951. Tye Michał żołnierz
1952. Tokarczewski Grzegorz żołnierz
1953. Tymosiak Szymon ditto
1954. Tokarski Michał Assesor
1955. Tymiński Antoni żołnierz
1956. Trąbiński Porucznik
1957. Tomkowicz ditto
1958. Tomaszewski K. Porucznik
1960. Tyl W. ditto
1961. Tiewski X. ditto
1962. Tyszka E. Major
1963. Tychanowski J. Porucznik
1964. Tolkmajer vel Toltenmajer obywatel i urzędnik galicyjski
1965. Tyszkiewicz hr. Tadeusz były Jenerał
1966. Tokarski Franciszek były wojskowy
1967. Truszkowski Bernard ditto
1968. Tański Józef ditto
1969. Truszkowski Franciszek ditto
1970. Tyszka Wiktor ditto
1971. Tedwen Xawery ditto
1972. Tuikiety Stanisław ditto
1973. Tarkowski Andrzej ditto
1974. Tyszycki Józef ditto
1975. Torszyński Chorąży dymissyonowany z Nieświeckiego pułku karabinierów
1976. Tysson Józef były wojskowy
1977. Trzeciak Chirurg
1978. Turski Jan obywatel
1979. Tądowski Michał obywatel
1980. Tarło Henryk uczeń
1981. Tertory Józef syn Jakóba niewiadomy
1982. Tarrol Klaudyusz Lekarz
1983. Twardzikowski Eustachy Podporucznik
1984. Tworowski Wincenty Porucznik
1985. Terlecki Jan ditto
1986. Tomasiewicz Adolf podoficer
1987. Tomaszewski Kazimierz Podporucznik
1988. Tomaszewski Maciej xiądz
1989. Tomaszewski Kazimierz Podporucznik
1990. Tomson Juliusz Lekarz
1991. Tomski Maciej żołnierz
1992. Topolski Józef podoficer
1993. Trembecki Jakób Podporucznik
1994. Trempiński Józef Kapitan
1995. Trepka Stanisław Porucznik
1996. Trzebiński Anzelm Podporucznik
1997. Trzyński Ambroży ditto
1998. Trzyński Napoleon urzędnik cywilny
1999. Trompeczyński Dyogenes Podporucznik
2000. Tromczyński Melchior Porucznik
2001. Turkiewicz Benedykt Podporucznik
2002. Turkuł Jan ditto
2003. Turkuł Jan podoficer
2004. Turowski Leopold Podporucznik
2005. Turski Tomasz Kapitan
2007. Tyszka Maryan Podporucznik
2008. Tecław Franciszek niewiadomy
2009. Tuchanowski Józef Porucznik
2010. Tochmann Gaspar niewiadomy
2011. Umiński były Jenerał
2012. Urbański Romuald Podpułkownik
2013. Urmowski Leon Akademik
2014. Ułanowski Porucznik
2015. Ulatowski Stanisław podoficer
2016. Uleniecki Ignacy były wojskowy
2017. Ubysz Wincenty Porucznik
2018. Ulejn Jan Walenty Lekarz
2019. Ulrych Franciszek Podporucznik
2020. Uszczewski Leonard ditto
2021. Ujazdowski Wincenty podoficer
2022. Wrotowski Stanisław Podporucznik
2023. Wróblewski Erazm student
2024. Wrzozek J. niewiadomy
2025. Winnicki ditto
2026. Wielogłowski Walery obywatel
2027. Wasilewski Piotr były wojskowy
2028. Wasilewski Floryan ditto
2029. Waysenhoff Władysław Kapitan
2030. Wężyk Paweł ditto
2031. Wyszkowski Hiacent podoficer
2032. Wiślański Ludwik Kapitan
2033. Wogucki Dyonizy Porucznik
2034. Witkowski Paweł Podporucznik
2035. Wybranowski Roman Podpułkownik
2036. Wierzchlejski Antoni ditto
2037. Wereszczyński Józef Podporucznik
2038. Wierzchlejski Napoleon ditto
2039. Winnicki Konstanty ditto
2040. Wronnicki Franciszek ditto
2041. Węgrowski Stanisław Major
2042. Wiliński Ignacy podoficer
2043. Wojnosiński Józef Akademik
2044. Woroniec Ignacy Konstanty Akademik
2045. Weber Teodor student
2046. Wiśniewski Lucyan student
2047. Wojtkiewicz Konstanty Akademik
2048. Wojtkiewicz Onufry Leśniczy
2049. Waśkiewicz Szymon kancelista
2050. Wróblewski Ignacy pocztylion
2051. Wierzkowski Antoni typograf
2052. Wiśniewski Maciej Akademik
2053. Wiśniewski Ludwik ditto
2054. Wysocki Andrzej gimnazista
2055. Włodkowski Walenty żołnierz
2056. Wawrzelski Karol obywatel
2057. Wawrzelska Z. żona
2058. Wancel Krystyan podoficer
2059. Wardecki Romuald mieszczanin
2060. Wawrzyński Dyonizy żołnierz
2061. Wroński Kasper ditto
2062. Wojczenchowski Tomasz ditto
2063. Weseli J. Porucznik
2064. Wodzyński ditto
2065. Wyganowski ditto
2066. Wiszłowski ditto
2067. Waszklewicz E. ditto
2068. Wieczerski ditto
2069. Wołyński Franciszek student
2070. Włostowski Grzegorz wachmistrz
2071. Wołski Tomasz Feldfebel
2072. Wyszyński Maciej żołnierz
2073. Walter Jan ditto
2074. Weczerski Maxymilian ekonom
2075. Wiczewicz Kazimierz gimnazista
2076. Wyczurkowski Felix ditto
2077. Wojcicki Kazimierz niewiadomy
2078. Wołynkiewicz FeIix gimnazista
2079. Wiśniewski Józef bombardyer
2080. Wardo Józef żołnierz
2081. Wiliński Kajetan gimnazista
2082. Wilczyński Franciszek urzędnik cywilny
2083. Węgrzynowski Antoni urzędnik
2084. Wienkowicz Onufry Akademik
2085. Woszczyński Kajetan urzędnik cywilny
2086. Węczerski Marcin buchhalter
2087. Wyborzyński S. Porucznik
2088. Wroniecki Kapitan
2089. Wągrowski A. Porucznik
2090. Wangrowski S. Audytor
2091. Wanzawski Porucznik
2092. Willanowski W. ditto
2093. Wierzbicki W. ditto
2094. Wasilewski W. Kapitan
2095. Witkowski Porucznik
2096. Wojnowski ditto
2097. Włoszewski ditto
2098. Wyganowski A. ditto
2099. Waszkiewicz E. ditto
2100. Widzha K. Kapitan
2101. Włodarski Porucznik
2102. Wroński były wojskowy
2103. Wysocki Edward niewiadomy
2104. Wojczyński były Jenerał
2105. Wistański Onufry Rotmistrz
2106. Wielchurski Fryderyk Podporucznik
2107. Wólicki Konstanty obywatel
2108. Wielowiejski Maxymilian b. Oficer
2109. Wieniawski Konstanty Porucznik
2110. Wolski Cypryan były wojskowy
2111. Wierciński Antoni ditto
2112. Wentpap Krystyan ditto
2113. Wolski Antoni Akademik
2114. Wodzyński Karol
2115. Wolicki hrabia niewiadomy
2116. Wolski Kajetan były wojskowy
2117. Walewski Felix obywatel
2118. Wołowicz Wawrzyniec b. wojskowy
2119. Wieszczycki Rudolf obywatel
2120. Wielogłowski Bolesław uczeń
2121. Wiszyński Artur syn obywatelski
2122. Wonicki Wincenty były wojskowy
2123. Woźniak Michał ditto
2124. Walęcki ditto
2125. Wyszomierski Jan ditto
2126. Wojewódzki Józef ditto
2127. Walczewski Wawrzeniec ditto
2128. Woroniecki xtążę Lucyan ditto
2129. Wężyk Władysław ditto
2130. Warzycki Józef ditto
2131. Wnorowski Piotr Podporucznik
2132. Wiśniewski Mikołaj żołnierz
2133. Witkowski Tadeusz ditto
2134. Wołłowicz Ignacy były wojskowy
2135. Wątróbka Reces ditto
2136. Wąsowski Felix ditto
2137. Wyszkowski Jan Adam ditto
2138. Wierzbicki Jan ditto
2139. Wysiekierski Bolesław uczeń Warsz. Uniw.
2140. Wierzbicki Dominik były wojskowy
2141. Wyleżyński b. Wójt gminy Monkotowa
2142. Wawrowski Tomasz Podporucznik
2143. Walewski Michał ditto
2144. Walewski Felix Major
2145. Wydrzychowski Leon Akademik
2146. Wels Wolfgang Doktor
2147. Wierzbicki Józef Pisarz z pułku 5 piechoty liniowej
2148. Wereszczyński Adolf Podporucznik
2149. Wereszczyński Maurycy Kapitan
2150. Werner Jan były żołnierz
2151. Wern Józef żołnierz
2152. Wesołowski Roman kadet
2153. Weferski Albin Podporucznik
2154. Weferski Mikołaj ditto
2155. Wieczkowski Jan dymis. Podporucznik
2156. Wilczyński Jan Podporucznik
2157. Wilczyński Józef podoficer
2158. Wilczyński Marcelli Podporucznik
2159. Winnicki Emil ditto
2160. Winter Antoni ditto
2161. Wiśkiewicz Karol Porucznik
2162. Wiśniewski Adam ditto
2163. Wiśniewski Antoni Podporucznik
2164. Wiśniewski Jan Porucznik
2165. Wiśniewski Tomasz Podporucznik
2166. Wiśniowski Andrzej były Podporucznik
2167. Witkowski Jan podoficer
2168. Wittorski Michał Podporucznik
2169. Wichliński Wacław Chorąży
2170. Wichliński Józef Nauczyciel
2172. Wiewiórowski Erazm żołnierz
2174. Wodziński Antoni Podporucznik
2175. Wodziński Michał ditto
2176. Wojewódzki Wilhelm podoficer
2177. Wojna Józef niewiadomy
2178. Wojnarowski Józef Kapitan
2179. Wojtkiewicz Jan podoficer
2180. Wojczechowski Piotr Kapitan gwardii cechowej
2181. Wojczechowski Franciszek Porucznik
2182. Wolski Antoni obywatel później Podpor.
2183. Wolski Waleryan podoficer
2184. Wolski Hieronim Akademik
2185. Wolszlegier Ignacy Rotmistrz
2186. Woronicz Jan Porucznik
2187. Wojakowski Karol Chorzały
2188. Wojakowski Leonard podoficer
2190. Wronna Alexander ditto
2191. Wronnicki Józef Kapitan
2192. Wroński Adam Podporucznik
2193. Wolczyński Antoni podoficer
2194. Wysocki Józef żołnierz
2195. Wysocki Xnwery podoficer
2196. Wysocki Nikodem xiądz
2197. Wychowski Antoni Podporucznik
2198. Wychowski Jan ditto
2199. Wychowski Stanisław ditto
2200. Wysławski Marcelli podoficer
2201. Wisanowski Julian niewiadomy
2202. Wiszniewski Zenon Porucznik
2203. Węgierski Ferdynand były wojskowy
2204. Węgierski Karol ditto
2205. Wężopolski Józef Porucznik
2206. Zaręba Antoni Podporucznik
2207. Zdanowski J. niewiadomy
2208. Ziemencki Józef deputowany obwodu Wieluńskiego
2209. Zamojski hrabia Zdzisław Podporucznik
2210. Zakrzewski Alfons ditto
2211. Zwierczyński Wojciech Porucznik
2212. Zmorski Teofil Podporucznik
2213. Zabokrzycki Edward ditto
2214. Zabokrzycki Hilary ditto
2215. Zwirski Stanisław ditto
2216. Zakinot Napoleon ditto
2217. Zubowski Kazimierz urzędnik policyi
2218. Zakrzewski Michał Akademik
2219. Zacharewicz Sylwester ditto
2220. Zarzycki Tomasz żołnierz
2221. Zemiński Kazimierz ditto
2222. Zelebelt Albert podoficer
2223. Żychliński Jan uczeń
2224. Zambrowski Kajetan Akademik
2225. Zembicki Piotr ditto
2226. Zieniecki Wincenty ditto
2227. Zawisza Konstanty żołnierz
2228. Zaniewski Antoni ditto
2229. Zaruski Konstanty ditto
2230. Zwierszchowski Adam student
2231. Zieliński Kazimierz żołnierz
2232. Zejdler Franciszek ditto
2233. Zieleniewski Felix ditto
2234. Zieliński Józef student
2235. Zalewski Pioir żołnierz
2236. Zaborowski Michał gimnazista
2237. Zieliński Władysław student
2238. Zubikowski Józef żołnierz
2239. Zakrzewski Sylwester ditto
2240. Zawadzki Ignacy gimnazista
2241. Zakrzewski Mikołaj żołnierz
2242. Zarzycki Jan Ekonom
2243. Zieleniewski Anzelm gimnazista
2244. Zalewski Cypryan żołnierz
2245. Zarecki Teofil gimnazista
2246. Zajączkowski Stanisław Akademik
2247. Zagarzewski Michał student
2248. Zdrowski Władysław ditto
2249. Żydek Maciej żołnierz
2250. Żyźniewski Daniel ditto
2251. Żakowski Julian ditto
2252. Zabłocki Major
2253. Złotaszewski Porucznik
2254. Zieliński R. ditto
2255. Ziemacki M. ditto
2256. Zdanowski J. ditto
2257. Zapolski A. ditto
2258. Zabokrzycki ditto
2259. Znoiński hr. Józef ditto
2260. Zalewski A. ditto
2261. Zabicki S. d.tto
2262. Zajfert ditto
2263. Zyzniewski T. ditto
2264. Żukowski T. ditto
2265. Zieliński M. ditto
2266. Żykiewicz T. Chirurg
2267. Zawadzki Jakób Kapitan
2268. Zagrodzki Podporucznik
2269. Zelebel ditto
2270. Znamirowski Jakób Assessor
2271. Załuski hrabia Józef były Adjutant Najjaśniejszego Pana
2272. Żarski Stanisław były wojskowy
2273. Zieliński R. Porucznik
2274. Zboiński Xawery były wojskowy
2275. Zawisza Alfred ditto
2276. Załuski hrabia Roman Kapitan
2277. Zapiska Franciszek były wojskowy
2278. Zaborowski były Oficer
2279. Zakrzewski Karol ditto
2280. Zwolski Alexander były wojskowy
2281. Zamojski hrabia Władysław były Adjutant Jego C. M. W X. Konstantego
2282. Ziemiański Jan xiądz
2283. Zawadzki Jakób były wojskowy
2284. Zielski A. Porucznik
2285. Zeligowski ditto
2286. Żaba 1 Porucznik z wojsk Ces. Ros.
2287. Żaba 2 Kornet z wojsk Ces. Ros.
2288. Zboiński Stanisław były wojskowy
2289. Zboiński Wincenty ditto
2290. Zimicki Alfons ditto
2291. Żakinot Nepomucen Jan ditto
2292. Żabicki Tadeusz ditto
2293. Zabłocki Lampady Bazylian
2294. Zabiełło hrabia Józef były Porucznik
2295. Żarski Stanisław dymis. Major
2296. Żalazowski Józef Podporucznik
2297. Zyzmański Ignacy ditto
2298. Ziołkowski Piotr Kapelan
2299. Żełtowski Marcelli obywatel, później Podporucznik
2300. Żółtowski Stanisław ditto
2301. Żukowski Julian ditto
2302. Żukowski Teofil ditto
2303. Żurawski Józefditto
2304. Żułtowski Hipolit ditto
2305. Zabielski Rajmund podofeer
2306. Zabielski Franciszek były Porucznik
2307. Zabierzewski Jan podoficer
2308. Zaborowski Franciszek obywatel później Podporucznik
2309. Żabicki Felix Podporucznik
2310. Zagorowski Józef ditto
2311. Zgórowski Maxymilian ditto
2312. Zagurowski Franciszek obywatel później Podporucznik
2313. Zebera Michał były Pułkownik wojsk francuskich
2314. Zakrzewski Adam Akademik
2315. Zakrzewski Hieronim Podporucznik
2316. Zaliski vel Zalewski Józef ditto
2317. Zamorski Jan były Podporucznik
2318. Zargowski Alexander Podporucznik
2319. Zarembecki [Zarenicki ?] Franciszek podoficer
2320. Zarzecki Wincenty ditto
2321. Zarzycki Adam ditto
2322. Żarnicki Wincenty Podporucznik
2323. Zatkalin Piotr ditto
2324. Zachocki Maryan ditto
2325. Zwierszchowski Wacław obywatel później Podporucznik
2326. Zgórski Adolf Podporucznik
2327. Zdański Franciszek żołnierz
2328. Zdziechowicz Wacław Podporucznik
2329. Zagrzeda Wirgili ditto
2330. Zegrzda Józef ditto
2331. Ziliński Józef Porucznik
2332. Ziliński Józef obywatel później Kapitan
2333. Ziliński Leon Podporucznik
2334. Ziliński Ludwik ditto
2335. Ziliński Faustyn obywatel później Podporucznik
2336. Zilmski Erazm Podporucznik
2337. Zymecki Jan ditto
2338. Zinkowicz Leon Porucznik
2339. Zmiechowski Beniamin Podporucznik
2340. Zubów Mikołaj ditto

 

 

Za zgodność z listą ogólną, w biurze Kommisyi Radowej Przychodów i Skarbu utrzymywaną:
Radca stanu Dyrektor Wydziału, (podp.) Piwnicki. Naczelnik Sekcyi Sekwestru i Konfiskat, S. Barankiewicz.

—————-

Lista nazwisk jest publikowana w następujących numerach TP:
TP : od pozycji – do pozycji
58 :    1 –  209
60 :  210 –  284
62 :  285 –  499
63 :  500 –  688
66 :  689 –  804
67 :  805 – 1205
69 : 1206 – 1302
70 : 1303 – 1478
72 : 1479 – 1676
75 : 1677 – 2025
76 : 2026 – 2123
78 : 2124 – 2267
79 : 2268 – 2540

Artykuł pochodzi ze strony Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *